Giáo án lớp 4 buổi chiều

I.Mục tiêu:

 + RÌn luyƯn k n¨ng ®c. Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu (HS yu, HS TB)

+ LuyƯn ®c diƠn c¶m (HS kh¸, gii) Giáo dục HS yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh và luoân trung thöc, ngay thẳng

. II. Các hoạt động dạy học:

 

doc18 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2347 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 buổi chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y, nhất định khụng chịu núi sai sự thật.
* Kể chuyện theo nhúm: 
- Từng cặp HS kể từng đoạn và toàn bộ cõu chuyện, trao đổớ ý nghĩa cõu chuyện.
- Gọi 4 HS kể chuyện tiếp nối nhau (mỗi HS tương ứng với nội dung 1 cõu hỏi) – 2 lượt HS kể.
* Thi kể chuyện trước lớp;
- 3 đến 5 HS kể toàn bộ cõu chuyện.Mỗi HS kể chuyện đều nờỳy nghĩa cõu chuyệnhoặc đối đỏp cựng bạn, đặt cõu hỏi cho cỏc bạn, trả lời cõu hỏi của cụ giỏo.
Thư năm ngày 11 thỏng 9 năm 2014
TIẾT 1: TOÁN ( tăng)
 Luyện : Đổi đơn vị đo khối lượng kg, g
 Giải toán có lời văn.
A. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS cách đổi đơn vị khối lượng( từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ).
 - Rèn kỹ năng giải toán có lời văn với các số đo khối lượng đã học.
B. Đồ dùng dạy học:
 - Vở bài tập toán
 - Sách giáo khoa
C. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ôn định:
II. Bài mới:
 - GV cho HS làm lần lượt các bài tập vào vở
Bài 1:
 - Giáo viên treo bảng phụ:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1 kg =… g
2000 g = ...kg
5 kg =…g
2 kg 500 g =…g
2 kg 50g =… g
2 kg 5 g =…g
 - Chấm một số bài và nhận xét
Bài 2: Tính
123 kg + 456 kg
504 kg – 498 kg
234 kg x 4
456 kg : 3
Bài 3: Giải toán
Tóm tắt:
Ngày 1 bán: 1234 kg
Ngày 2 bán: gấp đôi ngày 1
Cả hai ngày….ki- lô- gam?
 - Chấm một số bài và nhạn xét
 - HS làm vào vở
 - 1 HS lên bảng chữa bài.
 - Đổi vở tự kiểm tra
 - Nhận xét và chữa
 - HS làm vào vở.
 - 2 HS lên bảng chữa bài.
 - HS giải bài toán theo tóm tắt.
 - 1 HS lên bảng chữa bài.
 - Nhận xét và chữa bài
C. Các hoạt động nối tiếp.
 1. Củng cố:- Gọi học sinh trả lời và hệ thống bài
 1 kg = …. g
 500 g = …..kg
 - Nhận xét giờ học
 2. Dặn dò: - Về nhà ôn lại bài.
.
TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC 
BÀI 2: VƯỢT KHể TRONG HỌC TẬP
I.MỤC TIấU: 
- Nờu được vớ dụ về sự vượt khú trong học tập.
- Biết được vượt khú trong học tập giỳp em học tập mau tiến bộ.
- Cú ý thức vượt khú vươn lờn trong học tập.
- Yờu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghốo vượt khú.
* Biết thế nào là vượt khú trong học tập và vỡ sao phải vượt khú trong học tập.
*KNS: - Kĩ năng lập kế hoạch vượt khú trong học tập.
	 - Kĩ năng tỡm kiếm sự hỗ trợ, giỳp đỡ của thầy cụ, bạn bố khi gặp khú khăn trong học tập.
II.CHUẨN BỊ: - SGK Đạo đức 4.
- Cỏc mẫu chuyện, tấm gương vượt khú trong học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 2
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Khởi động: 1’
2.Bài cũ: 3’
+ Bạn Thảo đó vượt khú trong học tập và cuộc sống như thế nào?
3.Bài mới: 
a.Giới thiệu bài: 1’
- Thế nào là vượt khú trong học tập và vỡ sao phải vượt khú trong học tập? Chỳng ta sẽ tỡm hiểu bài: “Vượt khú trong học tập”. Gv ghi đề.
b.Hướng dẫn luyện tập: 
HĐ 1: Thảo luận nhúm (Bài tập 2- trang 7): 10'
- GV chia nhúm và giao nhiệm vụ thảo luận nhúm: 
+ Yờu cầu HS đọc tỡnh huống trong bài tập 2- SGK.
+ HS nờu cỏch giải quyết.
- GV giảng giải những ý kiến mà HS thắc mắc.
- GV kết luận: trước khú khăn của bạn Nam, bạn cú thể phải nghỉ học, chỳng ta cần phải giỳp đỡ bạn bằng nhiều cỏch khỏc nhau.Vỡ vậy mỗi bản thõn chỳng ta cần phải cố gắng khắc phụcvượt qua khú khăn trong học tập, đồng thời giỳp đỡ cỏc bạn khỏc để cựng vượt qua khú khăn.
HĐ 2: Làm việc nhúm đụi (Bài tập 3- SGK /7): 5’ 
- GV giải thớch yờu cầu bài tập.
- GV cho HS trỡnh bày trước lớp.
- GV kết luận và khen thưởng những HS đó biết vượt qua khú khăn học tập.
HĐ 3: Làm việc cỏ nhõn (bài tập 4- SGK / 7): 12’
- GV nờu và giải thớch yờu cầu bài tập: 
+ Nờu một số khú khăn mà em cú thể gặp phải trong học tập và những biện phỏp để khắc phục những khú khăn đú theo mẫu- GV giơ bảng phụ cú kẻ sẵn như SGK.
- GV ghi túm tắt ý kiến HS lờn bảng.
- GV kết luận, khuyến khớch HS thực hiện những biện phỏp khắc phục những khú khăn đó đề ra để học tốt.
4.Củng cố- Dặn dũ: 3’
- GV củng cố ND bài.
- Thực hiện những biện phỏp đó đề ra để vượt khú khăn trong học tập; động viờn, giỳp đỡ cỏc bạn gặp khú khăn trong học tập.
- Chuẩn bị bài “Biết bày…”
- Nhận xột tiết học
+ Ở lớp Thảo tập trung nghe cụ giỏo giảng bài,…
- Cỏc nhúm thảo luận (4 nhúm)
- HS đọc.
- Một số HS trỡnh bày những khú khăn và biện phỏp khắc phục.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo nhúm đụi.
- HS trỡnh bày.
- HS lắng nghe.
- HS nờu 1 số khú khăn và những biện phỏp khắc phục.
- Cả lớp trao đổi, nhận xột.
- HS nờu lại ghi nhớ ở SGK trang 6
- HS cả lớp thực hành.
TIẾT 3: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
TUẦN 5 : TỪ NGÀY 15/9 ĐẾN NGÀY 19/9 /2014
TIẾT1: TẬP ĐỌC 
Những hạt thóc giụ́ng.
I.Muùc tieõu:
 + Rèn luyện kĩ năng đọc. ẹoùc troõi chaỷy toaứn baứi, ngaột nghổ hụi ủuựng sau caực daỏu caõu (HS yếu, HS TB)
+ Luyện đọc diễn cảm (HS khá, giỏi) Giaựo duùc HS yờu thương giúp đỡ mọi người xung quanh và luoõn trung thửùc, ngay thaỳng. 
II. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:	
1. Luyện đọc đúng 
Baứi Những hạt thóc giụ́ng
- Goùi 1 em ủoùc toaứn baứi 
+ GV giuựp HS chia ủoaùn baứi taọp ủoùc
+ GV yeõu caàu HS luyeọn ủoùc theo trỡnh tửù caực ủoaùn trong baứi (ủoùc 2, 3 lửụùt)
- Yeõu caàu 1 HS ủoùc laùi toaứn baứi
2. Luyện đọc diễn cảm:
- Hửụựng daón HS ủoùc tửứng ủoaùn vaờn
GV mụứi HS ủoùc tieỏp noỏi nhau tửứng ủoaùn trong baứi
GV hửụựng daón, nhaộc nhụỷ HS ủeồ caực em tỡm ủuựng gioùng ủoùc baứi vaờn vaứ theồ hieọn dieón caỷm
HS thṍy được sự trung thực của chú bé Chụm và học được tính trung thực
3. Toồng keỏt:
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng nhửừng HS hoùc toỏt
- Daởn HS veàứ tieỏp tuùc luyeọn ủoùc
- 1 em ủoùc 
Moói laàn xuoỏng doứng laứ 1 ủoaùn 
+ HS nhaọn xeựt caựch ủoùc cuỷa baùn
+ HS ủoùc thaàm phaàn chuự giaỷi
1, 2 HS ủoùc laùi toaứn baứi
Moói HS ủoùc 1 ủoaùn theo trỡnh tửù caực ủoaùn trong baứi
HS luyeọn ủoùc dieón caỷm ủoaùn vaờn theo caởp
HS ủoùc trửụực lụựp
ẹaùi dieọn nhoựm thi ủoùc dieón caỷm (ủoaùn, baứi) trửụực lụựp
Tiết 2: Toán
Tiết 21: Luyện tập
A. Mục tiêu:
Giúp HS: - Củng cố về nhận biết số ngày trong từng tháng của một năm.
 - Biết năm nhuận có 365 ngày và năm không nhuận có 366 ngày.
- Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học, cách tính mốc thế kỷ.
B. Đồ dùng dạy học:
 - SGK toán- vở toán.
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ôn định:
2. Kiểm tra:
 + 1thế kỷ = ? năm
 +1giờ = ? phút.
 + 1phút = ? giây
3. Bài mới:
- Cho HS làm các bài tập trong SGK toán trang26.
*Lưu ý:
- Bài 1: Năm nhuận là năm có hai chữ số cuối chia hết cho 4( năm 1980; 2008).
 - Bài 2:
GV chấm bài- nhận xét
- Bài 4: + Nam chạy hết mấy phút?
 + Bình chạy hết mấy phút?
- Bài 5:
 8 giờ 40 phút khác 9giờ 40 phút.
 5 kg 8g = 5008g.
D. Các hoạt động nối tiếp:
1. Củng cố:
 1ngày = ? giờ; 1giờ = ? phút
 1phút = ? giây; 1thế kỷ = ? năm.
2. Dặn dò: Về nhà ôn lại bài
- 2HS nêu miệng:
Bài 1:
- HS tự làm bài vào vở.
(Nhớ lại cách tính số ngày trong tháng dựa vào bàn tay).
Bài 2:
- HS làm vào vở.
- 3HS lên bảng chữa bài- lớp nhận xét.
Bài 3:
- HS nêu miệng kết quả.
Bài 4:
- HS làm vào vở- đổi vở kiểm tra.
- 1HS lên bảng chữa bài.
Bài 5:
- HS tự đọc và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
TIẾT 3: LUYỆN VIẾT 
Thứ ba, ngày 16 thỏng 9 năm 2014
TIấT 1: TOÁN
Tiết 22: LUYỆN TẬP TèM SỐ TRUNG BèNH CỘNG
 I. Muùc tieõu:
- Cuỷng coỏ cho HS caựch tỡm trung bỡnh coọng, giaỷi toaựn coự lụứi vaờn
- Laứm ủuựng, thaứnh thaùo caực baứi taọp theo tửứng ủoỏi tửụùng HS
- GD HS chaờm ngoan
II. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định :
Bài học.
ũGiới thiệu bài: Nờu yờu cầu của tiết học.
Hướng dẫn học sinh làm VBTT4/ 25
ụ Bài 1: Tớnh theo mẫu
- GV sửa sai và chốt lại kết quả đỳng.
ụ Bài 2: Gọi HS đọc đề toỏn 
Mụ̣t ụ tụ giờ thứ nhṍt chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mụ̃i giờ ụ tụ đó chạy được bao nhiờu km?
Nhận xột , sửa sai.
ụ Bài 3: Mụ̣t trường tiểu học có sụ́ học sinh của khụ́i 1 như sau:
Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 35 học sinh, lớp 1C có 32 học sinh, lớp 1D có 36 học sinh. Hỏi trung bình mụ̃i lớp Mụ̣t có bao nhiờu học sinh?
Củng cố: 
- Nhận xột tiết học, tuyờn dương học sinh làm bài tốt.
 4. Dặn dũ: 
- Xem lại bài học và cỏch tớnh trung bỡnh cộng của nhiều số.Chuẩn bị bài biểu đồ.
- Lắng nghe yờu cầu tiết học.
- 1 em lờn bảng làm, lớp làm bài vào vở.
- Nối tiếp đọc cỏch làm và kết quả.
a. 76 và 16
(76 + 16 ) : 2 = 46
b. 21; 30 và 45
( 21 + 30 + 45) : 3 = 32
- Nhận xột.
- Bàn bài theo nhúm đụi. Sau đú làm vào VBT, 1 em lờn bảng giải.
- Nờu kết quả.
Bài giải
Tụ̉ng sụ́ km ụ tụ chay trong ba giờ:
40 + 48 + 53 = 141 (km)
Trung bình mụ̃i giờ ụ tụ chạy được:
141 : 3= 47 (km)
Đáp sụ́: 47km
- Làm bài vào vở.
Bài giải
Tụ̉ng sụ́ học sinh của 4 lớp mụ̣t:
33 + 35 + 32 + 36 = 136 (học sinh)
Trung bình mụ̃i lớp Mụ̣t:
136 : 4 = 34 (học sinh)
Đáp sụ́: 34 học sinh
- Lớp nhận xột, sửa sai.
- 1 học sinh nhận xột tiết học.
TIấT 2: KỸ THUẬT
BÀI 3: KHÂU THƯỜNG (2 tiết)
I. MỤC TIấU: 
- Biết cỏch cầm vải, cầm kim, lờn kim, xuống kim khi khõu.
- Biết cỏch khõu và khõu được cỏc mũi khõu thường. Cỏc mũi khõu cú thể chưa cỏch đều nhau. Đường khõu cú thể bị dỳm.
*- Biết cỏch cầm vải, cầm kim, lờn kim, xuống kim khi khõu.
- Biết cỏch khõu và khõu được cỏc mũi khõu thường. Cỏc mũi khõu cú thể chưa cỏch đều nhau. Đường khõu cú thể bị dỳm.
II. CHUẨN BỊ: 
- Tranh quy trỡnh khõu thường.
- Mẫu khõu thường được khõu bằng len trờn cỏc vải khỏc màu và một số sản phẩm được khõu bằng mũi khõu thườmg.
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết: 
+ Mảnh vải sợi bụng trắng hoặc màu kớch 20 – 30cm.
+ Len (hoặc sợi) khỏc màu với vải.
+ Kim khõu len (kim khõu cỡ to), thước may, kộo, phấn vạch.
III. Cỏc HOẠt ĐỘNG dẠY HỌC: 
Tiết 2
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Khởi động: 1’
2. Bài cũ: 3’
Kiểm tra dụng cụ học tập. 
3.Bài mới: 
 a.Giới thiệu bài: 
“Khõu thường”. GV ghi đề.
 b.Hướng dẫn cỏch làm: 
HĐ3: HS thực hành khõu thường
- Gọi HS nhắc lại kĩ thuật khõu mũi thường.
- Vài em lờn bảng thực hiện khõu một vài mũi khõu thường để kiểm tra cỏch cầm vải, cầm kim, vạch dấu.
- GV nhận xột, nh

File đính kèm:

  • docGA BUOI CHIEU lop 4 T 45 Hoang thu.doc
Giáo án liên quan