Giáo án lớp 4 - Tuần 22

1. Mục tiêu

HS viết đúng cỡ chũ.

HS viết đẹp, đúng tốc độ.

2. Hoạt động :

Giáo viên hướng dẫn các viết.

HS viết, GV kiểm tra, uốn nắn cho những em viết sai.

 3. Củng cố dặn dò

 

doc9 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
)…).
Caựch tieỏn haứnh : 
Bửụực 1 :
- Yeõu caàu HS quan saựt caực hỡnh trang 86 SGK, ghi laùi vai troứ cuỷa aõm thanh. Boồ sung theõm nhửừng vai troứ khaực maứ HS bieỏt.
- HS quan saựt caực hỡnh trang 86 SGK, ghi laùi vai troứ cuỷa aõm thanh. Boồ sung theõm nhửừng vai troứ khaực maứ HS bieỏt.
Bửụực 2 :
- Goùi HS trỡnh baứy.
- ẹaùi dieọn tửứng nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ trửụực lụựp.
Hoaùt ủoọng 2 : THệẽC HAỉNH CAÙC CAÙCH PHAÙT RA AÂM THANH
Muùc tieõu: 
Giuựp HS dieón taỷ thaựi ủoọ trửụực theỏ giụựi xung quanh. Phaựt trieồn kú naờng ủaựnh gớa.
Caựch tieỏn haứnh : 
- GV hoỷi: Keồ ra nhửừng aõm thanh maứ baùn thớch?
- Laứm vieọc caự nhaõn. 
- GV ghi leõn baỷng thaứnh 2 coọt thớch ; khoõng thớch. GV yeõu caàu caực em neõu lớ do thớch hoaởc khoõng thớch.
- HS neõu leõn yự kieỏn cuỷa mỡnh vaứ neõu lớ do thớch hoaởc khoõng thớch.
Hoaùt ủoọng 3 : TèM HIEÅU ÍCH LễẽI CUÛA VIEÄC GHI LAẽI ẹệễẽC AÂM THANH
Muùc tieõu: 
Neõu ủửụùc ớch lụùi cuỷa vieọc ghi laùi ủửụùc aõm thanh. Hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa nghieõn cứu khoa hoùc vaứ coự thaựi ủoọ traõn troùng.
Caựch tieỏn haứnh : 
Bửụực 1 :
- GV ủaởt vaỏn ủeà: Caực em thớch nghe baứi haựt naứo? Do ai trỡnh baứy? GV baọt cho HS nghe baứi haựt ủoự.
- Moọt soỏ HS traỷ lụứi.
- GV hoỷi: Neõu caực ớch lụùi cuỷa vieọc ghi laùi ủửụùc aõm thanh?
- HS laứm vieọc theo nhoựm.
Bửụực 2 : Thaỷo luaọn chung caỷ lụựp.
Bửụực 3 :
- GV cho HS thaỷo luaọn chung veà caựch ghi laùi aõm thanh hieọn nay.
- HS thaỷo luaọn chung veà caựch ghi laùi aõm thanh hieọn nay.
- GV cho moọt, hai HS leõn noựi, haựt. Ghi aõm vaứo baờng sau ủoự phaựt laùi. 
- Moọt, hai HS leõn noựi, haựt. 
Hoaùt ủoọng 4 : TROỉ CHễI LAỉM NHAẽC CUẽ
Muùc tieõu: 
Nhaọn bieỏt ủửụùc aõm thanh coự theồ nghe cao, thaỏp (boàng, traàm) khaực nhau.
Caựch tieỏn haứnh : 
- Cho caực nhoựm laứm nhaùc cuù: ẹoồ nửụực vaứo chai tửứ vụi ủeỏn gaàn ủaày. GV yeõu caàu HS so saựnh aõm do chai phaựt ra khi goừ. Caực nhoựm chuaồn bũ baứi bieồu dieón. Sau ủoự tửứng nhoựm bieồu dieón, caực nhoựm ủaựnh giaự chung baứi bieồu dieón cuỷa nhoựm baùn.
- Caực nhoựm chụi theo hửụựng daón cuỷa GV.
Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ daởn doứ
- HS mụỷ SGK ủoùc phaàn Baùn caàn bieỏt.
- 1 HS ủoùc.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
**********************************************************************
 Chiều thứ 3 ngày 26 tháng 01 năm 2010 
 Toán : so sánh hai phân số cùng mẫu số 
Mục tiêu : Bieỏt so saựnh hai phaõn soỏ coự cuứng maóu soỏ.
 Cuỷng coỏ veà nhaọn bieỏt moọt phaõn soỏ beự hụn 1 hoaởc lụựn hụn 1.
II. Hoạt động 
 Bài 1 so sánh các phân số sau 
 4/7....3/7 8/15......11/15 22/10.........11/5
9/11......12/11 13/15.........9/15 48/63.........32/42
 HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
Bài 2. điền dấu thích hợp vào dấu chấm 
9/4........1 18/165.........1 17/17......1
8/5..1 13/15 .....1 23/24 .......1
 HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
 Bài 3: Các mẫu số bé hơn 1, có mẫu số là 4 và có tử số khác 0 là :
......................................................................................................................................
HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
Bài 4: Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé :
 4/7 ;2/7 ; 6/7
HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
Anh Văn : Cô Hiền dạy
tập làm văn : làm bài văn miêu tả cây cối
I-Mục tiêu : 
 - Biết lập dàn ý miêu tả một cây ăn trái quen thuộc theo một trong 2 cách đã học: tả lần lượt từng bộ phận của cây; tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây.
II-Hoạt động :
 Đề bài : Bài2: Lập dàn ý miêu tả một cây ăn trái quen thuộc theo một trong hai cách đã học:
Tả lần lượt từng bộ phận của cây.
Tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây. 
1 học sinh đọc yêu cầu của bài.Cả lớp đọc thầm lại.
Học sinh làm việc cá nhân: mỗi em chọn một cay ăn trái quen thuộc ( GV gợi ý tên các cây đó : cam, quýt, chanh, bưởi, mít, na, ổi, nhãn…) Sau đó HS tự lập dàn ý miêu tả cây đó theo 1 trong 2 cách đã học.
Nhiều học sinh đọc bài viết của mình 
Cả lớp và GV nhận xét, sửa chữa
Nhận xét tiết học 
Thể dục NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUẽM HAI CHAÂN 
 TROỉ CHễI : “ẹI QUA CAÀU ”
I. Muùc tieõu : 
 -OÂn nhaỷy daõy caự nhaõn kieồu chuùm hai chaõn. Yeõu caàu thửùc hieọn ủoọng taực cụ baỷn ủuựng. 
 -Hoùc troứ chụi: “ẹi qua caàu” Yeõu caàu bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng. 
II. ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm: Treõn saõn trửụứng. Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn.
Phửụng tieọn: Chuaồn bũ coứi, hai em moọt daõy nhaỷy vaứ duùng cuù saõn chụi cho troứ chụi “ẹi qua caàu”. 
III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp:
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 . Phaàn mụỷ ủaàu: 
 -Taọp hụùp lụựp, oồn ủũnh: ẹieồm danh sú soỏ.
 -Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc. 
 -HS taọp baứi theồ duùc phaựt trieồn chung.
 -Khụỷi ủoọng: Chaùy chaọm theo haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn quanh saõn taọp. 
 -Troứ chụi: “Bũt maột baột deõ”.
2. Phaàn cụ baỷn:
 a) Baứi taọp reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn: 
 * OÂn nhaỷy daõy caự nhaõn kieồu chuùm hai chaõn 
 -GV cho HS khụỷi ủoọng laùi caực khụựp, oõn caựch so daõy, chao daõy, quay daõy vaứ chuùm hai chaõn baọt nhaỷy qua daõy nheù nhaứng theo nhũp quay daõy. 
-GV chia lụựp thaứnh caực toồ taọp luyeọn theo khu vửùc ủaừ quy ủũnh. Caực toồ trửụỷng duứng lụứi vaứ tieỏng voó tay ủieàu khieồn nhũp cho toồ cuỷa mỡnh nhaỷy.
 -Caỷ lụựp nhaỷy daõy theo nhũp hoõ. Em naứo coự soỏ laàn nhaỷy nhieàu nhaỏt ủửụùc bieồu dửụng. 
b) Troứ chụi : “ẹi qua caàu”
 -GV taọp hụùp HS theo ủoọi hỡnh chụi. 
 -Neõu teõn troứ chụi. -GV phoồ bieỏn caựch chụi. 
 Chuaồn bũ :
 Sửỷ duùng gheỏ baờng hoaởc caàu thaờng baống hoaởc nụi coự baọt gaùch xaõy coự beà maởt 15 – 20 cm, ủoọ cao caựch maởt ủaỏt 20 – 30cm. 
 Caựch chụi : 
 Caực em laàn lửụùt bửụực leõn ủaàu caàu hoaởc gheỏ baờng, roài ủi sang phớa beõn kia, tửụng tửù nhử ủang ủi qua caàu. 
 -GV toồ chửực cho HS chụi chớnh thửực. Toồ naứo thửùc hieọn ủuựng nhaỏt, toồ ủoự thaộng.
 Lửu yự: GV nhaộc nhụỷ caực nhoựm giuựp ủụừ nhau trong luyeọn taọp, traựnh ủeồ xaỷy ra chaỏn thửụng.
3. Phaàn keỏt thuực:
 -Chaùy nheù nhaứng, sau ủoự ủửựng taùi choó taọp moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh thaỷ loỷng tay chaõn keỏt hụùp hớt thụỷ saõu. 
 -GV cuứng hoùc sinh heọ thoỏng baứi hoùc.
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc.
 -GVứ giao baứi taọp veà nhaứ oõn nhaỷy daõy kieồu chuùm hai chaõn. 
6 – 10 ph
1 – 2 phuựt
1 laàn: 2 laàn 8 nhũp 
2 phuựt
1 – 2 phuựt 
18 – 22 ph
12– 14 phuựt 
1 laàn 
7 – 8 phuựt
4 – 6 phuựt
-Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp baựo caựo.
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS ủửựng theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
 * HS ủửựng taùi choó, chuùm hai chaõn baọt nhaỷy. 
 * Hỡnh 52 trang 109.
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
-Hoùc sinh 4 toồ chia thaứnh 4 nhoựm ụỷ vũ trớ khaực nhau ủeồ luyeọn taọp.
T1
T2
T3
T4
5GV
-HS trong lụựp thaứnh 1 – 4 haứng doùc thaỳng hửụựng vaứo ủaàu caàu.
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực.
==========
==========
==========
==========
5GV
*******************************************************
 Sáng thứ 7 ngày 30 tháng 01 năm 2010
 Luyên đọc diễn cảm 
I. Mục tiêu
1. Đọc trơn toàn bài Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa:
- Chú ý đọc rõ các số chỉ thời gian, các từ phiên âm tiếng nước ngoài: 1935, 1946, 1948, 1952, súng ba-dô-ca, tên lửa SAM.2, B52.
- Giọng kể rõ ràng, chậm rãi, đầy cảm hứng ca ngợi nhà khoa học đã có những cống hiến xuất sắc cho đất nước. Nhấn giọng khi đọc các danh hiệu cao quý Nhà nước trao tặng cho Trần Đại Nghĩa.
2. 1. Đọc trơn toàn bài: Bè xuôi sông La.
 đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trìu mến phù hợp với nội dung miêu tả cảnh đẹp thanh bình êm ả của dòng sông La, với tâm trạng của người đi bè
đang say mê ngắm cảnh và mơ ước tương lai.
II. Hoạt động 
1) Đọc diễn cảm:Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa:
- Giọng kể rõ ràng, chậm rãi, với cảm hứng ca ngợi. Nhấn giọng khi đọc các danh hiệu cao quý Nhà nước trao tặng ông Trần Đại Nghĩa.
GV đọc diễn cảm toàn bài.
- HS nêu cách đọc diễn cảm.
- Nhiều HS luyện đọc diễn cảm.
( đọc cá nhân, đọc nối đoạn, đọc đoạn yêu thích, thi đọc hay nhất)
2 bài bè xuôi sông La
Đọc diễn cảm + học thuộc lòng 
Giọng nhẹ nhàng, trìu mến, nhấn giọng các từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của sông La: trong veo, mươn mướt, lượn đàn, đằm mình, long lanh, hót. 
- GV đọc diễn cảm toàn bài
- Nhiều HS luyện đọc diễn cảm.
( đọc cá nhân, đọc nối đoạn, đọc đoạn yêu thích, thi đọc hay nhất)
HS thi đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài.
III. Củng cố dặn dò : Nhận xét tiết học 
Toán: ôn tập phân số , rút gọn, quy đồng phân số 
I. MUẽC TIEÂU: Giuựp HS:
Reứn kú naờng ruựt goùn phaõn soỏ , quy ủoàng maóu soỏ caực phaõn soỏ.
Hoạt động :
Bài 1: Rút gọn các phân số sau:
 a, 3/9 b, 16/32 c,9/27
 108/27 1071/2007 981/1179
HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a, 2/7 và 2/3 b. 1/9 và 1/3
b. 9/8 và 2/7 d. 3/24 và 5/12
d, 5/12 và 3/13 e. 32/54 và 6/18
HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
Bài 3: Điền dấu thích hợp vào dấu chấm 
9/4........1 18/165.........1 17/17......1
8/5..1 13/15 .....1 23/24 .......1
 HS làm bài – chữa bài – nhận xét.
 GV chữa bài – củng cố
Địa lí : Hoạt động sản xuất của người dân
 ở đồng bằng Nam bộ
I. Mục tiêu:
 - Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ :
 + Trồng nhiều lúa gạo , cây ăn trái.
 + Nuôi trồng và chế biến thủy sản .
 + Chế biến lương thực.
II. Đồ dùng dạy – học:
 - Sưu tầm một số tranh ảnh, hình vẽ về nhà ở, trang phục, lễ hội của người dân Nam bộ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ
Yêu cầu 2 HS lên bảng, vừa điền vào sơ đồ, vừa chỉ trên lược đồ đồng bằng nam bộ và trình bày nội dung kiến thức bài học trước.
GV kết luận - cho điểm.
2 HS trả lời 
HS Lớp nhận xét - bổ sung
2. Bài mới.
Hoạt động 1 : Vựa lúa, v

File đính kèm:

  • docTuan 22.doc
Giáo án liên quan