50 bài tập đại cương về kim loại

1)Muối Fe2+ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+, I2, MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần :

A. Fe3+<><><><><>

2)Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2+Br2 2FeBr3 2NaBr+Cl2 2NaCl+Br2

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 50 bài tập đại cương về kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch đầu là 
A. 1,04 mol	B. 0,64 mol	C. 0,94 mol	D. 0,88 mol
8)Cho 11,34 gam bột Al vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2 Mvà CuCl2 x M sau khi phản ứng phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp 2 kim loại. x có giá trị là :
A. 0,4	B. 0,5	C. 0,8	D. 1,0
9) Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y , 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H2 (đktc). Để hòa tan m gam hỗn hợp X cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết rằng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO).
A. 1200ml	B. 800ml	C. 720ml	D.480ml
10)Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M(sản phẩm khử duy nhất là NO)
A. 540 ml	B. 480 ml	C. 160ml	D. 320 ml
11)Cho 6,72 gam bột Fe tác dụng với 384 ml dung dịch AgNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam bột Cu?
 A. 4,608 gam	B. 7,680 gam	C. 9,600 gam	D. 6,144 gam
12) 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và Fe(NO3)3 0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3?(sản phẩm khử của HNO3 duy nhất là NO)
A. 18,24 gam	B. 15,20 gam	C. 14,59 gam	D. 21,89 gam
13)Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. m có giá trị là :	A. 31,04 gam	B. 40,10 gam	C. 43,84 gam	D. 46,16 gam
14)Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 (số mol Fe(OH)2=số mol FeO trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đồi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Cho Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. p có giá trị là :	A. 0,28 gam	B.0,56 gam	C. 0,84 gam	D. 1,12 gam
15)Phản ứng nào sau đây chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu hơn so với Cu. :
A. Fe+Cu2+Fe2++Cu	B. Fe2++Cu	Cu2++Fe
C. 2Fe3++Cu2Fe2++Cu2+	D. Cu2++2Fe2+2Fe3++Cu
16)Khẳng định nào sau đây là đúng?
(1) Cu có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3	
(2) Hỗn hợp gồm Cu,Fe2O3,Fe3O4 có số mol Cu bằng ½ tổng số mol Fe2O3 và Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch HCl
(3)Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2
(4)Cặp oxi hóa khử MnO4–/Mn2+ có thế điện cực lớn hơn cặp Fe3+/Fe2+
A. Tất cả đều đúng	B.(1),(2),(3)	C. (1),(2)	D.(1),(3)
17)Cho các kim loại : Fe,Cu,Al,Ni và các dung dịch : HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3. Cho từng kim loại vào từng dung dịch muối có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?
A.16	B. 10	C. 12	D.9
18)Cho 1,152 gam hỗn hợp Fe,Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư . Sau khi phản ứng xong thu được 8,208 gam kim loại. Vậy % khối lượng Mg là :
A. 63,542%	B. 41,667%	C. 72,92%	D. 62,50%
19)Cho 200ml dung dịch AgNO3 2,5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17,28 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. m có giá trị là :
A.28,7 gam	B. 34,44 gam	C. 40,18 gam	D. 43,05 gam
20)Dùng phản ứng của kim loại với dung dịch muối không thể chứng minh :
A. Cu có tính khử mạnh hơn Ag	B. Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+
C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+	D. K có tính khử mạnh hơn Ca
21)Cho một số giá trị thế điện cực chuẩn E0(V):
Mg2+/Mg : –2,37; Zn2+/Zn : –0,76V; Pb2+/Pb : –0,13; Cu2+/Cu : +0,34V.
Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào có sức điện động nhỏ nhất?
A. Mg và Cu	B. Zn và Pb	C. Pb và Cu	D. Zn và Cu
22)Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688lít NO ở đktc và dung dịch A. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là :
A. 36,3 gam	B. 30,72 gam	C. 14,52 gam	D. 16,2 gam
23)Cho 2 phương trình ion rút gọn :
a)M2++XM+X2+	b)M+2X3+M2++2X2+
Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Tính khử : X>X2+>M	B. Tính khử : X2+>M>X
C.Tính oxi hóa : M2+>X3+>X2+	D. Tính oxi hóa : X3+>M2+>X2+
24)Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng , lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9,1 gam chất rắn Y. x có giá trị :	A. 48,6 gam	B. 10,8 gam	C. 32,4 gam	D. 28 gam
25)Hòa tan hết m gam Fe tan hết trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 x M và AgNO3 0,5M thu được dung dịc A vả 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). x có giá trị là :	A. 0,8	B. 1,0	C. 1,2	D. 0,7
26) Hòa tan hết m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO3)3 12,1 % thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71%. Nồng độ phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 sinh ra trong dung dịch A là :
A. 7,11%	B. 3,55%	 C. 8,89%	D. 4,44% 
27)Oxi hóa 1,12 gam bột sắt thu được 1,36 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư. Hòa tan hết hỗn hợp vào 100 ml dung dịch HCl thu được 168 ml H2 đktc, dung dịch sau phản ứng không còn HCl. 
a)Tổng khối lượng muối thu được là : A. 2,54 gam	 B. 2,895 gam C. 2,7175 gam D. 2,4513 gam
b)Nồng độ dung dịch HCl là : A. 0,4M	B. 0,45M	C. 0,5M	D. 0,375M
28) Cho 58 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là :
A. 9,6 gam	B. 11,2 gam	C. 14,4 gam	D. 16 gam
29)Cho 6,48 gam bột kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là: 
A. 16,4 gam                    B. 15,1 gam      	 C. 14,5 gam                    D. 12,8 gam
30) Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ M của dung dịch HNO3 và khối lượng muối trong dung dịch Z1. A.1,6M và 24,3 gam	 B.3,2M và 48,6 gam C.3,2M và 54 gam D.1,8M và 36,45gam
31) Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và Cu đem cho vào HCl dư, thu được dung dịch B và còn 1g Cu không tan. Sục NH3 dư vào dung dịch B. Kết tủa thu được đem nung ngoài không khí tới hoàn toàn được 1,6g chất rắn. Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là: A. 1g	 B. 3,64g	C. 2,64g	D. 1,64g
32)Lấy một cốc đựng 34,16 gam hỗn hợp bột kim loại đồng và muối Fe(NO3)3 rắn khan.Đổ lượng nước dư vào cốc và khuấy đều hồi lâu, để các phản ứng xảy ra đến cùng (nếu có). Nhận thấy trong cốc còn 1,28 gam chất rắn không bị hòa tan. Chọn kết luận đúng:
A. Trong 34,16 gam hỗn hợp lúc đầu có 1,28 gam Cu và 32,88 gam Fe(NO3)3
B. Trong hỗn hợp đầu có chứa 14,99% Cu và 85,01% Fe(NO3)3 theo khối lượng
C. Trong hỗn hợp đầu có chứa 12,85% Cu và 87,15% khối lượng Fe(NO3)3
D. Tất cả đều không phù hợp với dữ kiện cho.
33) Đem hòa tan 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng, sau khi kết thúc phản ứng, thấy còn lại 1,12 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi kết thúc phản ứng, thấy xuất hiện m gam chất không tan. Trị số của m
là:	A. 19,36	B. 8,64	C. 4,48	D. 6,48
34) Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất không tan là Cu. Phần dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan nào?
A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3	B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2
C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2	D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2
35)Sau các thí nghiệm nào dưới đây thu được lượng Ag lớn nhất ?
A. Cho 8,4 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M
B. Cho hỗn hợp gồm 5,6 gam bột Zn và 2,8 gam Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M
C. Nhiệt phân 20,6 gam hỗn hợp gồm AgNO3 và Ag theo tỉ lệ số mol 
D. Cho 5,4 gam bột Al tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 1M 
36)Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 
0,328 m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. 
m có giá trị là :	A. 40 gam	B. 43,2 gam	C. 56 gam	D. 48 gam
37)Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2. Cô cạn dung dịch A thu được 47,74 gam chất rắn khan. Nếu cho 12,12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kim loại?
A. 82,944 gam	B. 103,68 gam	 C. 99,5328 gam	D. 108 gam
38)Cho E0(Ag+/Ag)=+0,8V; E0(Pb2+/Pb)=–0,13V; E0(V2+/V)=–1,18V
Phản ứng nào sau đây xảy ra?
A. V2++2AgV+2Ag+	B. V2++PbV+Pb2+
C. 2Ag++Pb2+2Ag+Pb	D. 2Ag++Pb2Ag+Pb2+
39)Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần : Na+, O2–, Al3+, Mg2+
A. Na+> O2–> Al3+>Mg2+	B. O2–> Na+>Mg2+> Al3+
C. O2–> Al3+>Mg2+> Na+	D. Na+> Mg2+> Al3+> O2–
40) Hòa tan hết 35,84 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HNO3 1M tối thiểu thu được dung dịch A trong đó số mol Fe(NO3)3 bằng 4,2 lần số mol Fe(NO3)2. và V lít NO(đktc). Số mol HNO3 tác dụng là :	A. 1,24 mol	B. 1,50 mol	C. 1,60 mol	D. 1,80 mol
41)Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 m gam chất rắn. Xác định nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X?
A.9,81%	B. 12,36% 	C.10,84%	D. 15,6%
42)Cho 1 lượng Fe tan hết vào dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và 0,15 mol AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO3)3 , khí NO và chất rắn Y.Cho x gam bột Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lương Fe(NO3)3 là 7,986 gam. x có giá trị là :
A.1,344 gam	B. 1,28 gam	C. 1,92 gam	D.1,536 gam
43)Hòa tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn (dư) tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn.. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 27,96 gam kết tủa. p có gìá trị là :
A. 20,704 gam	.B.20,624 gam	 C. 25,9

File đính kèm:

  • doc50 bai tap kho dai cuong ve kim loai.doc