Đề kiểm tra định kỳ giữa kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Tân Tiến (Có đáp án)

Câu 9 (1 điểm). Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy đượcbao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 10 (1 điểm). Tæng sè tuæi cña hai mÑ con 4 năm nữa lµ 48. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi hiện nay, biÕt r»ng con kÐm mÑ 24 tuæi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ giữa kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Tân Tiến (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
GIỮA HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020
KHỐI LỚP 4
Mạch kiến thức
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số tự nhiên
Số câu
2
1
1
1
3
2
Câu số
1,2
4
5
8
1,2,5
4; 8
Số điểm
2
1
1
1
3
3
Đại lượng
Số câu
1
1
Câu số
3
3
Số điểm
1
1
Hình học
Số câu
1
1
Câu số
6
6
Số điểm
1
1
GT có lời văn
Số câu
1
1
Câu số
9
9,10
Số điểm
Tổng
Số câu
3
3
1
2
1
5
3
Số điểm
3
3
1
2
1
UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TH TÂN TIẾN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I 
MÔN TOÁN - LỚP 4
 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề)
Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu!
Câu 1 (1 điểm). a) Số 4 232 300 được đọc là:
 A. Bốn triệu hai trăm ba mươi hai nghìn ba trăm.
 B. Bốn mươi hai triệu hai trăm ba mươi hai nghìn ba trăm.
 C. Bốn hai triệu ba trăm.
 D. Bốn nghìn hai trăm ba mươi hai triệu ba trăm.
b) Chữ số 1 của số 9 152 478 thuộc: 
 A. Hàng trăm, lớp nghìn B. Hàng trăm, lớp trăm	
 C. Hàng trăm, lớp trăm nghìn. D. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
Câu 2 (1 điểm). a) Trong các số 1523; 24685; 950421 và 13752, số chia hết cho 2 là: 
 A. 1523	 B. 24685	C. 13752	 D. 860421	
	b) Số lớn nhất trong các số 725 369; 725 396; 725 936; 725 693 là: 
 A. 725 369.         B. 725 396         C. 725 936 D. 725 693
Câu 3 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 a) 5 tấn 83 kg = .... kg b) 3 phút 10 giây = ... giây. 
Câu 4 (1 điểm). Kết quả của phép chia 320 : 4 là: 
 A. 8	 B. 60	 C. 80 D. 1280 
Câu 5 (1 điểm). Giá trị của biểu thức a - 15 x b, với a = 165 và b = 6 là: 
5c m
 A. 900	 B. 144	 C. 85	 D. 75	 
Câu 6 (1 điểm). 
 Diện tích hình bên là:	
4cm
 A. 40cm2	B. 20cm2
 C. 9cm2	D. 18cm2
Câu 7 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S mỗi phần sau: 
a) Cạnh AD vuông góc với cạnh AB 
b) Cạnh AD vuông góc với cạnh BC 
c) Cạnh AD song song với cạnh BC
d). Cạnh AB song song với cạnh DC
Câu 8 (1 điểm). Tìm x:
 	x + 2458 = 57 123 	x – 415 = 4534 x 5
Câu 9 (1 điểm). Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy đượcbao nhiêu ki-lô-mét?
Câu 10 (1 điểm). Tæng sè tuæi cña hai mÑ con 4 năm nữa lµ 48. TÝnh sè tuæi cña mçi ng­êi hiện nay, biÕt r»ng con kÐm mÑ 24 tuæi.
-----------------------Hết-----------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
MÔN TOÁN, KHỐI 4 - NĂM HỌC 2019-2020
Câu 1 (1 điểm). Đúng mỗi phần: 0,5 điểm 	a) A b) D
Câu 2 (1 điểm). Đúng mỗi phần: 0,5 điểm a) C b) C	
Câu 3 (1 điểm). Đúng mỗi phần: 0,5 điểm 
Câu 4 (1 điểm). C	
Câu 5 (1 điểm). D
Câu 6 (1 điểm). B 
Câu 7 (1 điểm). Đúng mỗi phần: 0,25 điểm 
	a) Đ b) S c) S d) Đ
Câu 8 (1 điểm). 
x + 2458 = 57 123
 x = 57 123 - 2458 (0,25 điểm)
 x = 54 665 (0,25 điểm)
x – 415 = 4534 x 5
x - 415 = 22 670 (0,15 điểm)
 x = 22 670 + 415 (0,15 điểm)
 x = 23 085 (0,2 điểm)
Câu 9 (1 điểm). Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là: (0,25điểm)
	(40 + 48 + 53) : 3 = 47 (km) (0,5 điểm)
	Đáp số: 47 km (0,25km)
Câu 10 (1 điểm). Bài giải
 Mỗi năm mỗi người tăng lên 1 tuổi nên 4 năm sau, số tuổi của cả hai mẹ con được tăng là: 4 x 2 = (8 tuổi) (điểm)
	Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: (0,15 điểm)
	48 - 8 = 40 (tuổi) (0,15 điểm)
	Tuổi của con hiện nay là: (0,15 điểm)
	(40 - 24) : 2 = 8 (tuổi) (0,15 điểm)
	Tuổi mẹ hiện nay là: (0,15 điểm)
	40 - 8 = 32 (tuổi) (0,15 điểm)
	Đáp số: Mẹ: 32 tuổi, con: 8 tuổi (0,1 điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ky_giua_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2019_20.doc
Giáo án liên quan