Giáo án lớp 4 - Tuần 30 năm 2011

I.MỤC TIÊU:

1.Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc lưu loát các tên riêng nước ngoài: Xê-vi-la, Tây Ban Nha, Ma-gien-lăng, Ma-tan; đọc rành mạch các chữ số chỉ ngày, tháng, năm.

-Biết đọc diễn cảm một đoạn với giọng tự hào, ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm.

2.Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới.

*Tự nhận thức:xác định giá trị bản thân.

-Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 

doc31 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 30 năm 2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Phaàn nhaän xeùt:
 * Baøi taäp 1, 2, 3:
 -Cho HS ñoïc noäi dung BT1, 2, 3.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng:
 1).-Caâu chaø, con meøo coù boä loâng môùi ñeïp laøm sao ! duøng ñeå theå hieän caûm xuùc ngaïc nhieân, vui möøng tröôùc veû ñeïp cuûa boä loâng con meøo.
 -A ! con meøo naøy khoân thaät ! duøng ñeå theå hieän caûm xuùc thaùn phuïc söï khoân ngoan cuûa con meøo.
 2). Cuoái caâu treân coù daáu chaám than.
 3). Caâu caûm duøng ñeå boäc loä caûm xuùc cuûa ngöôøi noùi. Trong caâu caûm thöôøng coù caùc töø ngöõ ñi keøm: oâi, chao, trôøi, quaù, laém, thaät.
 c). Ghi nhôù:
 -Cho HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù.
 -GV choát laïi moät laàn noäi dung caàn ghi nhôù + daën caùc em HTL ghi nhôù.
 d). Phaàn luyeän taäp:
 * Baøi taäp 1:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1.
 -Cho HS laøm baøi. GV phaùt phieáu cho 3 HS.
-3 HS laøm baøi vaøo giaáy leân daùn treân baûng lôùp.
-Lôùp nhaän xeùt.
Caâu caûm
 Chaø (OÂi …, con meøo naøy baét chuoät gioûi quaù !
 OÂi (chao), trôøi reùt quaù !
 Baïn Ngaân chaêm chæ quaù !
 Chaø, baïn Giang hoïc gioûi gheâ !
 * Baøi taäp 2:
 -Caùch tieán haønh nhö ôû BT1.
 -Lôøi giaûi ñuùng:
 + Tình huoáng a: HS coù theå ñaët caùc caâu theå hieän söï thaùn phuïc baïn.
 ªTrôøi, caäu gioûi thaät !
 ª Baïn thaät laø tuyeät !
 ª Baïn gioûi quaù !
 ª Baïn sieâu quaù !
 + Tình huoáng b: 
 ª OÂi, caäu cuõng nhôù ngaøy sinh nhaät cuûa mình aø, thaät tuyeät !
 ª Trôøi ôi, laâu quaù roài môùi gaëp caäu !
 ª Trôøi, baïn laøm mình caûm ñoäng quaù !
 * Baøi taäp 3:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi:
 a). Caâu: OÂi, baïn Nam ñeán kìa! Laø caâu boäc loä caûm xuùc möøng rôõ.
 b). Caâu: OÀ, baïn Nam thoâng minh quaù! Boäc loä caûm xuùc thaùn phuïc.
 c). Caâu: Trôøi, thaät laø kinh khuûng! Boäc loä caûm xuùc gheâ sôï.
3. Cuûng coá, daën doø:
 -Câu cảm có tác dụng gì?
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Yeâu caàu HS hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù, veà nhaø ñaët vieát vaøo vôû 3 caâu caûm.
......................................................
LỊCH SỬ:
 Nhöõng chính saùch veà kinh teá vaø vaên hoùa
 cuûa vua Quang Trung.
I.MỤC TIÊU:
-HS nêu được công lao của Quang Trung trong việc xây dựng đất nước.Đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục.
-Tác dụng của chính sách đó.
II.CHUẨN BỊ:
-Thư Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp.
-Các bản chiếu của vua Quang Trung ( nếu có) .
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1.Ổn định:Kiểm tra sự chuẩn bị của HS .
2.KTBC:
-Em hãy tường thuật lại trân Ngọc Hồi –Đống Đa .
 -Nêu kết quả và ý nghĩa của trận Đống Đa.
 -GV nhận xét ghi điểm .
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: Ghi tựa
 b.Phát triển bài:
 *Hoạt động nhóm :
-GV trình bày tóm tắt tình hình kinh tế đất nước trong thời Trịnh – Nguyễn phân tranh: ruộng đất bị bỏ hoang, kinh tế không phát triển .
-GV phân nhóm, phát PHT và yêu cầu các nhóm thảo luận vấn đề sau :
+Nhóm 1: Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế ?
+Nhóm 2: Nội dung và tác dụng của chính sách đó như thế nào ? 
 -GV kết luận: Quang Trung ban hành “Chiếu khuyến nông”(dân lưu tán phải trở về quê cày cấy ) ;đúc tiền mới ;yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới cho dân hai nước được tự do trao đổi hàng hóa; mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán .
 *Hoạt động cả lớp :
-GV trình bày việc Quang Trung coi trọng chữ Nôm, ban bố “ Chiếu học tập”.
-GV đưa ra hai câu hỏi :
 +Tại sao vua Quang trung lại đề cao chữ Nôm mà không đề cao chữ Hán ?
 +Em hiểu câu : “xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào ?
 Sau khi HS trả lời GV kết luận : Đây là một chính sách mới tiến bộ của vua Quang Trung.Việc đề cao chữ Nôm thành chữ viết nước nhà thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc của nhà Tây Sơn.
 *Hoạt động cả lớp :
 -GV trình bày sự dang dở của các công việc mà Quang Trung đang tiến hành và tình cảm của người đời sau đối với Quang Trung .
 -GV cho HS phát biểu cảm nghĩ của mình về vua Quang Trung.
4.Củng cố:
-GV cho HS đọc bài học trong SGK .
-Quang Trung đã làm gì để xây dựng đất nước ?
-Những việc làm của vua Quang Trung có tác dụng gì ?
5.Tổng kết - Dặn dò:
-Về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước bài : “Nhà Nguyễn thành lập”.
-Nhận xét tiết học .
.......................................................................
ĐẠO ĐỨC:
 TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG 
I.MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS có khả năng:
-Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông (Những quy định có liên quan đến Hs) 
-Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật giao thông và vi phạm Luật giao thông.
-HS Nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông trong cuộc sống hàng ngày.
*Kĩ năng tham gia giao thông đúng luật; kĩ năng phê phán những hánh vi vi phạm Luật Giao thông.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Một số biển báo giao thông.
-Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1.Ổn định:
2.KTBC:Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs
-GV nhận xét.
3.B ài mới:
a.Giới thiệu bài:“Tôn trọng Luật giao thông”
b.Nội dung: 
*Hoạt động 1: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông.
-GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông.
-GV hoặc 1 HS điều khiển cuộc chơi.
-GV cùng HS đánh giá kết quả.
*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 3- SGK/42)
-GV chia HS làm 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nhận một tình huống
 Em sẽ làm gì khi:
a/. Bạn em nói: “Luật giao thông chỉ cần ở thành phố, thị xã”.
b/. Bạn ngồi cạnh em trong ôtô thò đầu ra ngoài xe.
c/. Bạn rủ em ném đất đá lên tàu hỏa.
d/.Bạn em đi xe đạp va vào một người đi đường.
đ/.Các bạn em xúm lại xem một vụ tai nạn giao thông.
e/.Một nhóm bạn em khoác tay nhau đi bộ giữa lòng đường.
-GV đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm và kết luận:
-GV kết luận:Mọi người cần có ý thức tôn trọng luật giao thông ở mọi lúc , mọi nơi.
*Hoạt động 3: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn (Bài tập 4- SGK/42)
-GV mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.
 -GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS.
ï Kết luận chung :
 Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Chấp hành tốt Luật giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
-Tổ chức diễn đàn: “Học sinh với Luật giao thông” (nếu có điều kiện).
-Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau
-------- cc õ dd --------
 Thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2011.
THỂ DỤC
(GV BỘ MÔN DẠY)
.......................................................
TOAÙN
THÖÏC HAØNH
I. MUÏC TIEÂU:Giuùp HS:
 -Bieát caùch ño ñoä daøi moät ñoaïn thaúng (khoaûng caùch giöõa hai ñieåm) trong thöïc teá baèng thöôùc daây, ví duï: ño chieàu daøi baûng lôùp, ño chieàu daøi, chieàu roäng phoøng hoïc, …
 -Bieát xaùc ñònh ba ñieåm thaúng haøng treân maët ñaát (baèng caùch gioùng thaúng haøng caùc coïc tieâu).
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -HS chuaån bò theo nhoùm, moãi nhoùm: moät thöôùc daây cuoän, moät soá coäc moác, moät soá coïc tieâu.
 -GV chuaån bò cho moãi nhoùm HS moät phieáu ghi keát quaû thöïc haønh nhö sau:
 III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP:
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
3.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 -Trong giôø hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng thöïc haønh ño ñoä daøi cuûa moät soá ñoaïn thaúng trong thöïc teá.
 -Yeâu caàu HS kieåm tra duïng cuï thöïc haønh.
 b).Höôùng daãn thöïc haønh taïi lôùp 
 * Ño ñoaïn thaúng treân maët ñaát
 -Choïn loái ñi giöõa lôùp roäng nhaát, sau ñoù duøng phaán chaám hai ñieåm A, B treân loái ñi.
 -Neâu vaán ñeà: Duøng thöôùc daây, ño ñoä daøi khoaûng caùch giöõa hai ñieåm A vaø B.
 -Neâu yeâu caàu: Laøm theá naøo ñeå ño ñöôïc khoaûng caùch giöõa hai ñieåm A vaø B ?
 -Keát luaän caùch ño ñuùng nhö SGK:
 +Coá ñònh hai ñaàu thöôùc daây taïi ñieåm A sao cho vaïch soá 0 cuûa thöôùc truøng vôùi ñieåm A.
 +Keùo thaúng daây thöôùc cho tôùi ñieåm B.
 +Ñoïc soá ño ôû vaïch truøng vôùi ñieåm B. Soá ño ñoù laø soá ño ñoä daøi ñoaïn thaúng AB.
 -GV vaø 1 HS thöïc haønh ño ñoä daøi khoaûng caùch hai ñieåm A vaø B vöøa chaám.
 * Gioùng thaúng haøng caùc coïc tieâu treân maët ñaát
 -Yeâu caàu HS quan saùt hình minh hoïa trong SGK vaø neâu:
 +Ñeå xaùc ñònh ba ñieåm trong thöïc teá coù thaúng haøng vôùi nhau hay khoâng ngöôøi ta söû duïng caùc coïc tieâu vaø gioùng caùc coïc naøy.
 +Caùch gioùng caùc coïc tieâu nhö sau:
 ­ Ñoùng ba coïc tieâu ôû ba ñieåm caàn xaùc ñònh.
 ­ Ñöùng ôû coïc tieâu ñaàu tieân hoaëc coïc tieâu cuoái cuøng. Nhaém moät maét, nheo maét coøn laïi vaø nhìn vaøo caïnh coïc tieâu thöù nhaát. Neáu:
Nhìn roõ caùc coïc tieâu coøn laïi laø ba ñieåm chöa thaúng haøng.
Nhìn thaáy moät caïnh (söôøn) cuûa hai coïc tieâu coøn laïi laø ba ñieåm ñaõ thaúng haøng.
 c). Thöïc haønh ngoaøi lôùp hoïc 
 -Phaùt cho moãi nhoùm moät phieáu thöïc haønh nhö ñaõ neâu ôû phaàn ñoà duøng daïy – hoïc.
 -Neâu caùc yeâu caàu thöïc haønh nhö trong SGK vaø yeâu caàu thöïc haønh theo nhoùm, sau ñoù ghi keát quaû vaøo phieáu.
 -Giuùp ñôõ töøng nhoùm HS, ôû yeâu caàu thöïc haønh ñoùng ba coïc tieâu thaúng haøng, GV kieåm tra luoân sau khi HS ñoùng coïc, neáu HS chöa ñoùng ñöôïc thì GV cuøng HS ñoùng laïi.
 d). Baùo caùo keát quaû thöïc haønh 
 -Cho HS vaøo lôùp, thu phieáu cuûa caùc nhoùm vaø nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa töøng nhoùm.
4.Cuûng coá:
 -GV toång keát giôø thöïc haønh, tuyeân döông caùc nhoùm tích cöïc laøm vieäc, coù keát quaû toát, nhaéc nhôû caùc HS coøn chöa coá gaéng.
5. Daën doø:
 -Daën doø HS veà nhaø chuaån bò cho tieát thöïc haønh sau.
............................................................
TAÄP LAØM VAÊN
ÑIEÀN VAØO GIAÁY TÔØ IN SAÜN
I.MUÏC TIEÂU:
1. Bieát ñieàn vaøo choã troáng trong giaáy tôø in saün – phieáu khai baùo taïm truù, taïm vaéng.
2. Bieát taùc duïng cuûa vieäc khai baùo taïm truù, taïm vaéng.
*Thu thập, xử lí thông tin; Đảm nhận trách nhiệm công dân.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -VBT Tieáng Vieät 4, taäp hai.
 -1 baûn phoâ toâ phieáu khai baùo taïm truù, taïm vaéng côõ to.
I

File đính kèm:

  • docTUẦN 30.doc
Giáo án liên quan