Giáo án Ngữ văn 6

1. Mục tiêu bài học:

a. Kiến thức:

 - Bước đầu nắm được khái niệm truyền thuyết.

 - Nhân vật,sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai đoạn đầu.

 - Bóng dáng lịch sử thời kì dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn học dân gian thơi kì dựng nước.

 b. Kỹ năng :

 - Rèn luyện kỹ năng: Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết, nhận ra những sự việc chính của truyện, nhận ra 1 số chi tiết tưởng tưởng tượng kì ảo tiêu biểu trong truyện.

 c. Thái độ: Yêu thích thể loại truyện truyền thuyết.

2. Chuẩn bị:

 a. GV: SGV, giáo án, tranh ảnh.

 b. HS: Đọc trước văn bản, soạn bài.

 

doc360 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1702 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Ngữ văn 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®éng tõ lµm VN
¨Ho¹t ®éng trong c©u cña côm ®éng tõ gièng ®éng tõ.
- Côm ®éng tõ cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n so víi ®éng tõ.
* Ghi nhí 1 ( SGK )
Ho¹t ®éng II. H D t×m hiÓu CÊu t¹o cña côm ®éng tõ. (10p)
? VÏ m« h×nh cÊu t¹o cña côm ®éng tõ.
- Cho HS tù ®iÒn thªm VD.
- Suy nghÜ, vÏ m« h×nh
- §iÒn thªm vµo vÝ dô
II. CÊu t¹o cña côm ®éng tõ.
 1. VÝ dô.
 2. NhËn xÐt.
Phô
tr­íc
PhÇn
trung t©m
Phô
sau
Còng/
cßn/
®ang/
ch­a
t×m
®­îc/
ngay/
c©u tr¶ lêi.
 * Phô tr­íc:
 + quan hÖ trung gian
 + sù tiÕp diÔn t­¬ng tù
 + khuyÕn khÝch, ng¨n c¶n hµnh ®éng.
 + kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh hµnh ®éng.
* Phô sau:
 + ®èi t­îng
 + h­íng
 + ®Þa ®iÓm
 + thêi gian
 + môc ®Ých
 + nguyªn nh©n
 + ph­¬ng tiÖn
 + c¸ch thøc
 + hµnh ®éng.
 * Ghi nhí 2 ( SGK)
Ho¹t ®éng IV: H­íng dÉn LuyÖn tËp. (15p)
- Gäi häc sinh ®äc bµi tËp 1,2 nªu yªu cÇu, kiÕn thøc.
- Gv h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 3
- Lµm bµi tËp
- Lµm bµi tËp
III. LuyÖn tËp.
Bµi tËp 1:
a) cßn ®ang ®ïa nghÞch ë sau nhµ
 b) Yªu th­¬ng MÞ N­¬ng hÕt mùc
 muèn kÐn cho con 1 ng­êi chång thËt xøng ®¸ng
 c) - ®µnh t×m c¸ch gi÷ sø thÇn ë c«ng qu¸n ®Ó cã th× giê ®i hái ý kiÕn em bÐ th«ng minh nä.
 - Cã th× giê ®i hái ý kiÕn em bÐ th«ng minh nä.
 - ®i hái ý kiÕn em bÐ th«ng minh nä.
Bµi tËp 2:
PhÇnPT
PhÇn TT
PhÇn PS
-Cßn ®ang
-
- muèn
- ®µnh
- ®Ó 
®ïa nghÞch
yªu th­¬ng
kÐn
t×m c¸ch gi÷
cã
®i hái
ë sau nhµ
MN­¬ng hÕt mùc.
cho con..
sø thÇn.
th× giê
ýkiÕn.nä
Bµi tËp 3:
 - Ch­a 
 - Kh«ng ¨cã ý nghÜa phñ ®Þnh.
Ch­a: phñ ®Þnh t­¬ng ®èi
Kh«ng: phñ ®Þnh tuyÖt ®èi
C¸ch dïng 2 tõ nµy ®Òu cho thÊy sù th«ng minh, nhanh trÝ cña em bÐ: Cha ch­a kÞp nghÜ ra c©u tr¶ lêi th× con ®· ®¸p l¹i b»ng 1 c©u mµ viªn quan kh«ng thÓ tr¶ lêi ®­îc.
 c. Củng cố: (3p)
 - Đặc điểm và chức năng ngữ pháp của động từ.
 - Nhắc lại ND kiến thức toàn bài.
 d. Dặn dò: (2p)
 - Học bài cũ, xem nd bài tập.
 - Nhớ các đơn vị kiến thức về động từ.
 - Đặt câu có sử dụng cụm động từ.
 - Chuẩn bị “Tính từ và cụm tính từ”.
 _____________________________________
.
Tuần 16 Ngày soạn: / / 2012.
Lớp Tiết(TKB) : Ngày dạy: / / 2012 Sĩ số: .... - Vắng:...............
Lớp .... Tiết(TKB) : Ngày dạy: / / 2012 Sĩ số: ....- Vắng:................ 
Tiết 62:Văn bản: 
 MẸ HIỀN DẠY CON
(Trích: Liệt nữ truyện)
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
 - Hiểu thái độ, tính cách, phương pháp dạy con trở thành bậc vĩ nhân của bà mẹ thầy Mạnh Tử.
 - Hiểu cách viết truyện gần với cách viết kí, viết sử ở thời trung đại.
 - Truyện "Mẹ hiền dạy con” có cốt truyện đơn giản, lời kể bình dị nhưng vẫn gây được sự hấp dẫn là nhờ có những chi tiết giàu ý nghĩa.
b. Kỹ năng :
- Rèn kĩ năng phân tích các tình huống của truyện 
- Kể lại được truyện.
- Rèn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề..
c. Thái độ : - Giáo dục lòng biết ơn của các em đối với công sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ, khơi gợi ở HS ý thức tu dưỡng đạo đức, ý chí quyết tâm học hành từ nhỏ để thành tài, tự nghiêm khắc với bản thân mình trong rèn luyện.
2. Chuẩn bị:
	a. Gv: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. Hs: Đọc trước văn bản, soạn bài.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
 a. Kiểm tra bài cũ: 
 ? Hãy kể tóm tắt và nêu ý n ghĩa của truyện “con hổ có nghĩa”
 b. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động của thầy
HĐ cña trß
KiÕn thøc cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng I: H­íng dÉn §äc - hiÓu v¨n b¶n. (10p)
- Đọc mẫu
- Gọi hs đọc
- Giải một số những từ khó trong SGK
? Văn bản được chia thành mấy phần? 
- Nghe
- Đọc
- Nghe, hiểu
- Chia bố cục
ii. Đọc - hiểu văn bản.
 1. Đọc .
 2.Chú thích
 3. Bố cục: 2 phần
 a. Phần 1: 3 sự việc đầu.
 b. Phần 2: Sự việc cuối.
Hoạt động II: Hướng dẫn tìm hiểu chi tiết. (18p)
? Vì sao khi con thơ bắt chước những sự việc trong đám ma, bà mẹ lại nghĩ "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được.”
? Vì sao ở gần chợ, con thơ bắt chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo, bà mẹ cũng nghĩ "Chỗ....được” và dọn nhà đi?
? Vì sao khi dọn nhà đến gần trường học, thấy con bắt chước học tập lễ phép bà mẹ lại vui mừng nói "chỗ...ở được”
? Qua 2 lần chuyển nhà của bà mẹ Mạnh Tử, tác giả truyện muốn nói đến điều gì?
- Gọi học sinh đọc đoạn 2
? Lần thứ 4, bà mẹ thầy Mạnh Tử đã lỡ làm điều gì không phải? Làm xong bà tự nghĩ về việc làm của mình như thế nào? 
? Lời nói của bà có phải là chủ tâm như vậy không?
? Bà mẹ đã sửa chữa sai lầm như thế nào? 
? ý nghĩa giáo dục ở sự việc này là gì?
? Sự việc gì đã xảy ra trong lần cuối?
? Hành động, lời nói của bà mẹ đã thể hiện động cơ, thái độ, tính cách gì khi bà dạy con?
- Nhấn mạnh:
- Suy nghĩ, trả lời
- Trả lời
- Suy luận, trả lời
- Nhận xét
- Đọc đoạn 2
- Suy nghĩ, trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Nêu ý nghĩa
- Suy nghĩ, trả lời
- Trả lời
- Nghe
II. Tỡm hiểu chi tiết.
 1. Bà mẹ lựa chọn môi trường sống tốt đẹp cho con.
+ Khi ở gần nghĩa địa không có ích cho việc hình thành nhân cách của trẻ nhỏ (M.Tử)
+ Vì thương con, nghĩ đến sự phát triển nhân cách của con bà mẹ phải tránh xa nơi rầu rĩ, tang tóc, thê lương ấy. Bà dọn ra gần chợ.
+ Lại chuyển nhà vì sợ con học cách buôn bán lọc lừa
- Nhà trường là nơi giaó dục, rèn luyện, đào tạo đội ngũ tri thức cho đất nước.
- Thấy Mạnh Tử bắt chước lễ phép, cắp sách vở là đi đúng con đường của tuổi trẻ với học đường (không học không biết nghĩa lý, đạo lý làm người)
ª Môi trường sống rất ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ. Bà mẹ đã vì con mà sẵn sàng đổi chỗ ở để tạo môi trường tốt cho con.
 2. Bà mẹ dạy thầy Mạnh Tử chữ tín, đức tính thành thật & sự kiên trì nhẫn nại.
- Sự việc thứ 4 là một lời nói là vô tình.
- Sợ mất lòng tin với con, sợ con cho là mẹ nói dối rồi lại bắt chước, bà mẹ đã mua thịt lợn cho con ăn.
- Không được dạy con nói dối.
- ở đời phải giữ chữ tín với mọi người.
- Lấy tấm lòng thành thật mà ăn ở với nhau.
 3. Thái độ cương quyết, không chiều con vô lí của bà mẹ.
- Hành động cắt đứt tấm vải đang dệt và lời nói của mẹ thể hiện:
+ Động cơ: thương con, muốn con nên người
+ Thái độ kiên quyết, dứt khoát, không chút nương nhẹ.
+ Tính cách: quyết liệt ¨ Hướng con vào học tập. Hướng thầy Mạnh Tử vào việc học tập chuyên cần, rồi sau thành 1 bậc đại hiền. Đúng như câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
Hoạt động III: Hướng dẫn tổng kết. (7p)
? Truyện mẹ hiền dạy con là truyện kể theo ngôi kể nào?
Có điều gì khác trong lời kể của truyện này?
? Bà mẹ trong truyện đã dạy con như thế nào? Bài học rút ra là gì?
Em cảm nhận gì về bà mẹ của Mạnh Tử trong truyện?
? Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện của chuyện?
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Nhận xét
1. Nội dung: - Bà mẹ thầy MT là tấm gương sáng về tình thương yêu con và đặc biệt là cách dạy con. Bà đã tạo cho con môi trường sống tốt đẹp để phát triển nhân cách, dạy con đạo đức và ý chí quyết tâm học thành tài. Thương yêu con rất mực nhưng bà không nuông chiều con mà rất nghiêm khắc, kiên quyết với con.
2. Nghệ thuật: Truyện đơn giản nhưng gây xúc động nhờ có những chi tiết giàu ý nghĩa.
 c. Củng cố: (3p)
 - Nhắc lại bố cục và nội dung của bài.
 - Kể lại câu chuyện.
 d.Dặn dò: (2p)
 - Về học bài cũ.
 - Suy nghĩ về đạo làm con của mình sau khi học xong truyện.
 - Chuẩn bị bài: “Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng”.
 ____________________________________
.
Tuần 16 Ngày soạn: / / 2012.
Lớp Tiết(TKB) : Ngày dạy: / / 2012 Sĩ số: .... - Vắng:...............
Lớp .... Tiết(TKB) : Ngày dạy: / / 2012 Sĩ số: ....- Vắng:................ 
Tiết 63: Tiếng việt:
TÍNH TỪ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức: 
 - Nắm được đặc điểm của tính từ và một số loại tính từ cơ bản.
 - Nắm được cấu tạo cụm tính từ. 	
b. Kỹ năng : 
- Kĩ năng đặt câu có tính từ và cụm tính từ
- Sử dụng tính từ, cụm tính từ khi nói và viết.
- Rèn kĩ năng phân biệt tính từ và cụm tính từ, KN tự nhận thức.. 
c. Thái độ : 
- Giáo dục ý thức dùng tính từ, cụm tính từ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2. Chuẩn bị:
	a. Gv: Giáo án. Bảng phụ.
	b. Hs: Học bài cũ, soạn bài mới
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (3p)
 a. Kiểm tra bài cũ : 
 Kiểm tra phần chuẩn bị bài của học sinh.
 b. Bài mới: Giới thiệu bài. 
Hoạt động của thầy
HĐ cña trß
KiÕn thøc cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng I : HD t×m hiÓu §Æc ®iÓm cña TÝnh tõ. (10p)
- Gäi häc sinh ®äc vÝ dô
? T×m tÝnh tõ trong 2 c©u
? KÓ thªm mét sè tÝnh tõ mµ em biÕt.
 + TT chØ mµu s¾c: xanh, ®á, tr¾ng...
 + Mïi vÞ: chua, cay, mÆn...
 + H×nh d¸ng: gµy gß, liªu xiªu, lï ®ï, tho¨n tho¾t.
? ý nghÜa kh¸i qu¸t cña nh÷ng tÝnh tõ võa t×m ®­îc lµ g×?
? TT cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi nh÷ng tõ nµo? VD.
? TÝnh tõ cã thÓ gi÷ nh÷ng chøc vô nµo trong c©u?
- Gi¸o viªn so s¸nh víi ®éng tõ.
- Yªu cÇu hs ®äc ghi nhí 1
- §äc vÝ dô
- T×m tÝnh tõ
- KÓ thªm mét sè tÝnh tõ
- Nªu ý nghÜa
- Tr¶ lêi
- Suy nghÜ, tr¶ lêi
- Nghe, hiÓu
- §äc
I. §Æc ®iÓm cña tÝnh tõ.
 1. VÝ dô.
 2. NhËn xÐt.
 - bÐ, oai.
 - nh¹t, vµng hoe, vµng lÌm, vµng èi, hÐo, vµng t­¬i.
- Lµ nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña sù vËt, hµnh ®éng, tr¹ng th¸i.
- Cã thÓ kÕt hîp: ®·, ®ang, sÏ, còng, vÉn ¨t¹o thµnh côm tÝnh tõ.
VD: còng ®Ñp, vÉn ®Ñp.
- H¹n chÕ kÕt hîp víi nh÷ng tõ:
 h·y, ®õng, chí.
 Ngo¹i trõ 1 sè tr­êng hîp VD: §õng xanh nh­ l¸, b¹c nh­ v«i.
- Gi÷ chøc vô CN: 	
+ HiÒn lµ mét ®øc tÝnh quý.
+ LÔ phÐp lµ ®øc tÝnh cña Lan.
- Gi÷ chøc vô VN: ¸o nµy ®Ñp
 QuyÓn s¸ch nµy to.
* Ghi nhí 1 ( SGK ).
Hoạt động II. H D tìm hiểu Các loại Tính từ. (7p)
- Đọc ví dụ và trả lời câu hỏi
? Trong các TT vừa tìm ở phần I, những từ nào có khả năng kết hợp với từ chỉ mức độ (rất, hơn, khá, lắm, quá...)
? Những từ nào không kết hợp được với những từ chỉ mức độ?
- Đọc ví dụ
- Trả lời
- Trả lời
II. Các loại Tính từ.
 1. Ví dụ.
 2. Nhận xét.
- bé, oai, héo, nhạt.
¨TT chỉ đặc điểm tương đối ( kết hợp được với từ chỉ mức độ: rất, hơn, khá, lắm, quá...)
- vàng tươi, vàng lịm, vàng ối.
¨TT chỉ đặc điểm tuyệt đối (không kết hợp được với những từ chỉ mức độ )
Hoạt động III: Hướng dẫn tìm hiểu Cụm tính từ. (7p)
? Vẽ mô hình cấu tạo của những cụm TT in đậm trong các câu sau.
- Cho HS điền thêm VD

File đính kèm:

  • docNGU VAN 6(1).doc