Giáo án Ngữ văn 8 - Kỳ II - Tiết 79

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Mục tiêu chung

 - Đọc hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả và tác phẩm của phong trào thơ mới.

 - Cảm nhận được tình yêu quê hương đằm thắm và những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả trong bài thơ.

- Tình yêu quê hương sâu sắc trong mỗi con người

2.Trọng tâm kiến thức, kĩ năng

a. Kiến thức

- Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: Tình yêu quê hương đằm thắm

- Hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động; lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng tha thiết

b. Kĩ năng

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ.

- Phân tích được những chi tiết miêu tả, biểu cảm đặc sắc trong bài thơ.

 

doc8 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Kỳ II - Tiết 79, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
èng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi
1. KÜ n¨ng giao tiÕp.
2. KÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o
3. KÜ n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc
4. KÜ n¨ng hîp t¸c 
5. KÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian
III. chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: 
2. Häc sinh: ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk
IV. Ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
§äc s¸ng t¹o, ph©n tÝch vµ b×nh gi¶ng, nªu vÊn ®Ò ( ®éng n·o, nªu c©u hái); th¶o luËn nhãm( chia nhãm, giao nhiÖm vô)
V. C¸c b­íc lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc ( 1’)
2. KiÓm tra ®Çu giê ( 5’)
H. §äc 20 c©u th¬ ®Çu cña bµi th¬ vµ nªu gi¸ trÞ nghÖ thuËt mµ v¨n b¶n thÓ hiÖn t¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt Êy
- HS ®äc ®óng 20 c©u th¬
- Néi dung vµ nghÖ thuËt:
- sö dông thÓ th¬ phï hîp: giäng tr÷ t×nh, thèng thiÕt, kÕt hîp tù sù víi biÓu c¶m, thÓ th¬ truyÒn thèng t­¬ng ®èi phong phó vÒ nhÞp ®iÖu
- nçi ®au mÊt n­íc ý chÝ phôc thï…
3. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
H§ 1. Khëi ®éng ( 1’)
 TÕ Hanh cã mÆt trong phong trµo th¬ míi ë chÆng cuèi ( 1940- 1945) ngay tõ nh÷ng s¸ng t¸c ®Çu tay hån th¬ l·ng m¹n cña «ng ®· g¾n bã víi lµng quª.Sau nµy th¬ TÕ Hanh më réng ®Ò tµi, nh­ng ®­îc biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt vÉn lµ nh÷ng bµi th¬ viÕt vÒ quª h­¬ng cña «ng. Cã thÓ nãi TÕ Hanh lµ nhµ th¬ cña Quª h­¬ng mµ bµi th¬ Quª h­¬ng lµ s¸ng t¸c më ®Çu ®Çy ý nghÜa
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
T/g
Néi dung
Ho¹t ®éng 2: ®äc – th¶o luËn chó thÝch
* Môc tiªu
- §äc ®óng vµ diÔn c¶m v¨n b¶n
- Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm
- HiÓu ®­îc mét sè tõ ng÷ khã trong bµi th¬
* c¸ch tiÕn hµnh
HD häc sinh ®äc v¨n b¶n: giäng ®äc nhÑ nhµng, tha thiÕt
- GV ®äc mÉu, häc sinh ®äc
- Gv nhËn xÐt vµ uèn n¾n
H.Nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶?
- HS tr¶ lêi, gv chèt
H. Nªu xuÊt xø t¸c phÈm
 - HS tr¶ lêi, Gv chèt: t¸c gi¶ viÕt bµi th¬ khi ®ang häc xa nhµ
H. Theo em chó thÝch nµo lµ quan träng vµ khã? V× sao?
H§ 3. HDHS t×m bè côc
* Môc tiªu
- X¸c ®Þnh ®­îc c¸c phÇn trong v¨n b¶n
- NhËn diÖn ®­îc néi dung cña tõng phÇn
* C¸ch tiÕn hµnh
H. Bµi th¬ chia lµm mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn?
4 phÇn
+ Khæ 1: giíi thiÖu chung vÒ lµng quª
+ Khæ 2: c¶nh d©n chµi b¬i thuyÒn ra kh¬i ®¸nh c¸.
+ Khæ 3: c¶nh thuyÒn c¸ trë vÒ 
+ Khæ 4: Nçi nhí quª h­¬ng quª cña t¸c gi¶
H§ 4. HDHS t×m hiÓu v¨n b¶n
* Môc tiªu
- Nguån c¶m høng lín trong th¬ TÕ Hanh nãi chung vµ ë bµi th¬ nµy: T×nh yªu quª h­¬ng ®»m th¾m
* C¸ch tiÕn hµnh
H. §äc hai c©u th¬ ®Çu khæ th¬ em cã nhËn xÐt chung g× vÒ lêi giíi thiÖu vÒ lµng quª cña t¸c gi¶?
- Lêi giíi thiÖu tù nhiªn méc m¹c mµ gi¶n dÞ, nªu râ nghÒ nghiÖp cña lµng, vÞ trÝ cña lµng chµi sèng chung víi n­íc, n­íc v©y quanh lµng, ®i mét ngµy s«ng míi ra ®Õn biÓn.
- HS ®äc khæ 2
H. Ng­êi d©n lµng chµi ®i ®¸nh c¸ trong hoµn c¶nh nµo?
- vµo buæi s¸ng: trêi trong, giã m¸t
H.Em cã nhËn xÐt g× vÒ thêi tiÕt h«m Êy?
- Thêi tiÕt ®Ñp, thuËn lîi cho viÖc ra kh¬I ®Çy høa hÑn mét ngµy…
- GV ®äc hai c©u th¬ tiÕp:
“ ChiÕc thuyÒn… giang”
H.gi¶i thÝch “ tuÊn m·”
H.trong c©u th¬ t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? cã nh÷ng tõ ng÷ nµo ®¸ng chó ý? T¸c dông
- H×nh ¶nh so s¸nh “chiÕc thuyÒn, tuÊn m·”, ®éng tõ, tÝnh tõ “ h¨ng v­ît” diÔn t¶ vÎ dòng m·nh cña con thuyÒn khi l­ít sãng ra kh¬i lµm to¸t lªn søc sèng m¹nh mÏ, m·nh liÖt mét vÎ ®Ñp t­¬i s¸ng, hïng tr¸ng ®Çy hÊp dÉn
GV: 4 c©u th¬ ®Çu cña khæ 2 võa lµ phong c¶nh thiªn nhiªn t­¬i s¸ng võa lµ bøc tranh lao ®éng ®Çy høng khëi vµ d¹t dµo søc sèng
- ®äc 2 c©u th¬ cuèi: “ C¸nh buåm… gãp giã”
H. T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong hai c©u th¬ trªn?
- H/a so s¸nh “ c¸nh buåm/ m¶nh hån lµng”
Èn dô: m¶nh hån lµng chÝnh lµ søc sèng, linh hån cña lµng chµi
H.Theo em h×nh ¶nh Êy ®Ñp vµ Ên t­îng nh­ thÕ nµo?
GV: H/a c¸nh buåm no giã gi÷a biÓn kh¬i vèn quen thuéc trë nªn lín lao, thiªng liªng vµ th¬ méng t/g ®· nhËn ra ®ã chÝnh lµ biÓu hiÖn cña linh hån lµng chµi. C¸nh buåm tr¾ng c¨ng phång l­ít trªn sãng biÓn nh­ m¶nh hån lµng chµi m¹nh kháe v« t­, c¨ng ®Çy søc sèng trong niÒm vui lao ®éng
H.Em cã nhËn xÐt chung g× vÒ nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông trong c¶ ®o¹n th¬ vµ t¸c dông?
27’
I. §äc vµ th¶o luËn chó thÝch
1.§äc
2.Th¶o luËn chó thÝch
a. T¸c gi¶
+ TÕ Hanh(1921- 2009)
 ®Õn víi phong trµo th¬ míi khi phong trµo nµy ®· cã nhiÒu thµnh tùu.
+ T×nh yªu quª h­¬ng tha thiÕt lµ ®iÓm næi bËt trong th¬ TÕ Hanh.
b. T¸c phÈm
®­îc in trong tËp NghÑn ngµo ( 1939) sau in l¹i trong tËp Hoa niªn( 1945)
b.C¸c chó thÝch kh¸c
1, 2, 4
II. Bè côc
4 phÇn
III. T×m hiÓu v¨n b¶n
1. c¶nh d©n lµng chµi b¬i thuyÒn ra kh¬i ®¸nh c¸
 B»ng lêi th¬ b×nh dÞ nghÖ thuËt so s¸nh, Èn dô t¸c gi¶ giíi thiÖu vÒ lµng chµi lµ bøc tranh lao ®éng ®Çy høng khëi vµ d¹t dµo søc sèng
4. Cñng cè ( 1’)
Gv kh¸i qu¸t l¹i néi dung vµ nghÖ thuËt bµi th¬
5. H­íng dÉn häc tËp( 1’)
- Häc thuéc lßng bµi th¬, phÇn ghi nhí sgk
- ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n vÒ quª h­¬ng
* ®äc thuéc lßng vµ tr¶ lêi c©u hái sgk
Ngµy so¹n: 11/ 01/ 2013
Ngµy gi¶ng: 17/ 01/ 2013
Bµi 19
TiÕt 80 v¨n b¶n: quª h­¬ng
 TÕ Hanh
I. Môc tiªu cÇn ®¹t
1. Môc tiªu chung 
	- §äc hiÓu mét t¸c phÈm th¬ l·ng m¹n ®Ó bæ sung thªm kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm cña phong trµo th¬ míi.
	- C¶m nhËn ®­îc t×nh yªu quª h­¬ng ®»m th¾m vµ nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña t¸c gi¶ trong bµi th¬.
- T×nh yªu quª h­¬ng s©u s¾c trong mçi con ng­êi
2.Träng t©m kiÕn thøc, kÜ n¨ng
a. KiÕn thøc
- Nguån c¶m høng lín trong th¬ TÕ Hanh nãi chung vµ ë bµi th¬ nµy: T×nh yªu quª h­¬ng ®»m th¾m
- H×nh ¶nh kháe kho¾n, ®Çy søc sèng cña con ng­êi vµ sinh ho¹t lao ®éng; lêi th¬ b×nh dÞ, gîi c¶m xóc trong s¸ng tha thiÕt
b. KÜ n¨ng
- NhËn biÕt ®­îc t¸c phÈm th¬ l·ng m¹n.
- Ph©n tÝch ®­îc nh÷ng chi tiÕt miªu t¶, biÓu c¶m ®Æc s¾c trong bµi th¬.
 II. KÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi
1. KÜ n¨ng giao tiÕp.
2. KÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o
3. KÜ n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc
4. KÜ n¨ng hîp t¸c 
5. KÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian
III. chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: 
2. Häc sinh: ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk
IV. Ph­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
§äc s¸ng t¹o, ph©n tÝch vµ b×nh gi¶ng, nªu vÊn ®Ò ( ®éng n·o, nªu c©u hái); th¶o luËn nhãm( chia nhãm, giao nhiÖm vô)
V. C¸c b­íc lªn líp
1. æn ®Þnh tæ chøc ( 1’)
2. KiÓm tra ®Çu giê ( 5’)
H. §äc 10 c©u th¬ ®Çu cña bµi th¬ vµ cho biÕt hai c©u th¬ ®Çu cña bµi th¬ t¸c gi¶ nªu ®iÒu g×?
- HS ®äc ®óng 10 c©u th¬
- Néi dung : giíi thiÖu vÒ quª h­¬ng cña t¸c gi¶ “ lµng chµi ven biÓn”
3. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
H§ 1. Khëi ®éng ( 1’)
 	§oµn thuyÒn ra kh¬i ®¸nh c¸ nh÷ng con thuyÒn dòng m·nh…
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
T/g
Néi dung
H§ 1. HDHS t×m hiÓu v¨n b¶n
* Môc tiªu
- H×nh ¶nh kháe kho¾n, ®Çy søc sèng cña con ng­êi vµ sinh ho¹t lao ®éng; lêi th¬ b×nh dÞ, gîi c¶m xóc trong s¸ng tha thiÕt
* C¸ch tiÕn hµnh
chó ý 4 c©u th¬ ®Çu cña khæ 3
H. Qua nh÷ng c©u th¬ Êy to¸t lªn kh«ng khÝ lao ®éng nh­ thÕ nµo? chØ ra nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh tiªu biÓu?
- H/a: ån µo, tÊp nËp, nh÷ng con c¸ t­¬i ngon..
H. C©u th¬ “ Nhê ¬n trêi…®Çy ghe”
- cuéc sèng cña ng­êi d©n lµng chµi ®Çy ¾p niÒm vui sù sèng
H. C©u th¬ “ d©n niÒm biÓn…xa x¨m” t¶ g×?
- t¶ ng­êi d©n lµng chµi sau chuyÕn ra kh¬i
H.Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch t¶ ng­êi d©n chµi trong hai c©u th¬ Êy?
- c©u th¬ ®Çu ®­îc t¶ chñ yÕu b»ng thÞ gi¸c, c©u th¬ sau ®­îc t¶ b»ng t©m hån vµ c¶m quan l·ng m¹n cña nhµ th¬, c©u ®Çu lµ t¶ thùc c©u sau lµ s¸ng t¹o.
H. Nh÷ng c©u th¬ Êy gióp ta c¶m nhËn nh­ thÕ nµo vÒ ng­êi d©n lµng chµi?
- Ng­êi d©n lµng chµi n­íc da ng¨m n¾ng giã biÓn kh¬i th©n h×nh v¹m vì r¾n rái, th¾m ®Ém vÞ mÆn mßi, nång táa vÞ xa x¨m cña biÓn kh¬i
H. H×nh ¶nh con thuyÒn sau chuyÕn ra kh¬i ®­îc t¸c gi¶ diÔn t¶ qua nh÷ng c©u th¬ nµo?
- 2 c©u cuèi cña khæ 3
H. Trong hai c©u th¬ Êy t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? t¸c dông?
- BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n hãa, gîi h×nh d¸ng con thuyÒn nh­ con ng­êi ®ang mÖt mái sau nh÷ng ngµy lao ®éng cÊt v¶ nh­ng say s­a hµi lßng víi nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc. Kh«ng nh÷ng thÕ còng nh­ con ng­êi nã cßn ®­îc chÊt muèi mÆn cña biÓn thÊm dÇn trong thí vá, trong thí gç cña m×nh.
H.Em nhËn xÐt chung g× vÒ nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông trong c¸c khæ th¬ trªn vµ t¸c dông?
- Ng­êi d©n lµng chµi kháe kho¾n yªu ®êi, yªu lao ®éng ch¨m chØ. Cuéc sèng ®Çy ¾p niÒm vui…
H, Trong xa c¸ch nhµ th¬ nhí ®Õn nh÷ng g× cña quª h­¬ng ? t×m chi tiÕt?
- Mµu xanh n­íc biÓn, c¸ b¹c, con thuyÒn, c¸nh buåm, mïi vÞ biÓn
H.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®ã?
- ®ã lµ nh÷ng h/a quen thuéc ®Æc tr­ng cña quª h­¬ng t¸c gi¶
H. T¹i sao t¸c gi¶ l¹i nhí nhÊt c¸i mïi nång nµn cña quª h­¬ng?
- ®ã lµ mïi nång nµn ®Æc tr­ng cña quª h­¬ng lao ®éng, c¸I h­¬ng vÞ riªng biÖt mµ quyÕn rò ®èi víi nh÷ng con ng­êi v« cïng yªu quý quª h­¬ng m×nh
- GV liªn hÖ: mét sè h/a bÕp löa, giÕng n­íc c©y ®a…
- GV b×nh: nçi nhí quª h­¬ng cø hiÖn lªn th­êng trùc t©m trÝ chµng trai trÎ khi xa quª, t¸c gi¶ nhí ®Õn nh÷ng vËt quen thuéc mµ b×nh dÞ, tiªu biÓu cña lµng quª, nh­ng cã lÏ h×nh ¶nh mµ t¸c gi¶ nhí nhÊt ®ã lµ mïi nång nµn cña giã biÓn, muèi biÓn, cña con thuyÒn, cña ng­êi d©n chµi ®¸nh c¸ …, chÝnh v× thÕ h×nh ¶nh quª h­¬ng trong bµi th¬ kh«ng buån b·, hui h¾t nh­ nhiÒu bµi th¬ míi mµ thËt t­¬i s¸ng, kháe kho¾n vµ mang ®Çy h¬i thë cña sù sèng, cña niÒm vui lao ®éng
H.Qua khæ th¬ cuèi em nhËn xÐt g× vÒ nçi nhí vµ t×nh c¶m g× cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h­¬ng?
Ho¹t ®éng 2.rót ra ghi nhí
* Môc tiªu
- Tr×nh bµy ®­îc nghÖ thuËt vµ néi dung cña v¨n b¶n
- HiÓu ý nghÜa cña v¨n b¶n
* C¸ch tiÕn hµnh
H. Em cã nhËn xÐt chung g× vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung cña v¨n b¶n?
- S¸ng t¹o nªn nh÷ng h/a cña cuéc sèng lao ®éng th¬ méng.
- T¹o liªn t­ëng, so s¸nh ®éc ®¸o, lêi th¬ bay bæng l·ng m¹n nh­ 4 c©u cuèi ë khæ 2,3
- sö dông thÓ th¬ 8 ch÷ hiÖn ®¹i
- T×nh yªu quª h­¬ng ®»m th¾m vµ tha thiÕt…
- HS ®äc ghi nhí
- GV kh¸i qu¸t vµ chèt
H. Th«ng qua v¨n b¶n em rót ra ý nghÜa g×?
- Bµi th¬ lµ bµy tá cña t¸c gi¶ vÒ mét t×nh yªu tha thiÕt ®èi víi quª h­¬ng lµng biÓn
Ho¹t ®éng 3. LuyÖn tËp
* Môc tiªu
- §äc thuéc lßng diÔn c¶m khæ 1+2 bµi th¬
* C¸ch tiÕn hµnh
H. Häc sinh ®äc thuéc lßng diÔn c¶m khæ 1+2 bµi th¬
- HS nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt ý thøc häc tËp vµ uèn n¾n c¸ch ®äc
III. T×m hiÓu v¨n b¶n ( TiÕp)
2.

File đính kèm:

  • doctiet 80.doc
Giáo án liên quan