Giáo án lớp 4 - Tuần 9 năm 2010

I.MỤC TIÊU:

 1.Đọc thành tiếng.

 -Đọc đúng , cắt nghĩa, mồn một, nghèn nghẹn, nhễ nhại, phì phào, cúc cắc.

 -Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

 -Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại.

 2.Đọc – Hiểu.

 -Nội dung: Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HOC:

 -Tranh minh họa của bài

 -Bảng phụ viếùt sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 

doc35 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 9 năm 2010, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iệu dựa vào tranh.
 *Hoạt động 1: Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất
-GV yêu cầu HS đọc phần 1 ở sgk.
+Sau khi Ngô Quyền mất tình hình đất nước ta như thế nào ?
 	+…triều đình lục đục tranh nhau ngai vàng. Các thế lực phong kiến nổi lên chia cắt đất nước thành 12 vùng đánh nhau liên miên
-GV nhận xét bổ sung.
*Hoạt động 2: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
-GV cho HS thực hiện thảo luận nhóm .
-GV phát phiếu học tập.
1.Quê hương Đinh Bộ Lĩnh ở đâu ?+Ở Đường Lâm, Hà Tây.
2.Truyện Cờ lau tập trận nói lên điều gì về Đinh Bộ Lĩnh khi còn nhỏ ?
	+ Đinh Bộ Lĩnh là người thích đánh trận.
3. Đinh Bộ Lĩnh có công gì ?
	+Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
4.Vì sao nhân dân ta ủng hộ Đinh Bộ Lĩnh ?
	+Vì ông là người tài giỏi.
5.Sau khi thống nhất đất nước , Đinh Bộ Lĩnh làm gì ?
	+Lên ngôi vua, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình.
6.Đời sống nhân dân dưới thời Đinh Bộ Lĩnh có gì thay đổi so với thời loạn 12 sứ quân.
	+Nhân dân không còn phiêu tán, họ trở về quê hương làm ruộng, đời sống dần dần ấm no.
-Đại diện nhóm trình bày ý kiến.
-GV nhận xét tuyên dương.
+Dựa vào nội dung thảo luận ,bạn nào có thể kể lại chiến công dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh.
 3. Củng cố - Dặn dò.
+Qua bài học em có suy nghĩ gì về Đinh Bộ Lĩnh?
-Về nhà xem lại bài và xem trước bài mới.
.....................................................
 ĐẠO ĐỨC:
 TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (TIẾT1)
I.MỤC TIÊU: Giúp HS hiểu
 -Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ.
 -Biết được ích lợi của tiết kiệm thời giờ.
 - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,...hằng ngày một cách hợp lý.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -Bảng phụ – bài tập.
 -Giấy màu xanh, đỏ, vàng cho mỗi nhóm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Bài cũ:
2.Dạy bài mới
 *Giới thiệu bài:
 *Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện kể
-GV kể câu chuyện “Một phút”.
+Mi-chi-a có thói quen sử dụng thời giờ như thế nào ?
	+Mi-chi-a thường chậm trễ hơn mọi người.
+Chuyện gì đã xảy ra với Mi-chi-a ?
	+Mi-chi-a bị thua cuộc khi trượt tuyết.
+Sau chuyện đó Mi-chi-a hiểu ra điều gì ?
	+Sau đó Mi-chi-a hiểu rằng: 1phút cũng làm nên chuyện quan trọng.
+Em rút ra bài học gì từ câu chuyện của Mi-chi-a ?
	+Em phải quý trọng và tiết kiệm thời giờ.
*Gv kết luận: Mỗi phút đều đáng quý.Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ.
*Hoạt động 2: 
 Tiết kiệm thời giờ có tác dụng gì ?
+Yêu cầu các nhóm thảo luận 
1. Em hãy cho biết chuyện gì xảy ra nếu :
 a.HS đến phòng thi muộn.
 b.Hành khách đến muộn giờ tàu, máy bay.
 c.Đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu chậm.
*Gv kết luận:
 -HS sẽ không được vào phòng thi.
 -Khách bị nhỡ tàu, mất thời gian và công việc.
 -Có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.
+Tiết kiệm thời giờ có tác dụng gì ?
	+Tiết kiệm thời giờ có thể làm được nhiều việc có ích.
+Tại sao thời giờ lại rất quý giá ?
	+Vì thời giờ trôi đi không bao giờ trở lại.
 *Hoạt động 3 : Tìm hiểu thế nào là tiết kiệm thời giờ.
-GV phát cho mỗi nhóm 3 cờ màu và thực hiện bài tập 3-SGK.
-Gv lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập.
-Yêu cầu H bày tỏ thái độ đánh giá theo các phiếu màu theo quy ước.
-Gv kết luận:
 +Ý kiến (d) là đúng.
 +Các ý kiến (a),(b),(c) là sai.
 3.Củng cố - Dặn dò:
+ Thế nào là tiết kiệm thời giờ ?
+Thế nào là không tiết kiệm thời giờ ?
-Gv yêu cầu HS về nhà tìm hiểu những việc có liên quan đến bài học và biết cách tiết kiệm thời giờ.
 -------- cc õ dd --------
 Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
THỂ DỤC
BÀI 18
(GV BỘ MÔN DẠY)
...................................................
TOAÙN
THÖÏC HAØNH VEÕ HÌNH CHÖÕ NHAÄT
 I. MUÏC TIEÂU -Giuùp HS: 
-Bieát söû duïng thöôùc, eke ñeå veõ hình chöõ nhaät và hình vuông theo ñuùng ñoä daøi cho tröôùc.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
 -Thöôùc thaúng vaø eke.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
1. Kieåm tra baøi cuõ -GV goïi HS leân baûng.
+Veõ ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm Evaø // vôùi đường thẳng AB cho tröôùc.
+Veõ ÑT ñi qua A cuûa hình tam giaùc ABC vaø //vôùi caïnh BC
2.Baøi môùi : 
 a.Giôùi thieäu baøi: 
 b.Höôùng daãn veõ hình chöõ nhaät theo ñoä daøi caùc caïnh.
 -GV yeâu caàu HS quan saùt.
 -GV veõ hình chöõ nhaät MNPQ leân baûng vaø hoûi:
 M N
 Q P
+Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc goùc cuûa hình chöõ nhaät MNPQ ?
+Haõy neâu caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong hình chöõ nhaät treân ?
-Döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm chung cuûa hình chöõ nhaät, chuùng ta seõ thöïc haønh veõ hình chöõ nhaät theo ñoä daøi caùc caïnh cho tröôùc. 
-GV neâu : Veõ hình chöõ nhaät ABCD coù chieàu daøi 4cm vaø chieàu roäng 2cm.
-GV yeâu caàu HS veõ töøng böôùc nhö ñaõ höôùng daãn.
+Veõ ñoaïn thaúng CD coù chieàu daøi 4 cm. GV veõ ñoaïn thaúng CD = 4cm leân baûng.
+Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi CD taïi D, treân ñoaïn thaúng ñoù laáy DA = 2cm.
+Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi CD taïi C, treân ñöôøng thaúng ñoù laáy CB = 2cm.
+Noái A vôùi B ta ñöôïc hình chöõ nhaät ABCD.
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
c.Höôùng daãn veõ hình vuoâng theo ñoä daøi caùc caïnh.
-GV yeâu caàu HS quan saùt.
-GV veõ hình vuoâng MNPQ leân baûng vaø hoûi:
 M N
 Q P
+Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc goùc cuûa hình vuoâng MNPQ ?
+Haõy neâu caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong hình treân ?
* Thöïc haønh veõ hình vuoâng theo ñoä daøi caùc caïnh cho tröôùc. 
-GV neâu : Veõ hình vuoâng ABCD coù caïnh 3cm -GV yeâu caàu HS veõ töøng böôùc nhö ñaõ höôùng daãn.
+Veõ ñoaïn thaúng CD coù chieàu daøi 3cm. 
+Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi CD taïi D, treân ñoaïn thaúng ñoù laáy DA = 3cm.
+Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi CD taïi C, treân ñöôøng thaúng ñoù laáy CB = 3cm.
+Noái A vôùi B ta ñöôïc hình vuoâng ABCD.
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
3. Luyeän taäp, thöïc haønh :
 *Baøi 1a(T54; 55)
 *Baøi 2a (T 54; 55)
 -GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà 
 -GV cho HS töï veõ vaø duøng thöôùc ño 2 ñöôøng cheùo cuûa hình chöõ nhaät ñoù.
3.Cuûng coá- Daën doø:
-Cho 2H leân baûng veõ HCN, hình vuông vaø ñaët teân tuyø yù cho hình ñoù.
 -GV toång keát giôø hoïc. daën HS veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi “luyện tập”
........................................................
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I MỤC TIÊU 
- Xác định được mục đích trao đổi, vai trong trao đổi.
-Lập được dàn ý ( nội dung ) của bài trao đổi đạt mục đích .
- Biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, thân ái, cử chỉ thích hợp, lời lẽ có sức thuyết phục, đạt mục đích đặt ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-Bảng phụ viết sẵn đề bài TLV.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 
1. KTBC: 
- Yêu cầu 2HS kể hoặc đọc lại bài văn đã được chuyển thể từ trích đoạn vở kịch Yết Kiêu ở tiết trước.
2 . Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b . Hướng dẫn học sinh phân tích đề bài.
-Gọi H đọc đề bài trên bảng.
- Gv đọc lại,phân tích.
- GV gạch chân những từ ngữ quan trọng 
+Nội dung trao đổi là gì ? 
	+Trao đổi về nguyện vọng muốn học thêm một môn năng khiếu của em.
+Đối tượng trao đổi là ai ? 
	 + Anh hoặc chị của em
+Mục đích trao đổi để làm gì ? 
	+ Làm cho anh, chị hiểu rõ nguyện vọng của em, giải đáp những khó khăn, thắc mắc anh, chị đặt ra để anh, chị ủng hộ em thực hiện nguyện vọng ấy.
+Hình thức thực hiện cuộc trao đổi là gì ?
	 + Em và bạn trao đổi. Bạn đóng vai anh hoặc chị của em.
 c.Trao đổi trong nhóm.
-Cho H thảo luận theo nhóm 4.
-Yêu cầu đóng vai người thân cùng tham gia trao đổi, thống nhất dàn ý đối đáp ( viết ra nháp ).
-GV đến từng nhóm giúp đỡ.
d.Trao đổi trước lớp
- Một số nhóm thi đóng vai trao đổi trước lớp. GV hướng dẫn cả lớp nhận xét 
+ Nội dung trao đổi có đúng đề tài không ?
+ Cuộc trao đổi có đạt được mục đích đặt ra không ?
+ Lời lẽ cử chỉ của hai bạn HS có phù hợp với vai đóng không, vó giàu sức thuyết phục không?.
3 . Củng cố dặn dò:
+Khi trao đổi ý kiến với người thân cần chú ý điều gì ?
- HS nhắc lại những điều cần nhớ khi trao đổi ý kiến với người thân .
- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở bài trao đổi ở lớp.
-Nhận xét giờ học.
............................................................
ÑÒA LYÙ
HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN ÔÛ TAÂY NGUYEÂN (TT)
I.MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù khaû naêng:
 -Bieát vaø trình baøy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân.
 -Reøn luyeän kó naêng xem, phaân tích baûn ñoà, baûng thoáng keâ.
 -Bieát ñöôïc moái quan heä giöõa ñieàu kieän töï nhieân vaø hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Taây Nguyeân.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Löôïc ñoà moät soá caây troàng vaø vaät nuoâi ôû Taây Nguyeân.
 -Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU.
1. Kieåm tra baøi cuõ :-HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi baøi cuõ.
+Caây coâng nghieäp naøo ñöôïc troàng nhieàu nhaát ôû TN?
+Ngoaøi boø, traâu,TN coøn coù con vaät nuoâi naøo ñaëc tröng?Ñeå laøm gì?
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm
2.Baøi môùi .
*GV giôùi thieäu baøi.
*Hoaït ñoäng 1 : Khai thaùc söùc nöôùc 
-Yeâu caàu HS quan saùt treân löôïc ñoà caùc soâng chính ôû Taây Nguyeân.
	-HS vöøa chæ treân löôïc ñoà vöøa neâu : Xeâ Xan, Ba, Ñoàng Nai.
+Ñaëc ñieåm doøng chaûy cuûa caùc con soâng ôû ñaây nhö theá naøo ? Ñieàu ñoù coù taùc duïng gì ?
	+ Caùc soâng ôû ñaây chaûy qua nhieàu vuøng coù ñoä cao khaùc nhau neân soâng laém thaùc gheành. Ngöôøi ta lôïi duïng tình hình ñoù ñaõ taïo ra ñieän, phuïc vuï cho con ngöôøi .
+Em bieát nhöõng nhaø maùy thuûy ñieän noåi tieáng naøo ôû Taây Nguyeân ?
	+ Y-a-li.
+Chæ vò trí nhaø maùy ñieän Y-a-li treân löôïc ñoà H4 vaø cho bieát noù naèm treân con soâng naøo ?
+GV keát luaän : 
 *Hoaït ñoäng 2 : Röøng vaø vieäc khai thaùc röøng ôû Taây Nguyeân.
-Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm .
+Röøng TN coù maáy loaïi ? Taïi sao laïi coù söï phaân chia nhö vaäy ?
	+…coù hai loaïi röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng khoäp vaøo muøa khoâ. Vì noù phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa khí haäu.
+Röøng TN cho ta nhöõng saûn vaät gì ? Quan saùt hình 8, 9, 10 Haõy neâu quy trình saûn xuaát ra ñoà goã ?
+Vieäc khai thaùc röøng hieän nay NTN ?
+Vieäc khai thaùc chöa toát

File đính kèm:

  • docTUẦN 9.doc
Giáo án liên quan