Giáo án lớp 4

I . Mục tiêu:

- Nâng cao tốc độ đọc,luyện đọc đúng, diễn cảm bài thơ “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”.

- Rèn khả năng diễn đạt lưu loát.

II Các hoạt động dạy học.

 

doc54 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u caàu tieát hoïc..
ôToå chöùc thi keå chuyeän:
- Tổ chức cho học sinh kể chuyện theo nhiều hình thức.
- Yeâu caàu hoïc sinh keå :
 + kể cá nhân 
 + Sắm vai.
- Theo doõi vaø giuùp ñôõ hoïc sinh .
- Xác định câu truyện kể có bao nhiêu nhân vật.
- Thi keå tröôùc lôùp, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.
-GV+HS bình choïn caâu chuyeän keå hay nhaát, caùch keå haáp daãn nhaát.
- Nhaän xeùt chung.
Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học, tuyeân dương học sinh keå tốt.
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe .
- Keå theo caëp.
- Nối tiếp nhau kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Nêu ý nghĩa truyện.
- Phân vai và kể theo nhóm.
- HS kể sắm vai.
- Thi keå tröôùc lôùp, 
- Nhận xeùt.
- 1 học sinh nhận xeùt tiết học.
Thứ naêm, ngaøy 26 thaùng 8 năm 2010
Boài döôõng naêng khieáu
AÂM NHAÏC
I Mục tieâu: 
- Hát đúng lời, đúng giai điệu , biểu diễn tự nhiên bài hát “Em yêu hòa bình”
- Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc.
II Caùc hoạt ñoäng dạy học.
Thời gian
Hoạt đñộng dạy
Hoạt đñộng học
1. Ổn ñịnh :
Baøi học.
òGiới thiệu baøi: Neâu yeâu cầu của tiết học.
ôToå chöùc oân luyeän baøi hát :
- Toåá chöùc oân luyeän.
- Nhận xeùt.
ô Thi hát trước lớp.
- Thi theo tổ nhóm.
- Thi cá nhân có phụ họa
Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học, tuyeân dương học sinh thöïc haønh vaø laøm baøi tốt.
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe yeâu cầu tiết học.
- Caû lôùp oân laïi baøi.
- Luyeän taäp theo toå.
 - Bieåu dieãn caù nhaân
- Thi đua giữa các tổ, nhóm.
- Nhận xét.
- 1 học sinh nhận xeùt tiết học.
Boài döôõng- Phuï ñaïo
TOAÙN
I Mục tieâu: 
- Giuùp hoïc sinh cuûng coá về so sánh các số có nhiều chữ số.
- Boài döôõng naêng löïc hoïc toaùn.
II Caùc hoạt ñoäng dạy học.
Thời gian
Hoạt đñộng dạy
Hoạt đñộng học
1. Ổn ñịnh :
Baøi học.
òGiới thiệu baøi: Neâu yeâu cầu của tiết học.
ôBoài döôõng.
ôBaøi 1: Làm bài 4 VBTT/11
Viết tiếp vào chỗ chấm.
-GV chốt lại kết quả ñuùng.
- Nhận xeùt.
ô Baøi 2:Làm BT3 VBTT/ 11
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- Nhận xeùt choát keát quaû: d
ô Baøi 3:Tìm x, biết: 
a) 655 321 < x < 655 325
b) 724 211 < x < 724 216
- Nhận xeùt choát keát quaû.
ô Phuï ñaïo
Hướng dẫn học sinh laøm VBTT4/ 11
ôBaøi 1: Điền dấu ; = 
-GV chốt lại kết quả ñuùng: 
- Nhận xeùt.
ô Baøi 2: Khoanh vào số lớn nhất, số bé nhất.
- Nhận xeùt choát keát quaû: 725 863; 349 675.
ô Baøi 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- Nhận xeùt choát keát quaû: d
ô Baøi 4: Viết tiếp vào chỗ chấm.
- Chấm, nhận xét, chốt kết quả đúng.
Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học, tuyeân dương học sinh laøm baøi tốt.
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe yeâu cầu tiết học.
- Thaûo luaän caëp ñoâi.
- Laøm baøi vaøo vôû.
- 1 HS làm bảng phụ, trình bày, nhận xét.
- 1 em leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- Neâu kết quả, chöõa baøi.
- 1 em leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- Neâu kết quả, chöõa baøi.
- Giaûi baøi vaøo vôû, 2 em leân chöõa baøi.
- Thaûo luaän caëp, giaûi chöõa baøi.
- Làm bài vào vở, 1 em làm bảng phụ.
- 1 học sinh nhận xeùt tiết học.
Thöù saùu, ngaøy 27 thaùng 8 naêm 2010
Thöïc haønh kieán thöùc.
TOAÙN
I Mục tieâu: 
- Củng cố cách đọc, viết số tự nhiên đến hàng triệu.
- Boài döôõng naêng löïc hoïc toaùn.
II Caùc hoạt ñoäng dạy học.
Thời gian
Hoạt đñộng dạy
Hoạt đñộng học
1. Ổn ñịnh :
Baøi học.
òGiới thiệu baøi: Neâu yeâu cầu của tiết học.
Hướng dẫn laøm VBTT4/ 12
ôBaøi 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 
-GV chốt lại kết quả ñuùng.
ô Baøi 2: Nối (theo mẫu)
Nhận xeùt choát keát quaû:
ô Baøi 3: Viết số thích hợp vào ô trống.
- Nhận xét.
ô Baøi 4: Vẽ tiếp để có một hình vuông.
Nhận xeùt .
Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học, tuyeân dương học sinh laøm baøi tốt.
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe yeâu cầu tiết học.
- lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- Neâu kết quả, chöõa baøi.
- Nêu giá trị của chữ số 2; 3 và 5
- Giaûi baøi vaøo vôû,1 em leân chöõa baøi.
- HS vẽ .
- 1 học sinh nhận xeùt tiết học.
Boài döôõngnăng khiếu
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
I Muïc tieâu: 
- Luyeän taäp, cuûng coá veà dấu hai chấm và MRVT: nhân hậu – đoàn kết.
- Laøm VBT TV.
 II. Caùc hoaït ñoäng:
Thời gian
Hoạt đñộng dạy
Hoạt đñộng học
1 phuùt
2 phuùt
30 phuùt
1 phuùt
1 phuùt
1 Ổn ñịnh :
2 Baøi học.
òGiới thiệu baøi: Neâu yeâu cầu của tiết học.
ôThöïc haønh laøm baøi taäp :
a) Tìm 1 số từ trong đó có tiếng “nhân” và đặt câu với từ tìm được.
b) Viết 1 đoạn văn khoảng 3 -> 5 câu trong đó có dùng dấu hai chấm, nêu tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn đó.
- Goïi 1-2 em ñoïc toaøn baøi
- Nhận xét, choát yù ñuùng. 
- Ghi điểm..
3.Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe yeâu cầu tiết học.
- Nêu yêu cầu của ñeà.
- Laøm vaøo vôû.
- Luân phiên đọc câu đã đặt, lớp nhận xét.
- 1 em làm bài vào bảng phụ.
- Trình bày trên bảng.
- Nhận xét, chữa bài.
- Nhaän xeùt.
- 1 học sinh nhận xeùt tiết học.
	Hoạt động ngoài giờ
TROØ CHÔI: CHUYỀN KHĂN
I Muïc tieâu: 
Taïo khoâng khí thoaûi maùi vui veû, nhanh nheïn.
Reøn ñöùc tính kỉ luật, phản xạ nhanh.
II Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Thôøi gian
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. OÅn ñònh: 
2.Baøi hoïc: 
ó Khôûi ñoäng: Cho hoïc sinh ñöùng taïi choã voã tay
ó Giôùi thieäu baøi: 
- Neâu yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 
** Troø chôi: Chuyền khăn
- GV neâu luaät chôi, caùch chôi.
Quản trò bắt nhịp cho lớp hát một bài, chiếc khăn được chuyền từ tay quản trò đến người chơi. Người chơi chuyền khăn cho nhau theo nhịp bài hát. Khi bài hát kết thúc, khăn dừng lại ở đâu người đó sẽ bị phạt.( hoặc thưởng)
- Höôùng daãn hoïc sinh chôi nhaùp.
- Toå chöùc chôi toaøn lôùp 1 -2 laàn.
* Toå chöùc phaân nhoùm cho hoïc sinh chôi, 
- GV quan saùt, giuùp ñôõ caùc nhoùm toå chöùc troø chôi cuûa nhoùm mình.
* Toå chöùc chôi taäp theå 1 laàn, coù thöôûng, phaït roõ raøng.
3. Toång keát: 
Nhaän xeùt , tuyeân döông HS coù yù thöùc vaø nghieâm tuùc trong khi chôi, pheâ bình, nhaéc nhôû caùc em chöa chuù yù hoaëc khoâng giöõ tính kæ luaät trong giôø hoïc.
4. Daën doø: 
- Taäp toå chöùc ôû nhaø, trong xoùm cho caùc baïn cuøng chôi. 
- Hít saâu vaøo, thôû maïnh ra.
Laéng nghe.
- HS chôi döôùi söï höôùng daãn cuûa GV. Lôùp tröôûng ñieàu khieån.
- Chia thaønh 2 toå. 
-Nhoùm tröôûng ñieàu khieån
Lôùp chôi döôùi söï ñieàu khieån cuûa lôùp tröôûng, GV höôùng daãn.
- 1 em nhaän xeùt tieát hoïc.
Ngày…..tháng 8 năm 2010
Chuyên môn khoái duyeät Ngöôøi soaïn 
TUẦN 3
(Từ ngaøy 30/ 8/ 2010 ñeán 11/ 9/ 2010)
Thứ ngaøy
Moân
Tiết
Teân baøi
HAI
30/8/2010
THKT
BDNK
BD + PĐ
1
2
3
Taäp ñoïc
Luyện chữ : Thư thăm bạn.
Toaùn 
BA
31/8/2010
BD + PĐ
THKT
HĐNG
1
2
3
Toaùn
Luyện từ vaø caâu 
Hoạt động trên sân trường
TƯ
1/9/2010
Mó thuaät
BD + PĐ
BDNK
1
2
3
Toaùn
Kĩ thuật
NĂM
9/9/2010
Theå duïc
BDNK
BD + PĐ
1
2
3
Kể chuyện 
Toaùn
SAÙU
10/9/2010
THKT
BDNK
HÑNG
1
2
3
Toaùn
Taäp laøm vaên
Trò chơi: Chim bay – cò bay
Thứ hai, ngaøy 30 thaùng 8 năm 2010
Thực hành kiến thức
TẬP ĐỌC
I . Mục tiêu: 
Nâng cao tốc độ đọc,luyện đọc đúng, diễn cảm bài thơ “Thö thaêm baïn”.
Rèn khả năng diễn đạt lưu loát.
II Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 Ổn định :
2 Bài học.
òGiới thiệu bài: Nêu yêu cầu của tiết học.
ô Tổ chức luyện đọc: 
- Yêu cầu 1 học sinh đọc bài .
- Tổ chức luyện đọc theo nhóm. 
- Theo dõi giúp đỡ để các em đọc đúng, diễn cảm bài. 
ô Tổ chức thi đọc diễn cảm. 
- Tổ chức cho học sinh đọc diễn cảm một đoạn mình thích.
- Thi đọc cá nhân theo dãy bàn, tổ, nhóm.
3.Củng cố: 
- Nhận xét tiết học.
 4. Dặn dò: 
- Về đọc bài, đoạn hay cho người thân nghe.
- Lắng nghe yêu cầu tiết học.
- 1 em đọc, lớp theo dõi.
Từng nhóm 3 em đọc bài.
- 2 học sinh đọc toàn bài.
- Học sinh đọc thi.
- Lớp nhận xét.
- 1 học sinh nhận xét tiết học.
Boài döôõng naêng khieáu.
LUYEÄN CHÖÕ : THƯ THĂM BẠN
I Muïc tieâu: 
Luyeän vieát ñuùng maãu, ñuùng côõ, neùt chöõ ñeàu.
Vieát vaø trình baøy ñuùng, ñeïp ñoaïn hai cuûa baøi: “Thư thăm bạn”
II Caùc hoaït ñoäng:
Thời gian
Hoạt đñộng dạy
Hoạt đñộng học
1. Ổn ñịnh :
Baøi học.
òGiới thiệu baøi: Neâu yeâu cầu của tiết học.
ôHD vieát töø khoù::
-Yeâu caàu 2 em ñoïc baøi.
- Neâu yeâu caàu ñoaïn vieát.
- Tìm nhöõng töø vieát khoù coù trong ñoaïn
 ô Vieát vaøo vôû: 
- Ñoïc ñoaïn vieát. 
-Yeâu caàu hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû.
- Ñoïc baøi cho hoïc sinh soaùt loãi
- Chaám baøi.
Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học, tuyeân dương học sinh vieát baøi tốt.
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe yeâu cầu tiết học.
- 1 -> 2 em ñoïc laïi baøi
- Hoïc sinh neâu.
- Vieát baûng con.
- Nhận xeùt.
- Vieát vaøo vôû.
- Ñoåi vôû soaùt loãi. Neâu kết quả, chöõa baøi.
- 1 học sinh nhận xeùt tiết học.
Bồi dưỡng – Phụ đạo
TOAÙN
I Mục tieâu: 
Reøn kó naêng đọc, viết các số ở hàng triệu, lớp triệu.
Bồi dưỡng năng lực học toaùn.
II Caùc hoạt ñoäng dạy học.
Thời gian
Hoạt đñộng dạy
Hoạt đñộng học
1.Ổn ñịnh :
2.Baøi học.
òGiới thiệu baøi: Neâu yeâu cầu của tiết học.
òò Phụ đạo:
Hướng dẫn laøm VBTT4/ 13
ôBaøi 1: Viết theo mẫu:
- GV chốt lại kết quả ñuùng .
ô Baøi 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) 
Nhận xeùt choát keát quaû.
ô Baøi 3: Höôùng daãn HS viết tiếp vào chỗ chấm. 
Nhận xeùt choát keát quaû.
òò Bồi dưỡng:
ô Baøi 1: Làm BT2/ VBT
Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) 
Nhận xeùt choát keát quaû.
ô Baøi 2: Làm BT3/ VBT
Höôùng daãn HS viết tiếp vào chỗ chấm. 
ô Baøi 3: Tìm x, biết:
(x – 342) : 6 = 0
3.Củng cố: 
- Nhận xeùt tiết học, tuyeân dương học sinh laøm baøi tốt.
 4. Dặn doø: 
- Chuaån bò baøi sau.
- Lắng nghe yeâu cầu tiết học.
- 1 em leân bảng , lớp laøm baøi vaøo vở.
- Nối tiếp neâu kết quả.
- Nhận xeùt.
- 1 em leân baûng giaûi, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- Neâu kết quả, chöõa baøi.
- Laøm baøi 
- Neâu keát quaû 
- Ñoåi vôû kieåm tra.
- 1 em leân baûng giaûi, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- Neâu kết quả, chöõa baøi.
- Laøm baøi 
- Neâu keát quaû 
- Ñoåi vôû kieå

File đính kèm:

  • docGiao an.doc
Giáo án liên quan