Giáo án lớp 4 - Tuần 29 năm 2011

I.MỤC TIÊU:

1. Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

2. Hiểu các từ ngữ trong bài.Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến thiết tha của tác giả đối với cảnh đẹp của đất nước.

3. HTL hai đoạn cuối bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1.KTBC:

2.Bài mới:

 a.Giới thiệu bài:

 b.Luyện đọc:

-Cho1 HS đọc toàn bài

 -Cho HS đọc nối tiếp.

 -Luyện đọc từ ngữ khó: Sa Pa, chênh vênh, huyền ảo, vàng hoe, thoắt cái

- HS luyện đọc theo cặp

- Hai HS đọc toàn bài.

-GV đọc diễn cảm toàn bài: giọng nhẹ nhàng,

c.Tìm hiểu bài:

 

doc31 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 29 năm 2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 kiện Quang Trung đại phá quân Thanh .
-GV nhận xét .
 *Hoạt động cả lớp :
-GV hướng dẫn để HS thấy được quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh (hành quân bộ từ Nam ra Bắc, tiến quân trong dịp tết ; các trận đánh ở Ngọc Hồi, Đống Đa …).
-GV gợi ý: 
+Nhà vua phải hành quân từ đâu để tiến về Thăng Long đánh giặc ?
+Thời điểm nhà vua chọn để đánh giặc là thời điểm nào? Thời điểm đó có lợi gì cho quân ta, có hại gì cho quân địch ?
+Tại trận Ngọc Hồi nhà vua đã cho quân tiến vào đồn giặc bằng cách nào ? Làm như vậy có lợi gì cho quân ta ?
-GV chốt lại: Ngày nay, cứ đến mồng 5 tết, ở Gò Đống Đa (HN) nhân dân ta lại tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh .
-GV cho HS kể vài mẩu truyện về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh .
-GV nhận xét và kết luận .
4.Củng cố:
-GV cho vài HS đọc khung bài học .
-Dựa vào lược đồ hãy tường thuật lại trận Ngọc Hồi, Đống Đa.
-Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ- Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh ?
5.Tổng kết - Dặn dò:
-Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài tiết sau: “Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung”.
-Nhận xét tiết học .
..........................................................
 ĐẠO ĐỨC:
 TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG (tt)
I.MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS có khả năng:
 -Nêu được một số quy định khi tham gia giao thông(Những quy định có liên quan đến Hs) 
-Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật giao thông và vi phạm Luật giao thông.
-HS Nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông trong cuộc sống hàng ngày.
*Kĩ năng tham gia giao thông đúng luật; kĩ năng phê phán những hánh vi vi phạm Luật Giao thông.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Một số biển báo giao thông.
-Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1.Ổn định:
2.KTBC:Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs
-GV nhận xét.
3.B ài mới:
a.Giới thiệu bài:“Tôn trọng Luật giao thông”
b.Nội dung: 
*Hoạt động 1: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông.
-GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông.
-GV hoặc 1 HS điều khiển cuộc chơi.
-GV cùng HS đánh giá kết quả.
*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 3- SGK/42)
-GV chia HS làm 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nhận một tình huống
 Em sẽ làm gì khi:
a/. Bạn em nói: “Luật giao thông chỉ cần ở thành phố, thị xã”.
b/. Bạn ngồi cạnh em trong ôtô thò đầu ra ngoài xe.
c/. Bạn rủ em ném đất đá lên tàu hỏa.
d/.Bạn em đi xe đạp va vào một người đi đường.
đ/.Các bạn em xúm lại xem một vụ tai nạn giao thông.
e/.Một nhóm bạn em khoác tay nhau đi bộ giữa lòng đường.
-GV đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm và kết luận:
-GV kết luận:Mọi người cần có ý thức tôn trọng luật giao thông ở mọi lúc , mọi nơi.
*Hoạt động 3: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn (Bài tập 4- SGK/42)
-GV mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.
 -GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS.
ï Kết luận chung :
 Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.
4.Củng cố - Dặn dò:
-Chấp hành tốt Luật giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
-Tổ chức diễn đàn: “Học sinh với Luật giao thông” (nếu có điều kiện).
-Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau.
 -------- cc õ dd --------
 Thứ 6 ngày 1 tháng 4 năm 2011
THỂ DỤC
(GV BỘ MÔN DẠY)
................................................................
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MUÏC TIEÂU:Giuùp HS:
 -Reøn kó naêng giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång (hoaëc hieäu) vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
II. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP:
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 -GV goïi 1 HS leân baûng, yeâu caàu caùc em laøm caùc BT cuûa tieát 144.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
3.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 b).Höôùng daãn luyeän taäp
 *Baøi 1 
 -GV treo baûng phuï coù keû saün noäi dung cuûa baøi toaùn leân baûng.
 -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù laøm baøi.
*Baøi 2
 -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
 -Yeâu caàu HS neâu tæ soá cuûa hai soá.
-Vì giaûm soá thöù nhaát ñi 10 laàn thì ñöôïc soá thöù hai neân soá thöù nhaát gaáp 10 laàn soá thöù hai hay soá thöù hai baèng soá thöù nhaát.
-HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT.1 HS leân baûng laøm baøi
Ñaùp soá: Soá thöù nhaát: 820 ; Soá thöù hai: 82
 -GV chöõa baøi cuûa HS treân baûng lôùp, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 * Baøi 3(Nếu còn thời gian)
 *Baøi 4
 -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
 -Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì ?
 -Yeâu caàu HS neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
 -GV nhaän xeùt vaø yeâu caàu HS laøm baøi.
Ta coù sô ñoà:
Nhaø An 840m Tröôøng hoïc
| | | | | | | | 
 ?m Hieäu saùch ?m
 -Goïi 1 HS ñoïc baøi laøm tröôùc lôùp vaø chöõa baøi.
4.Cuûng coá:
 -GV toång keát giôø hoïc.
5. Daën doø:
 -Daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi tập còn lại vaø chuaån bò baøi sau.
....................................................
TAÄP LAØM VAÊN
CAÁU TAÏO CUÛA BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ CON VAÄT
I.MUÏC TIEÂU:
1. Naém ñöôïc caáu taïo ba phaàn cuûa baøi vaên mieâu taû con vaät.
2. Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát treân ñeå laäp daøn yù cho moät baøi vaên mieâu taû con vaät.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Tranh minh hoïa trong SGK.
 -Tranh aûnh moät soá vaät nuoâi trong nhaø.
 -Moät soá tôø giaáy roäng ñeå HS laäp daøn yù.
III.HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP:
1. KTBC:
 -2 HS laàn löôït ñoïc toùm taét tin töùc ñaõ laøm ôû tieát TLV tröôùc.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Phaàn nhaän xeùt:
 * Baøi taäp 1 + 2 + 3 +4:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi.
 Baøi vaên coù 3 phaàn, 4 ñoaïn:
 ¶ Môû baøi (ñoaïn 1): Giôùi thieäu con meøo seõ ñöôïc taû trong baøi.
 ¶ Thaân baøi (ñoaïn 2 + ñoaïn 3): Ñoaïn 2: Taû hình daùng con meøo. Ñoaïn 3: taû hoaït ñoäng, thoùi quen cuûa con meøo.
 ¶ Keát luaän (ñoaïn 4): Neâu caûm nghó cuûa con meøo.
 * Töø baøi vaên Con Meøo Hoang, em haõy neâu nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa baøi vaên mieâu taû con vaät.
 -GV nhaän xeùt + choát laïi + ghi nhôù.
 c). Ghi nhôù:
 -Cho HS ñoïc ghi nhôù.
 d). Laäp daøn yù:
 *Phaàn luyeän taäp:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT.
 -Caùc em caàn choïn moät vaät nuoâi trong nhaø vaø laäp daøn yù chi tieát veà vaät nuoâi ñoù.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy.
 -GV nhaän xeùt, choát laïi, khen nhöõng H laøm daøn yù toát.
3. Cuûng coá, daën doø:
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Yeâu caàu HS veà nhaø söûa chöõa, hoaøn chænh daøn yù baøi vaên taû moät vaät nuoâi.
 -Daën HS veà nhaø quan saùt ngoaïi hình con meøo, con choù cuûa nhaø em hoaëc cuûa nhaø haøng xoùm.
...................................................
ĐỊA LÍ:
 NGƯỜI DÂN VÀ HĐSX Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG(TT)
I.MỤC TIÊU:
 -Học xong bài này, HS nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng duyên hải Miền Trung:
+ Hoạt động du lịch ở đồng bằng duyên hải Miền Trung rất phát triển..
+Các nhà máy, khu công nghiệp phát triển ngày càng nhiều ở đồng bằng duyên hải Miền Trung: nhà máy đường, nhà máy đóng mới, sữa chữa tàu thuyền.
II.CHUẨN BỊ:
 -Bản đồ dân cư VN.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1.Ổn định: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2.KTBC: 
-Nêu đặc điểm của khí hậu vùng ĐB duyên hải miền Trung.
-Hãy đọc tên các ĐB duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam (Chỉ bản đồ).
 GV nhận xét, ghi điểm.
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: Ghi tựa
 b.Phát triển bài: 
1/.Dân cư tập trung khá đông đúc:
 *Hoạt động cả lớp: 
-GV yêu cầu HS quan sát hình 1 ,2 rồi trả lời các câu hỏi trong SGK. HS cần nhận xét được trong ảnh phụ nữ Kinh mặc áo dài, cổ cao 
-GV bổ sung thêm trang phục hàng ngày của người Kinh, người Chăm gần giống nhau như áo sơ mi, quần dài để thuận tiện trong lao động sản xuất .
2/.Hoạt động sản xuất của người dân :
 *Hoạt động cả lớp:
-GV yêu cầu một số HS đọc, ghi chú các ảnh từ hình 3 đến hình 8 và cho biết tên các hoạt động sản xuất .
-GV ghi sẵn trên bảng bốn cột và yêu cầu 4 HS lên bảng điền vào tên các hoạt động sản xúât tương ứng với các ảnh mà HS quan sát . 
-GV cho HS thi “Ai nhanh hơn” : cho 4 HS lên bảng thi điền vào các cột xem ai điền nhanh, điền đúng. Gv nhận xét, tuyên dương.
-GV giải thích thêm:
+Tại hồ nuôi tôm người ta đặt các guồng quay để tăng lượng không khí trong nước, làm cho tôm nuôi phát triển tốt hơn.
+GV khái quát: Các hoạt động sản xuất của người dân ở huyện duyên hải miền Trung mà HS đã tìm hiểu đa số thuộc ngành nông – ngư nghiệp. GV đặt câu hỏi “Vì sao người dân ở đây lại có những hoạt động sản xuất này” .
-GV đề nghị HS đọc bảng: Tên ngành sản xuất và Một số điều kiện cần thiết để sản xuất, sau đó yêu cầu HS 4 nhóm thay phiên nhau trình bày lần lượt từng ngành sản xuất (không đọc theo SGK) và điều kiện để sản xuất từng ngành.
4.Củng cố: -GV yêu cầu HS:
+Nhắc lại tên các dân tộc sống tập trung ở duyên hải miền Trung và nêu lí do vì sao dân cư tập trung đông đúc ở vùng này.
-GV kết luận:Mặc dù thiên nhiên thường gây bão lụt và khô hạn, người dân miền Trung vẫn luôn khai thác các điều kiện để sản xuất ra nhiều sản phẩm phục vụ nhân dân trong vùng và các vùng khác.
5.Tổng kết - Dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
-------- cc õ dd --------
ÑÒA LÍ
THAØNH PHOÁ HUEÁ
I.MUÏC TIEÂU :
 Hoïc xong baøi naøy, HS bieát:
 -Giaûi thích vì sao Hueá ñöôïc goïi laø coá ñoâ vaø ôû Hueá du lòch laïi phaùt trieån.
 -Töï haøo veà TP Hueá (ñöôïc coâng nhaän laø Di saûn Vaên hoùa theá giôùi töø naêm 1993).
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Baûn ñoà haønh chíùnh VN.
 -Aûnh moät soá caûnh quan ñeïp, coâng trình kieán truùc mang tính lòch söû cuûa Hueá.
III.HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh: Haùt 
2.KTBC : 
 -Vì sao ngaøy caøng coù nhieàu khaùch du lòch ñeán tham quan mieàn Trung?
 -Vì sao ôû caùc tænh duyeân haûi mieàn Trung laïi coù caùc nhaø maùy saûn xuaát ñöôøng vaø söûa chöõa taøu thuyeàn ?
 3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thie

File đính kèm:

  • docTUẦN 29.doc
Giáo án liên quan