Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất kết hợp của phép nhân - Nguyễn Đức Hà

 Chú ý:

 Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

a x b x c =

( a x b ) x c =

a x (b x c )

= b x (a x c )

1.Tính bằng hai cách:

Mẫu: 2 x 5 x 4 = ?

Cách 1: 2 x 5 x 4 =

(2 x 5 ) x 4 =

10 x 4 = 40

Cách 2: 2 x 5 x 4 =

2 x ( 5 x 4 ) =

2 x 20 = 40

4 x 5 x 3

3 x 5 x 6

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất kết hợp của phép nhân - Nguyễn Đức Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỚI BÌNH 
TRƯỜNG TH TÂN PHÚ 
Phòng GD & ĐT quận Bình Tân 
Môn : TOÁN 
Lớp:4 .7 
Giáo viên:Nguyễn Đức Hà 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Kiểm tra bài cũ 
Tính giá trị của biểu thức:  ( 35 + 15 ) + 20 
 35 + ( 15 + 20 ) 
Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
67 + 21 + 79 
 TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
a. TÝnh råi so s¸nh gi ¸ trÞ cña hai biÓu thøc : 
(2 x 3) x 4 vµ 2 x (3 x 4) 
VËy : 	 (2 x 3) x 4 2 x (3 x 4) 
= 
 TOÁN 
TÍNH CH Ấ T K Ế T H Ợ P C Ủ A PHÉP NHÂN 
(a x b) x c 
b. So sánh giá tr ị c ủ a hai bi ể u th ứ c (a x b) x c và a x (b x c) trong b ả ng sau : 
a x (b x c) 
3 
b 
c 
4 
5 
5 
2 
 3 
4 
6 
2 
a 
 TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
(a x b) x c 
b. So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng sau : 
a x (b x c) 
3 
b 
c 
4 
5 
(3 x 4) x 5 
3 x (4 x 5) 
(5 x 2) x 3 = 
5 x (2 x 3) = 
(4 x 6) x 2 = 
4 x (6 x 2) = 
5 
 = 60 
= 60 
2 
3 
30 
4 
6 
2 
48 
Ta thấy giá trị của (a x b) x c và của ax (b x c) như thế nào ? 
Ta thấy giá trị của (a x b) x c và của a x ( b x c) luôn luôn bằng nhau 
Ta viết : 
( a x b) x c a x (b x c) 
= 
tích hai số 
 số thứ ba 
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba , ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba . 
 Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau : 
 a x b x c = ( a x b) x c = a x ( b x c) 
 Chú ý: 
a 
30 
48 
 TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
(a x b) x c 
b. So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng sau : 
a x (b x c) 
3 
b 
c 
4 
5 
(3 x 4) x 5 
3 x (4 x 5) 
(5 x 2) x 3 = 
5 x (2 x 3) = 30 
(4 x 6) x 2 = 
4 x (6 x 2) = 48 
5 
 = 60 
= 60 
2 
3 
30 
4 
6 
2 
48 
Mỗi bài toán với hai cách làm trên , em nào có thể phát hiện ra cách làm nào là thuận tiện nhất ? Vì sao ? 
Vậy tính chất kết hợp của phép nhân có tác dụng gì ? 
Tính bài toán với nhiều cách . 
Có thể tính bài toán bằng cách thuận tiện nhất . 
a 
 Chú ý: 
 Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau : 
a x b x c = 
( a x b ) x c = 
a x (b x c ) 
= b x (a x c ) 
 TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
1.Tính bằng hai cách : 
( a x b) x c = a x (b x c) 
Mẫu : 2 x 5 x 4 = ? 
Cách 1: 2 x 5 x 4 = 
( 2 x 5 ) x 4 = 
10 x 4 = 40 
Cách 2: 2 x 5 x 4 = 
2 x ( 5 x 4 ) = 
2 x 20 = 40 
4 x 5 x 3 
 3 x 5 x 6 
 TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
1.Tính bằng hai cách : 
( a x b) x c = a x (b x c) 
4 x 5 x 3 
 3 x 5 x 6 
Cách 1: 4 x 5 x 3 = 4 x 5 x 3 = 20 x 3 
Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x 5 x 3 = 4 x 15 
Cách 1: 3 x 5 x 6 = 3 x 5 x 6 = 15 x 6 
4 x 5 x 3 
3 x 5 x 6 
Cách 2: 3 x 5 x 6 = 3 x 5 x 6 = 3 x 30 
= 60 
= 60 
= 90 
= 90 
( 
) 
( 
) 
( 
) 
( 
) 
13 x 5 x 2 = (13 x 5) x 2 
13 x 5 x 2 = 13 x (5 x 2) 
13 x 5 x 2 = (13 x 2) x 5 
13 x 5 x 2 = (2 x 13) x 5 
2 . a) Cách tính nào thuận tiện hơn ? 
5 x 2 x 34 = (5 x 2) x 34 
5 x 2 x 34 = 5 x (2 x 34) 
5 x 2 x 34 = (5 x 34) x 2 
5 x 2 x 34 = (34 x 2) x 5 
2 . a) Cách tính nào thuận tiện hơn ? 
 TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
Khi nhân m ộ t tích hai s ố v ớ i s ố th ứ ba , ta có th ể làm như th ế nào ? 
(a x b ) x c = 
a x (b x c) 
3. Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi có bao nhiêu học sinh đang ngồi học ? 
Có : 8 phòng học 
Mỗi phòng có : 15 bộ bàn ghế 
Mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh 
Có tất cả : ? học sinh 
TÓM TẮT 
TOÁN 
- Học thuộc tính chất kết hợp của phép nhân và công thức của tính chất kết hợp của phép nhân . 
- Chuẩn bị bài “ Nhân với số có tận cùng là chữ số 0”, đọc kĩ phần ví dụ . 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
Dặn dò : 
Chào quý thầy cô và các em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_tinh_chat_ket_hop_cua_phep_nhan_ngu.ppt
Giáo án liên quan