Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 29 đến tuần 35

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Giúp HS biết xác định phân số, so sánh phân số,sắp xếp các phân số theo thứ tự.

2. Kĩ năng: - Thực hành giải toán.

3. Thái độ: - Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV:Bảng phụ,thẻ từ.

+ HS: Vở bài tập, 4 bìa màu nâu, xanh, đỏ, vàng.

III. Các hoạt động:

 

doc95 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 29 đến tuần 35, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và giải toán liên quan đến tỉ số %
2. Kĩ năng: - Rèøn luyện kỹ năng tính đúng và nhanh
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
+ GV:Bảng phụ, hệ thống câu hỏi.
+ HS: Bảng con, Vở.
III. Các hoạt động:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
ÑIEÀU CHÆNH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
3. Giôùi thieäu baøi: 
4. Caùc hoaït ñoäng: 
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.
Baøi 1: caâu c,d
Baøi 2:
Baøi 3:
v Hoaït ñoäng 2:
 Cuûng coá.
5. Toång keát – daën doø:
Söûa baøi 4 ôû nhaø 
Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
Giaùo vieân yeâu caàu nhaéc laïi caùch tìm tæ soá % cuûa 2 soá 
Löu yù : Neáu tæ soá % laø STP thì chæ laáy ñeán 2 chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân 
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo vôû 
Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi caùch laøm
Yeâu caàu hoïc sinh söûa mieäng
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà vaø höôùng daãn caùch laøm
Yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo vôû.
Giaùo vieân nhaän xeùt, choát caùch laøm
Neâu laïi caùc kieán thöùc vöøa oân.
Chuaån bò: oân taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá ño thôøi gian 
- Laøm baøi taäp trang 165 ôû nhaø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
+ Haùt.
- 4 Hoïc sinh söûa baøi.
( ñaùp aùn caâu D)
Lôùp nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh yeâu caàu.
Hoïc nhaéc laïi.
Hoïc sinh laøm baøi vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh yeâu caàu,
Hoïc sinh thaûo luaän, neâu höôùng laøm
Hoïc sinh söûa baøi.
Hoïc sinh nhaän xeùt
Hoïc sinh ñoïc ñeà vaø xaùc ñònh yeâu caàu.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû.
Nhaän xeùt, söûa baøi
Hoïc sinh neâu
Xem laïi caùc kieán thöùc vöøa oân.
TUẦN 31
Tiết 158 : TOÁN
ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- Giúp học sinh củng cố về ý nghĩa, mối quan hệ giữa các số đo thời gian, kỹ năng tính với số đo thời gian và vận dụng trong việc giải toán.
2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng tính đúng.
3. Thái độ: - Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Bảng phụ, hệ thống câu hỏi.
+ HS: Xem bài trước ở nhà, SGK, bảng con.
III. Các hoạt động:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
ĐIỀU CHỈNH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian.
4. Các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Ôn kiến thức
v Hoạt động 2: Luyện tập.
Bài 1: 
Bài 2: Làm vở:
Bài 3: Làm vở
v Hoạt động 3:
 Củng cố.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Sửa bài 4 ở nhà.
Nhận xét ,tuyên dương
® Ghi tựa bài.
Nhắc lại cách thực hiện 4 phép tính trên số đo thời gian.
Lưu ý trường hợp kết quả qua mối quan hệ?
Kết quả là số thập phân
- Tổ chức cho học sinh làm bảng con ® sửa trên bảng con.
- Giáo viên chốt cách làm bài: đặt thẳng cột.
Lưu ý học sinh: nếu tổng quá mối quan hệ phải đổi ra.
Phép trừ nếu trừ không được phải đổi 1 đơn vị lớn ra để trừ kết quả là số thập phân phải đổi.
Lưu ý cách đặt tính.
Phép chia nếu còn dư đổi ra đơn vị bé hơn rồi chia tiếp
- GV sửa và chốt cách làm.
Yêu cầu học sinh đọc đề.
Nêu dạng toán?
Nêu công thức tính.
Làm bài. 
Sửa. 
Thi đua tiếp sức.
- Nhắc lại nội dung ôn
Ôn tập kiến thức vừa học.làm bài 4 / 166 ở nhà.
Chuẩn bị : Ôn tập tính chu vi, diện tích một số hình
- Nhận xét tiết học.
Hát 
- 1 HS khá sửa bài
- Lớp theo dõi nhận xét
 Hoạt động lớp
Học sinh nhắc lại.
Đổi ra đơn vị lớn hơn
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bảng con
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài vào vở.
Sửa ,nhận xét.
Học sinh đọc đề.
Tóm tắt.
Một động tử chuyển động
Giải:
Người đó đi hết quãng đường mất
18 : 10 = 1,8 ( giờ )
 = 1 giờ 48 phút
- HS tham gia chơi.
TUẦN 31
Tiết 159 : 
TOÁN
ÔN TẬP TÍNH CHU VI , DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn tập củng cố kiến thức chu vi, diện tích một số hình đã học ( Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang,hình bình hành, hình thoi, hình tròn).
2. Kĩ năng: - Có kỹ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học
3. Thái độ: - Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Bảng phụ, hệ thống câu hỏi.
+ HS: Xem trước bài ở nhà.
III. Các hoạt động:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
ÑIEÀU CHÆNH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: OÂn taäp caùc pheùp tính soá ño thôøi gian.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp veà chu vi, dieän tích moät soá hình.
4. Caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: 
Heä thoáng coâng thöùc
PP: hoûi ñaùp.
v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
Baøi 1:
Baøi 3: 
v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
5. Toång keát - daën doø: 
® Ghi töïa.
Neâu coâng thöùc, qui taéc tính chu vi, dieän tích caùc hình:
1/ Hình chöõ nhaät
2/ Hình vuoâng 
3/ Hình bình haønh
4/ Hình thoi
5/ Hình tam giaùc
6/ Hình thang
7/ Hình troøn
Giaùo vieân yeâu caàu 1 hoïc sinh ñoïc ñeà .
Muoán tìm chu vi khu vöôøn ta caàn bieát gì?
Neâu caùch tìm chieàu roäng khu vöôøn.
Neâu coâng thöùc tính P hình chöõ nhaät.
Neâu coâng thöùc, qui taéc tính S hình chöõ nhaät.
1 hoïc sinh ñoïc ñeà.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà.
Giaùo vieân gôïi yù:
Tìm S 1 hình tam giaùc.
Tìm S hình vuoâng.
Laáy S hình tam giaùc nhaân 4.
Tìm S hình troøn.
Nhaéc laïi noäi dung oân taäp. 
OÂn laïi noäi dung vöøa oân taäp.
Chuaån bò: Luyeän taäp
- Laøm theâm baøi 2 / 167 ôû nhaø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
 Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp
Hoïc sinh neâu
1/ P = ( a+b ) ´ 2
 S = a ´ b
2/ P = a ´ 4
 S = a ´ a 
3/ S = a ´ h
4/ S = 
5/ S = 
6/ S = 
7/ C = r ´ 2 ´ 3,14
 S = r ´ r ´ 3,14
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh traû lôøi.
Hoïc sinh nhaän xeùt.
Hoïc sinh laøm baøi.
	Giaûi:
a) Chieàu roäng khu vöôøn:
	120 : 3 ´ 2 = 80 (m)
 Chu vi khu vöôøn.
(120 + 80) ´ 2 = 400 (m)
 b) Dieän tích khu vöôøn:
120 ´ 80 = 9600 m2
	 = 96 a = 0,96 ha
 Ñaùp soá: 400 m ; 96 a ; 0,96 ha.
1 hoïc sinh ñoïc.
	Giaûi:
 Dieän tích 1 hình tam giaùc vuoâng.
´ 4 : 2 = 8 (cm2)
 Dieän tích hình vuoâng.
	8 ´ 4 = 32 (cm2)
 Dieän tích hình troøn.
	4 ´ 4 ´ 3,14 = 50,24
 Dieän tích phaàn gaïch cheùo.
	50,24 – 32 = 18,24
	Ñaùp soá: 18,24 cm
- Vaøi HS nhaéc laïi 
HS khaù ,gioûi söûa baøi 4 / 166
 TUẦN 31
Tiết 160 : TOÁN 
 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Giúp học sinh: Ôn tập, củng cố tính chu vi, diện tích một số hình đã học,biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.
2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình.
3. Thái độ: - Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận.
II. Chuẩn bị:
+ GV:Bảng phụ, hệ thống câu hỏi.
+ HS:SGK, VBT, xem trước bài ở nhà.
III. Các hoạt động:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
ÑIEÀU CHÆNH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: OÂn taäp veà chu vi, dieän tích moät soá hình.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp.
4. Caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: 
OÂn coâng thöùc quy taéc tính P , S hình chöõ nhaät.
Baøi 1 :
Baøi 2:
Baøi 4 : 
v	Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá.
5. Toång keát - daën doø: 
- Söûa baøi taäp
- GV nhaän xeùt,ghi ñieåm
® Ghi töïa.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 1.
Ñeà baøi hoûi gì?
Muoán tìm P, S hình chöõ nhaät caàn bieát gì.
Neâu quy taéc tính P, S hình chöõ nhaät.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh oân laïi quy taéc coâng thöùc hình vuoâng.
Giaùo vieân gôïi yù baøi 2.
Ñeà baøi hoûi gì?
Neâu quy taéc tính P vaø S hình vuoâng?
Gôïi yù : 
- Ñaõ bieát S hình thang 
= a + b x h
 2
+ S Hthang = S HV
+ TBC 2 ñaùy = 
( a + b ) : 2
+ Tính h = S Hthang : 
 ( a+b )
 2
- Söûa vaø nhaän xeùt.
- Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung oân taäp .
Xem tröôùc baøi ôû nhaø.
Laøm baøi 3/ 167
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt 
- 1 HS leân söûa baøi 2/ 167
Hoaït ñoäng caù nhaân.
P = (a + b) ´ 2
S = a ´ b.
Hoïc sinh ñoïc.
P, S saân boùng.
- Chieàu daøi, chieàu roäng.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh giaûi vôû.
Hoïc sinh söûa baûng lôùp.
Coâng thöùc tính P, S hình vuoâng.
S = a ´ a
P = a ´ 4
P , S hình vuoâng
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh giaûi vôû.
Hoïc sinh söûa baûng lôùp.
	Giaûi:
Caïnh caùi saân hình vuoâng.
	48 : 4 = 12 (cm)
Dieän tích caùi saân.
	12 ´ 12 = 144 (cm2)
	Ñaùp soá: 144 cm2
- HS ñoïc ñeà baøi 
- Toùm taét 
- Neâu caùch giaûi
- Caû lôùp nhaän xeùt
- 1,2 HS nhaéc laïi.
TUẦN 31
Tiết 64 : 
KHOA HỌC
VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiền có ảnh hưởng lớn đế đời sống con người.
 2. Kĩ năng: - Trình bày được tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.
II. Chuẩn bị:
- GV: - Hình vẽ trong SGK trang 132 / SGK
- HSø: - SGK.
III. Các hoạt động:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
ĐIỀU CHỈNH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
Tài nguyên thiên nhiên.
3. Giới thiệu bài mới: “
4. Các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: 
Quan sát, thảo luận.
Phiếu họ tập
Hình
Môi trường tự nhiên
Cung cấp cho con người
Nhận từ hoạt động của con người
1
Chất đốt (than).
Khí th
ải.
2
Môi trường để xây dựng nhà ở, khu vui chơi giải trí
(bể bơi).
Chiếm diện tích đất, thu hẹp diện tích trồng trọt chăn nuôi
3
Bải cỏ để chăn nuôi gia súc.
Hạn chế sự phát triển của những thực vật và động vật khác.
4
Nước uống
5
Môi trường để xây dựng đô thị.
Khí thải của nhà máy và của các phương tiện giao thông,…
6
Thức ăn.
v Hoạt động 2: Trò chơi “Nhóm nào nhanh hơn”.
PP Trò chơi.
v Hoạt động 3: Củng cố.
5. Tổng kết - dặn dò: 
® Giáo viên nhận xét
- Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người.”
Nêu ví dụ về những gì môi trường cung cấp cho con người và những gì con người thải ra môi trường?
- Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi giải trí,…
+ Các nguyên liệu và nhiên liệu.
Học sinh trả lời.
Giáo viên yêu cầu các nhóm thi đua liệt kê vào giấy những thứ môi trường cung cấp hoặc nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.
Giáo viên yêu cầu cả lớp cùng thảo luận câu hỏi cuối bài ở trang 133 / SGK.
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một c

File đính kèm:

  • docTuan 29 35 CKTKN.doc
Giáo án liên quan