Giáo án lớp 4 - Tuần 6

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, tình cảm, bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện.

 - Hiểu nội dung: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca thể hiện trong tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực và sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

 - Giáo dục học sinh biết trung thực.

 - KNS: Giao tiếp: ứng xự lịch sử trong giao tiếp; Thể hiện sự cảm thông; Xác đđịnh giá trị.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ ghi các câu cần luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc42 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u hoỷi.
- Nhận xeựt.
- 1 HS khaự, gioỷi ủoùc toaứn baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm theo.
- Chia ủoaùn
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn lần 1.
- Luyện đọc từ khú
- Luyện đọc cõu
- Luyeọn ủoùc theo caởp
- HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn lần 2.
- 1 HS ủoùc toaứn baứi
- Laộng nghe.
- ẹoùc thaàm phaàn chuự giaỷi.
- Trả lời cỏ nhõn
ẹi chụi vụựi baùn beứ, ủeỏn nhaứ baùn, ủi xem phim hay la caứ ngoaứi ủửụứng …
- Nhieàu laàn ủeỏn noói khoõng bieỏt laàn noựi doỏi naứy laứ laàn thửự bao nhieõu.
- Vỡ ba tin coõ.
- Trả lời cỏ nhõn 
Vỡ coõ thửụng ba, bieỏt mỡnh ủaừ phuù loứng tin cuỷa ba.
- HS trỡnh baứy yự kieỏn caự nhaõn.
- Thảo luận cặp
+ Vỡ em noựi doỏi heọt nhử chũ khieỏn chũ nhỡn thaỏy thoựi xaỏu cuỷa chớnh mỡnh, taực haùi cuỷa vieọc noựi doỏi laứ sao nhaừng hoùc haứnh. Chũ lo cho em. Hieồu mỡnh ủaừ laứ taỏm gửụng xaỏu cho em. Ba bieỏt chuyeọn, buoàn raàu chũ em raựng baỷo ban nhau.
+ Veỷ buoàn raàu cuỷa ba cuừng taực ủoọng ủeỏn chũ 
- Boỷ haỳn nhửừng choứ chụi voõ boồ, lao vaứo hoùc haứnh. Chaộc chaộn cụ seừ trụỷ thaứnh moọt hoùc sinh khaự, gioỷi; thaứnh ngửụứi chũ gửụng maóu cuỷa em, thaứnh con ngoan cuỷa boỏ me.
- Khoõng ủửụùc noựi doỏi 
- Noựi doỏi ủi hoùc ủeồ boỷ ủi chụi raỏt coự haùi 
- Noựi doỏi laứ tớnh xaỏu seừ laứm ra maỏt loứng tin cuỷa cha meù, anh em, baùn beứ 
- Laứ anh chũ maứ noựi doỏi seừ laứ taỏm gửụng xaỏu cho caực em.
- ẹoùc laùi noọi dung baứi
- Coõ em thoõng minh/coõ beự ngoan /coõ beự bieỏt giuựp chũ tổnh ngoọ.
- Ngửụứi chũ bieỏt hoỏi loói/ ngửụứi chũ bieỏt hoỏi haọn / ngửụứi chũ bieỏt nghe lụứi em.
- Laộng nghe.
- ẹoùc phaõn vai.
- Thi ủoùc giửừa caực nhoựm.
- Nhaọn xeựt, bỡnh choùn baùn ủoùc hay.
- Nờu
- Lắng nghe, thực hiện
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
.
Moõn: Toaựn
Tieỏt 28
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MUẽC TIEÂU: 
 - Viết, ủọc, so saựnh đủược caực số tự nhieõn; neõu đủược giaự trị của chữ số trong một số.
 - Chuyển ủổi ủược ủơn vị ủo khối lượng, thời gian.
 - Đọc ủược thoõng tin treõn biểu đủồ cột.
 - Tỡm đủược số trung bỡnh cộng 
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
- Phieỏu hoùc taọp baứi 1.
- Baỷng phuù veừ bieồu ủoà baứi 2.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.OÅn ủũnh:
2.Kieồm tra baứi cuừ: 
- Neõu caực haứng em ủaừ hoùc tửứ haứng thaỏp ủeỏn haứng cao.
- ẹoùc baỷng ủụn vũ ủo khoỏi lửụùng tửứ lụựn ủeỏn beự.
 -GV chửừa baứi, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
3.Baứi mụựi : 
a. Giụựi thieọu baứi:
b. Hửụựng daón luyeọn taọp: 
 * Baứi 1: SGK/ 36: Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
- Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu.
- GV phaựt phieỏu hoùc taọp, yeõu caàu caỷ lụựp ủoùc kú ủeà vaứ khoanh keỏt quaỷ ủuựng.
- Chửừa baứi
Hoỷi: Haừy giaỷi thớch caựch choùn keỏt quaỷ cuỷa em?
- GV choỏt yự ủuựng: D; B; C; C; C.
 * Baứi 2: SGK/ 37: Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
 - Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà.
- GV treo bieồu ủoà cuỷa baứi taọp 2 vaứ caực caõu hoỷi ụỷ baứi taõp 2a, b, c, d, e , g, h. Caỷ lụựp cuứng suy nghú vaứ ủửa ủaựp aựn ủuựng.
- GV nhaọn xeựt:
a) Hiền đọc được 33 quyển sỏch. 
b) Hũa đọc được 40 quyển sỏch.
c) Số quyển Hũa đọc nhiều hơn Thục là
 40 - 25 = 15 (quyển)
d) Trung đọc ớt hơn Thục
 25 - 22 = 3 (quyển)
e) Bạn Hũa đọc nhiều sỏch ; g) Trung đọc ớt nhất .
h) Trung bỡnh mỗi bạn đọc được :
 ( 33 + 40 + 22 + 25) : 4 = 30 (quyển)
4.Cuỷng coỏ
- Muoỏn tỡm soỏ trung bỡnh coọng cuỷa nhieàu soỏ ta laứm sao?
5. Daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS, 
- Veà nhaứ hoaứn thieọn baứi 3 vaứo vụỷ, chuaồn bũ baứi: Pheựp coọng
- 1 HS neõu.
- 1 HS neõu.
- 1 HS ủoùc yeõu caàu.
- HS nhaọn phieỏu hoùc taọp, laứm baứi.
- 1 HS laứm baứi vaứo phieỏu khoồ to.
- Daựn keỏt quaỷ vaứ HS nhaọn xeựt.
- Laàn lửụùt HS neõu caực phaàn cuỷa baứi taọp.
- HS cuứng chửừa baứi.
- 1 HS ủoùc ủeà.
- Caỷ lụựp cuứng quan saựt caực soỏ lieọu treõn bieồu ủoà
- Laàn lửụùt 7 HS neõu noỏi tieỏp keỏt quaỷ.
- Baùn nhaọn xeựt.
- 1 HS neõu.
- HS laộng nghe veà nhaứ thửùc hieọn.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Moõn: Taọp laứm vaờn
Tieỏt 11
TRAÛ BAỉI VAấN VIEÁT THệ
I. MUẽC TIEÂU: 
	 Bieỏt ruựt kinh nghieọm veà baứi TLV vieỏt thử (ủuựng yự, boỏ cuùc roừ, duứng tửứ, ủaởt caõu vaứ vieỏt ủuựng chớnh taỷ,…); tửù sửỷa ủửụùc caực loói ủaừ maộc trong baứi vieỏt theo sửù hửụựng daón cuỷa GV.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
 	 -Baỷng lụựp vieỏt saỹn 4 ủeà baứi taọp laứm vaờn.
	 - Phieỏu hoùc taọp caực nhaõn coự saỹn noọi dung (neỏu caàn).
Loói chớnh taỷ/
sửỷa loói
Loói duứng tửứ/
sửỷa loói
Loói veà caõu/
sửỷa loói
Loói dieón ủaùt/
sửỷa loói
Loói veà yự/
sửỷa loói
…………
…………
…………
…………
…………
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
A. OÅn ủũnh :
B. Kieồm tra baứi cuừ :
C. Baứi mụựi:
 1. Giụựi thieọu baứi: 
a. Traỷ baứi:
- Traỷ baứi cho HS.
- Yeõu caàu HS ủoùc laùi baứi cuỷa mỡnh.
- Nhaọn xeựt keỏt quaỷ laứm baứi cuỷa HS.
ệu ủieồm:
* Nhửừng HS vieỏt baứi toỏt, soỏ ủieồm cao nhaỏt: Đức, Lờ Quốc Huy, Phỏt, Hồng, Tỳ Duyờn, Yến.
* Nhaọt xeựt chung: ủa soỏ HS ủaừ xaực ủũnh ủuựng kieồu baứi vaờn vieỏt thử, boỏ cuùc laự thử, caực yự dieón ủaùt.
Haùn cheỏ:
 - Coứn vaứi HS chửa xaực ủũnh ủửụùc caựch vieỏt thử, noọi dung caàn vieỏt: Đạt, Bo, Linh
 - ẹa soỏ HS vieỏõt noọi dung coứn sụ saứi
 - Nhửừng loói sai cuỷa HS: duứng tửứ, ủaởt caõu chửa hụùp lớ
 - Vieỏt sai chớnh taỷ coứn nhieàu: Minh, Bo, Linh, Dương.
 - Chửừ vieỏt coứn aồu, khoự ủoùc: Linh, Bo, Dương, Cảnh.
2. Hửụựng daón HS chửừa baứi:
- Phaựt phieỏu cho tửứng HS.
Lửu yự: GV coự theồ duứng phieỏu hoùaờc cho HS chửừa trửùc tieỏp vaứo phaàn ủeà baứi chửừa trong baứi taọp laứm vaờn.
- ẹeỏn tửứng baứn hửụựng daón nhaộc nhụỷ tửứng HS.
- GV ghi moọt soỏ loói veà duứng tửứ, veà yự, veà loói chớnh taỷ, maứ nhieàu HS maộc phaỷi leõn baỷng sau ủoự goùi HS leõn baỷng chửừa baứi.
- Goùi HS boồ sung, nhaọn xeựt.
- ẹoùc nhửừng ủoaùn vaờn hay.
- GV goùi HS ủoùc nhửừng ủoaùn vaờn hay cuỷa caực baùn trong lụựp hay nhửừng baứi GV sửu taàm ủửụùc cuỷa caực naờm trửụực.
- Sau moói baứi, goùi HS nhaọn xeựt.
D. Cuỷng coỏ- Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn HS vieỏt chửa ủaùt veà nhaứ vieỏt laùi vaứ noọp vaứo tieỏt sau.
- Chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp xaõy dửùng ủoaùn vaờn keồ chuyeọn
- Nhaọn baứi vaứ ủoùc laùi.
- Nhaọn phieỏu hoaởc chửừa vaứo vụỷ.
+ ẹoùc lụứi nhaọn xeựt cuỷa GV.
+ ẹoùc caực loói sai trong baứi, vieỏt vaứ chửừa vaứo phieỏu hoaởc gaùch chaõn vaứ chửừa vaứo vụỷ.
+ ẹoồi vụỷ hoaởc phieỏu ủeồ baùn beõn caùnh kieồm tra laùi.
- ẹoùc loói vaứ chửừa baứi.
- Boồ sung, nhaọn xeựt.
- ẹoùc baứi.
- Nhaọn xeựt, tỡm yự hay.
- HS laộng nghe veà nhaứ thửùc hieọn.
SệÛA ẹOÅI, BOÅ SUNG
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Moõn: Keồ chuyeọn
Tieỏt: 6
KEÅ CHUYEÄN ẹAế NGHE, ẹAế ẹOẽC
I.MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: 
	- Dửùa vaứo gụùi yự (SGK), bieỏt choùn vaứ keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn ủaừ nghe, ủaừ ủoùc, noựi veà loứng tửù troùng.	- Hieồu caõu chuyeọn vaứ neõu ủửụùc noọi dung chớnh cuỷa truyeọn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
Moọt soỏ tranh minh hoùa vieọc laứm cuỷa ngửụứi coự loứng tửù troùng.
Baỷng phuù vieỏt saỹn ủeà baứi, moọt vaứi noọi dung caàn gụùi yự.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng daùy cuỷa GV
Hoaùt ủoọng hoùc cuỷa HS
1.Khụỷi ủoọng:
2.Baứi cuừ:
- GV yeõu caàu 2 HS nhỡn taọp keồ laùi caõu chuyeọn em ủaừ ủửụùc nghe hoaởc ủửụùc ủoùc veà tớnh trung thửùc (caõu chuyeọn em ủaừ vieỏt vaứo vụỷ ụỷ nhaứ).
- Nhaọn xeựt.
3.Baứi mụựi:
* HOAẽT ẹOÄNG 1: Giụựi thieọu baứi.
* HOAẽT ẹOÄNG 2: Hửụựng daón HS keồ chuyeọn.
a. Hửụựng daón HS hieồu yeõu caàu cuỷa ủeà baứi.
- Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa ủeà.
- GV hửụựng daón Hs phaõn tớch ủeà, gaùch dửụựi nhửừng chửừ sau trong ủeà baứi (tớnh tửù troùng, chửựng kieỏn hoaởc tham gia).
 - Giuựp HS tỡm ủuựng caõu chuyeọn cuỷa mỡnh baống caựch thửùc hieọn tuaàn tửù caực gụùi yự trong SGK.
+ Gụùi yự 1: Theỏ naứo laứ tửù troùng? HS ủoùc muùc 1a; 1b trong SGK (ủoùc haứnh tieỏng, ủoùc thaàm). Sau ủoự moọt vaứi Hs giaứi nghúa theỏ naứo laứ tửù troùng?
+ Gụùi yự 2:
- Goùi vaứi HS ủoùc nhửừng vớ duù veà tớnh tửù troùng.
- Yeõu caàu

File đính kèm:

  • docTUAN 6.doc
Giáo án liên quan