Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trường TH Tân Tạo

1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi:

*Tính diện tích hình thoi ABCD có AC= m, BD= n.

Diện tích hình chữ nhật là m x . Mà m x =

Vậy diện tích hình thoi ABCD là

*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)

 

ppt14 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
Lớp 4 
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BÌNH TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
 MÔN TOÁN 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2 
Kiểm tra bài cũ: 
 NÊU CÁCH TÍNH 
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 
3 
 1.Trong các hình dưới đây hình nào là hình thoi? Hình nào là hình chữ nhật? 
Hình thoi 
Hình chữ nhật 
Hình thoi 
KHỞI ĐỘNG: 
4 
A 
D 
C 
B 
 2. Hãy đặt tên và kẻ hai đường chéo cho hình thoi sau: 
5 
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi: 
Toán 
DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
6 
n 
2 
A 
B 
C 
O 
m 
M 
N 
n 
n 
2 
D 
n 
2 
O 
B 
C 
A 
m 
n 
2 
n 
2 
-Diện tích hình chữ nhật là m x . Mà m x = 
n 
2 
n 
2 
m x n 
2 
Vậy diện tích hình thoi ABCD là 
m x n 
2 
*Tính diện tích hình thoi ABCD có AC= m, BD= n. 
7 
A 
D 
C 
B 
m 
n 
O 
*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo) 
S= 
m x n 
2 
8 
3 x 4 
2 
2. Thực hành: 
a) Hình thoi ABCD, biết: 
Bài 1: Tính diện tích của: 
AC = 3cm; BD = 4cm. 
A 
D 
C 
B 
b) Hình thoi MNPQ, biết: 
MP = 7cm; NQ = 4cm. 
M 
Q 
P 
N 
S= 
= 6 (cm ) 
2 
7 x 4 
2 
S= 
= 14 (cm ) 
2 
9 
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm; 
Bài 2 Tính diện tích hình thoi biết: 
40 x 15 
2 
S= 
= 300 (dm ) 
2 
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm; 
5 x 20 
2 
S= 
= 50 (cm ) 
2 
4m = 40dm 
10 
TRÒ CHƠI: 
Ai nhanh, ai đúng? 
A 
D 
C 
B 
5cm 
2cm 
5cm 
2cm 
Q 
P 
N 
M 
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình 
chữ nhật. 
b) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. 
1 
2 
S 
Đ 
11 
Quaø taëng ! 
12 
DẶN DÒ 
LÀM BÀI TẬP 4-5 SGK 
CHUẨN BỊ BÀI:LUYỆN TẬP 
13 
KÍNH CHÀO 
QUÝ THẦY CÔ 
14 
Xin taïm bieät quyù thaày coâ giaùo vaø caùc em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_dien_tich_hinh_thoi_truong_th_tan_t.ppt
Giáo án liên quan