Phân phối chương trình môn tiếng Anh 8

Revision

Getting started & Listen and Read

Speak + Language focus 1,2

Listen + Language focus 3,4

Read

Write

Getting started & Listen and Read

Speak + Language focus 1

Listen + Language focus 2,3

 

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn tiếng Anh 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS ÁI QUỐC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH 8 – 37 TUẦN
Cả năm: 37 tuần, 111 tiết
Học kì I: 19 tuần, 57 tiết
Học kì II: 18 tuần, 54 tiết
HỌC KÌ I
BÀI/ UNIT
TIẾT
NỘI DUNG BÀI DẠY
GHI CHÚ
1
Revision
Unit 1:
My friends
2
Getting started & Listen and Read 
3
Speak + Language focus 1,2
4
Listen + Language focus 3,4
5
Read 
6
Write 
Unit 2:
Making arrangements
7
Getting started & Listen and Read
8
Speak + Language focus 1 
9
Listen + Language focus 2,3
10
Read 
11
Write
Không dạy phần 3
Unit 3:
At home
12
Getting started & Listen and Read 
13
Speak 
14
Listen 
15
Read
16
Write
17
Language Focus 
Unit 4:
Our past
18
Revision
19
Written Test
20
Test correction
21
Getting started & Listen and Read
22
Speak 
23
Listen
24
Read
25
Write
26
Language focus
Unit 5:
Study habits
27
Getting started & Listen and Read 
28
Speak + Language focus 1
29
Listen + Language focus 3,4
Không dạy phần LF2
30
Read
31
Read (Cont)
32
Write
Unit 6:
The young pioneers club
33
Getting started & Listen and Read 
34
Speak
35
Listen
36
Lesson 3: Read
Không dạy câu g – phần 2
37
Lesson 4: Write
38
Lesson 5: Language focus
39
Revision
40
Written Test
41
Test correction
Unit 7:
My neighborhood
42
Getting started & Listen and Read 
43
Speak 
44
Listen
45
Read
46
Write 
47
Language focus 
Unit 8:
Country life and city life
48
Getting started & Listen and Read 
49
Speak + Language focus 1,2 
50
Listen + Language focus 3,4,5
51
Read
52
Write
Revision
Semester test
53
Revision
54
Revision
55
Revision
56
Test for the first term
57
Test correction
HỌC KÌ II
BÀI/ UNIT
TIẾT 
NỘI DUNG BÀI DẠY
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
Unit 9:
A first-aid course
58
Getting started &Listen and Read
59
Speak
60
Listen 
61
Read 
62
Write 
63
Language focus
Unit 10:
Recycling
64
Getting started &Listen and Read
65
Speak 
66
Listen
67
Read 
68
Write
69
Language focus
Unit 11:
Traveling around Vietnam
70
Getting started &Listen and Read
71
Speak
72
Listen
73
Read
74
Write
75
Language focus 
76
Revision
77
Written Test
78
Test correction
Unit 12:
A vacation abroad
79
Getting started &Listen and Read
80
Speak 
81
Listen
82
Read
83
Write
84
Language focus
Unit 13:
Festivals
85
Getting started &Listen and Read 
86
Speak
87
Listen
88
Read 
89
Write 
90
Language Focus 
Unit 14:
Wonders of the world
91
Getting started &Listen and Read
92
Speak
93
Listen
94
Read
95
Write
96
Language focus
97
Revision
98
Written Test 
99
Test correction
Unit 15:
Computers
100
Getting started &Listen and Read 
101
 Speak
102
Listen – Unit 16
103
Read 
104
Write 
105
Language Focus 
Revision
Semester test
106
Revision
107
Revision
108
Revision
109
Revision
110
Second semester test
111
Test correction
Nội dung điều chỉnh
Học kì I: Unit 4, 6, 7 – Tách tiết Speak + Listen từ 1 tiết thành 2 tiết
Học kì II: Unit 9, 10, 14 – Tách tiết Speak + Listen từ 1 tiết thành 2 tiết
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 9 – 37 TUẦN
Cả năm 37 tuần, 74 tiết
Học kì I: 19 tuần, 38 tiết
Học kì II: 18 tuần, 36 tiết
HỌC KÌ I
BÀI/ UNIT
TIẾT 
NỘI DUNG BÀI DẠY
GHI CHÚ
1
Ôn tập/ Kiểm tra
Unit 1:
A visit from a pen pal
2
Getting started & Listen and read
3
Speak & Listen
4
Read
5
Write
6
Language focus
Unit 2:
Clothing
7
Getting started & Listen and read
8
Speak
9
Listen
10
Read
11
Write
12
Language focus
13
Written Test
14
Test correction 
Unit 3:
A trip to the countryside
15
Getting started & Listen and read
16
Speak
17
Listen
18
Read
19
Write
20
Language focus
Unit 4:
Learning a foreign language
21
Getting started & Listen and read
22
Speak
23
Listen
24
Read
25
Write
26
Language focus
27
Written Test
28
Test correction
Unit 5:
The media
29
Getting started & Listen and read
30
Speak 
31
Listen
32
Read
33
Write
34
Language focus
Revision
Semester test
35
Revision
36
Revision
37
First semester test
38
Test correction
HỌC KÌ II
BÀI/ UNIT
TIẾT
NỘI DUNG BÀI DẠY
GHI CHÚ
Unit 6:
The environment
39
Getting started & Listen and read
40
Speak & Listen
41
Read
42
Write
43
Language focus
44
Getting started & Listen and read
Unit 7:
Saving energy
45
Speak
46
Listen
47
Read
48
Write
49
Language focus
50
Written Test
51
Test correction
Unit 8:
Celebrations
52
Getting started & Listen and read
53
Speak 
54
Listen
55
Read
56
Write
57
Language focus
Unit 9:
Natural disasters
58
Getting started & Listen and read
59
Speak
60
Read
61
Write
62
Listen + Language focus 1
Không dạy phần 2, 3, 4
63
Written Test
64
Test correction
Unit 10:
Life on other planets
65
Getting started & Listen and read
66
Speak & Listen
Không dạy phần c – Spk
67
Read
Không dạy bài tập a
68
Write
69
Language focus
Revision
Semester test
70
Revision
71
Revision
72
Revision
73
Second semester test
74
Test correction
Nội dung điều chỉnh
Học kì I: Unit 3,5 – Tách tiết Speak + Listen từ 1 tiết thành 2 tiết
Học kì II: Unit 7, 8 – Tách tiết Speak + Listen từ 1 tiết thành 2 tiết

File đính kèm:

  • docPPCT ANH 37 TUAN(1).doc
Giáo án liên quan