Kế hoạch tháng 8+9 năm 2013

Thực hiện tuần chuyên môn thứ 1.

-Ổn định nề nếp lớp :Bầu BCS lớp, chia tổ, sinh hoạt nội qui lớp.

-Sinh hoạt tổ CM: PCCM lần 1.

-Thực hiện soạn giảng theo qui định.

-Thực hiện ngày giờ công nghiêm túc .

- Báo cáo số liệu đầu năm, lập danh sách HS chuyển đến, học lại, chuyển đi, bỏ học.

- Thu các khoản đầu năm

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch tháng 8+9 năm 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOỉNG GD&ẹT TAÂN CHAÂU
TRệễỉNG THCS TAÂN ẹOÂNG KEÁ HOAẽCH 
THAÙNG 08+9 NAấM 2013
THễỉI GIAN
NOÄI DUNG LAỉM VIEÄC
P.C THệẽC HIEÄN
ẹIEÀU CHặNH, BOÅ SUNG 
Tuaàn 01
19/8/2013
ẹeỏn
24/8/2013
-Thửùc hieọn tuaàn chuyeõn moõn thửự 1.
-OÅn ủũnh neà neỏp lụựp :Baàu BCS lụựp, chia toồ, sinh hoaùt noọi qui lụựp. 
-Sinh hoaùt toồ CM: PCCM lần 1. 
-Thửùc hieọn soaùn giaỷng theo qui ủũnh.
-Thửùc hieọn ngaứy giụứ coõng nghieõm tuực . 
- Baựo caựo số liệu đầu năm, laọp danh saựch HS chuyeồn ủeỏn, hoùc laùi, chuyeồn ủi, bỏ học. 
- Thu caực khoaỷn ủaàu naờm.
-HẹSP thửùc hieọn 
-GVCN thửùc hieọn 
-TTCM thửùc hieọn laàn 1
-GVBM thửùc hieọn. 
-GV vaứ HS.
-GVCN baựo caựo 
- BP taứi vuù.
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
Tuaàn 02
26/08/2013 
ủeỏn 
31/08/2013
-Thửùc hieọn tuaàn chuyeõn moõn thửự 02.
- Tieỏp tuùc oồn ủũnh neà neỏp lụựp.
- Theo doừi sú soỏ hoùc sinh haứng ngaứy.
- Baựo caựo soỏ lieọu ủaàu naờm.
- Thu caực khoaỷn ủaàu naờm.
-HN phuù huynh hoùc sinh ủaàu naờm 
-Dửù giụứ ruựt kinh nghieọm 
-HẹSP thửùc hieọn.
- GVCN cuứng TPT ủoọi.
- ẹ/C Ngụứ. 
- GVCN, BGH.
- BP taứi vuù.
- BGH, GVCN, PHHS caực lụựp .
- BGH+ TCM 
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
Tuaàn 03
02/9/2013
ẹeỏn
7/9/2013
- Nghỉ lễ Quốc khỏnh 02/9 theo quy định 
-Thửùc hieọn tuaàn chuyeõn moõn thửự 03.
- Tổ chức lễ Khai giaỷng (05/9/2013) naờm hoùc 2013-2014.
- Họp chuyờn mụn lần 1 Trieồn khai CV CM cuỷa caỏp treõn.
- Thửùc hieọn soaùn giaỷng, caực loaùi soồ theo quy ủũnh . 
- Baựo caựo thoỏng keõ, học sinh khuyết tật, HS diện chớnh sỏch, HS Dõn tộc, CSVC.
- Vieỏt baứi TLV soỏ 1( lụựp 7,8,9)
- Daùy taờng tiết buoồi chieàu.
-Noọp keỏ hoaùch BDHS Gioỷi voứng huyeọn . 
-Dửù giụứ ruựt kinh nghieọm 
-HẹSP thửùc hieọn 
-HẹSP thửùc hieọn 
- HẹSP + Học sinh toàn trường thửùc hieọn
-HẹSP thửùc hieọn 
-HẹSP thửùc hieọn 
-GVCN cỏc lớp . 
– GVBM Ngữ văn, Hoùc sinh khối 7,8,9 thực hiện. 
- GVBM + HS lớp 6A1,2; 7A1,2; 8A1; 9A1.
- GVBM dạy BD HS giỏi mụn văn húa. 
- BGH+ TCM
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
................................................
.................................................
................................................
………………………………………………………….
................................................
................................................
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
................................................
.................................................
................................................
………………………………………………………….
................................................
Tuaàn 04
9/9/2013
ẹeỏn
14/9/2013
-Thửùc hieọn chửụng trỡnh tuaàn 04.
-Xaõy dửùng keỏ hoaùch naờm hoùc. 
- Kiểm tra chuyờn đề sổ điểm lớp và sổ kế hoạch giảng dạy bộ mụn, sổ chủ nhiệm lớp. 
-Thửùc hieọn caực loaùi HHSS theo quy ủũnh .
-Hoùp toồ CM 
- Kieồm tra soồ baựo giaỷng 
- Daùy ẹũa lyự Taõy Ninh 
- Daùy taờng tiết buoồi chieàu
-Dửù giụứ Hội giảng vũng trường. 
-HẹSP
- GV-HS 
- BGH, toồ CM.
- GVBM 
-TT - GVBM
- ẹ/C Ngụứ 
- ẹ/C Myừ, Luùa
- GVBM + HS lớp 6A1,2; 7A1,2; 8A1; 9A1.
- GV tham gia hội giảng.
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
................................................
.................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
................................................
.................................................
Tuaàn 05
16/9/2013
ẹeỏn
21/9/2013
-Thửùc hieọn chửụng trỡnh tuaàn 05.
- Kieồm tra kế hoạch bài học cuỷa GV 
-Dửù giụứ Hội giảng vũng trường. 
-Vieỏt baứi vaờn soỏ 1( lụựp 6) 
- Trieồn khai chuyeõn ủeà .
- ẹaờng kyự học ngheà PT lụựp 9. 
- Daùy taờng tiết buoồi chieàu.
- Tổ chức Trung thu cho Học sinh. 
- HN cỏn bộ Cụng chức 
 -HẹSP
-TCM kiểm tra GV trong tổ. 
-BGK + GV hội giảng. 
- GVBM Ngữ văn + HS khối 6. 
- HS ủaờng kyự 
- TCM 
- GVBM + HS lớp 6A1,2; 7A1,2; 8A1; 9A1,9A3.
- Toàn trường. 
- HẹSP thực hiện 
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
................................................
................................................................................................
………………………………………………………….
................................................
................................................................................................
Tuaàn 06
23/9/2013
ẹeỏn
28/9/2013
_Thửùc hieọn chửụng trỡnh tuaàn 06.
-Kieồm tra HSSS giỏo viờn .
- Caực toồ trieồn khai chuyeõn ủeà 1,2.
- Trieồn khai thửùc hieọn noọi dung chửụng trỡnh giaỷm taỷi
-Dửù giờ hội giảng vũng trường. 
- Kieồm tra soồ baựo giaỷng, soồ ủaàu baứi. 
- KSCL tieỏng Anh 6,Toaựn 6 
- Daùy taờng tiết buoồi chieàu.
- Mở chuyờn đề thảo luận nội dung chương trỡnh SGK. 
-HẹSP thực hiện.
-Caực toồ CM, BGH 
- TCM .
- BGH trieồn khai ủeỏn GVBM thửùc hieọn. 
- BGK- GV hội giảng
- BGH
- GVBM -HS 6
- GVBM + HS lớp 6A1,2; 7A1,2; 8A1; 9A1
- Hội đồng chuyờn mụn. 
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
................................................
………………………………………………………….
………………………………….....................
................................................
………………………………………………………….
................................................
..................................................
* Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự ruựt kinh nghieọm : 
+ ệu ủieồm : 
+ Toàn taùi :
+ Bieọn phaựp : 

File đính kèm:

  • docKH THANG 8+ 9(13-14).doc