Đề cương môn Công nghệ lớp 12 kỳ I năm học 2014 - 2015

1 điện trở được tạo ra từ:

A nhựa B kim loại

C sứ và bột than D kim loại hoặc sứ và bột than

2 trị số của điện trở đặc trưng cho khả năng:

A biến điện năng thành từ trường B biến điện năng thành điện trường

C cản trở dòng điện D nạp và phóng điện

3 đơn vị của điện trở là:

A cm B Ampe C ôm D Vôn

4 công suất định mức của điện trở là công suất :

A nhỏ nhất điện trở chịu đựng được B lớn nhất điện trở chịu đựng được

C cho phép làm việc trong 1s D cho phép làm việc trong 1 giờ

5 trên điện trở màu có tối đa bao nhiêu vạch màu?

A 3 B 4 C 5 D 6

6 những vạch màu nào được dung để tính sai số cho điện trở?

A đỏ, vàng, cam B lục, lam tím C nhũ vàng, nhũ bạc, thân điện trở

D trắng, nâu, đen

7 điện trở có giá trị nhỏ hơn 1Ω thì vạch màu thứ 3 thường phải là màu nào?

A nâu, đen đỏ B vàng, tím, cam C nhũ vàng, nhũ bạc

D lục, trắng, lam

8 công thức tính giá trị điện trở dựa trên vạch màu là:

A. AB+C-D B. A/B+C.D C. AB.C±D D. AB/C-D

9 ứng dụng của điện trở:

A lọc nguồn B ổn áp C phân chia điện áp D chỉnh lưu

10 khi mắc song song hai điện trở thì tổng trở của mạch sẽ:

A tăng 2 lần B tăng 4 lần C giảm 2 lần D không đổi

11 đổi 1Ω thì bằng bao nhiêu KΩ

A 1000 B 10 C100 D 1/1000

 

doc5 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn Công nghệ lớp 12 kỳ I năm học 2014 - 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương môn công nghệ lớp 12 kỳ I năm học 2014/2015
 Chọn đáp án đúng nhất
1 điện trở được tạo ra từ:
A nhựa B kim loại 
C sứ và bột than D kim loại hoặc sứ và bột than
2 trị số của điện trở đặc trưng cho khả năng:
A biến điện năng thành từ trường B biến điện năng thành điện trường
C cản trở dòng điện D nạp và phóng điện
3 đơn vị của điện trở là:
A cm B Ampe C ôm D Vôn
4 công suất định mức của điện trở là công suất :
A nhỏ nhất điện trở chịu đựng được B lớn nhất điện trở chịu đựng được
C cho phép làm việc trong 1s D cho phép làm việc trong 1 giờ
5 trên điện trở màu có tối đa bao nhiêu vạch màu?
A 3 B 4 C 5 D 6
6 những vạch màu nào được dung để tính sai số cho điện trở?
A đỏ, vàng, cam B lục, lam tím C nhũ vàng, nhũ bạc, thân điện trở
D trắng, nâu, đen 
7 điện trở có giá trị nhỏ hơn 1Ω thì vạch màu thứ 3 thường phải là màu nào?
A nâu, đen đỏ B vàng, tím, cam C nhũ vàng, nhũ bạc
D lục, trắng, lam
8 công thức tính giá trị điện trở dựa trên vạch màu là:
A. AB+C-D B. A/B+C.D C. AB.C±D D. AB/C-D
9 ứng dụng của điện trở:
A lọc nguồn B ổn áp C phân chia điện áp D chỉnh lưu
10 khi mắc song song hai điện trở thì tổng trở của mạch sẽ:
A tăng 2 lần B tăng 4 lần C giảm 2 lần D không đổi
11 đổi 1Ω thì bằng bao nhiêu KΩ
A 1000 B 10 C100 D 1/1000
12 trị số điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng biến điện năng thành:
A nhiệt năng B Quang năng C điện trường D từ trường
13 dung kháng là khả năng nào sau đây của tụ điện:
A nạp điện và phóng điện B cản trở dòng điện C biến điện năng thành nhiệt năng D biến điện năng thành tử trường
14 tụ có thể thay đổi được trị số điện dung gọi là gì?
A tụ hóa B tụ thường C tụ gốm D tụ xoay
15 tụ nào thì có cực tính ?
A tụ gốm B tụ sứ C Tụ dầu D Tụ hóa
16 đơn vị của dung kháng là :
A Ω B Fara C Henry D pico fara
17 tụ có khả năng:
A cho dòng 1 chiều qua B cho dòng xoay chiều qua
C cấm dòng xoay chiều D cản trở dòng xoay chiều cao tần
18 nhận định nào sau là đúng
A tụ hóa lắp trong mạch xoay chiều B tụ hóa lắp trong mạch 1 chiều
C tụ hóa không phân biệt cực tính D tụ hóa tạo ra từ trường
19 điện áp định mức của tụ hóa là điện áp:
A điện áp lớn nhất chịu đựng được B điện áp thấp nhất để tụ làm việc
C điện áp tức thời trên tụ D điện áp tụ không chịu đựng được
20 trên vỏ tụ gốm có ghi ky’ hiệu 474j có nghĩa là :
A 47x104 pf B47x104pf+-10% C 47x104f+-10% D 474 pf
21 trên vỏ tụ gốm có ghi ky’ hiệu 474k có nghĩa là gì?
A 47x104 pf B47x104pf+-5% C 47x104f+-5% D 474 pf
 21 tụ điện có khả năng biến đổi điện năng thành năng lượng:
A cơ năng B nhiệt năng C từ trường D điện trường
22 khi mắc hai tụ nối tiếp thì tri số điện dung sẽ tăng gấp:
A 2 lần B 3 lần C1/2 lần D 4 lần
23 khi mắc 2 tụ song song thì trị số điện dung sẽ tăng gấp:
 A 3 lần B 2 lần C ½ lần D 4 lần
 24 tụ bị dò có đặc điểm gì?
A cho dòng 1 chiều qua B cấm dòng 1 chiều
C cấm dòng xoay chiều D cấm dòng 1 chiều và dòng xoay chiều
25 tụ bị cháy có đặc điểm gì?
A cho dòng 1 chiều qua B cho dòng 1 chiều và xoay chiều qua
C cấm dòng xoay chiều, cho dòng 1 chiều qua D cấm cả dòng xoay và 1 chiều
26 tụ xoay có đặc điểm:
A thay đổi được điện áp chịu đựng B thay đổi được điện dung
C thay đổi được điện cực D thay đổi được chiều dòng điện qua
27 tụ xoay kết hợp với cuộn cảm có tác dụng
A tạo mạch khuếch đại B tạo mạch tạo xung
C tạo mạch dao động D tạo mạch chỉnh lưu
28 cuộn cảm thường làm bằng
A gang B thép C nhôm D đồng
29 nhận định nào sau là đúng về cuộn cảm:
A lõi không khí làm việc với cao tần B lõi không khí làm việc với âm tần
C lõi sắt từ làm việc với cao tần D lõi sắt từ làm việc với âm tần
30 nhận định nào sau đây là đúng về cuộn cảm
A lõi săt từ làm việc với âm tần B lõi ferit làm việc với cao tần
C lõi ferit làm việc với âm tần D lõi sắt từ làm việc với trung tần
31 trị số điện cảm đặc trưng cho khả năng nào sau đây của cuộn cảm?
A biến điện năng thành nhiệt năng B biến điện năng thành từ trường
C biến điện năng thành điện trường D biến điện năng thành cơ năng
32 cảm kháng là khả năng nào sau đây của cuộn cảm?
A cản trở dòng điện B tích lũy điện C nạp và phóng điện
D phóng điện
33 cuộn cảm tốt là cuộn cảm như thế nào?
A có điện trở trong nhỏ độ tự cảm lớn B có điện trở trong lớn, độ tự cảm nhỏ
C có điện trở trong và độ tự cảm nhỏ D có điện trở trong và độ tự cảm lớn
34 hệ số phẩm chất của cuộn cảm quyết định bởi?
A điện áp đặt vào 2 đầu cuộn cảm B dòng điện chạy qua cuộn cảm
C điện trở trong và độ tự cảm D tần số dòng điện qua cuộn cảm
35 để tạo mạch cộng hưởng thì cuộn cảm có thể kết hợp với:
A điện trở B điốt C tranzito D tụ điện
36 cuộn cảm có độ tự cảm (3/1000) H cho I xoay chiều có f=50 hz thì cảm kháng có giá trị
A 0.3 Ω B 3Ω C 30Ω D 0.33Ω
37 Linh kiện nào được tạo ra từ 2 bán dẫn p và n?
A Tranzito B Triac C Điốt D Vi mạch
38 Linh kiện nào được tạo ra từ 3 bán dẫn p,n?
A Tranzito B Triac C Tirixto D Điac
39 Linh kiện nào được tạo ra từ 4 bán dẫn p,n?
A Tranzito B Triac C Tirixto D Điac
40 Linh kiện nào được tạo ra từ 3 điện cực (A,K, G)?
A Trixito B Tranzito C Điôt D Điac
41 Linh kiện nào có 3 điện cực(A1,A2,G)?
A Điac B Triac C Tranzito D Tirixto
42 Linh kiện nào sau đây có khả năng khuếch đại tín hiệu?
A Tranzito B Điốt C Triac D Điac
43 linh kiên nào không được chế tạo từ chất bán dẫn?
A Điện Trở B Điốt C Tranzito D vi mạch
44/ để đo điện trở khoảng 50 Ω thì nên đặt đồng hồ vạn năng thang đo ôm ở thang đo nào?
A x1 B x10 C x100 D x1K
45/ điện trở màu có giá trị <1Ω thì vạch màu thứ 3 phải là màu gì?
A nâu B Đen C nhũ vàng D Trắng
46/ khi đo và kiểm tra Tranzito với 3 chân có ky’ hiệu theo thứ tự là 1,2,3 nếu chân 1 là Bazơ thì kết quả đo nào sau đây là đúng?
A R12=50Ω, R13=50Ω B R12=50Ω, R13=∞ C R12=∞, R13=∞
D R12=∞, R13=50Ω
47/ đọc ky’ hiệu vỏ của 1 linh kiện thì ky’ hiệu nào sau là của Tranzito?
A KA7812 B TB600 C Nec145 D C828
49/ để đo hiệu điện thế xoay chiều khoảng 220V thì hiệu chỉnh đồng hồ vạn năng như thế nào?
A DC250mV B AC250mV C AC 100V D AC250V
50/ để đo hiệu điện thế một chiều 12 V thì hiệu chỉnh đồng hồ vạn năng như thế nào?
A DC50V B DC10V C AC50V D AC10V
51 Linh kiện nào có khả năng cho dòng điện đi theo cả hai chiều?
A Điốt thường B Tirixto C Triac D Tranzito
52 Tụ điện có ky’ hiệu trên vỏ 474K thì tụ có trị số điện dung là:
 A 47x104mF B 470F 47x104pF D 4700 F
 CÂU 52 CÓ RỒI Ở TRÊN
53 trường hợp nào sau đây Tirixto cho dòng điện đi qua
A UAK>0 và UGK0 và UGK=0 
C UAK=0 và UGK>0 C UAK>0 và UGK>0
54 nguồn 1 chiều thực tế đầy đủ có bao nhiêu khối?
A 4 B 5 C 6 D 7
55 thứ tự các khối trong mạch nguồn 1 chiều thực tế được sắp xếp như thế nào?
A. máy biến áp, mạch lọc, mạch chỉnh lưu, mạch ổn áp
B. máy biến áp, mạch ổn áp, mạch chỉnh lưu, mạch lọc
C. máy biến áp, mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch ổn áp
D. máy biến áp, mạch ổn áp, mạch lọc, mạch chỉnh lưu
56 ở mạch tạo xung đa hài, thời gian phát xung được điều khiển bởi?
A 2 tranzito B 2 tụ điện C 2 điện trở R1, R2
D 2 tụ điện và 2 điện trở R3, R4.
57 nguyên ly’ chung của mạch điều khiển tín hiệu có mấy khối?
A 3 B 4 C 5 D 6
58 để thay đổi tần số dao động của mạch đa hài thì ta thay đổi linh kiện nào sau?
A 2 Tranzito B 2 điện trở R1,R2 C 2 tụ C1,C2 D điện áp nguồn
59 nhận định nào sau đây là sai? Vi mạch khuếch đai thuật toán có thể:
A nâng cao U B nâng cao f C nâng cao I D nâng cao P
60 mạch dao động đa hài tạo ra xung gì?
A xung tam giác B xung răng cưa C xung hình chữ nhạt D xung hình sin
Phần tự Luận
1/cho mạch điện như sau:
Hãy cho biết chức năng của các linh kiện sau:
 2 điện trở 1K:
 2 điện trở 100K:
 2 Tụ hóa 1µF:
 2 Tranzito:
2/ vẽ sơ đồ khối và nêu chức năng của các khối trong nguồn một chiều?
3/ vẽ sơ đồ khối và nêu chức năng của các khối trong mạch điều khiển tín hiệu?
4/vi mạch khuếch đai thuật toán là gì? Vẽ ký hiệu.
5/ trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Tirixto?
6/trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Triac?

File đính kèm:

  • docde cuong on tap ky 1 mon cn lop 12 giup pt ky nang thuc hanh.doc