Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 163) - Trường TH Tân Tạo

Kiểm tra bài cũ

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa Lan hái được là:

68 – 34 = 34 (bông hoa)

 Đáp số: 34 bông hoa

 

pptx9 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Luyện tập (Trang 163) - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD- ĐT QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
T OÁN 
Lớp 1 
KiÓm tra bµi cò 
TÍNH: 
10 + 20 = 
34 – 4 = 
 30 
30 
Kiểm tra bài cũ 
Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa? 
Bài giải 
Số bông hoa Lan hái được là: 
68 – 34 = 34 (bông hoa) 
 Đáp số : 34 bông hoa 
Baøi 1: 
Đặt tính rồi tính: 
34 + 42 
76 - 42 
52 + 47 
34 
+ 
42 
 76 
- 
 42 
52 
+ 
47 
 76 
 34 
99 
Baøi 1: 
Đặt tính rồi tính: 
42 + 34 
76 - 34 
47 + 52 
42 
+ 
34 
 76 
- 
 34 
47 
+ 
52 
 76 
 42 
99 
Bài 2:Viết phép tính thích hợp : 
 34 
42 
76 
- 
- 
42 
34 
76 
34 
42 
76 
76 
42 
34 
76 
34 
42 
 Bài:3 
< 
> 
 = 
30 + 6 
6 + 30 
= 
? 
45 + 2 
3 + 45 
< 
55 
50 + 4 
> 
trß ch¬i 
C©u 1: 49 + 10 = 59 
 10 + 49 =59 
C©u 2: Trong phÐp céng ta ®æi chç c¸c sè cho nhau th× kÕt qu¶ kh¸c nhau. 
Đúng hay sai ? 
Đ 
s 
C©u 3: LÊy kÕt qu¶ cña phÐp céng trõ ®i sè thø nhÊt ta ®­îc sè thø hai, lấy kết quả của phép cộng trừ ®i sè thø hai ta ®­îc sè thø nhÊt. 
Đ 
CHÚC QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_bai_luyen_tap_trang_163_truong_th_tan_t.pptx
Giáo án liên quan