Giáo án môn Toán - Tuần 7

I. Mục tiêu:

 - HS nắm được quan hệ giữa 1 và 1/10 ; 1/10 và 1/100 ; 1/100 và 1/10

 - Tìm thành phần chưa biết của phép tính với ph©n s .

 - Giải bài toán có liên quan đến số trung bình cộng

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

doc9 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán - Tuần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁn
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu: 
 - HS nắm được quan hệ giữa 1 và 1/10 ; 1/10 và 1/100 ; 1/100 và 1/10
 - Tìm thành phần chưa biết của phép tính với ph©n sè .
 - Giải bài toán có liên quan đến số trung bình cộng 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Bài cũ: 
- Muốn cộng hoặc trừ nhiều phân số khác mẫu ta làm sao?
-NhËn xÐt. - Ghi ®iĨm
B. Bµi míi: *GV giíi thiƯu bµi. 
*H§1: Cđng cè kiÕn thøc. 
- Y/c HS nªu c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn bµi häc.
- GV nhËn xÐt, hƯ thèng.
*H§2 : LuyƯn tËp
Bµi 1: Gäi HS nªu y/c
- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- GV nhận xét.
-Cđng cè c¸ch x¸c ®Þnh mèi quan hệ giữa 1 và 1/10 ; 1/10 và 1/100 ; 1/100 và 1/1000
Bài 2: Gäi HS nªu y/c
- GV y/c HS làm rồi chữa bài.
-Cđng cè c¸ch tìm thành phần chưa biết của phép tính với ph©n sè .
Bµi 3: Gäi HS nªu y/c
+ Bµi to¸n nµy thuéc d¹ng to¸n g× ?
- GV y/c HS tù gi¶i, 1HS lªn b¶ng lµm.
- GV nhËn xÐt, cđng cè l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n t×m sè TBC
Bµi 4 ( HS kh¸ giái) : Gäi HS nªu y/c
- GV y/c HS tù lµm, 1HS lªn b¶ng lµm.
- GV n/x, ch÷a bµi.
C. Cđng cè , dỈn dß.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VN lµm BT trong VBT
- Học sinh nêu 
- Học sinh nhận xét 
- HS nghe.
- HS nªu
- 2HS nªu y/c
- 1H lªn ch÷a, líp lµm bµi vµo vë, n/x
a. 1 : (lần)
- Tìm x
- HS làm.
- 2HS lên chữa bài.
- Lớp n/x
-2HS ®äc ®Ị bµi, líp theo dâi.
- T×m sè trung b×nh céng.
- 1H lªn b¶ng lµm, líp lµm, n/x.
 Bµi gi¶i
 §¸p sè :bĨ
- 1HS ®äc ®Ị bµi.
- 1HS lªn gi¶i, líp n/x
Bµi gi¶i
§¸p sè : 6m.
- HS nghe.
- HS vỊ thùc hiƯn.
 To¸n
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu:
- Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản. 
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
H§ cđa GV
A.Bài cũ: 
-GV nªu c©u hái: C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng lo¹i sè nµo?
-NhËn xÐt, cho ®iĨm.
B.Bµi míi : *GV giíi thiƯu bµi 
*H§1: Giíi thiƯu kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ sè thËp ph©n (®¬n gi¶n)
a) GV treo b¶ng phơ cã viÕt s½n phÇn a.
- GV chØ dßng thø nhÊt YC HS ®äc vµ hái ®Ĩ thÊy ®­ỵc c¸c sè thËp ph©n.
-GV kÕt luËn: C¸c sè 0,1; 0,01; 0,001 ®­ỵc gäi lµ c¸c sè thËp ph©n.
- GV làm tương tự với bảng ở phần b. 
- Học sinh nhận ra được 0,5 ; 0,07 ; 0,007 là các số thập phân. 
*H§2: Thực hành 
 Bài 1: 
GV tỉ chøc cho học sinh lµm bµi miƯng.
- GV tổ chức cho HS lªn b¶ng ®äc. 
- GV: Mçi ph©n sè thËp ph©n võa ®äc ë ë c©u a b»ng c¸c sè thËp ph©n nµo ë c©u a.
Bài 2: Lµm bµi c¸ nh©n vµo phiÕu
- GV yêu cầu HS đọc đề
- GV yêu cầu HS làm bài vµo phiÕu
- GV cho HS ®Ýnh bµi lªn b¶ng ch÷a bµi.
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 
C. Tổng kết - dặn dò: 
- Nhận xét tiết học 
- Chuẩn bị: Xem bài trước ở nhà
H§ cđa HS
-2HS tr¶ lêi: Sè tù nhiªn, ph©n sè.
- HS nghe.
- HS l¾ng nghe.
- HS theo dâi thao t¸c cđa GV vµ cïng thùc hiƯn víi GV.
- Học sinh l¾ng nghe.
- Học sinh đọc YC
- Học sinh ®äc ph©n sè thËp ph©n, ®äc sè thËp ph©n. Sau ®ã ®äc kÕt hỵp c¶ ph©n sè thËp ph©n vµ sè thËp ph©n.
 = 0,1; = 0,2; …
- 2 HS đọc đề 
- Học sinh làm bµi vµo phiÕu
- HS nhËn xÐt.
- HS ®ỉi phiÕu cho nhau ®Ĩ kiĨm tra kÕt qu¶.
- HS l¾ng nghe.
- HS l¾ng nghe vµ vỊ nhµ thùc hiƯn.
 KÕ ho¹ch bµi d¹y 
 M«n: To¸n - Líp 5A.
 Bµi: Hµng cđa sè thËp ph©n. §äc, viÕt sè thËp ph©n.
 Ngµy d¹y: 19/10/2011.
 Ng­êi thùc hiƯn: Vị ThÞ HiỊn 
TOÁN
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
I.Mơc tiªu: HS biÕt: 
- BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè thËp ph©n (ë c¸c d¹ng ®¬n gi¶n th­êng gỈp)
- CÊu t¹o cđa sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n (HS lµm BT1,BT2; HS kh¸, giái lµm c¸c BT trong SGK).
II.§å dïng d¹y häc:
 GV: B¶ng phơ, c¸c tÊm b×a.
 HS: Vë to¸n.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu :
H§ cđa GV
H§ cđa HS
A. Bài cũ: - HS nªu kh¸i niƯm vỊ STP
- GV nhận xét - cho điểm
B.Bµi míi : *GV GTB
*H§1: Giíi thiƯu vỊ c¸c hµng 
VD: Cã sè thËp ph©n 375,406.
+ PhÇn nguyªn gåm nh÷ng ch÷ sè nµo ? PhÇn TP gåm nh÷ng ch÷ sè nµo ?
- GV chèt l¹i ghi vµo b¶ng. 
+ Hai ®¬n vÞ liỊn kỊ h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn ?
*H§2 : CÊu t¹o vµ c¸ch ®äc.
- Em h·y nªu râ c¸c hµng c¸c hµng cđa sè 375,406.
+ H·y ®äc sè thËp ph©n ®ã.
*Y/c HS lµm TT ®èi víi STP 0,1985
-Muèn ®äc mét sè TP ta ®äc ntn?
-Muèn viÕt mét sè TP ta ®äc ntn?
=>Ghi nhí:(SGK) 
*H§3:Thùc hµnh 
a.Giao bµi :1,2,3 Trang 38
- 2HS nªu. 
- Líp n/x
PN : 3 tr¨m, 7 chơc, 5 ®¬n vÞ
PTP: 4 phÇn m­êi, 0 phÇn tr¨m, 6 phÇn ngh×n. 
- ... 10 lÇn: ®¬n vÞ lín bµng 10 lÇn ®.v bÐ; ®.v bÐ b»ng 1/10 ®.v lín h¬n liỊn kỊ.
- phần nguyên (3 trăm, 5 chục,7 đơn vị..); PTP : 4 phÇn m­êi, 0 phÇn tr¨m, 6 phÇn ngh×n.
- Ba tr¨m b¶y m­¬i l¨m phÈy bèn tr¨m linh s¸u.
-HS nªu
-3 HS ®äc
b.Lµm viƯc víi c¸ nh©n häc sinh
-Bao qu¸t líp - Giĩp ®ì HS yÕu
c, ChÊm - ch÷a bµi
-Y/c HS nèi tiÕp nhau lªn ch÷a bµi
-NhËn xÐt-KL
Bµi 1,2: Cđng cè c¸ch đọc, viết số thập phân (ở dạng đơn giản thường gặp).
Bµi 3 (HS kh¸, giái): Cđng cè c¸ch chuyĨn STP thµnh hçn sè cã chøa PSTP.
*H§ nèi tiÕp:
- Tỉng kÕt néi dung bµi.
- DỈn HS «n bµi cị vµ chuÈn bÞ bµi míi.
- Nèi tiÕp nhau nªu y/c ®Ị
- Lµm bµi vµo vë
- HS nèi tiÕp nhau lªn ch÷a bµi
- HS nghe.
- HS vỊ thùc hiƯn
TOÁN
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp)
I.Mơc tiªu: 
HS: +NhËn biÕt tªn c¸c hµng cđa sè thËp ph©n 
 + N¾m ®­ỵc c¸ch ®äc, c¸ch viÕt sè thËp ph©n chuyĨn sè thËp ph©n thµnh hçn sè cã chøa ph©n sè thËp ph©n. (HS lµm BT1,BT2a,b; HS kh¸, giái lµm c¸c BT trong SGK).
II.§å dïng d¹y häc:
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Bµi cị:
- Học sinh nªu kh¸i niƯm vỊ sè thËp ph©n
- GV nhận xét - cho điểm
B. Bµi míi : *GVGTB
*HĐ1: HDHS nhận biết khái niệm ban đầu về STP (ở dạng thường gặp và cấu tạo của STP) 
GVph©n tÝch:
- Y/c HS thực hiện vào giÊy nh¸p .
- m có thể viết thành dạng nào? 2,7m: đọc là hai phẩy bảy mét
- Lµm tương tự với 8,56m và 0,195m
- GVcác số 2,7; 8,56; 0,195 cũng là STP.
+ Mỗi số thập phân gồm mấy phần? Đó là những phần nào.
- GV chốt lại.
*HĐ2: Thùc hµnh
Bµi 1: Gọi 2HS nêu y/c.
- GV y/c 1HS đọc số, 1HS lên bảng viết.
- GV n/x cđng cè c¸ch đọc số thập phân 
Bài 2: Gọi 2HS nêu y/c.
- GV y/c HS tự làm, 1HS lên bảng làm.
- GV n/x củng cố về cách đọc, viết STP.
Bài 3( HS kh¸, giái): Gọi HS nêu y/c.
- GV y/c HS tự làm, 1HS lên bảng làm.
- GV n/x củng cố cách viết STP thành PST.
*H§ nèi tiÕp:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
-DỈn dß VN lµm BT trong VBT.
-2 em nªu
- Lớp nhận xét
- HS nghe.
- Hoạt động cá nhân 
- 2m7dm= 2m và m thành m
- ...2,7m
- Lần lượt học sinh đọc
-… 2 phần: phần nguyên và phần thập phân
- Đọc mỗi số TP sau.
- HS làm bài, n/x.
- Viết các hỗn số sau thành STP…
- HS làm rồi chữa bài.
- Viết các số TP sau thành PSTP.
- HS nghe.
- HS vỊ thùc hiƯn.
 Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2010
 LuyƯn To¸n 
 LuyƯn tËp b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch 
I. Mơc tiªu: 
 ChuyĨn ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch trong mèi quan hƯ víi ha vµ gi¶I to¸n.
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc
 *HS yÕu,TB lµm bµi 1,2. *HS kh¸,giái lµm bµi 1,2,3.
*H§1: RÌn kÜ n¨ng chuyĨn ®ỉi ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch trong mèi quan hƯ víi ha.
- GV giao bµi tËp1, yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.
- Sau khi lµm xong - HS kh¸c nhËn xÐt.
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm.
a. 5ha = ......m2 (50000)	8km2 =...........ha (800)
	 11ha =............(170000)m2	43ha = ................dam2 (4300)
	b. 7000 m2 = .......ha (7/10)	7000ha = ..........km2 (70)
	 390000m2 =......ha (39)	177000dam2 =.....ha (147)
	c. ha =.....m2 (2500)	ha =......m2 (1000)
	 ha = .......m2 (6000)	ha = .....m2 (100)
Bµi 2: ViÕt ph©n sè hoỈc hçn sè vµo chç chÊm.
	1ha = ......km2 ()	5km27ha = km2
	1dam2 =.....ha()	14ha9dam2 = ha
	1m2 = .......ha ()
 *H§2: Gi¶i to¸n cã liªn quan.
- HS lµm bµi råi lªn b¶ng ch÷a.
Bµi 3; Khu ®« thÞ míi cã diƯn tÝch 35ha. Ngêi ta dµnh diƯn tÝch ®ã ®Ĩ lµm ®êng vµ diƯn tÝch ®ã ®Ĩ lµm khu vui ch¬i, cßn l¹i lµ phÇn diƯn tÝch ®Ĩ x©y nhµ. Hái phÇn diƯn tÝch ®Ĩ x©y nhµ lµ bao nhiªu ha?
	Gi¶i
	Ph©n sè chØ phÇn diƯn tÝch ®Ĩ x©y nhµ lµ:
	1-(+)= (DT)
	PhÇn diƯn tÝch ®Êt x©y nhµ lµ:
	35x = 10(ha)
	§¸p sè: 10ha
 (Yªu cÇu HS gi¶i thÝch râ c¸ch lµm)
*Tỉng kÕt dỈn dß
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
 TO¸n
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: HS :
- BiÕt c¸ch chuyĨn mét PS thËp ph©n thµnh hçn sè . 
- ChuyĨn ph©n sè thËp ph©n thµnh sè thËp ph©n.(Hs lµm BT1,BT2(3 ph©n sè thø 2,3,4.) BT3.)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu.
H§ cđa GV
H§ cđa HS
A. Bài cũ: - Nªu c¸ch ®äc,viÕt mét sè TP
- NhËn xÐt-Ghi ®iĨm
B.Bµi míi : *GVGTB
*H§1: HDHS chuyĨn c¸c PSTP 
Bµi 1: Gäi 2HS nªu y/c.
- GV HD :
LÊy TS : MS = HS = STP
- GVgäi HS lªn b¶ng lµm.
+ Y/c HS nªu c¸ch lµm ?
Bài 2: Gäi 2HS nªu y/c.
- GVHD HS c¸ch lµm nh­ BT1 nh­ng bá ®i 1 b­íc hçn sè.
- GV y/c HS tù lµm, 1HS lªn b¶ng lµm.
- GV n/x, cđng cè. 
*H§2: ChuyĨn sè ®o viÕt d­íi d¹ng STP thµnh sè ®o viÕt d­íi d¹ng STN
Bµi 3 : Gäi 2HS nªu y/c.
- GV HD: 2,1m = 2m 1dm = 21 dm
- Gäi HS lªn b¶ng lµm
- GV n/x, cđng cè.
Bµi 4(HS kh¸, giái): Gäi 2HS nªu y/c.
- GV gäi HS lµm bµi vµ ch÷a bµi nÕu cßn thêi gian
C. Cđng cè, dặn dò:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- Chuẩn bị: Số thập phân bằng nhau
- 2em nªu
- HS nhËn xÐt
- HS nghe.
- ChuyĨn c¸c PSTP thµnh hçn sè.
- 2HS lªn b¶ng lµm, líp lµm, n/x.
a) 
b)
-...làm theo 2 bước 
+ Lấy tử số chia cho mẫu số
+ Thương tìm được là phần nguyên (của hỗn số); viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử số là số dư, mẫu số gi÷ nguyªn
- ChuyĨn c¸c PSTP sau thµnh STP råi ®äc c¸c STPS §ã
- HS lµm, n/x bµi b¹n lµm trªn b¶ng.
: §äc lµ bèn phÈy n¨m
- ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm.
- HS theo dâi.
- 2HS lªn b¶ng lµm, HS lµm.
- Líp n/x.
- HS nghe.
- HS vỊ thùc hiƯn.

File đính kèm:

  • docTOAN.doc
Giáo án liên quan