Bài giảng môn Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nước ta cuối thời Trần - Đoàn Hải Hà

Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột của dân để làm giàu, không còn quan tâm đến tình hình đất nước.

+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

Chu Văn An là một thầy giáo có tài nhưng cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi và là một đại quan nhà Trần. Ông được mời vào dạy cho các thái tử ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều lần ông khuyên can nhà vua và dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước nhưng vua không nghe ,ông xin từ quan về ở núi Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, Hải Dương và mở trường dạy học. Khi ông mất , nhà vua sai quan đến tế và ban tặng tên thụy là Văn Trình, thời gian sau lệnh cho ông được thờ trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nước ta cuối thời Trần - Đoàn Hải Hà, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG II 
LỚP 4B 
Giáo viên: Đoàn Hải Hà 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
1. Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ? 
Khi giặc mạnh vua tôi nhà Trần chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng .Khi giặc yếu,vua tôi nhà Trần tấn công quyết liệt buộc chúng phải rút lui khỏi bờ cõi nước ta. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
2. Theo em vì sao nhân dân ta đạt được thắng lợi vẻ vang này? 
Vì nhân dân ta đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, lại có kế sách đánh hay. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Đọc SGK “từ đầu đến ... xin từ quan” 
Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào? 
Trước tình hình đó nhân dân và quan lại đã có phản ứng gì? 
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần 
Trao đổi theo nhóm đôi ( 2 phút) 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Nước ta cuối thời Trần 
Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào? 
+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột của dân để làm giàu, không còn quan tâm đến tình hình đất nước. 
+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Nước ta cuối thời Trần 
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần 
+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột của dân để làm giàu, không còn quan tâm đến tình hình đất nước. 
+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực. 
-Trước tình hình đó nhân dân và quan lại đã có phản ứng gì? 
+ Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Nước ta cuối thời Trần 
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần 
Chu Văn An là một thầy giáo có tài nhưng cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi và là một đại quan nhà Tr ần. Ông được mời vào dạy cho các thái tử ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều lần ông khuyên can nhà vua và dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước nhưng vua không nghe ,ông xin từ quan về ở núi Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, Hải Dương và mở trường dạy học. Khi ông mất , nhà vua sai quan đến tế và ban tặng tên thụy là Văn Trình, thời gian sau lệnh cho ông được thờ trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
Chu Văn An (1292-1370) 
Đền thờ Chu Văn An 
TƯỢNG THỜ CHU VĂN AN 
Từ giữa thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu. 
+ Vua quan không quan tâm tới dân. 
+ Dân oán hận, nổi dậy khởi nghĩa. 
+ Nạn ngoại xâm: Phía Nam, quân Chăm Pa luôn quấy nhiễu, phía Bắc quân Minh hạch sách đủ điều. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Nước ta cuối thời Trần 
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần. 
2. Hồ Quý Ly và sự ra đời của nhà Hồ. 
PHIẾU HỌC TẬP 
Năm 1300 
Năm 1400 
Năm 1500 
Nhà Lê 
Nhà Lý 
Nhà Hồ 
Đánh dấu X vào ô vuông trước những câu em chọn 
Câu 1: a) Triều đại nhà Trần chấm dứt năm nào? 
b) Nối tiếp nhà Trần là t r iều đại nào? 
x 
x 
HỒ QÚY LY 1336 - 1407 
Hồ Quý Ly là một vị quan đại thần có tài trong triều đình nhà Trần, thoaùt cheát sau moät vuï möu saùt. Ông sinh năm 1336 và mất năm 1407 
THÀNH TÂY ĐÔ CỦA NHÀ HỒ (Thanh Hoá) 
27/6 công nh ận di sản VHTG 
Bên trong tường thành 
Gạch lát nền thời Hồ 
Đầu phượng thời Hồ 
Rồng đá thời nhà Hồ 
Đầu hổ thời nhà Hồ 
Câu 2 : Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì để đưa nước ta thoát khỏi tình hình khó khăn? 
Thay thế quan cao cấp của nhà Trần bằng những người thực sự có tài, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân. 
Quy định lại số ruộng đất, nô tì của quan lại quý tộc, nếu thừa phải nộp cho nhà nước. 
Những năm có nạn đói, nhà giàu buộc phải bán thóc và tổ chức nơi chữa bệnh cho nhân dân. 
Tất cả các ý trên 
x 
19 
Tờ giấy bạc đầu tiên thay thế tiền đồng thời Hồ Quý Ly 
C âu 3 : Theo em, vì sao nhà Hồ lại không chống được quân xâm lược nhà Minh? 
Do nhà Hồ đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ, dựa vào sức mạnh toàn dân. 
Do nhà Hồ chỉ dựa vào quân đội,chưa đủ thời gian thu phục lòng dân. 
Do Hồ Quý Ly đứng đầu lên thay nhà Trần, xây thành Tây Đô. 
x 
 Từ giữa thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu. Vua quan không quan tâm tới dân. Dân oán hận, nổi dậy khởi nghĩa. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Nước ta cuối thời Trần 
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần. 
2. Hồ Quý Ly và sự ra đời của nhà Hồ. 
 Năm 1400, Hồ Quý Ly nhân cơ hội đó đã truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ. Không chống nổi quân xâm lược, nhà Hồ sụp đổ. Đất nước ta bị nhà Minh đô hộ. 
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Lịch sử 
Nước ta cuối thời Trần 
 Từ giữa thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu. Vua quan không quan tâm tới dân. Dân oán hận, nổi dậy khởi nghĩa. 
 Năm 1400, Hồ Quý Ly nhân cơ hội đó đã truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ. Không chống nổi quân xâm lược, nhà Hồ sụp đổ. Đất nước ta bị nhà Minh đô hộ. 
23 
Phần củng cố kiến thức 
C 
H 
U 
V 
Ă 
N 
A 
N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 Ai laø ngöôøi ñaõ daâng taáu Thất traûm 7 teân 
quan tham cuoái thôøi Traàn ? 
H 
Ồ 
Q 
U 
Ý 
L 
Y 
Ai đã truất ngôi vuaTrần để lập nên nhà Hồ ? 
 Công trình quân sự kiên cố của nhà Hồ 
T 
H 
À 
N 
H 
T 
 
Y 
Đ 
Ô 
Nhà Hồ đã thay thế tiền đồng bằng tiền gì? 
T 
I 
Ề 
N 
G 
I 
Ấ 
Y 
 Việc làm của Hồ Quý Ly hợp với lòng dân 
T 
R 
U 
Ấ 
T 
N 
G 
Ô 
I 
 Tên vị vua bắt đầu thời kỳ suy tàn 
 của nhà Trần 
T 
R 
Ầ 
N 
D 
Ụ 
T 
Ô 
N 
G 
Q 
U 
 
N 
M 
I 
N 
H 
 Naêm 1406 quaân naøo sang xaâm löôïc nöôùc ta ? 
N 
H 
À 
T 
R 
Ầ 
N 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_4_bai_nuoc_ta_cuoi_thoi_tran_doan.ppt
Giáo án liên quan