Đề kiểm tra 45 phút học kì I môn Vật lý Lớp 7

Câu 3. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400 . Tìm giá trị góc tới ?

Câu 4. Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản xạ của ánh sáng

 

doc3 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút học kì I môn Vật lý Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 7
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA	
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độcao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương1. Quang học
9 tiết
1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng
2. Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng.
3. Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
4. Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng. 
5. Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
6. Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
7. Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau. 
8. Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi.
9. Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.
10. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...
11. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
12. Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
13. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
14. Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
Số câu hỏi
3
C2.1 
C5.2 C6.5
3
C6.4- C7.8
C10.7
3
C6 .3 -C7.6 C14.9
9
Tổng điểm
3,5
3,0
3,5
10,0
IV. NỘI DUNG ĐỀ kiÓm tra .
Câu 1 ( 1 ® ). Trong môi trường trong suốt và đồng tính , ánh sáng truyền ®i nh thÕ nào?
Câu 2 (1,25 ® ). Ph¸t biÓu ®Þnh luËt phản xạ ¸nh s¸ng ?
Câu 3. (1 ® ) Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400 . Tìm giá trị góc tới ?
Câu 4 (0,5 ® ). Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản xạ của ánh sáng 
Câu 5 (1,25 ® ). Hãy xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp
 tuyến trong sự phản xạ ánh sáng được biểu diễn trong h×nh ®óng nhÊt ®ã ?
Hình 1
S
I
R
D.
N
S
I
R
C
N
S
I
R
B.
N
S
I
R
A.
N
Câu 6 (1,5 ® ). Mét ngêi cao 1,5m ®øng trước gương phẳng treo s¸t tường c¸ch gư¬ng một đoạn 2,5m . Hái ảnh 
người ®ã cao bao nhiªu vµ c¸ch gư¬ng bao nhiªu ? 
Câu 7 (1,5 ® ). Đứng trên mặt đất, trong hợp nào ta thấy có nhật thực mét phÇn, nhËt thùc toµn phÇn ?
Câu 8 (1 ® ). Tại sao khi trang điểm người ta không dùng gương cầu lồi hoặc cầu lõm mà thường dùng gương phẳng.
Câu 9 (1 ® ). Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB và CD đặt trước gương phẳng (hình dưíi)
B
A
.a
DA
C
 b
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm .
C©u 1
Trong m«i trưêng trong suèt vµ ®ång tÝnh , ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®ưêng th¼ng . 
C©u 2 
- Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ®ưêng ph¸p tuyÕn cña gư¬ng ë ®iÓm tíi 
- Gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi 
C©u 3
Theo ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi i = i/
Mµ tia ph¶n x¹ t¹o víi tia tíi mét gãc 400 hay i + i/ = 400
-----> i = 400 : 2 = 200
C©u 4
- H×nh C 
S
R
N
I
I
N'
i
i'
Câu 5 : 1,25 điểm: Mçi ý ®óng cho 0,25 ®
 Dựa vào hình vẽ ta thấy:
- Tia tới SI, 
- Tia phản xạ IR, 
- Pháp tuyến IN 
- Góc tới = i
 - Góc phản xạ = i’
1 ®
1 ®
0,25 ®
 0,5 đ
 0,5 ®
 0,5 ®
1,25 ®
Câu 6. (1,5 điểm)
+ Vì có ¶nh to b»ng vËt ---> ¶nh cao 1,5 m
+ Vì cã kho¶ng c¸ch tõ ¶nh tíi gư¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi 
gư¬ng ----> ¶nh c¸ch g¬ng 2,5 m .
C©u 7 ( 1,5 ® )
- Khi ®øng ë vïng bãng nöa tèi ta nh×n thÊy nhËt thùc mét phÇn .
- Khi ®øng ë vïng bãng tèi ta nh×n thÊy nhËt thùc toµn phÇn .
0,75 đ 0,75 đ
0,75 ®
0,75 ®
Câu 8. (1 điểm)
Vì ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có kích thước to bằng vật nên dùng gương phẳng khi trang điểm sẽ thấy thật hơn.
 1 điểm
Câu 9. (1điểm) C’
D’
D
B'
A'
b.
a.
C
A
B
Vẽ đúng mỗi trường hợp cho 0,5 điểm
1 điểm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_7.doc
Giáo án liên quan