Phân phối chương trènh tiếng anh THCS lớp 8 áp dụng từ năm học 2014-2015

Bài mở đầu 1 1 Ôn tập và kiểm tra đầu năm

Unit 1 : My friends

5 2 Getting started + listen and read

 3 Speaking + Listening

 4 Reading

 5 Writing

 6 Language focus

Unit 2 : Making arrangements

(Trang 24 không dạy phần 3)

5 7 Getting started + listen and read

 8 Speaking + Listening

 9 Reading

 10 Writing 1,2

 11 Language focus

 Unit 3 : At home

6 12 Getting started + listen and read

 13 Speaking

 14 Listening + LF 4

 15 Reading

 16 Writing

 17 Language focus 1,2,3

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trènh tiếng anh THCS lớp 8 áp dụng từ năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THCS LỚP 8
Áp dụng từ năm học 2014-2015
Cả năm 35 tuần ( 105 tiết )
Học kỳ 1 : 54 tiết 
Học kỳ 2 : 51 tiết 
Bài ( Unit )
Tổng số tiết 
Tiết theo PPCT
Nội dung
Bài mở đầu 
1
1
Ôn tập và kiểm tra đầu năm 
Unit 1 : My friends 
5
2
Getting started + listen and read
3
Speaking + Listening 
4
Reading
5
Writing 
6
Language focus
Unit 2 : Making arrangements
(Trang 24 không dạy phần 3) 
5
7
Getting started + listen and read
8
Speaking + Listening 
9
Reading
10
Writing 1,2
11
Language focus
 Unit 3 : At home
6
12
Getting started + listen and read 
13
Speaking
14
Listening + LF 4
15
Reading 
16
Writing 
17
Language focus 1,2,3
1
18
Revision
1
 19
Written Test 1
 Unit 4: Our past 
5+1
20
Getting started + listen and read + Language focus 4
21
Speaking + Language focus 3
22
Listening + Language focus 1,2
23
Test review
24
Reading
25
Writing
 Unit 5: Study habits
(phần 2 trang 52 không dạy , dành thời gian cho luyện tập phần 3,4)
 6
26
Getting started + listen and read
27
Speaking + LF3
28
Listening 
29
Reading 
30
Writing 
 31
Language focus 3,4
Unit 6 : The Young Pioneers Club
(Trang 57 câu g không dạy )
 5
32
Getting started + listen and read
33
Speaking + LF3 
34
Listening + LF 1,2
35
Reading
36
Writing
1
37
Revision
1
38
Written Test 2
Unit 7 : My neighborhood
 5+1
39
Getting started + listen and read + Language focus 1,2
40
Speaking + Language focus 3
41
Listening + Language focus 4
42
Test review
43
Reading 
44
Writing + Language focus 5
Unit 8 : Country life and City life
5
45
Getting started + listen and read + LF 4,5
46
Speaking + LF3 
47
Listen + LF 1,2
48
Reading
49
Writing
Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
5
50
Revision
51
Revision
52
Revision
53
First term written test 
54
Test review 
 HỌC KỲ II
Bài ( Unit )
Tổng số tiết 
Tiết theo PPCT
Nội dung
Unit 9 : A First – Aid Course
5
55
Getting started + listen and read
56
Speaking + LF3,4 
57
Listening
58
Reading
59
Writing
Unit 10 : Recycling
6
60
Getting started + listen and read
61
Speaking
62
Listening + LF 3,4
63
Reading
64
Writing 
65
Language focus 1,2
Unit 11:Traveling around Vietnam
6
66
Getting started + listen and read
67
Speaking + LF 3,4
68
Listening 
69
Reading
70
Writing
71
Language focus 1,2
1
72
 Revision
1
73
Written Test 3
Unit 12 : A Vacation abroard
 5+1
74
Getting started + listen and read
75
Speaking + Language focus 1,2
76
Listening +Language focus 3
77
Test review
78
Reading
79
Writing
Unit 13 : Festivals
 6
80
Getting started + listen and read
81
Speaking
82
Listening LF 3
83
Reading
84
Writing 
85
Language focus 1,2,4
 Unit 14 : Wonders of the world 
 6
86
Getting started + listen and read
87
Speaking
88
Listening +LF4
89
Reading
90
Writing 
91
Language focus 1,2,3
1
92
Revision
1
93
Written Test 4
Unit 15 : Computers
6+1 
94
Getting started + listen and read
95
Speaking
96
Listening(dạy phần listen bài 16)
97
Test Review
98
Reading
99
Writing 
100
Language focus
Ôn tập và kiểm tra học kỳ II
101
Revision
102
Revision
103
Revision
104
Second term Written Test
105
Test Review

File đính kèm:

  • docPPCT ANH LỚP 8.doc
Giáo án liên quan