Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Trịnh Nguyễn phân tranh - Huỳnh Tấn Lợi

 1/ Tình hình nước ta đầu thế kỉ XVI.

- Vua bày trò ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện tốn kém.

- Quan lại trong triều chia bè phái, chém giết lẫn nhau tranh giành quyền lực.

- Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc.

Tình hình đó đã nói lên điều gì về triều đại Hậu Lê?

 

ppt37 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài: Trịnh Nguyễn phân tranh - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B à i: Trịnh Nguyễn phân tranh 
LỊCH SỬ 4 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Giáo viên: Huỳnh Tấn Lợi 
Lớp: 4.5 
 1.Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? T ên gọi nước ta ở thời kì đó là gì ? 
 2. Kể tên các triều đại nước ta từ năm 938 đến thế kỉ XV? 
KiÓm tra bµi cò 
 Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Thăng Long. Tên nước ta ở thời kì đó là Đại Việt . 
 Nhà Đinh – nhà Tiền Lê – nhà Lý – nhà Trần – nhà Hồ – nhà Hậu Lê 
LỊCH SỬ: 
LỊCH SỬ: 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
Tiết 25 
 1/ Tình hình nước ta đầu thế ki ̉ XVI. 
Hãy mô tả triều đình nhà Hậu Lê vào đầu thế kỉ XVI? 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
 1/ Tình hình nước ta đầu thế ki ̉ XVI. 
 - Vua bày trò ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện tốn kém . 
 - Quan lại trong triều chia bè phái, chém giết lẫn nhau tranh giành quyền lực . 
- Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc . 
Tình hình đó đã nói lên điều gì về triều đại Hậu Lê ? 
Nhà Hậu Lê đã bắt đầu suy yếu 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
Mạc Đăng Dung là ai ? 
2. Nhà Mạc ra đời và sự phân chia 
Nam triều - Bắc triều . 
 Mạc Đăng Dung là một quan võ dưới triều nhà Hậu Lê 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
. 
MẠC ĐĂNG DUNG 
Maïc Ñaêng Dung thuôû nhoû, nhaø ngheøo ,nhôø coù söùc khoeû ñaõ luyeän voõ tìm caùch tieán thaân - thi ñoã löïc só . 
Mạc Ñaêng Dung nhaän binh quyeàn cuûa Leâ Chieâu Toâng ñeå 
deïp boïn phaûn loaïn . 
1. Nam triều - Bắc triều được hình thành như thế nào ? 
 2. Xác định trên lược đồ kinh đô Bắc triều và Nam triều . 
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
2. Nhà Mạc ra đời và sự phân chia Nam - Bắc triều . 
Nam triều - Bắc triều được hình thành như thế nào ? 
 Trước tình hình nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung đã cướp ngôi nhà Lê, lập nên nhà Mạc. Sử cũ gọi là Bắc triều . 
Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa lập lại nhà Lê. Sử cũ gọi là Nam triều . 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
DI TÍCH THÀNH NHÀ MẠC 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
2. Nhà Mạc ra đời và sự phân chia Nam - Bắc triều . 
	Hai thế lực phong kiến Nam Triều và Bắc Triều tranh giành quyền lực với nhau gây nên cuộc chiến tranh Nam- Bắc Triều . 
 Vì sao có chiến tranh NamTriều- Bắc Triều ? 
 Xác định trên lược đồ kinh đô Bắc triều và Nam triều . 
Thành Tây Đô 
Thành Thăng Long 
2. Nhà Mạc ra đời và sự phân chia 
Nam - Bắc triều . 
Chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài trong bao nhiêu năm và đã gây ra hậu quả gì ? 
Chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài hơn 50 năm đã gây ra nhiều cảnh đau thương, chết chóc cho nhân dân; mùa màng bị tàn phá gây ra nhiều trận đói lớn . 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
Nhà Hậu Lê suy yếu 
Bắc triều 
Nam triều 
Mạc Đăng Dung 
Nguyễn Kim 
 Hơn 50 năm 
Năm1592 chiến tranh chấm dứt 
Nhà Lê 
Nhà Mạc 
Nam - Bắc triều là triều đình của hai dòng họ phong kiến: Lê - Mạc. Trong suốt 50 năm chiến tranh Nam - Bắc triều liên tiếp xảy ra. Mãi đến năm 1952, Nam triều chiếm được Thăng Long, chiến tranh Nam - Bắc triều mới chấm dứt . 
	 Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay đã nắm toàn bộ triều chính. Con Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Hóa – Quảng Nam. Hai thế lực phong kiến tranh giành quyền lực đã gây nên chiến tranh Trịnh – Nguyễn . 
3. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn 
a. Nguyên nhân . 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI 
1. Trình bày diễn biến chính của chiến tranh Trịnh – Nguyễn . 
 2. Kết quả cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn ra sao ? 
 Trong khoảng 50 năm, hai họ Trịnh – Nguyễn đánh nhau 7 lần. Vùng đất miền Trung trở thành chiến trường ác liệt . 
3. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn 
LỊCH SỬ: 
Tiết 25 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
b. Diễn biến 
a. Nguyên nhân . 
Hai bên gây chiến tranh chia cắt đất nước, lấy sông Gianh làm giới tuyến phân chia Đàng Trong – Đàng Ngoài . 
3. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn 
LỊCH SỬ: 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
b. Diễn biến 
a. Nguyên nhân . 
c. Kết quả 
Tiết 25 
ĐÀNG NGOÀI 
sông Gianh 
ĐÀNG 
TRONG 
Sông Gianh trong kháng chiến 
Sông Gianh hiện nay 
Chiến tranh Nam triều và Bắc triều cũng như chiến tranh Trịnh – Nguyễn diễn ra vì mục đích gì ? 
- Đều nhằm mục đích tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến . 
Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì ? 
 - Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.Đàn ông phải ra trận chém giết lẫn nhau. Vợ phải xa chồng, con không thấy bố ... 
 Nhà Lê suy yếu 
Bắc triều 
Nam triều 
Mạc Đăng Dung 
Nguyễn Kim 
 Hơn 50 năm 
Năm1592 chiến tranh chấm dứt 
Họ Trịnh 
 Họ Nguyễn 
 Khoảng 50 năm 
 Đánh nhau 7 lần 
Đất nước bị chia cắt 
Đàng Ngoài 
Đàng Trong 
Nhân dân cực khổ 
 Từ đầu thế kỉ XVI, chính quyền nhà Lê suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng . 
 Hậu quả l à đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khô ̉ 
Ghi nhớ 
LỊCH SỬ: 
TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 
Tiết 25 
Trß ch¬i 
KIỂM TRA KIẾN THỨC 
 Ông l à một quan võ dưới triều nh à Hậu Lê, ông đã lập ra triều Mạc. Ông l à ai ? 
Đáp án: Mạc Đăng Dung 
C©u 1: 
Hai họ Trịnh – Nguyễn đã lấy nơi n à y l à m ranh giới chia cắt đất nước. Đó l à địa danh n à o ? 
Đáp án: Sông Gianh 
C©u 2: 
 Kinh đô Bắc triều có tên gọi l à gì ? 
Đáp án: Th à nh Đông Kinh 
C©u 3: 
 Tên gọi của kinh đô Nam triều thế kỉ XVI. 
Đáp án: Th à nh Tây Đô 
C©u 4: 
DẶN DÒ 
 Xác định địa phận Đàng Ngoài, Đàng Trong trên lược đồ . 
 Học ghi nhớ 
 Chuẩn bị: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
GIÔØ HOÏC ÑAÕ KEÁT THUÙC 
XIN CHÂN THÀNH 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH. 
 söùc khoûe 
Kính chuùc 
Kính chuùc 
trung thµnh 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n 
Quý thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_bai_trinh_nguyen_phan_tranh_huynh_ta.ppt
Giáo án liên quan