Giáo án Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 5

I.Mục tiêu: Giúp hs

1- Rèn kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu trên hai loại biểu đồ ( biểu đồ tranh, biểu đồ cột).

2- Thực hành lập biểu đồ.

3- Hs yêu thích học toán.

 II.Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ có vẽ sẵn biểu đồ của bài 3.

 III.Các hoạt động dạy học

 

doc35 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 5, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộp
3
- Ướp lạnh
4
- Làm mắm (Ướp mặn)
5
- Làm mứt (Cô đặc với đường)
6
- Ướp muối (Cà muối)
- Lớp thảo luận.
+ Làm cho các vi sinh vật không có môi trường hoạt động hoặc ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập vào thức ăn.
- Học sinh làm bài 2 (Vở bài tập): 
Một số cách bảo quản thức ăn ở nhà
- Học sinh làm bài 3 (Vở bài tập)
- Điền vào bảng sau từ 3 - 5 loại thức ăn và cách bảo quản thức ăn ở gia đình em.
Tên thức ăn
Cách bảo quản
1-
2-
3-
4-
5-
- Một số HS trình bày
========================
Tiết 5: TTL TV
Luyện đọc: NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY - CA
I-Mục tiêu:
1.Đọc trơn toàn bài.Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng chậm rãi, tình cảm. Đọc phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện.
II-Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Luyện đọc
1-HD hs luyện đọc bài Nỗi dằn vặt của
 An-đrây - ca
Gọi HS khá đọc bài.
thế nào?
III- Củng cố , dặn dò
Nhận xét giờ học.
Dặn hs chuẩn bị bài sau.
1 HS đọc toàn bài.
Giọng trầm buồn, tình cảm,thể hiện được giọng của nhân vật trong truyện.
4 HS đọc.
Nhận xét bạn đọc.
========================
Chiều
Tiết 1: Tiếng anh
========================
Tiết 2: Tiếng anh
========================
Tiết 3: Thể dục
==============================================
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013
Sáng
Tiết 1: Toán
Tiết 28 LUYỆN TẬP CHUNG
	I.Mục tiêu: Giúp hs ôn tập, củng cố về:
- Viết số, xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong một số, xác định số lớn nhất 9 hoặc bé nhất) trong một nhóm các số.
- mối quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng hoặc đo thời gian.
- Thu thập và xử lí một số thông tin trên biểu đồ.
- Giải bài toán về tìm số TBC của nhiều số.
- Hs yêu thích học Toán.
	II.Đồ dùng dạy học:
- Viết sẵn bài 1 vào bảng phụ.
	III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV HS
A.Kiểm tra:
- Viết số tự nhiên liền sau số 2 835 917 và đọc số đó.
B.Bài mới.
	Hs tự làm bài rồi chữa.
Bài 1. ở mỗi ý gv củng cố lại các kiến thức đã học.
- Cho 2 nhóm, mỗi nhóm 5 em lên thi làm nhanh, đúng.
Bài 2.Nêu miệng
Bài 3. 1 hs lên bảng làm.
 Tóm tắt Ngày đầu: 120m 
Ngày thứ ba: gấp 2 ngày đầu. 
 Số mét vải bán được trong ngày thứ ba là:
TB mỗi ngày:... m ? 
C.Củng cố, dặn dò;
- Cho hs nhắc lại những kiến thức vừa ôn tập.
- Nx tiết học. Chuẩn bị chương 2.
a) Khoanh vào D ; b) Khoanh vào B 
c) Khoanh vào C 
d) Khoanh vào C ; e) Khoanh vào C
a) Hiền đã đọc 33 quyển sách.
b) Hoà đã đọc 40 quyển sách.
c) Hoà đã đọc nhiều hơn Thực là: 
 40 - 25 = 15 (quyển sách)
d) Trung đã đọc ít hơn Thực 3 quyển sách vì: 25 - 22 = 3 (quyển sách)
e) Hoà đã đọc nhiều sách nhất.
g)Trung đã đọc ít sách nhất.
h) Trung bình mỗi bạn đã đọc được số quyển sách là:
 ( 33 + 40 + 22 + 25) : 4 = 30 (quyển sách)
Bài giải
Số mét vải bán được trong ngày thứ hai là:
Ngày thứ hai 1/2 ngày đầu 120 : 2 = 60 (m)
120 x 2 = 240 (m)
TB mỗi ngày cửa hàng bán được là: 
( 120 + 60 +240 ) : 3 = 140 (m)
 Đáp số: 140 m vải.
========================
Tiết 2: Âm nhạc
Tieát 6:
Taäp Ñoïc Nhaïc: TÑN Soá 1
(Nhaïc vaø lôøi : Nguyeãn Ñöùc Toaøn)
Giôùi Thieäu Moät Vaøi Nhaïc Cuï Daân Toäc
I/Muïc tieâu:
Hoïc sinh böôùc ñaàu laøm quen vôùi phaân moân taäp ñoïc nhaïc.
Ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø gheùp ñöôïc lôøi baøi TÑN soá 1.
Nhaän bieát ñöôïc hình daùng caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc.
II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
Nhaïc cuï ñeäm.
Baêng nghe maãu.
Haùt chuaån xaùc baøi haùt.
III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén.
Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc.
Baøi môùi:
Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân
HÑ Cuûa Hoïc Sinh
* Hoaït ñoäng 1: TÑN Soá 1: “Son Laù Son”
- Giôùi thieäu baøi TÑN Soá 1.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh taäp cao ñoä töø 1-2 phuùt.
- Taäp tieát taáu : Giaùo vieân ghi maãu tieát taáu leân baûng:
- Giaùo vieân goõ maãu vaø yeâu caàu hoïc sinh goõ laïi.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh xung phong goõ laïi.
- TaÄp ñoïc nhaïc: Giaùo vieân ñaøn maãu giai ñieäu caû baøi.
- Giaùo vieân ñoïc maãu töøng caâu moät vaø cho hoïc sinh ñoïc laïi, moãi caâu cho hoïc sinh ñoïc laïi töø 2 ñeán 3 laàn ñeå thuoäc tieát taáu.
- Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caû baøi vaø gheùp lôøi baøi TÑN Soá 1.
- Cho caùc toå chuaån bò vaø cöû ñaïi dieän leân baûng ñoïc laïi.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
* Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät vaøi nhaïc cuï daân toäc.
- Giaùo vieân giôùi thieäu tranh aûnh cuûa boán loaïi nhaïc cuï nhö : “Ñaøn Nhò, Ñaøn Tranh, Ñaøn Töù, Ñaøn Tì Baø”
- Giaùo vieân mieâu taû veà ñaëc ñieåm vaø caùch dieãn taáu cuûa caùc nhaïc cuï noùi treân.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nghe aâm thanh thanh cuûa töøng nhaïc cuï vaø döôùng daãn cho hoïc sinh caùch nhaän bieát töøng nhaïc cuï.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh chæ vaø ñoïc teân laïi caùc nhaïc cuï vöøa ñöôïc hoïc.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
* Cuõng coá daën doø:
- Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi TÑN vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc.
- Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn.
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc hieän.
- HS chuù yù.
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän
- HS theo doõi
- HS laéng nghe
- HS chuù yù nhaän bieát.
- HS thöïc hieän
- HS nhaän xeùt.
- HS thöïc hieän.
- HS chuù yù.
- HS ghi nhôù.
========================
Tiết 3: Tập đọc
CHỊ EM TÔI
	I.Mục đích, yêu cầu:
1.Đọc trơn cả bài, biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, bước đầu diễn tả được nội dung câu chuyện.
2.Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện: Cô chị hay nói dối đã tỉnh ngộ nhờ sự giúp đỡ của cô em. Câu chuyện là lời khuyên hs không được nói dối. Nói dối là một tính xấu làm mất lòng tin, sự tín nhiệm, lòng tôn trọng của mọi người với mình.
3.Hs có ý thức trung thực, không nói dối.
	II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ trong sgk.
	III.Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV HS
A.Kiểm tra:
+Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy đến để làm gì?
+Theo em, tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích gì?
B.Bài mới.
1.Giới thiệu bài.
2.Luyện đọc và tìm hiểu bài.
a) Luyện đọc.
+Lần 1: sửa lỗi phát âm.
+Lần 2: giải nghĩa từ (sgk)
- Gv đọc diễn cảm toàn bài.
b) Tìm hiểu bài.
*)Đoạn 1.
- Cô chị xin phép ba đi đâu?
- Cô có đi học nhóm thật không? Em đoán xem cô đi đâu?
- Cô nói dối ba như vậy đã nhiều lần chưa? Vì sao cô lại nói dối được nhiều lần như vậy?
- Vì sao mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận?
*)ý 1. Cô chị thường xuyên nói dối ba.
*)Đoạn 2.
- Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối?
---> Bị chị mắng, em thủng thẳng đáp là em đi tập văn nghệ khiến chị càng tức, hỏi: Mày tập văn nghệ ở rạp chiếu bóng à? Em giả bộ ngây thơ, hỏi lại: Chị nói ba đi học nhóm sao lại ở rạp chiếu bóng vì phải ở rạp mới biết em không đi tập văn nghệ. Chị sững sờ vì bị lộ.
*)ý 2. Cô em tìm cách giúp chị tỉnh ngộ.
*) Đoạn 3.
- Vì sao cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ?
- Cô chị đã thay đổi ntn?
- Câu chuyện muốn nói với các em điều gì?
*)ý 3: Cô chị thay đổi, không nói dối nữa.
- Hãy đặt tên cho cô em và cô chị theo đặc điểm tính cách.
- Ghi ý chính của bài.
c) Hướng dẫn cách đọc diễn cảm.
- Gọi HS đọc bài.
- Gv hướng dẫn cách đọc đoạn 2.
- Nx, đánh giá.
C.Củng cố, dặn dò:
- Liên hệ.
- Nx tiết học.
- Nhắc nhở: Cần rút ra cho mình bài học từ câu chuyện trên để không bao giờ nói dối.
- 1 hs đọc HTL bài" Gà Trống và Cáo".
- Xác định đoạn.
+Đ1: Từ đầu đến "tặc lưỡi cho qua".
+Đ2: Tiếp theo " ... cho nên người".
- Đ2 chia làm 2 đoạn nhỏ.
 + 2a: từ "Cho một hôm---> rạp chiếu bóng à?"
 + 2b: Nó cười ---> cho nên người.
+Đ3:Phần còn lại.
- Hs tiếp nối nhau đọc từng đoạn: 2 lượt
- Hs luyện đọc theo cặp.
- 1hs đọc toàn bài.
- Đi học nhóm.
- Cô không đi học nhóm mà đi chơi với bạn bè, đến nhà bạn, đi xem phim hay la cà ngoài đường.
- Cô nói dối ba nhiều lần đến nỗi không biết lần nói dối này là lần thứ bao nhiêu. Cô nói dối được nhiều lần như vậy vì bấy lâu nay ba vẫn tin cô.
- Vì cô thương ba, biết mình đã phụ lòng tin của ba nhưng vẫn tặc lưỡi vì cô đã quen nói dối.
- Bắt chước chị cũng nói dối ba đi tập văn nghệ rồi rủ bạn vào rạp chiếu bóng, lướt qua trước mặt chị, vờ như không thấy chị. Chị thấy em nói dối đi học lại vào rạp chiếu bóng thì tức giận bỏ về.
- Vì em nói dối hệt chị khiến chị nhìn thấy thói xấu của chính mình. Chị lo em sao nhãng học hành và hiểu mình đã là gương xấu cho em. Ba biết chuyện buồn rầu khuyên hai chị em bảo ban nhau. Vẻ buồn rầu của ba tác động đến chị.
- Không bao giờ nói dối ba đi chơi nữa. Cô cười mỗi khi nhớ lại cái cách em gái đã chọc tức mình, làm mình tỉnh ngộ.
- Không được nói dối. Nói dối đi học để bỏ đi chơi rất có hại. Nói dối là tính xấu sẽ làm mất lòng tin của cha mẹ, anh em, bạn bè. Anh chị mà nói dối sẽ là tấm gương xấu cho các em.
- Cô em thông minh. Cô bé ngoan. Cô bé biết giúp chị tỉnh ngộ... Cô chị biết hối lỗi. Cô chị biết nghe lời...
- 2 HS đọc.
- 3 hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn.
- Hs luyện và thi đọc diễn cảm 1 đoạn truyện.
+ Đọc phân vai: người dẫn chuyện, cô chị, cô em, người cha.
+ 2 nhóm thi đọc.
- Nhận xét.
========================
Tiết 4: Kể chuyện 
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE- ĐÃ ĐỌC
	I.Mục đích, yêu cầu:
1.Rèn kĩ năng nói.
- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) mình đã nghe, đã đọc nói về lòng tự trọng.
- Hiểu truyện, trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện).
2.Rèn kĩ năng nghe: Hs chăm chú nghe lời bạn kể, nx đúng lời kể của bạn.
3.Có ý thức rèn luỵên để trở thành người có lòng tự trọng.
	II.Đồ dùng dạy học.
- Một số truyện viết về lòng tự trọng.
- GV viết dàn ý kể chuyện và tiêu chuẩn đánh giá vào bảng phụ.
	III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt độn

File đính kèm:

  • docTuan 6 (Da sua}.doc
Giáo án liên quan