Giáo án lớp 2 - Tuần 22 trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt

I. Mục tiêu

 - Biết một số yêu cầu, đề nghị lịch sự.

 - Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.

 - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày.

* Kĩ năng núi lời yờu cầu đề nghị .

 

doc19 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 22 trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 bài .
Theo doừi.
3 nhaõn vaọt: Gaứ Rửứng, Choàn, baực thụù saờn.
Coự maứ troỏn ủaống trụứi.
Daỏu ngoaởc keựp.
thụù saờn, cuoỏng quyựt, naỏp, reo leõn, ủaống trụứi, thoùc.
- HS viết bài 
- HS soỏt lỗi
- Nộp bài .
-Reo/giaống/ gieo /
ẹoùc ủeà baứi.
HS làm bài
gioùt/ rieõng/ giửừa
-----------------------------------------------------------------
TOAÙN
Tieỏt107 PHEÙP CHIA
I. Muùc tieõu
Nhaọn bieỏt ủửụùc pheựp chia .
 - Bieỏt quan heọ giửừa pheựp nhaõn vaứ pheựp chia, tửứ pheựp nhaõn vieỏt thaứnh hai pheựp chia.
II. Chuaồn bũ
GV: Bộ đồ dung dạy toỏn .
HS: Vụỷ.
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) ễn lại cỏc bảng nhõn .
Nhaọn xeựt cuỷa GV.
3. Baứi mụựi 
*Giụựi thieọu: (1’)
*Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu pheựp chia.
Nhaộc laùi pheựp nhaõn 3 x 2 = 6
Moói phaàn coự 3 oõ. Hoỷi 2 phaàn coự maỏy oõ?
Giụựi thieọu pheựp chia cho 2
GV keỷ moọt vaùch ngang (nhử hỡnh veừ)
GV hoỷi: 6 oõ tụ chia thaứnh 2 phaàn baống nhau. Moói phaàn coự maỏy oõ?
GV noựi: Ta ủaừ thửùc hieọn moọt pheựp tớnh mụựi laứ pheựp chia “Saựu chia hai baống ba”.
Vieỏt laứ 6 : 2 = 3. Daỏu : goùi laứ daỏu chia
3. Giụựi thieọu pheựp chia cho 3
- Tương tự như trờn GV giới thiệu phộp chia cho 3 .
4. Neõu nhaọn xeựt quan heọ giửừa pheựp nhaõn vaứ pheựp chia
- GV nờu mối quan hệ giữa phộp nhõn và phộp chia .
v Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
Baứi 1: Hửụựng daón HS ủoùc vaứ tỡm hieồu maóu:
4 x 2 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
- GV nhận xột .
Baứi 2: Yờu cầu HS tớnh 
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
GV hệ thống lại bài và nhận xột tiết học 
- Haựt
HS trả lời .
- HS viết : 3 x2 = 6
- HS quan sỏt 
3 oõ tụ
HS lắng nghe
- HS quan sỏt 
- HS lắng nghe.
HS ủoùc vaứ tỡm hieồu maóu
HS laứm theo maóu
- HS làm bài 
3 x 4 = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
4 x 5 = 20
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4
Thửự tử ngaứy 23 thaựng 01 naờm 2013
TAÄP ẹOẽC
Tieỏt 66 COỉ VAỉ CUOÁC 
I. Muùc tieõu
Bieỏt ngaột nghổ hụi ủuựng choó , ủoùc raứnh maùch toaứn baứi .
Hieồu noọi : Phaỷi lao ủoọng vaỏt vaỷ mụựi coự luực thanh nhaứn ,sung sửụựng .(Traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi trong SGK).
* Thể hiện sự cảm thụng.
 II. Chuaồn bũ
Tranh
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’)- Gọi HS đọc bài một trớ khụn hơn trăm trớ khụn và trả lời cõu hỏi trong bài .
Nhaọn xeựt, cho ủieồm HS.
3. Baứi mụựi 
*Giụựi thieọu: (1’)
*Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
a) ẹoùc maóu
GV ủoùc maóu toaứn baứi laàn 1. 
b) Luyeọn phaựt aõm
Ghi baỷng caực tửứ khoự, 
Yeõu caàu HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng caõu.
c) Luyeọn ủoùc ủoaùn
Yeõu caàu HS ủoùc, 
- Yờu cầu HS đọc bài theo nhúm
d) Thi ủoùc
e) ẹoùc ủoàng thanh
v Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu baứi
Thaỏy Coứ loọi ruoọng, Cuoỏc hoỷi ứ ủieàu gỡ?
Vỡ sao Cuoỏc laùi hoỷi Coứ nhử vaọy?
Caõu traỷ lụứi cuỷa Coứ chửựa ủửùng moọt lụứi khuyeõn, lụứi khuyeõn aỏy laứ gỡ
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
- GV hệ thống lại bài và nhận xột tiết học. 
Haựt
3 HS ủoùc toaứn baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
HS theo doừi.
 - HS đọc : bụi rậm, trắng phau
HS đọc từng cõu.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. 
HS đọc theo nhúm .
- HS thi đọc 
- Cả lớp đọc bài .
Chũ baột teựp vaỏt vaỷ theỏ, chaỳng sụù buứn baộn baồn heỏt aựo traộng sao?
Vỡ haống ngaứy Cuoỏc vaón thaỏy Coứ bay treõn trụứi cao, traộng phau phau, traựi ngửụùc haỳn vụựi Coứ baõy giụứ ủang loọi buứn, baột teựp.
Phaỷi coự luực vaỏt vaỷ, loọi buứn thỡ mụựi coự khi thaỷnh thụi bay leõn trụứi cao.
----------------------------------------------------------------------
THỦ CễNG
Tiết 22 GẤP , CẮT , DÁN PHONG Bè (tiết 2)
I . Mục tiờu 	
 - Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn phong bỡ.
 - Gấp , cắt ,dỏn được phong bỡ gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
II. Chuẩn bị
 GV : Mẫu phong bỡ đó gấp 
 HS : Giấy , kộo , thước kẻ , hồ dỏn .
III. Cỏc hoạt động 
Hoạt động của thầy 
Hoạt động cua trũ 
 1. Ổn định (1’)
 2. Kiểm tra đồ dung của HS (3’)
 3. Bài mới
* Giới thiệu bài (1’)
* Nội dung (27’)	
a. Hoạt động 1 : HS thực hành gấp , cắt , dỏn phong bỡ .
- Yờu cầu HS nhắc lại quy trỡnh gấp , cắt ,dỏn phong bỡ .
-Yờu cầu HS thực hành .
b.Hoạt động 2 : Nhận xột , đỏnh giỏ sản phẩm
- GV đỏnh giỏ nhận xột .
4. Củng cố - dặn dũ (3’)
- GV hệ thống lại bài và nhận xột tiết học
+ Bước 1 : Gấp phong bỡ 
+ Bước 2 : Cắt phong bỡ 
+ Bước 3 : Dỏn phong bỡ .
HS thực hành .
- HS trỡnh bài sản phẩm.
----------------------------------------------------------------------------------
TOAÙN
	Tieỏt 108 BAÛNG CHIA 2
I. Muùc tieõu
-Laọp ủửụùc baỷng chia 2.
-Nhụự ủửụùc baỷng chia 2.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp chia (trong baỷng chia hai ).
II. Chuaồn bũ
Boọ ủoà duứng daùy toaựn 
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Pheựp chia.
 - Yờu cầu HS lập phộp chia .
4 x 3 = 12 5 x 4 = 20
- GV nhaọn xeựt.
3. Baứi mụựi 
*Giụựi thieọu: (1’)
*Nội dung (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baỷng chia 2
GT pheựp chia 2 tửứ pheựp nhaõn 2
Nhaộc laùi pheựp nhaõn 2
Gaộn leõn baỷng 4 taỏm bỡa, moói taỏm 2 chaỏm troứn (nhử SGK)
Hoỷi: Moói taỏm bỡa coự 2 chaỏm troứn; 4 taỏm bỡa coự taỏt caỷ maỏy chaỏm troứn ?
Nhaộc laùi pheựp chia
Treõn caực taỏm bỡa coự 8 chaỏm troứn, moói taỏm coự 2 chaỏm troứn. Hoỷi coự maỏy taỏm bỡa ?
Nhaọn xeựt
Tửứ pheựp nhaõn 2 laứ 2 x 4 = 8, ta coự pheựp chia 2 laứ 8 : 2 = 4
Laọp baỷng chia 2
Laứm tửụng tửù ta lập được bảng chia 2
Toồ chửực cho HS hoùc thuoọc baỷng chia 2 v Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
Baứi 1: HS nhaồm chia 2.
Baứi 2: Cho HS tửù giaỷi baứi toaựn.
- GV nhận xột 
 Baứi 3: Troứ chụi: Ai nhanh seừ thaộng
- GV nờu phộp tớnh 
GV nhaọn xeựt - Tuyeõn dửụng.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
 - GV hệ thống lại bài và nhận xột tiết học .
Haựt
HS thửùc hieọn.
HS ủoùc pheựp nhaõn 2
HS vieỏt : 2 x 4 = 8
Coự 8 chaỏm troứn.
HS vieỏt 8 : 2 = 4 roài traỷ lụứi: Coự 4 taỏm bỡa
HS laọp laùi.
HS tửù laọp baỷng chia 2
HS hoùc thuoọc baỷng chia 2.
 - HS nhaồm chia 2.
HS tửù giaỷi baứi toaựn.
	Baứi giaỷi
Soỏ keùo moói baùn ủửụùc chia laứ:
12 : 2 = 6 (caựi keùo)
	 ẹaựp soỏ: 6 caựi keùo
- HS tớnh nhẩm và trả lời nhanh.
--------------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tieỏt 22 Tệỉ NGệế VEÀ LOAỉI CHIM . DAÁU CHAÁM , DAÁU PHAÅY .
I. Muùc tieõu
 - Nhaọn bieỏt ủuựng teõn moọt soỏ loaứi chim veừ trong tranh (BT1) ; ủieàn ủuựng teõn loaứi chim ủaừ cho vaứo choó troỏng trong thaứnh ngửừ (BT2).
 - ẹaởt ủuựng daỏu phaồy , daỏu chaỏm vaứo choó thớch hụùp trong ủoaùn vaờn (BT3).
II. Chuaồn bũ
GV: SGK
HS: Vụỷ bài tập 
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Tửứ ngửừ chổ chim choực.
Goùi HS leõn baỷng đặt cõu hỏi ở đõu 
Nhaọn xeựt, cho ủieồm tửứng HS.
3. Baứi mụựi 
*Giụựi thieọu: (1’)
* Nội dung (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón laứm baứi
Bài 1- Yờu cầu HS đọc nội dung bài .
Yờu cõu HS nờu tờn từng loài chim
- GV nhận xột .
Bài 2 
- Yờu cầu HS đọc nội dung bài 
+ Yờu cầu HS điền từ vào ụ trống
- Gv nhận xột .
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi
Bài 3 – Yờu cầu HS đọc nội dung bài 
Goùi 1 HS leõn baỷng laứm.
Goùi HS nhaọn xeựt, chửừa baứi.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’) GV hệ thống lại bài và nhận xột tiết học.
Haựt
- HS trả lời .
 - HS đọc 
chaứo maứo; 2- chim seỷ; 3- coứ;
4- ủaùi baứng ; 5- veùt…
- HS đọc bài .
- HS điền từ vào ụ trống.
a) quaù b) cuự e) caột
 c) veùt d) khửụựu
1 HS ủoùc baứi thaứnh tieỏng, caỷ lụựp ủoùc thaàm theo.
Ngaứy xửa coự ủoõi baùn laứ Dieọc vaứ Coứ. Chuựng thửụứng cuứng ụỷ, cuứng aờn cuứng laứm vieọc vaứ ủi chụi cuứng nhau. Hai baùn gaộn boự vụựi nhau nhử hỡnh vụựi boựng.
Nhaọn xeựt, chửừa baứi.
--------------------------------------------------------------------------------
Thửự naờm ngaứy 24 thaựng 01 naờm 2013
TAÄP VIEÁT
Tieỏt 22 Chửừ hoa S
I. Muùc tieõu:
Vieỏt ủuựngchửừ hoa S (1 doứng cụừ vửứa vaứ 1 doứng cụừ nhoỷ), chửừ vaứ caõu ửựng duùng :Saựo(1 doứng cụừ vửứa vaứ 1 doứng cụừ nhoỷ) , Saựo taộm thỡ mửa.( 3 laàn).
II. Chuaồn bũ:
GV: boọ chửừ taọp vieỏt 
HS: Baỷng, vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) – Gọi HS :
Vieỏt : Rớu rớt chim ca.
GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
3. Baứi mụựi 
*Giụựi thieọu: (1’)
*Nội dung (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón vieỏt chửừ caựi hoa 
* Gaộn maóu chửừ S 	
Yờu cầu HS nhận xột về chữ S
GV chổ vaứo chửừ S vaứ mieõu taỷ chữ S
GV vieỏt baỷng lụựp.
- HS vieỏt baỷng con.
GV nhaọn xeựt uoỏn naộn.
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt caõu ửựng duùng.
Giụựi thieọu caõu: Saựo taộm thỡ mửa.
Quan saựt vaứ nhaọn xeựt:
Yờu cầu HS nhận xột 
GV vieỏt maóu chửừ: Saựo.
HS vieỏt baỷng con
* Vieỏt: : Saựo 
- GV nhaọn xeựt vaứ uoỏn naộn.
v Hoaùt ủoọng 3: Vieỏt vụỷ
* Vụỷ taọp vieỏt:
GV theo doừi, giuựp ủụừ HS yeỏu keựm.
Chaỏm, chửừa baứi.
GV nhaọn xeựt chung.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
GV hệ thống lại bài và nhận xột tiết học.
- Haựt
- HS vieỏt baỷng con.
- HS quan saựt
- HS nờu độ cao, nột ,cỡ chữ
- HS lắng nghe .
- HS quan sỏt .
- HS viết bảng con.	
- HS quan saựt.
- HS nờu độ cao cỏc chữ cỏi và cỏch đặt dấu thanh
- HS quan sỏt .
- HS taọp vieỏt treõn baỷng con
- HS vieỏt vụỷ
- Nộp vở .
----------------------------------------------------------------
CHÍNH TAÛ(nghe viết )
Tiết 44 Cề VÀ CUỐC
I. Muùc tieõu
-Nghe vaứ vieỏt chớnh xaực baứi chớnh taỷ , trỡnh baứy ủuựng ủoaùn vaờn xuoõi coự lụứi cuỷa nhaõn vaọt.
- Laứm ủửụùc BT(2)a/ b , hoaởc (3)a/ b hoaởc BTCT phửụng ngửừ do GV soaùn .
II. Chuaồn bũ
GV: sgk
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) 
Goùi 2 HS leõn baỷng viết :reo hoứ, gieo troàng, baựnh deỷo, reỷo cao.
Nhaọn xeựt, ghi điểm cho HS.
3. Baứi mụựi 
*Giới thiệu (1’)
* Nội dung(27’

File đính kèm:

  • docTUAN 22.doc
Giáo án liên quan