Đề thi trắc nghiệm môn hoá học 12 thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Dung dịch FeCl3 không thể hoà tan được kim loại nào?

A. Pt. B. Cu C. Fe D. Ni

Câu 2: Cho 10 (g) bột Fe vào 500 ml dung dịch FeCl3 x mol/l, khuấy đều tới phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bột Fe còn lại 8,6 (g). Giá trị của x là:

A. 0,1 M B. 0,2M C. 0,05M D. 0,25M

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn hoá học 12 thời gian làm bài: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Mê Linh
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 485
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Dung dịch FeCl3 không thể hoà tan được kim loại nào?
A. Pt.	B. Cu	C. Fe	D. Ni
Câu 2: Cho 10 (g) bột Fe vào 500 ml dung dịch FeCl3 x mol/l, khuấy đều tới phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bột Fe còn lại 8,6 (g). Giá trị của x là:
A. 0,1 M	B. 0,2M	C. 0,05M	D. 0,25M
Câu 3: Phản ứng nào không thể tạo glucozơ?
A. CO2+ H2O	B. Thuỷ phân Mantôzơ
C. Trùng hợp 3 phân tử CH3CHO	D. HCHO
Câu 4: Cho X là 1 aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 14,5 (g) X tác dụng dung dịch HCl dư được 18,15 (g) muối của X. CTCT của X là:
A. CH2(NH2)-CH2-COOH	B. C6H12(NH2)-COOH
C. CH3CH2CH(NH2)-COOH	D. CH3-CH(NH2)-COOH
Câu 5: Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH=2. Để trung hoà hoàn toàn 0,59 (g) hỗn hợp 2 amin no, đơn chức , bậc 1 (có số nguyên tử C 4) phải dùng 1 (l) dung dịch X. CTPT của 2 amin lần lượt là:
A. CH3NH2 ( hoặc C2H5NH2) và C4H9NH2	B. CH3NH2 và C3H7NH2
C. CH3NH2 và C2H5NH2	D. C3H7NH2 (hoặc C2H5NH2) và C4H9NH2
Câu 6: Từ xenlulozơ có thể sản xuất được :
A. Tơ enang	B. Nilon-6,6	C. Tơ axetat	D. Tơ capron
Câu 7: Cho dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m (g) kết tủa. Thể tích V và khối lượng m lần lượt là:
A. 11,2 (l); 90 (g)	B. 16,8 (l); 60 (g)	C. 11,2 (l); 40 (g)	D. 11,2 (l); 60 (g)
Câu 8: Trong các phản ứng cho dưới đây phản ứng nào mạch polime bị cắt ra?
A. Thuỷ phân poli(vinyl axetat)
B. Thuỷ phân tơ capron: (-NH-(CH2)5-CO-)n + nH2O
C. Cao su isopren + nHCl
D. Clo hoá PVC điều chế tơ clorin : PVC + Cl2
Câu 9: Để trung hoà 25(g) dung dịch của 1 amin đơn chức nồng độ 12,4% cần dùng 100 (ml ) dung dịch HCl 1M. CTPT của X là:
A. C2H7N	B. C3H5N	C. C3H7N	D. CH5N
Câu 10: Hiện tượng nào sai khi nhúng 1 thanh Al kim loại vào dung dịch CuSO4:
A. Màu xanh của dung dịch nhạt dần	B. Có Cu màu đỏ bám vào thanh Al
C. Không thấy bọt khí thoát ra	D. Thanh Al tan ra và có khí thoát ra 
Câu 11: Bệnh nhân phải tiếp đường ( Tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?
A. Saccarozơ	B. Loại nào cũng được
C. Fructozơ	D. Glucozơ
Câu 12: Khi thuỷ phân tinh bột, ta thu được sản phẩm cuối cùng là:
A. Fructozơ	B. Mantozơ	C. Glucozơ	D. Saccarozơ
Câu 13: Để phân biệt bột gạo với vôi tôi, bột thạch cao (CaSO4.2H2O), bột đá vôi (CaCO3), có thể dùng chất nào cho dưới đây?
A. Dung dịch iốt	B. Dung dịch NaOH	C. Dung dịch quỳ tím	D. Dung dịch HCl
Câu 14: Cho các kim loại : Cu,Cr, Al, Na. Hãy sắp xếp các kim loại đó theo độ cứng giảm dần:
A. Al,Cu, Cr, Na	B. Cu,Cr, Al,Na	C. Cr,Cu, Al, Na	D. Cr,Cu, Na, Al
Câu 15: Những nhóm kim loại nào dưới đây có thể hoà tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội?
A. Mg, Zn, Cu, Fe	B. Mg, Zn, Cu, Ag	C. Mg,Al, Zn	D. Al, Zn, Fe, Cu
Câu 16: Giả sử trong 1 giờ cây xanh hấp thụ 6 mol CO2 trong sự quang hợp thì số mol O2 sinh ra là:
A. 9 mol	B. 3 mol	C. 12 mol	D. 6 mol
Câu 17: Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Biết rằng a<c+d/2. Tìm điều kiện về b (so với a, c, d) để được 1 dung dịch chứa 3 ion kim loại?
A. b>c-a	B. b<c-a+d/2	C. b<c-a	D. b<c+a/2
Câu 18: Chất nào sau đây là amin bậc 2?
A. H2N-CH2-CH2-NH2	B. CH3-NH-C2H5
C. (CH3)3N	D. CH3-CH(NH2)-CH3
Câu 19: Đồng phân của glucozơ là:
A. Fructozơ	B. Mantozơ	C. Xenlulozơ	D. Saccarozơ
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh	B. Tinh bột có trong tế bào thực vật
C. Tinh bột là hợp chất cao phân tử thiên nhiên	D. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là iốt
Câu 21: Glucozơ và Fructozơ tác dụng với chất nào sau đây tạo ra cùng 1 sản phẩm?
A. Cu(OH)2	B. H2 ( xúc tác Ni,t0)
C. Na	D. Dung dịch AgNO3/NH3
Câu 22: Tinh bột tan có phân tử khối là 4050 ĐVC. Số mắt xích (C6H10O5) trong phân tử tinh bột tan là:
A. 26	B. 28	C. 25	D. 27
Câu 23: Trong số các polime cho dưới đây, polime nào không phải là polime tổng hợp ?
A. PVC	B. Tơ capron
C. PE, PS	D. Tơ xenlulozơ axetat
Câu 24: Cho m (g) Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 và AgNO3 ở cùng nồng độ 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch vẫn còn màu xanh và thu được bột rắn có khối lượng 2,8 (g). Tính m?
A. 5,6 (g)	B. 1,12 (g)	C. 2,8 (g)	D. 16,8 (g)
Câu 25: Phản ứng nào sau đây tạo ra Fe(NO3)3?
A. Fe + ddHNO3 đặc nguội 
B. Fe + dd Cu(NO3)2
C. Fe(NO3)2 +dd AgNO3
D. Fe + dd Fe(NO3)2
-----------------------------

File đính kèm:

  • docde thi trac nghiem.doc