Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Động vật cần gì để sống? - Trường TH Tân Tạo

Theo em động vật cần gì để sống? Hãy vẽ sơ đồ thể hiện những yếu tố cần thiết giúp cho động vật sống và phát triển bình thường.

Quan sát và kể những điều kiện đã có hoặc còn thiếu cho sự sống của từng con chuột trong mỗi chiếc hộp sau?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 23/11/2023 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Động vật cần gì để sống? - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC 
Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 
KiÓm tra bµi cò : 
C©u hái 1 : H·y nªu sù trao ® æi khÝ cña thùc vËt trong 	 qu ¸ tr×nh quang hîp ? 
C©u hái 2 : H·y nªu sù trao ® æi khÝ cña thùc vËt trong 	 qu ¸ tr×nh h« hÊp ? 
 - Trong qu ¸ tr×nh quang hîp thùc vËt hÊp 	 thô khÝ c¸c-b«-nÝc vµ th¶i khÝ «-xi. 
 - Trong qu ¸ tr×nh h« hÊp thùc vËt hÊp 	 thô khÝ «-xi vµ th¶i khÝ c¸c-b«-nÝc . 
KHOA HỌC 
Đề xuất câu hỏi 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
KHOA HỌC 
 Theo em động vật cần gì để sống? Hãy vẽ sơ đồ thể hiện những yếu tố cần thiết giúp cho động vật sống và phát triển bình thường . 
Hộp 1 
Hộp 2 
Hộp 3 
Hộp 4 
Hộp 5 
Quan sát và kể những điều kiện đã có hoặc còn thiếu cho sự sống của từng con chuột trong mỗi chiếc hộp sau? 
KHOA HỌC 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
1 
2 
3 
4 
5 
Chuột sống ở hộp 
Điều kiện được cung cấp 
Điều kiện thiếu 
1 
2 
3 
4 
5 
Chuột sống ở hộp 
Điều kiện được cung cấp 
Điều kiện thiếu 
Ánh sáng , nước , 
không khí 
Thức ăn 
Ánh sáng , không khí , 
 thức ăn 
Nước 
Ánh sáng , nước , 
không khí , thức ăn 
Ánh sáng , nước , 
thức ăn 
Không khí 
Nước , không khí , 
 thức ăn 
Ánh sáng 
Hộp 1 
Hộp 2 
Hộp 3 
Hộp 4 
Hộp 5 
Thử tài dự đoán 
  Các em hãy dự đoán xem con chuột trong hộp nào chết trước ? Tại sao ? 
  Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ? 
Hộp 1 
Hộp 2 
Hộp 3 
Hộp 4 
Hộp 5 
Sẽ chết sau con chuột trong hộp 4 và hộp 2 
Sẽ chết sau con chuột trong hộp 4 
Sống bình thường 
Sẽ chết trước tiên 
Sống không khỏe mạnh 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
KHOA HỌC 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
 Từ những gì vừa tìm hiểu , các nhóm hãy vẽ lại sơ đồ mô phỏng các yếu tố cần để cho động vật sống và phát triển bình thường . 
Hộp 3 
Đố các bạn vì sao bạn của tôi sống trong hộp 3 vẫn sống bình thường ? 
KHOA HỌC 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
 Động vật cần có đủ không khí , thức ăn , nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại , và phát triển bình thường . 
KHOA HỌC 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
Caùc yeáu toá caàn thiết ñeå ñoäng vaät soáng vaø phaùt trieån 
bình thöôøng . 
1. NÖÔÙC UOÁNG 
2. KHOÙI 
3. AÙNH SAÙNG 
4. BUÏI 
5. NÖÔÙC THAÛI 
6. THÖÙC AÊN 
7. KHOÂNG KHÍ 
8. VI KHUAÅN 
 Em hãy quan sát để tìm ra các chữ số chứa các yếu tố cần cho một con vật sống và phát triển bình thường . 
 Troø chơi : Ai tinh mắt 
ĐỘNG VẬT 
Không khí 
Nước uống 
Ánh sáng 
Thức ăn 
KHOA HỌC 
ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? 
Tieát hoïc keát thuùc 
 KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINH VUI KHOÛE 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_dong_vat_can_gi_de_song_truong.ppt
Giáo án liên quan