Kế hoạch bài học tuần 5, lớp 4

Biết bày tỏ ý kiến (Tiết 1)

Luyện tập

Những hạt thóc giống

Chào cờ

 

doc36 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch bài học tuần 5, lớp 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hs ñoïc y/c
- Caùc em thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tìm ñuùng nghóa cuûa töï troïng, tra töø ñieån ñeå ñoái chieáu vôùi caùc töø ñaõ cho, choïn nghóa cho phuø hôïp.
- Goïi hs trình baøy, caùc hs khaùc boå sung.
Baøi 4: Treo baûng vieát saün leân baûng, goïi hs leân baûng khoanh troøn tröôùc caâu noùi veà tính trung thöïc (baèng buùt ñoû), (maøu xanh noùi veà loøng töï troïng. Caû lôùp khoanh vaøo SGK 
- Giaûng theâm veà nghóa cuûa töøng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ.
3/ Cuûng coá, daën doø:
- Em thích caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ naøo nhaát? Vì sao?
- Veà nhaø xem laïi baøi, hoïc thuoäc caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ, taäp ñaët caâu vôùi nhöõng töø ñaõ tìm ñöôïc ôû BT1
- Baøi sau: Danh töø
Nhaän xeùt tieát hoïc.
+ 3 töø gheùp toång hôïp: anh em, yeâu thöông, hoøa thuaän. Töø gheùp phaân loaïi: baïn hoïc, baïn ñöôøng, baïn ñôøi.
+ nhanh nheïn, lao xao, xinh xinh.
- Laéng nghe
- 1 hs ñoïc
- HS thaûo luaän nhoùm 4
- Ñaïi dieän nhoùm leân daùn keát quaû vaø trình baøy
- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung
 Töø traùi nghóa vôùi trung thöïc
gian doái, gian laän, xaûo traù, gian xaûo, löøa bòp, löøa ñaûo, löøa loïc, bòp bôïm, loïc löøa, gian ngoa, ñieâu ngoa,...
- 1 hs ñoïc y/c
- HS suy nghó vaø ñaët caâu, sau ñoù laàn löôït ñoïc caâu cuûa mình
+ Baïn Lan raát thaät thaø
+ Thaúng thaén laø ñöùc tính toát
+ Chuùng ta khoâng neân gian doái
+ Gaø khoâng voäi tin lôøi con Caùo gian manh
+ OÂng Toâ Hieán Thaønh laø ngöôøi trung tröïc
Nhöõng ai gian doái seõ bò moïi ngöôøi gaùt boû.
- HS tra töø ñieån thaûo luaän caëp ñoâi
- HS trình baøy
+ Töï troïng: coi troïng vaø giöõ gìn phaåm giaù cuûa mình
+ Tin vaøo baûn thaân: töï tin
+ quyeát ñònh laáy coâng vieäc cuûa mình: töï quyeát
+ Ñaùnh giaù mình quaù cao vaø coi thöôøng ngöôøi khaùc: töï kieâu, töï cao.
- Caâu c laø neâu ñuùng nghóa cuûa töø töï troïng.
- HS thöïc hieän: a, c, d: noùi veà tính trung thöïc
 b, e : Noùi veà loøng töï troïng
- HS traû lôøi theo yù cuûa mình: Em thích nhaát caâu Giaáy raùch phaûi giöõ laáy leà. Vì caâu naøy khuyeân ngöôøi ta cho duø ngheøo ñoùi, khoù khaên vaãn phaûi giöõ phaåm giaù cuûa mình,...
- Laéng nghe, ghi nhôù
________________________________________________
Moân: TAÄP ÑOÏC 
Tieát 10 GAØ TROÁNG VAØ CAÙO
I/ Muïc ñích, yeâu caàu:
Ñoïc troâi chaûy, raønh maïch . Böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn thô luïc baùt vôùi gioïng vui, dí doûm.
Hieåu yù nghóa: Khuyeân con ngöôøi haõy caûnh giaùc, thoâng minh nhö Gaø Troáng, chôù tin nhöõng lôøi leõ ngoït ngaøo cuûa keû xaáu nhö Caùo.(traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi, thuoäc ñöôïc ñoaïn thô khoaûng 10 doøng).
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Tranh minh hoïa, baûng phuï vieát saün ñoaïn thô caàn luyeän ñoïc.
III/ caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Nhöõng haït thoùc gioáng
Goò 2 hs leân baûng ñoïc vaø traû lôøi
+ Vì sao ngöôøi trung thöïc laø ngöôøi ñaùng quyù?
+ Caâu chuyeän muoán noí vôùi em ñieàu gì?
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1/ Giôùi thieäu baøi: Treo böùc tranh minh hoaï vaø hoûi: Böùc tranh veõ nhöõng con vaät naøo? Em bieát gì veà tính caùch moãi con vaät naøy thoâng qua caùc caâu chuyeän daân gian?
- Tính caùch cuûa Gaø troáng vaø Caùo ñaõ ñöôïc nhaø thô La-Phoâng-Ten khaéc hoïa theá naøo? Baøi thô noí leân ñieàu gì? Caùc em seõ cuøng tìm hieåu qua baøi Gaø Troáng vaø Caùo.
2/ HD luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
a. Luyeän ñoïc:
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi
- Söûa loãi phaùt aâm cho hs
- Goò hs ñoïc tröôùc lôùp löôït 2
- Giaûng töø: ñon ñaû, duï, loan tin, hoàn laïc phaùch bay.
- Y/c hs ñoïc trong nhoùm 4
- 2 hs ñoïc caû baøi
- GV ñoïc maãu
b. Tìm hieåu baøi: 
- Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø TLCH:
+ Gaø Troáng vaø Caùo ñöùng ôû ñaâu? ( HS TB_Y)
+ Caùo ñaõ laøm gì ñeå du Gaø Troáng xuoáng ñaát?
( HS TB_K)
+ Tin töùc Caùo thoâng baùo laø söï thaät hay bòa ñaët?
- Gaø Troáng ñaõ laøm theá naøo ñeå khoâng maéc möu con Caùo tin ranh naøy. Thầy môøi 1 baïn ñoïc to ñoaïn 2.
+ Vì sao Gaø khoâng nghe lôøi Caùo? ( HS K_G)
+ Gaø tung tin coù caëp choù saên ñang chaïy ñeán ñeå laøm gì?
+ Giaûng töø "thieät hôn" - so ño tính toaùn xem lôïi hay haïi
- Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn coøn laïi
+ Thaùi ñoä cuûa Caùo nhö theá naøo khi nghe lôøi Gaø noí?
+ Thaáy Caùo boû chaïy thaùi ñoä cuûa Gaø ra sao?
+ Theo em Gaø Troáng thoâng minh ôû ñieåm naøo?
- Goò hs ñoïc caâu hoûi 4
+ Theo em, taùc giaû vieát baøi thô naøy nhaèm muïc ñích gì? ( HS K_G)
c. Ñoïc dieãn caûm vaø HTL
- Goò 3 hs noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi.
- Y/c caû lôøp theo doõi ñeå tìm ra gioïng ñoïc ñuùng.
- Treo baûng hd luyeän ñoïc ñoaïn 1,2. GV ñoïc maãu
- Goò hs ñoïc ñoaïn hd
- Y/c hs luyeän ñoïc thuoäc loøng theo caëp
- Thi ñoïc thuoäc loøng giöõa caùc nhoùm töøng ñoaïn, caû baøi.
3. Cuûng coá, daën doø:
- Baøi thô muoán noí vôùi chuùng ta ñieàu gì?
- Goò hs ñoïc laïi noäi dung baøi
- Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta ñieàu gì?
- Trong cuoäc soáng phaûi luoân thaät thaø, trung thöïc, phaûi bieát xöû trí thoâng minh ñeå khoâng maéc löøa keû gian doái ñoäc aùc.
- Veà nhaø luyeän ñoïc thuoäc loøng
- Baøi sau: Noãi daèn daët cuûa An-ñraây-ca
Nhaän xeùt tieát hoïc	
- 2 hs laàn löôït leân baûng ñoïc
+ Vì ngöôøi trung thöïc bao giôø cuõng noùi ñuøng söï thaät, khoâng vì lôïi ích cuûa rieâng mình maø noí doái, laøm hoøng vieäc chung
+ Caàn phaûi trung thöïc, duõng caûm
- Böùc tranh veõ moät con Gaø Troáng ñang ñöùng treân caønh caây cao vaø con Caù ñang nhìn leân veû theøm thuoàng. Gaø Troáng coù tính caùch maïnh meõ, hay giuùp ñôõ ngöôøi khaùc, coøn Caùo tham ñoäc aùc, nhieàu möu keá
- Laéng nghe
- 3 hs noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn
+ Ñoaïn 1: Nhaùc troâng ...ñeán baøy toû tình thaân
+ Ñoaïn 2: Nghe lôøi Caùo...ñeán loan tin naøy
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi
- HS ñoïc vaét veûo, loõi ñôøi, loan tin
- 3 hs ñoïc löôït 2
- HS ñoïc phaàn chuù giaûi
- HS ñoïc trong nhoùm 4
- 2 hs ñoïc caû baøi
- Laéng nghe
- HS ñoïc thaàm ñoaïn 1
- Gaø Troán ñaäu vaét veûo treân caønh cay cao. Caùo ñöùng döôùi goác caây.)
+ Caùo ñon ñaû môøi Gaø Troáng xuoáng ñaát ñeå thoâng baùo 1 tin môùi: töø raøy muoân loaøi ñaõ keát thaân, Gaø haõy xuoáng ñeå Caùo hoân Gaø baøy toû tình thaân
+ Laø bòa ñaët nhaém duï Gaø Troáng xuoáng aên thòt
- 1 hs ñoïc ñoaïn 2
- Gaø bieát Caùo laø con vaät hieåm aùc, ñaèng sau lôøi ngoït ngon aáy laø yù ñònh xaáu xa: Muoán aên thòt Gaø.
+ Vì caùo raát sôï choù saên, tung tin coù caëp choù saên ñaïng chaïy ñeán loan tin vui, Gaø ñaõ laøm cho Caùo khieáp sôï phaûi boû chaïy loä möu gian.
- laéng nghe
- HS ñoïc thaàm ñoaïn coøn laïi
+ Caùo khieáp sôï, hoàn laïc phaùch bay,quaép ñuoâi, co caúng boû chaïy
+ Gaø khoaùi chí cöôøi vì Caùo ñaõ chaúng laøm ñöôïc gì mình, coøn bò mình löøa laïi phaûi phaùt khieáp
+ Gaø khoâng boùc traàn aâm möu cuûa Caùo maø giaû boä tin Caùo, möøng vì Caùo noí. Roài Gaø baùo cho Caùo bieát choù saênñang chaïy ñeán loan tin, laøm Caùo khieáp sôï quaép ñuoâi co caúng chaïy.
- 2 hs ñoïc
+ Khuyeân ngöôøi ta ñöøng voäi tin nhöõng lôøi ngoït ngaøo.
- 3 hs ñoïc 
+ Toaøn baøi ñoïc gioïng vui dí doûm theå hieän tính caùch nhaân vaät. Lôøi Caùo giaû gioïng thaân thieän roài sôï haõi, lôøi Gaø thoâng minh ngoït ngaøo.
- laéng nghe
- 3 hs ñoïc
- Luyeän ñoïc theo caëp
- Töøng nhoùm thi ñoïc thuoäc loøng
- Khuyeân con ngöôøi haõy caûnh giaùc vaø thoâng minh nhö Gaø Troáng, chôù tin nhöõng lôøi meâ hoaëc ngoït ngaøo cuûa nhöõng keû xaáu xa nhö Caùo.
- 2 hs ñoïc laïi.
- Ñöøng voäi tin nhöõng lôøi ngoït ngaøo
_______________________________________
Môn: ANH VĂN
_______________________________________
Thöù naêm, ngaøy 25 thaùng 09 naêm 2014
Moân: KEÅ CHUYEÄN 
Tieát 5: KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC
 Ñeà baøi: Keå moät caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc veà tính trung thöïc. 
I/ Muïc ñích, yeâu caàu:
Döïa vaøo gôïi yù (SGK), bieát choïn vaø keå laïi caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà tính trung thöïc.
Hieåu caâu chuyeän vaø neâu ñöôïc noäi dung chính cuûa truyeän.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Saùch Truyeän ñoïc lôùp 4
- Moät soá truyeän vieát veà tính trung thöïc
- Baûng lôùp vieát ñeà baøi. Giaáy khoå to vieát gôïi yù 3 (daøn yù KC), tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Goïi 2 hs noái tieáp nhau keå töøng ñoaïn caâu chuyeän Moät nhaø thô chaân chính.
- Goïi 1 hs keå toaøn truyeän
- Neâu yù nghóa caâu chuyeän.
Nhaän xeùt, cho ñieåm
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: 
- Trong tuaàn caùc em ñaõ hoïc nhöõng baøi naøo noùi veà trung thöïc, töï troïng?
- Hoâm nay chuùng ta seõ ñöôïc nghe nhieàu caâu chuyeän keå haáp daãn môùi laï cuûa caùc baïn noùi veà loøng trung thöïc.
2/ HD keå chuyeän:
a. Tìm hieåu ñeà baøi
- Goò hs ñoïc ñeà baøi
- GV phaân tích ñeà, duøng phaán maøu gaïch chaân döôùi caùc töø: ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc, tính trung thöïc.
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc gôïi yù 1-2-3-4
- Tính trung thöïc ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? Laáy ví duï moät truyeän veà tính trung thöïc maø em bieát? 
- Em ñoïc ñöôïc caâu chuyeän ôû ñaâu?
- Ham ñoïc saùch laø raát toát , ngoaøi nhöõng kieán thöùc veà töï nhieân, xaõ hoäi maø chuùng ta hoïc ñöôïc, nhöõng caâu chuyeän trong saùch baùo, treân tivi coøn cho ta nhöõng baøi hoïc quyù veà cuoäc soáng. Caùc em coù theå keå nhöõng truyeän trong SGK nhö khi ñoù ñieåm cuûa caùc em seõ khoâng baïn ham ñoïc saùch, töï tìm ñöôïc caâu chuyeän.
- HS laàn löôït giôùi thieäu teân caâu chuyeän cuûa mình (noùi roõ ñoù laø caâu chuyeän thuoäc bieåu hieän naøo cuûa tính trung thöïc.)
 b. Thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän
- Goïi hs ñoïc gôïi yù 3
- Treo daøn yù baøi KC leân baûng. goïi 1 hs ñoïc.
- Y/c hs keå chuyeän theo caëp (theo gôïi yù 3,4) vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.
- Gôïi yù ñeå hs hoûi laãn nhau
c. Thi keå vaø noùi yù nghóa caâu chuyeän
- Daùn leân baûng tieâu chí ñaùnh giaù.
- HS xung phong thi keå vaø noí yù nghóa caâu chuyeän.
- GV ghi nhanh teân truyeä

File đính kèm:

  • docGA lop 4 Tuan 5 NH 20142015(1).doc
Giáo án liên quan