Giáo án Vật lý Lớp 8 - Bài 12 Sự nổi - Vũ Thị Phượng

- Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của các lực: trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét FA.

- Các lực này cùng phương và ngược chiều.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Vật lý Lớp 8 - Bài 12 Sự nổi - Vũ Thị Phượng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện : Vũ Thị Phượng 
V 
Ậ 
T 
L 
 Í 
8 
PHÒNG GD & ĐT THANH HÀ 
TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC 
GIÁO ÁN DỰ THI 
	 Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (.) để được câu trả lời đúng : 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
	1. Lực đẩy Ác - si-mét có phương .., chiều từ  
 ., độ lớn tính bằng công thức : F A = .. 
	2. Trọng lực có phương ., chiều từ .., 
 độ lớn tính bằng công thức : P = . 
3. Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của hai lực : 
Trọng lực P và lực đẩy . 
thẳng đứng 
dưới lên trên 
d.V 
trên xuống dưới 
10.m 
Ác-si-mét 
thẳng đứng 
An : Tại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi , còn hòn bi sắt lại chìm ? 
An : Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm ? 
Bi gỗ 
Bi sắt 
Bình : Vì hòn bi gỗ nhẹ hơn . 
Bình : ?! 
TIẾT 15- Bài 12 
SỰ NỔI 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
 Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào , phương và chiều của chúng có giống nhau không ? 
C1 
C1 
P 
- Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của các lực : trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét F A . 
- Các lực này cùng phương và ngược chiều . 
 Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn F A của lực đẩy Ác-si-mét : 
F A P 
Hãy vẽ vectơ lực tương ứng với ba trường hợp trên hình 12.1a,b,c và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chỗ trống ở các câu phía dưới hình 12.1: 
 Chuyển động lên trên ( nổi lên mặt thoáng ) 
 chuyển động xuống dưới ( chìm xuống đáy bình ) 
 Đứng yên ( lơ lửng trong chất lỏng ) 
a) P > F A 
b) P = F A 
c) P < F A 
Vật sẽ ..................... 
Vật sẽ ....................... 
Vật sẽ ...................... 
C2 
a) P > F A 
b) P = F A 
c) P < F A 
C2 
P 
P 
P 
a) P > F A 
b) P = F A 
c) P < F A 
C2 
P 
P 
P 
 đứng yên 
( lơ lửng trong 
chất lỏng ) 
 chuyển động 
 lên trên 
 ( nổi lên mặt thoáng ) 
 chuyển động 
 xuống dưới 
( chìm xuống đáy bình ) 
Vật sẽ . . . . . 
Vật sẽ . . . . . 
Vật sẽ . . . . . 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM 
 Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : 
TIẾT 15- BÀI 12: SỰ NỔI 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
P > F A 
P = F A 
P < F A 
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : 
+ Vật nổi lên khi : 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
C3 : Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi ? 
C3 
 Miếng gỗ thả vào nước lại nổi lên vì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng gỗ khi nó chìm trong nước lớn hơn trọng lượng của miếng gỗ ( P gỗ < F A ) 
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : P > F A 
 + Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : P = F A 
 + Vật nổi lên khi : P < F A 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
C3 
 Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng P của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Ác-si-mét F A của nước tác dụng lên miếng gỗ . 
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : P > F A 
 + Vật lơ lửng khi : P = F A 
 + Vật nổi lên khi : P < F A 
P = F A 
Miếng gỗ nổi trên mặt nước 
P < F A 
Miếng gỗ nổi lên 
P 
P 
P 
P 
F A 
F A 
F A 
F A 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM. 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
Hình 12.2 
 Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không ? Tại sao ? 
C4 
 Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước , trọng lượng của nó và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau vì vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng ( P = F A ). 
C4 
P 
F A 
 P = F A + F’ 
 ( Trong đó F’ là lực của đáy bình tác dụng lên vật .) 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
+ Khi vật nằm yên thì các lực tác dụng lên vật phải cân bằng nhau 
+ Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì : P = F A 
+ Khi vật nằm yên ở đáy bình : 
P 
F A 
F / 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM. 
 Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng biểu thức : F A = d.V , trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng , còn V là gì ? Trong các câu trả lời sau đây , câu nào là không đúng ? 
V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ . 
B. V là thể tích của cả miếng gỗ . 
C. V là thể trích phần miếng gỗ chìm trong nước . 
D. V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2. 
C5 
BÀI 12: SỰ NỔI 
F A = d.V 
Hình 12.2 
P 
F A 
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : P > F A 
 + Vật lơ lửng khi : P = F A 
 + Vật nổi lên khi : P < F A 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM. 
C5 
BÀI 12: SỰ NỔI 
F A 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM 
C5 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
+ F A : là lực đẩy Ác-si-mét (N) 
+ d : là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ) 
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m 3 ) 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
Giải 
P > F A 
d v .V > d l .V 
Vật sẽ chìm xuống  
 
 
Tương tự : 
 Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi : d v = d l 
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi : d v < d l 
d v > d l 
III. VẬN DỤNG 
 Biết P = d v .V ( trong đó d v là trọng lượng riêng của chất làm vật , V là thể tích của vật ) và F A = d l .V ( trong đó d l là trọng lượng riêng của chất lỏng ), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì : 
 Vật sẽ chìm xuống khi : d v > d l 
 Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi : d v = d l 
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi : d v < d l 
C6 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI,VẬT CHÌM 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
 Công thức : 
 + F A : là lực đẩy Ác-si-mét (N) 
 + d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ) 
 + V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng ( m 3 ) 
F A = d.V 
Trong đó : 
III. VẬN DỤNG 
C6 
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : P > F A hay . . . 
 + Vật lơ lửng khi : P = F A hay . . . 
 + Vật nổi lên khi : P < F A hay . . . 
d v > d l 
d v = d l 
d v < d l 
 Vật sẽ chìm xuống khi : d v > d l 
 Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi : d v = d l 
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi : d v < d l 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
C7 
 Tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn bi thép thì chìm ? 
 d nước = 10 000N/m 3 	 d thép = 78 000N/m 3 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM 
F A = d.V 
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : P > F A hay d v > d l 
 + Vật lơ lửng khi : P = F A hay d v = d l 
 + Vật nổi lên khi : P < F A hay d v < d l 
+ F A : là lực đẩy Ác-si-mét (N) 
+ d : là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ) 
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m 3 ) 
III. VẬN DỤNG 
 Tàu làm bằng thép có nhiều khoảng rỗng => Trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước 
 => Tàu nổi trên mặt nước . 
- Bi thép chìm vì d thép > d nước 
Giải thích 
TIẾT 15 - BÀI 12: SỰ NỔI 
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM 
F A = d.V 
Khi nhúng một vật vào trong chất lỏng thì : 
 + Vật chìm xuống khi : P > F A hay d v > d l 
 + Vật lơ lửng khi : P = F A hay d v = d l 
 + Vật nổi lên khi : P < F A hay d v < d l 
+ F A : là lực đẩy Ác-si-mét (N) 
+ d : là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ) 
+ V: là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (m 3 ) 
III. VẬN DỤNG 
Thép 
Thủy ngân 
 Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì bi nổi hay chìm ? Tại sao ? 
d thủy ngân = 136000N/m 3 d thép = 78000N/m 3 
C8 
Nước 
C7 
Thép 
Trả lời : V ì d thép < d thủy ngân 
  Hòn bi thép sẽ nổi trên mặt thủy ngân 
Tàu ngầm 
Phao bơi 
F A =P 
F A = d.V 
P>F A hay d v >d l 
P < F A hay d v < d l 
P = F A hay d v = d l 
Do d dầu < d nước  dầu sẽ nổi trên mặt nước . 
 Biện pháp : Đảm bảo an toàn trong vận chuyển dầu lửa , có biện pháp kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu 
CÁ HEO CHẾT TẠI CÔN ĐẢO 
 Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn (NO, CO 2 , SO 2 ) có trọng lượng riêng lớn hơn không khí nên có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất . 
 Biện pháp : Lưu thông không khí ( sử dụng quạt gió , xây dựng nhà xưởng thông thoáng , xây dựng các ống khói ). Hạn chế khí thải độc hại 
Mỗi người chúng ta cần góp phần bảo vệ môi trường Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất 
H­íng dÉn vÒ nh µ 
 Häc kÜ phÇn ghi nhí . 
 Lµm câu hỏi C9-SGK, bµi tËp 12.1 đến 12.5 - SBT . 
 Xem phÇn “ Cã thÓ em ch­a biÕt ” 
 Đọc trước bµi 13: C«ng c¬ häc 
 Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước . Vật M chìm xuống đáy bình , còn vật N lơ lửng trong lòng chất lỏng . Gọi P M , là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M; P N , là trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N. Hãy chọn dấu “=“, “” thích hợp cho các chỗ trống . 
P M 
P M 
P N 
P N 
C9 
C9 
+ Vì V M = V N , hai vật M và N đều 
được nhúng ngập trong nước 
+ Vật M chìm xuống đáy bình 
+ Vật N lơ lửng trong chất lỏng 
+ Từ (1); (2); (3) 
 
M 
N 
= 
< 
> 
> 

File đính kèm:

  • pptgiao_an_vat_ly_lop_8_bai_12_su_noi_vu_thi_phuong.ppt