Lịch báo giảng - Lớp 1 năm học 2012 - 2013 tuần 16 buổi sáng

I/ Mục tiêu

- Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp.

- Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp

- Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp,khi nghe giảng

II/ Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh bài tập 1, 2

- Vở bài tập Đạo Đức 1

III/ Các hoạt độngdạy học:

 

doc19 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng - Lớp 1 năm học 2012 - 2013 tuần 16 buổi sáng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần iêm
 i - ê - mờ - iêm (cá nhân, lớp)
- Chữ x trước, iêm đứng sau
- HS ñaùnh vaàn , ñoïc trôn tieáng vaø töø 
- Giống nhau cách phát âm, khác nhau yêm bắt đầu bằng y.
- HS viết bảng con: iêm, yêm ,dừa xiêm, cái yếm
- HS đọc thầm
- HS đọc từ (cá nhân, nhóm, lớp)
TIEÁT 2 
Hoạt động 1:(10’) Luyện đọc
1/ Luyện đọc : vần mới ở tiết 1
2/ Đọc các câu ứng dụng:
- Tranh vẽ gì?
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Hướng dẫn HS đọc.
- Chỉnh sai cho HS
- Đọc mẫu câu ứng dụng
Họat động 2:(15’) Luyện viết
1/ Giới thiệu bài tập viết
2/ Hướng dẫn tập viết: vần iêm có độ cao chữ i - ê - m là 2 ô li vở. yêm ( chữ y dài 5 ô li). Khoảng cách giữa các từ 1 ô, giữa các tiếng 1/2 ô
3/ Chấm, chữa 1 số bài
Họat động 3:(10’) Luyện nói
- Chủ đề gì?
- Tranh vẽ gì?
- Bạn trai trong tranh được điểm mười, bạn có vui không?
- Khi có đỉêm mười em muốn khoe với ai đầu tiên?
- Muốn có điểm mười em phải học tập như thế nào?
- Lớp em bạn nào hay được điểm mười? Em đã được mấy điểm mười?
Họat động 4:(5’) Củng cố - Dặn dò
- Đọc SGK
- Hướng dẫn tìm tiếng mới
- Dặn dò học bài ở nhà, xem trước bài 66
- HS lần lượt đọc :
iêm - xiêm - dừa xiêm
yêm - yếm - cái yếm
- HS đọc từ ngữ ứng dụng
(cá nhân, tổ, nhóm, lớp)
- Xem tranh và nhận xét
- Đọc ( 2 em)
- Lần lượt đọc lại câu ứng dụng ( 3 em)
- HS giở vở tập viết
- Lắng nghe, quan sát chữ viết của giáo viên.
- Đọc chủ đề: Điểm mười.
- Trong lớp bạn trai được điểm mười.
- Trả lời
- Trả lời
- Trả lời
- Cả lớp đọc SGK
************************************************************************
THỦ CÔNG : ( Tieát 16)
GAÁP CAÙI QUAÏT ( Tiết 2)
I/ Mục tiêu
	- HS nắm được cách gấp cái quạt.Nhôù thaønh thaïo qui trình gaáp quaït 
 - Gấp được cái quạt bằng giấy.ñeïp vaø ñuùng 
II/ Chuẩn bị:
	- Các hình mẫu gấp cái quạt.
	- Quạt giấy mãu.
	- 1 tờ giấy màu hình chữ nhật.
	- 1 sơị chỉ .
	- Bút chì thức kẻ, hồ dán.
III/Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:(10’)
Ôân laïi qui trình gaáp quaït
- HS nhắc lại cách gấp cái quạt. gồm có những bước nh thế nào ?
Hoạt động 2:(20’) Hướng dẫn HS thực hành.
Bước 1/ gấp giấy.
 -Quan sát hình 3 gấp như tiết trước gấp mẫu.
-Bước 2: Gấp đôi hình 3 để lấy dấu giữa, sau đó dùng dây chỉ dể buột lại và phết hồ để dán,
-Bước 3: Gấp đôi ,dùng tay ép chặt để hai phần gắn chặt vào nhau. :hình 4,5 SGV /215
-HS thực hành gấp cái quạt.
Hoạt động 3:(5’)
- Nhận xét thái độ học tập của HS.
- Đánh giá sản phẩm
- Làm vệ sinh lớp.
- Dặn dò: Bài tuần sau
- 3 HS nhắc lại.
- HS: quan sát
-HS quan sát.
- Cho HS thực hành từng bước.
- GV giúp đỡ HS làm .
- HS: lắng nghe.
************************************************************************** 
Thöù tư ngaøy 7 thaùng 12 naêm 2011
HỌC VÀN : ( Tieát 155-156)
BÀI 66 : UÔM – ÖÔM
I/ Mục tiêu 
- Đọc và viết được các vần uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
- Ñoïc ñöôïc từ và caâu öùng duïng .
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề:Ong,bướm,chim,cá cảnh.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa SGK
- Bảng cài, Bảng con.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:(5’) Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đọc và viết
- GV nhận xét ghi điểm.
Hoạt động 2:(35’) Bài mới
1/ Giới thiệu vần uôm - ươm 
2/ Dạy vần:
a/ Vần uôm:
- Nhận diện vần
- Nêu cấu tạo vần uôm
- Đánh vần
- Ghép vần
- Ghép tiếng: buồm
- Giới thiệu từ: cánh buồm
b/ Vần yêm:
- So sánh vần uôm và vần ươm
- Đánh vần
- Ghép vần uôm
- Ghép tiếng: buồm
- Đọc từ
c/ Viết
- Viết mẫu: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
- Giảng cách viết
- Theo dõi, chỉnh sai cho HS
d/ Từ ngữ ứng dụng:
- Giới thiệu từ: ao chuôm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm
- Giải nghĩa từ: ao chuôm, vườn ươm
- 5 HS leân baûng thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV 
- HS đọc lại theo giáo viên
- Đọc lại tên vần ( 2 em)
-Vần uôm được tạo bởi uô và m
- uô - mờ - uôm
- Ghép: uôm
- Thêm b đứng trước uôm
- Đọc trơn từ (cá nhân, lớp)
- Giống nhau chữ m, khác nhau chữ uô và ươ
ươ - mờ - ươm
- Ghép vần ươm
- Thêm chữ b và dấu sắc
- Đọc từ: đàn bướm
- HS viết bảng con
- HS đọc thầm
- HS đọc (cá nhân, tổ, lớp)
- Đọc lại cả bài (cá nhân, tổ, lớp)
 TIEÁT 2
Hoạt động 1:(10’) Luyện đọc
1/ Luyện đọc vần mới ở tiết 1
2/ Đọc các câu ứng dụng:
- Cho xem tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng 
- Chỉnh sai cho HS
- Đọc mẫu câu ứng dụng
Họat động 2:(15’) Luyện viết
- Giới thiệu bài tập viết 
- Giảng lại cách viết và khoảng cách trong vở.
- Chấm, chữa 1 số bài
Họat động 3:(10’) Luyện nói
- Chủ đề gì?
- Tranh vẽ gì?
- Con ong thường thích gì?
- Con ong và con chim có ích gì cho nông dân.
Họat động 4:(5’) Củng cố - Dặn dò
- Đọc SGK
- Hướng dẫn tìm tiếng mới
- Dặn dò về nhà xem lại bài
- HS lần lượt đọc (cá nhân, tổ, lớp)
uôm - buồm - cánh buồm
ươm - bướm - đàn bướm
- HS đọc từ ngữ ứng dụng
(cá nhân, nhóm, lớp)
- Xem tranh và nhận xét
- Đọc đọc lại câu ứng dụng
(cá nhân, nhóm, lớp)
- Đọc đọc lại câu ứng dụng (lần lượt 4 em)
- HS viết vào vở tập viết: uôm, ươm, cánh buồn, đàn bướm.
- Đọc chủ đề: Ong bướm, chim, cây cảnh.
- Tranh vẽ con chim, con bướm, con ong, con cá
- Hút mật hoa thụ phấn, bắt sâu
-HS trả lời 
- Đọc SGK
- HS tìm tiếng có vần mới
***********************************************************************
TOÁN : (Tieát 62)
BAÛNG COÄNG VAØ BẢNG TRÖØ TRONG PHAÏM VI 10
I/ Mục tiêu:
-Thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Biết làm tính cộng,trừ trong phạm vi 10.
- Làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
II/ Đồ dùng dạy học:
- Mô hình bảng cộng trừ trong phạm vi 10. Chuẩn bị bài tập 3 trên bảng phụ.
- Bảng con, Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:(5’) Kiểm tra bài cũ
- Làm tính ở bảng con
- Goïi 2 HS leân baûng làm bài 2,3
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm 
Hoạt động 2:(30’) Bài mới
1/ Giới thiệu bài: Ghi đề bài
2/ Các hoạt động chủ yếu:
a/ Ôn tập các bảng cộng và các bảng trừ đã học.
- Yêu cầu HS tính nhẩm một số phép tính cụ thể trong phạm vi 10
4 + 5 = 10 - 1 =
2 + 8 = 10 - 9 =
b/ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
- Hướng dẫn Quan sát bảng cộng trừ để thấy sự quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
c/ Thực hành
+ Bài 1: Tính
+ Bài 3: Xem tranh và tự nêu bài toán
-Câu a : HS nhìn hình vẽ,nêu bài toán
-HS làm bảng con
Câu b: Hướng dẫn HS đọc tóm tắt bài toán, tự nêu cách giải
Hoaït ñoäng 3:(5’) Cuûng coá daën doø 
- GV cho HS ñoïc laïi baûng coäng vaø tröø trong phaïm vi 10
- Nhaän xeùt chung tieát hoïc 
- Baøi 1: 
10 - 1 = 10 - 9 =
10 - 2 = 10 - 8 =
- Baøi 2:
 10 10 10
 - 4 - 3 - 8
-Baøi 3: tính
7 + ..........= 10
 10 - ..........= 5
- HS đọc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
- Thực hành ghi kết quả vào bảng con
- HS xem tranh và điền kết quả vào chổ chấm
- HS nhìn bảng cộng trừ
- Chữa câu a ( 2 em)
- Chữa câu b ( 2 em)
- Hàng trên có 4 chiếc thuyền, hàng dưới có 3 chiếc thuyền. Cả hai hàng có 7 chiếc thuyền: 4 + 3 = 7
- HS tóm tắt và nêu cách giải
10 - 3 = 7
**********************************************************************
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI : ( Tieát 16)
HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
I/ Mục tiêu:
- Giúp học sinh biết : Các hoạt động học tập ở lớp. Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và giáo viên
* GDHS kỹ năng: Biết nêu tên các họat động học tập.Ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Các tranh vẽ trong bài 16.
- Sách giáo khoa.
III/ Các hoạt độngdạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:(7’) Kiểm tra bài cũ
“ Lớp học ”
- Lớp học là nơi các em đến làm gì?
- Trong lớp có những ai và có những đồ dùng gì?
- Đối với thầy cô giáo em phải làm gì?
-Đối với bạn bè em phải đối xử như thế nào ?
- Muốn lớp học luôn sạch đẹp em phải làm gì?
Họat động 2:(28’) Bài mới
1/ Giới thiệu : ghi đề bài
2/ Các hoạt động chủ yếu:
* Quan sát tranh:
- Bước 1: Hướng dẫn quan sát và nói được các hoạt động trong tranh.
- Bước 2: Gọi HS trả lời
- Bước 3: Cùng thảo luận
+ Hoạt động nào trong lớp?
+ Hoạt động nào ngoài trời?
+ Trong mỗi hoạt động giáo viên làm gì, học sinh làm gì?
* Thảo luận cặp:
- Bước 1: Nói với nhau
+ Về hoạt động lớp mình.
+ Những hoạt động trong tranh không có ở lớp mình.
+ Hoạt động em thích nhất
- Bước 2: Gọi lên phát biểu
Hoaït ñoäng 3 :(3’) Cuûng coá vaø daën doø :
- GV heä thoáng noäi dung baøi taäp 
- Nhaän xeùt chung tieát hoïc 
- HS trả lời:
+ Nơi đến học tập
+ Cô giáo và các bạn.
+ Kính trọng thầy cô
+ Quý mến bạn bè
+ Vệ sinh, giữ gìn đồ dùng trong lớp.
- HS làm việc theo cặp
+ Quan sát chậu cá
+ Giờ tập viết
+ Giờ học mỹ thuật
+ Giờ học kỹ thuật
+ Giờ học hát
- HS lên bảng
- Thảo luận chung
+ Học tập viết, học vẽ, học thủ công, trong lớp
+ Học thể dục sinh họat ngoài trời.
- Thảo luận
+ Học đọc, viết, vẽ, thủ công, ca hát
+Tham quan đường phố, bầu trời
*************************************************************************
Thöù năm ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2011
TOÁN : (Tieát 63)
LUYEÄN TAÄP
I/ Mục tiêu :
-Thực hiện được phép cộng,phép trừ trong phạm vi 10.
- Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán 
II/ Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi bài tập 1, 3, 4. Tờ bìa ghi bài tập 2
- Bảng con, bảng cài. Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:(5’) Kiểm tra bài cũ
“ Phép cộng và bảng trừ trong phạm vi 10”
- Kiểm tra miệng
- Nhận xét vaø ghi ñieåm 
Hoạt động 2:(30’) Bài mới
1/ Giới thiệu bài: Ghi đề bài
2/ Thöïc haønh luyeän taäp: 
+ Bài 1: Tính:
- HS làm cột 1,2,3
(Sử dụng phép cộng và trừ trong phạm vi 10 để ghi ra kết quả)
- Nhận xét, ghi điểm
Số
+ Bài 2: ? - Yêu cầu của bài
- HS làm phần 1
- Hỏi: 10 trừ 7 bằng mấy ?
2 cộng mấy bằng 5?
 =
+ Bài 3: ? HS làm dòng 1
(Giải thích: tính nhẩm ra kết quả các phép cộng, trừ rồi so sánh hai vế)
- GV nhận xét sửa sai
+ Bài 4: Viết phép tính thích hợp
- Điều kiện của bài toán
- Bài toán hỏi gì?
- Hướng dẫn giải bài toán

File đính kèm:

  • docTuan 16.doc
Giáo án liên quan