Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Phạm Ngọc Tuyền

Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu ( họa, nhạc, võ thuật, ).

 Trước khi nói với bố mẹ, em muốn trao đổi với anh (chị) để anh (chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng của em.

Hãy cùng bạn đóng vai em và anh (chị) để thực hiện cuộc trao đổi.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Bài: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân - Phạm Ngọc Tuyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO QUAÄN BÌNH TÂN 
Tröôøng Tieåu hoïc Taân Tạo 
LUYEÄN TAÄP 
 TRAO ÑOÅI YÙ KIEÁN 
VÔÙI NGÖÔØI THAÂN 
GV: Phạm Ngọc Tuyền 
Moân Taäp laøm vaên 
Lôùp 4 
Baøi cuõ 
LUYEÄN TAÄP PHAÙT TRIEÅN CAÂU CHUYEÄN 
Em hãy kể lại câu chuyện mà em đã chuyển thể từ vở kịch Yết Kiêu 
Thöù tö ngaøy thaùng naêm 2017 
Taäp laøm vaên 
LUYEÄN TAÄP 
 TRAO ÑOÅI YÙ KIEÁN 
VÔÙI NGÖÔØI THAÂN 
Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu ( họa, nhạc, võ thuật,). 
 Trước khi nói với bố mẹ, em muốn trao đổi với anh (chị) để anh (chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng của em. 
Hãy cùng bạn đóng vai em và anh (chị) để thực hiện cuộc trao đổi. 
Ñeà baøi 
X ác định mục đích trao đổi, hình dung những câu hỏi sẽ có. 
Em hãy đọc gợi ý 1 / SGK trang 95 
-Nội dung trao đổi là gì? 
-Đối tượng trao đổi là ai? 
-Mục đích trao đổi để làm gì? 
-Hình thức thực hiện cuộc trao đổi là gì? 
Em hãy hình dung câu trả lời, giải đáp những thắc mắc anh chị có thể đặt ra cho em. 
X ác định mục đích trao đổi, hình dung những câu hỏi sẽ có. 
Em hãy đọc gợi ý 2 / SGK trang 95 
Tìm baïn 
Em hãy tìm bạn có cùng thẻ màu và cùng hình dáng với em. 
Mỗi cặp cùng trao đổi, thống nhất dàn ý đối đáp. Thực hành trao đổi và lần lượt đổi vai cho nhau. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
HEÁT GIÔØ 
THAÛO LUAÄN NHOÙM: 5 PHUÙT 
Mỗi cặp cùng trao đổi, thống nhất dàn ý đối đáp. Thực hành trao đổi và lần lượt đổi vai cho nhau. 
NHOÙM NAØO HAY NHAÁT? 
Thi trình bày trước lớp 
Tiêu chí nhận xét 
Nội dung trao đổi đề tài có đúng không? 
Cuộc trao đổi có đạt được mục đích đặt ra không? 
Lời lẽ, cử chỉ của 2 bạn có phù hợp với vai đóng không, có giàu sức thuyết phục không? 
Em hãy nhắc lại điều cần nhớ khi trao đổi ý kiến với người thân. 
DẶN DÒ 
Về nhà em hãy thực tập trao đổi lại với anh chị ( người thân). 
 Chuẩn bị bài : Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. 
Tìm đọc truyện về những người có ý chí, nghị lực. 
Chaân thaønh caùm ôn 
söï theo doõi cuûa quyù thaày coâ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_4_bai_luyen_tap_trao_doi_y_kien_vo.ppt