Các dạng toán cơ bản lớp 4

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

+SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kiến thức cần ghi nhớ

1. Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.

2. Có 10 số có 1 chữ số: (Từ số 0 đến số 9)

Có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

Có 9000 số có 4 chữ số: (từ số 1000 đến 9999)

3. Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.

4. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

5. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

 

doc135 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 3051 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Các dạng toán cơ bản lớp 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tính và dấu ngoặc ( ) vào giữa các chữ số sau để có kết quả đúng:
	a/ 55555	 = 100
	b/ 88888888	= 1000
Bài 3: Chú San mua bóng điện cho nhà trường, chú mua hai loại bóng hết cả thảy 31.000đ, loại nhỏ giá 2500đ/ 1 bóng, loại lớn giá 4000đ/ 1 bóng. Sau đó chú tính rằng, nếu đổi số bóng loại nhỏ đã mua để lấy loại lớn, đổi số bóng loại lớn đã mua để lấy loại nhỏ thì phải trả thêm 3000đ nữa. Hỏi chú San đã mua bao nhiêu bóng đèn mỗi loại ?
Bài 4: Nhà trường điều một nhóm học sinh chuyển một đống gạch từ ngoài sân vào trong nhà. Nếu mỗi em chuyển 50 viên thì còn thừa 30 viên. Nếu mỗi em chuyển 60 viên thì có 2 em khổng phải chuyển. Hỏi đống gạch có bao nhiêu viên ?
Bài 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng, có diện tích là 363m2.
a/Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?
b/ Nếu chiều dài giảm đi 1/3 của nó mà diện tích không đổi thì chiều rộng phải thay đổi như thế nào ? Lúc này chu vi là bao nhiêu ?
--------œµ--------
ĐỀ LUYỆN TẬP 20
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức
a.	A = 
b. Tìm y biết :	432 : y + 54 : 6 = 7 x 45 : 5
Bài 2 : Trong một hộp có 27 quả bóng gồm bóng đỏ, bóng xanh, bóng trắng và bóng vàng. Số bóng đỏ nhiều gấp đôi số bóng trắng, số bóng trắng gấp đôi số bóng xanh. Hỏi trong hộp bóng có bao nhiêu quả bóng vàng. Biết rằng số bóng vàng có nhiều hơn 7 quả.
Bài 3 : Hiệu của 2 số là 1985. Nếu lấy số lớn chia cho 10, số nhỏ chia cho 5 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ 2 là 17 đơn vị. Tìm hai số đó 
Bài 4: Lan hỏi Điệp : “ tủ sách của bạn có 100 quyển không?” 
	Điệp trả lời: Số sách hiện có trong tủ của tôi phải thêm nửa số đó , rồi thêm 1/4 số đó và thêm 2 quyển nữa thì vừa đủ 100 quyển. Hỏi tủ sách của Điệp có bao nhiêu quyển?
Bài 5: Có một miếng bìa hình vuông. Bạn Minh cắt dọc theo một cạnh để được hai hình chữ nhật mà chu vi hình này bằng 3/5 chu vi hình kia. Tính diện tích mỗi miếng bìaHCN đó Biết chu vi của miếng bìa hình vuông là 128cm.
--------œµ--------
ĐỀ LUYỆN TẬP 21
Bài 1: 
	a/ 1260 : (x : 35)	= 105
	b/(450 + X x 15 ):X – 25 	= 15 
Bài 2: Tổng của hai số tự nhiên là 572. Số lớn bằng tích của số bé với số nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm hai số đó.
Bài 3: Cho phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 152 . tìm phân số đã cho . Biết rằng rút gọn phân số đó được 3/5
Bài 4. Tìm một số có hai chữ số, Biết rằng nếu viết thêm chính số đó vào bên phải hoặc bên trái số đó thì được số mới chia hết cho số phải tìm và tổng các số bị chia, số chia và thương trong phép chia đó là 5609.
Bài 5: Cho một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chia chiều rộng thành 2 phần bằng nhau và chia chiều dài thành 3 phần bằng nhau rồi nối các điểm chia đó lại với nhau bằng các đoạn thẳng để được một số hình vuông . Biết tổng chu vi của tất cả các hình vuông đó bằng 240cm. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu.
--------œµ--------
ĐỀ LUYỆN TẬP 22
Bài 1. Tìm 3 số A,B,C . Biết trung bình cộng của A và B là 50, Tung bình cộng của 	B và C là 64 và số C lớn hơn trung bình cộng của cả 3 số là 16.
Bài 2 :Tìm y biết 
	Y + y x 9 : 3 - y x 4 + y x 7 = 105
Bài 3 : Một thếp giấy và một quyển vở giá 1200đ. 4 thếp giấy đắt hơn 5 quyển vở 	là 1200đ . Tính giá tiền 1 quyển vở và một thếp giấy?
Bài 4: Có hai thúng đựng đầy quýt như nhau và 5 rổ cam đựng đầy cam như nhau. 	Số quýt ở thúng gấp 6 lần số cam trong mỗi rổ. Nếu lấy ra ở mỗi thúng 40 	quả quýt và ở mỗi rổ 5 quả cam thì số cam còn lại trong các rổ bằng số quýt 	còn lại trong các thúng. Hỏi lúc đầu mỗi loại có bao nhiêu quả ?
Bài 5 : Nếu ghép một hình chữ nhật với một hình vuông có cạnh bằng chiều dài 	hình chữ nhật ta được một hình chữ nhật mới thứ nhất có chu vi là 26cm. 	Nếu ghép hình chữ nhật đó với một hình vuông ta được một hình chữ nhật 	mới thứ hai có chu vi là 22cm. hãy tính diện tích hình chữ nhật ban đầu ?
ĐỀ LUYỆN TẬP 23
Bài 1 : a. Tính giá trị của biểu thức sau
	A = a + a + a + a + …….. + a – a x 74
	99 số hạng là a
	Với a = 124
	b. Tính 132 : 25 + 368 : 25
Bài 2 : Tìm hai số. Biết tổng hai số gấp 7 lần hiệu và hiệu kém số bé là 28 đơn vị.
Bài 3 : Có một số tiền được chia thành 2 phần, phần thứ nhất thêm 2000đ thì bằng 	1/3 toàn bộ số tiền, phần thứ hai bằng 1/2 số tiền còn lại và 51 000đ. Hỏi số 	tiền đó có bao nhiêu ?
Bài 4 : bạn Lan nuôi được một con gà mái. năm đầu tiên con gà mái này đẻ được 	hai con gà mái. năm sau cả mẹ lẫn 2 con đều đẻ, mỗi con đẻ được 3 con gà mái. Sang đến năm thứ 3 tất cả số gà mái đó đều đẻ, mỗi con đẻ được 4 con gà mái. Hỏi sau 3 năm Lan có bao nhiêu con gà mái tất cả ?
Bài 5 : ba lần chu vi của một hình chữ nhật bằng 8 lần chiều dài của nó. Nếu tăng 	chiều rộng thêm 12cm và giảm chiều dài đi 12cm thì hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đó ?
ĐỀ LUYỆN TẬP 24
Bài 1: a/ Tính nhanh:
	101 – 102 + 103 – 104 + 105 + … + 997 – 998 + 999
	b/ Tìm số xy .Biết xy + x = 95
Bài 2. Cho một dãy số lẻ liên tiếp có tổng là 451. Biết trung bình cộng của dãy số đó là 41 . Em hãy viết lại dãy số đó.
Bài 3. Có một số gạo đủ cho 3 người ăn trong 6 ngày và mỗi ngày ăn 2 bữa. Hỏi với số gạo đó thì đủ cho 4 người ăn trong bao nhiêu ngày.Nếu mỗi ngày ăn 3 bữa (mức ăn 3 bữa như nhau).
Bài 4 : một học sinh đi cứ tiến lên phía trước 6 bước rồi lại lùi 4 bước , rồi lại tiến lên 6 bước và lùi 4 bước. Cứ tiếp tục như thế bạn đó muốn tiến xa cách điểm xuất phát 10 bước thì phải thực hiện bao nhiêu bước?
Bài 5. Một miếng bìa HCN có chu vi là 100cm. Cắt dọc hteo một cạnh của nó ta được một hình vuông và một hình chữ nhật mới . Hãy tìm diện tích của miếng bìa hình chữ nhật ban đầu > Biết chu vi hình chữ nhật mới là 60cm
ĐỀ LUYỆN TẬP 25
Bài 1 : Tìm hai số. Biết số thứ nhất gấp 3 lần số thứ 2. nếu lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng thì được 1500.
Bài 2 : Tìm X biết:
	( x + 1) + ( x + 4 ) + ( x + 7 ) + … + ( x + 28 ) = 155
Bài 3 : hãy so sánh rồi xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
	 	; 	 ; ;	 ;	 
Bài 4 : kiên mua 8 quyển vở, Giang mua 5 quyển vở. Hai bạn góp số vở của mình với số vở của Dương rồi chia đều cho 3 bạn đó. Dương tính ra rằng mình phải trả cho các bạn 2000 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở ? Biết cả 3 bạn đều mua cùng một loại vở .
Bài 5 : Có một miếng bìa hình chữ nhật. Bạn lâm cắt được hai hình vuông và còn thừa hình chữ nhật A nhỏ hơn mỗi hình vuông. Sau đó lâm lại cắt hình chữ nhật A thành 2 hình vuông và còn thừa hình chữ nhật B nhỏ hơn mỗi hình vuông. Cuối cùng lâm lại cắt hình chữ nhật B thành vừa đúng thành 2 hình vuông, mỗi hình vuông này có chu vi là 8 cm.
	a. tính tổng chu vi các hình vuông đã cắt được ?
	b. Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật ban đầu ?
ĐỀ LUYỆN TẬP 26
Bài 1 : Tìm một số. Biết rằng nếu đem 3/4 số đó cộng với 6 được bao nhiêu chia cho tích của 13 và 3 thì được 2.
Bài 2 : Tìm tất cả các số chẵn có 3 chữ số mà khi chia mỗi số đó cho 9 ta đều được thương là số có 3 chữ số .
Bài 3 : Lớp 4A có 3 tổ tham gia trồng cây. Biết tổ 1, tổ 2, tổ 3 trồng được 120 cây. Tổ 3, tổ 4 và tổ 2 trồng được 106 cây. Tổ 1 và tổ 4 trồng được 86 cây.
	a. Hỏi trung bình mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây ?
	b. Nếu tổ thứ 5 cùng tham gia trồng cây với lớp 4A thì tổ 5 sẽ phải trồng bao nhiêu cây để mức trung bình cộng của cả 5 tổ trồng ít hơn số cây của tổ 5 là 4 cây.
bài 4 : Cho hai số, số lớn gấp 2 lần số bé. Nếu thêm vào số bé 45 đơn vị và thêm vào số lớn 185 đơn vị thì được hai số mới mà số lớn mới gấp 3 lần số bé mới. Tìm hai số ban đầu ?
bài 5 : Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần rưỡi chiều rộng . Nếu chiều dài thêm 15m, chiều rộng thêm 20m thì chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?
ĐỀ LUYỆN TẬP 27
Bài 1 : Tìm x biết 
	1 + 2 + 3 + 4 + … + x = 5050
Bài 2 : Khi nviết thêm một chữ số 3 vào bên trái thừa số thứ nhất có 3 chữ số thì tích sẽ tăng thêm 74 000 đơn vị. Hãy tìm thừa số thứ hai?
Bài 3 : Có hai kho thóc. Lúc đầu người ta chuyển từ kho A sang kho B một số thóc bằng 1/2 số thóc hiện có ở kho B, sau đó lại chuyển từ kho B sang kho A một số thóc bằng 1/2 số thóc hiện có của kho A, lúc này mỗi kho có 135 tấn t6hóc. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ?
Bài 4 : Tìm hai số. Biết tỉ số của hai số là 4. Nếu bớt 79 đơn vị ở số thứ nhất và thêm 54 đơn vị vào số thứ hai thì tổng sẽ là 1975.
Bài 5 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, có diện tích bằng 540m2. Tính diện tích thửa ruộng đó ?
ĐỀ LUYỆN TẬP 28
Bài 1 : Tính nhanh biết
	A = 
Bài 2 : Khi đánh thứ tự các dãy nhà trên một đường phố người ta dùng các số lẻ liên tiếp 1, 3, 5, 7, 9, … để đánh số của dãy nhà thứ nhất và các chữ số 2, 4, 6, 8, … để đánh số của dãy nhà thứ 2. Hỏi dãy nhà cuối cùng trongdãy chẵn của đường phố đó là số mấy, nếu khi đánh trong dãy này người ta dùng 769 chữ số cả thảy.
Bài 3 : Một học sinh nhân 784 với một số có 3 chữ số thì được tích là 35280.
	a. Làm thế nào để nhìn qua kết quả cũng biết là sai ?
	b. Phép tính trên sailà vì học sinh đó đã viết tích riêng thứ 3 hoàn toàn thẳng cột với tích riêng thứ hai. Hỏi số nhân sẽ là bao nhiêu ? Biết chữ số hàng trăm của số nhân lớn hơn chỡ số hàng chục của số nhân là 2 đơn vị.
Bài 4 : Một trường có khu vườn hình chữ nhật chu vi 124m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. Năm nay nhà trường mở rộng thêm khu vườn theo sơ đồ dưới đây để được một vườn hình chữ nhật rộng hơn.
	a. Tính diện tích phần mới mở thêm ?
	b.Trong cách giải bài toán có cách giải không dùng đến điều kiện “chiều dài hơn chiều rộng 12m”Em hãy tìm cách giải đó ?
MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP KHÁC
ĐỀ 1
1. Tính nhanh: 11x 34 - (34 +6x34 +102)
 2003 x 2777 – 2777 x 2003
2.Cho 4 chữ số khác nhau và khác nhau và khác 0.Hãy lập số lớn nhất và số nhỏ nhất mỗi só đều có 4 chữ số đã cho, biết tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất đó bằng 11220.Hãy tìm tổng các chữ số đã cho.
3. Năm nay mẹ 35 tuổi, con gái đầu 10 tuổi và con trai thứ 5 tuổi. Hỏi mấy năm sau nữa thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi 2 con.?
4.Một nông trường dự tính cần 12 người để hoàn thành một công trình trong 15 ngày, mỗi ngày làm việc 6 giờ.Nhưng nay công trường muốn hoàn thànhcông trình đó trong 

File đính kèm:

  • docToan nang cao co ban 4.doc
Giáo án liên quan