Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Trường TH Tân Tạo

Cách thứ nhất:

Số lớn:

Số bé:

Bài giải

Hai lần số bé là:

 70 - 10 = 60

Số bé là:

 60 : 2 = 30

Số lớn là:

 30 + 10 = 40

 Đáp số: Số lớn:40

 Số bé:30

Số bé = (70 – 10) : 2 = 30

Số bé =

(Tổng – Hiệu) : 2

ppt24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tìm hai số khi biết 
Tổng và hiệu của hai số đó. 
LỚP: 4/10 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Tính bằng cách thuận tiện nhất : 
 a) 67 + 21 + 19 
 b) 83 + 35 + 17 
= 67 + 100 
= 176 
= 67 + (21 + 79) 
a ) 67 + 21 + 19 
b) 83 + 35 + 17 
 = (83 + 17) + 45 
= 100 + 45 
= 145 
Bài toán: 
 Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó ? 
70 
10 
Số lớn: 
Số bé: 
10 
70 
? 
? 
Cách thứ nhất: 
Hai lần số bé là: 
 70 - 10 = 60 
Số bé là: 
 60 : 2 = 30 
Số lớn là: 
 30 + 10 = 40 
 Đáp số : Số lớn:40 
 Số bé:30 
Số bé = (70 – 10) : 2 = 30 
Tổng 
Hiệu 
 (Tổng – Hiệu) : 2 
Số bé = 
Bài giải 
Số lớn: 
Số bé: 
10 
70 
? 
? 
Cách thứ hai: 
Số lớn = (70 + 10) : 2 = 40 
Tổng 
Hiệu 
 (Tổng + Hiệu) : 2 
Số lớn = 
 Bài giải 
Hai lần số lớn là: 
 70 + 10 = 80 
Số lớn là: 
 80 : 2 = 40 
Số bé là: 
 40 - 10 = 30 
 Đáp số : Số lớn: 40 Số bé: 30 
Cách thứ nhất 
Số lớn: 
Số bé : 
? 
? 
10 
70 
 Bài giải Hai lần số bé là: 
 70 – 10 = 60 Số bé là: 60 : 2 = 30 
Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 
 Bài giải Hai lần số lớn là: 70 +10 = 80Số lớn là: 80 : 2 = 40Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số : Số lớn: 40 Số bé: 30 
Cách thứ hai 
Tóm tắt: 
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 
Muốn tìm số bé ta làm thế nào? 
Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu , rồi sau đó chia cho 2 . 
Muốn tìm số lớn ta làm thế nào? 
Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu , rồi sau đó chia cho 2. 
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 
TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 
1. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 
58 tuổi 
38 tuổi 
Tuổi bố: 
Tuổi con: 
38 tuổi 
58 tuổi 
? 
? 
Tóm tắt 
 Bài giải 
Tuổi của con là: 
 (58 - 38 ) : 2 = 10 (tuổi) 
Tuổi của bố là: 
 10 + 38 = 48 (tuổi) 
 Đáp số : Bố:48 tuổi Con:10 tuổi 
 Bài giải 
 Tuổi của bố là: 
 (58 + 38) : 2 = 48 (tuổi) 
 Tuổi của con là: 
 48 - 38 = 10 (tuổi) 
 Đáp số : Bố: 48 tuổi Con: 10 tuổi 
 2. Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ? 
2. Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ? 
Tóm tắt 
Trai : 
Gái : 
4 học sinh 
28 học sinh 
? học sinh 
? học sinh 
Bài giải 
 
 Bài giải 
Số học sinh gái là: 
 (28 - 4) : 2 = 1 2 (em) 
Số học sinh trai là: 
 12 + 4 = 16 (em) 
Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái 
Cách 1 
Cách 2 
 Bài giải 
Số học sinh trai là: 
 (28 + 4) : 2 = 16 (em) 
Số học sinh gái là: 
 16 - 4 = 12 (em) 
 Đáp số: 16 học sinh trai. 12 học sinh gái. 
Bài tập 4: 
Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó? 
Số lớn là:. 
Số bé là: 
8 
0 
 Bài giải 
Các em có thể nhẩm như sau: 
Cách 1: Số lớn là 8 và số bé là 0 vì 8 + 0 = 8 và 8 – 0 = 8 
Cách 2: Hai lần số bé: 8 – 8 = 0. Vậy số bé là 0 và số lớn là 0 + 8 = 8 
4. Tính nhẩm: Tổng hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó. 
ĐỐ VUI: 
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng đều bằng 12345 
SỐ LỚN LÀ: 12345 
SỐ BÉ LÀ: O 
Củng cố: 
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 
Dặn dò: 
Ôn lại bài, chuẩn bị bài học sau. 
CHÀO CÁC EM! 
Lớp 4B trồng: 
Lớp 4A trồng: 
50 cây 
600 cây 
? cây 
? cây 
Bài tập 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ? 
Tóm tắt 
3. Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? 
Lớp 4A trồng được số cây là: 
 (600 – 50) : 2 = 275 (cây) 
Lớp 4B trồng được số cây là: 
 275 + 50 = 325 (cây) 
 Đáp số: 275 cây và 325 cây 
Bài giải 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_hieu_cu.ppt
Giáo án liên quan