Giáo án lớp 4 - Tuần 26 năm 2011

I.MỤC TIÊU:

1.Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả.

2.Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên.

*Giao tiếp: thể hiện sự cảm thông; Ra quyết định, ứng phó; Đảm nhận trách nhiệm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1.KTBC:-Kiểm tra 2 HS.

?Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe ?

?Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ.

-GV nhận xét, cho điểm.

2.Bài mới:

 a.Giới thiệu bài:

 b.Luyện đọc:

 -Gọi 1 HS đọc bài.

 -GV chia đoạn: 3 đoạn.

 + Đoạn 1: Từ đầu nhỏ bé.

 + Đoạn 2: Tiếp theo chống giữ.

 + Đoạn 3: Còn lại.

 -Cho HS đọc nối tiếp.GV kết hợp sửa sai và giải nghĩa một số từ ngữ ở mục chú giải.

 -Cho HS luyện đọc theo cặp.

 -Gọi 2 HS đọc bài.

 - GV đọc diễn cảm cả bài.

 

doc28 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 26 năm 2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Töø cuøng nghóa vôùi Duõng caûm: can ñaûm, can tröôøng, gan daï, gan goùc, anh huøng, anh duõng, quaû caûm, …
 * Töø traùi nghóa vôùi Duõng caûm: nhaùt gan, nhuùt nhaùt, ñôùn heøn, heøn haï, baïc nhöôïc, …
 * Baøi taäp 2:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2.
 -Caùc em coù nhieäm vuï choïn moät töø trong caùc töø ñaõ tìm ñöôïc, xem töø ñoù coù nghóa nhö theá naøo ? thöôøng ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp naøo ? noùi veà phaåm chaát gì ? cuûa ai ? Sau ñoù em ñaët caâu vôùi töø ñoù.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS ñoïc caâu mình vöøa ñaët.
 -GV nhaän xeùt, khaúng ñònh nhöõng caâu HS ñoïc ñuùng, ñaët hay.
 * Baøi taäp 3:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT3.
 -GV giao vieäc: Caùc em choïn töø thích hôïp trong 3 töø anh duõng, duõng caûm, duõng maõnh ñeå ñieàn vaøo choã troáng ñaõ cho sao cho ñuùng.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy baøi laøm
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
 * Duõng caûm beânh vöïc leõ phaûi.
 * Khí theá duõng maõnh.
 * Hi sinh anh duõng.
 * Baøi taäp 4:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT4.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi.
 Trong caùc thaønh ngöõ ñaõ cho coù 2 thaønh ngöõ noùi veà loøng duõng caûm. Ñoù laø:
 * Vaøo sinh ra töû (traûi qua nhieàu traän maïc, ñaày nguy hieåm, keà beân caùi cheát).
 * Gan vaøng daï saét (gan daï duõng caûm, khoâng nao nuùng tröôùc khoù khaên nguy hieåm).
 * Baøi taäp 5:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT5.
 -Cho HS ñaët caâu. -Cho HS trình baøy tröôùc lôùp.
 -GV nhaän xeùt, khen nhöõng HS ñaët caâu hay.
3. Cuûng coá, daën doø:
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Yeâu caàu HS veà nhaø ñaët theâm caùc caâu vôùi nhöõng thaønh ngöõ ñaõ cho ôû BT4.
 -Daën HS veà nhaø HTL caùc thaønh ngöõ.
......................................................... 
 LỊCH SỬ:
 Cuoäc khaån hoang ôû Ñaøng trong
I.MỤC TIÊU: HS biết sơ lược về quá trình khẩn hoang ở Đàng Trong: 
 -Từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh việc khẩn hoang từ sông Gianh trở vào Nam bộ ngày nay . -Cuộc khẩn hoang từ thế kỉ XVI đã dần dần mở rộng diện tích sản xuất ở các vùng hoang hóa, ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển. Nhân dân các vùng khẩn hoang sống hòa hợp với nhau .
 -Tôn trọng sắc thái văn hóa của các dân tộc .	
II.CHUẨN BỊ:
 -Bản đồ Việt Nam Thế kỉ XVI- XVII .
 -PHT của HS .
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1.Ổn định:
 Cho HS hát 1 bài .
2.KTBC:
 -Cuộc xung đột giữa các tập đoàn PK gây ra những hậu quả gì ?
 - GV nhận xét ghi điểm .
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: Ghi tựa
 b.Phát triển bài:
 *Hoạt động cả lớp:
-GV treo bản đồ VN thế kỉ XVI-XVII lên bảng và giới thiệu .
-GV yêu cầu HS đọc SGK, xác định trên bản đồ địa phận từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến Nam bộ ngày nay . 
-GV yêu cầu HS chỉ vùng đất Đàng Trong tính đến thế kỉ XVII và vùng đất Đàng Trong từ thế kỉ XVIII.
-HS lên chỉ trên bản đồ:
 +Vùng thứ nhất từ sông Gianh đến Quảng Nam.
 +Vùng tiếp theo từ Quảng Nam đến hết Nam Bộ ngày nay.
 *Hoạt động nhóm:
-GV phát PHT cho HS.
-GV yêu cầu HS dựa vào PHT và bản đồ VN thảo luận nhóm :Trình bày khái quát tình hình nước ta từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ Quảng Nam đến ĐB sông cửu Long .
-GV kết luận :
 *Hoạt động cá nhân:
-GVcâu hỏi :Cuộc sống chung giữa các tộc người ở phía Nam đã đem lại kết quả gì ?
-GV cho HS trao đổi để dẫn đến kết luận: Kết quả là xây dựng cuộc sống hòa hợp ,xây dựng nền văn hóa chung trên cơ sở vẫn duy trì những sắc thái văn hóa riêng của mỗi tộc người .
4.Củng cố:
-Cho HS đọc bài học ở trong khung .
-Nêu những chính sách đúng đắn, tiến bộ của triều Nguyễn trong việc khẩn hoang ở Đàng Trong ?
.........................................................
 ĐẠO ĐỨC:
 TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
I.MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS có khả năng: 
 -Nêu được ví dụ về hoạt động nhân.
 -Biết thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng.
 -Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vân động bạn bè, gia đình cùng tham gia.
* Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -SGK Đạo đức 4.
 -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.
 -Phiếu điều tra (theo mẫu bài tập 5)
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1.Ổn định:
2.KTBC: -GV nêu yêu cầu kiểm tra:
+Nhắc lại ghi nhớ của bài: “Giữ gìn các công trình công công”
+Nêu các tấm gương, các mẫu chuyện nói về việc giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng.
- GV nhận xét.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: “Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo”
b.Nội dung: 
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin- SGK/37- 38)
 +Em suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân đã phải chịu đựng do thiên tai, chiến tranh gây ra?
 +Em có thể làm gì để giúp đỡ họ?
 -GV kết luận:
*Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/38)
 -GV giao cho từng nhóm HS thảo luận bài tập 1.
 Trong những việc làm sau đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao?
a.Sơn đã không mua truyện, để dành tiền giúp đỡ các bạn HS các tỉnh đang bị thiên tai.
b.Trong buổi lễ quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bị lũ lụt, Lương xin Tuấn nhường cho một số sách vở để đóng góp, lấy thành tích.
c.Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó.
-GV kết luận:
*Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 3- SGK/39)
 -GV lần lượt nêu từng ý kiến của bài tập 3.
a.Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả.
b.Chỉ cần tham gia vào những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức.
c.Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ.
d.Cần giúp đỡ nhân đạo không những chỉ với những người ở địa phương mình mà còn cả với những người ở địa phương khác, nước khác.
-GV đề nghị HS giải thích về lí do lựa chọn của mình.
-GV kết luận:
4.Củng cố - Dặn dò:
-Tổ chức cho HS tham gia một hoạt động nhân đạo :quyên góp tiền giúp đỡ bạn HS trong lớp, trong trường có hoàn cảnh khó khăn; Quyên góp giúp đỡ theo địa chỉ từ thiện đăng trên báo chí …
-HS sưu tầm các thông tin, truyện, tấm gương, ca dao, tục ngữ … về các hoạt động nhân đạo.
-------- cc õ dd --------
	Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011.
THỂ DỤC
(GV BỘ MÔN DẠY)
............................................................
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh:
 -OÂn taäp moät soá noäi dung cô baûn veà phaân soá: hình thaønh phaân soá, phaân soá baèng nhau, ruùt goïn phaân soá.
 -Reøn kó naêng giaûi toaùn coù lôøi vaên.
II. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC: 
1. Kieåm tra baøi cuõ:
-HS chữa bài tập của tiết trước.
-Gv nhaän xeùt ghi ñieåm.
2. Daïy baøi môùi
a.Giôùi thieäu baøi.
b.Höôùng daãn H laøm baøi taäp 	
*Baøi 1: -HS neâu yeâu caàu BT.
- GV y/c HS töï laøm baøi roài chöõa baøi.
*Baøi 2: (HS nhóm A làm)
-GV höôùng daãn:Khi thöïc hieän nhaân 3 phaân soá vôùi nhau ta coù theå laáy 3 töû soá nhaân vôùi nhau,laáy 3 maãu soá nhaân laïi vôùi nhau.
-Gv nhaän xeùt vaø chöõa baøi.
*Baøi 3(a;c):
-Gv yeâu caàu H töï laøm 
-Gv chöõa baøi vaø cho ñieåm H .
*Baøi 4:- HS ñoïc ñeà baøi.
 ?Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta tìm gì?
 ?Ñeå bieát phaàn beå chöa coù nöôùc chuùng ta phaûi laøm nhö theá naøo?
 - HS töï laøm baøi roài chöõa baøi.
*Baøi 5(Nếu còn thời gian )
-Gv yeâu caàu H ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi.
3. Cuûng coá-daën doø:
-Tieát luyeän taäp hoâm nay chuùng ta ñaê oân laïi nhöõng kieán thöùc gì ?
-Veà nhaø:học để naém vöõng nhöõng kieán thöùc veà phaân soá.Làm các bài tập còn lại.
-Gv nhaän xeùt giôø hoïc
...........................................................
TAÄP LAØM VAÊN
LUYEÄN TAÄP MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI
I.MUÏC TIEÂU:
1. HS luyeän taäp toång hôïp vieát hoaøn chænh moät baøi vaên taû caây coái tuaàn töï theo caùc böôùc: Laäp daøn yù, vieát töøng ñoaïn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi).
2. Tieáp tuïc cuûng coá kó naêng vieát ñoaïn môû baøi (Kieåu tröïc tieáp, giaùn tieáp); Ñoaïn thaân baøi; Ñoaïn keát baøi (kieåu môû roäng, khoâng môû roäng).
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Baûng lôùp cheùp saün ñeà baøi vaø daøn yù.
 -Tranh aûnh moät soá loaøi caây.
III.HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP:
1. KTBC:
 -Kieåm tra 2 HS.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa baøi taäp:
 -Cho HS ñoïc ñeà baøi trong SGK.
 -GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng treân ñeà baøi ñaõ vieát tröôùc treân baûng lôùp.
 Ñeà baøi: Taû moät caây coù boùng maùt (hoaëc caây aên quaû, caây hoa) maø em yeâu thích.
 -GV daùn moät soá tranh aûnh leân baûng lôùp, giôùi thieäu löôùt qua töøng tranh.
 -Cho HS noùi veà caây maø em seõ choïn taû.
 -Cho HS ñoïc gôïi yù trong SGK.
 -GV nhaéc HS: Caùc em caàn vieát nhanh ra giaáy nhaùp daøn yù ñeå traùnh boû soùt caùc yù khi laøm baøi.
 c). HS vieát baøi:
 -Cho HS vieát baøi.
 -Cho HS ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp.
 -GV nhaän xeùt vaø khen ngôïi nhöõng HS vieát hay.
3. Cuûng coá, daën doø:
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Yeâu caàu nhöõng HS vieát baøi chöa ñaït veà nhaø vieát laïi vaøo vôû.
 -Daën HS veà nhaø chuaån bò giaáy buùt ñeå laøm baøi kieåm tra ôû tieát TLV tuaàn 27.
......................................................................
ÑÒA LÍ
OÂn Taäp.
I.MUÏC TIEÂU :
 -HS bieát: Chæ hoaëc ñieàn ñuùng ñöôïc vò trí ñoàng baèng Baéc Boä, ÑB NB, soâng hoàng, soâng Thaùi Bình, soâng Tieàn, soâng Haäu treân BÑ, löôïc ñoà VN.
 -So saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa 2 ñoàng baèng Baéc Boä vaø Nam Boä .
 -Chæ treân BÑ vò trí thuû ñoâ Haø Noäi, TPHCM, Caàn Thô vaø neâu moät vaøi ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa caùc TP naøy . 
 -BÑ Ñòa lí töï nhieân, BÑ haønh chính VN.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
 -Löôïc ñoà troáng VN treo töôøng vaø cuûa caù nhaân HS .
III.HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP :
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 -Vì sao TP Caàn Thô laïi nhanh choùng trôû thaønh trung taâm kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc cuûa ÑBSCL?
 -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.B

File đính kèm:

  • docTUẦN 26.doc
Giáo án liên quan