Giáo án môn Sinh học Lớp 8 - Tiết 44+45

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

 - HS giải thích được cơ sở khoa học của việc bảo vệ và rèn luyện da

2. Kĩ năng:

-Tự xác định được các biện pháp bảo vệ da

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ và rèn luyện da

- GD ý thức giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh nơi ở và nơi công cộng

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Sưu tầm tranh ảnh về các bệnh ngoài da

- Bảng phụ và phiếu học tập ghi nội dung bảng 42.1-2 SGK

2. Học sinh:

- Sưu tầm tranh ảnh về các bệnh ngoài da

III. Tiến trình lên lớp:

1. Kiểm tra bài cũ:

 Nêu cấu tạo và chức năng của da?

2. Bài mới:

 

* Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp bảo vệ da

 

- GV cho HS thực hiện SGK trả lời 2 câu hỏi:

? Da bẩn có hại như thế nào

 

? Da bị xây xát có hại như thế nào?

 

 

- GV gợi ý: Có những tác nhân nào có thể làm hại cho da? Chung thâm nhập bằng cách nào ?

- GV nghe HS trình bày nhận xét và xác nhận đáp án

- GV nêu câu hỏi tiếp :

Để giữ sạch da cần làm gì ?

- GV gợi ý HS nghiên cứu thông tin SGK và chú ý : da sạch có khả năng diệt khuẩn

- GV nghe HS trình bày nhận xét và xác nhận đáp án - HS bằng kiến thức đã có suy nghĩ và trao đổi nhóm rồi cử đại diện trả lời các câu hỏi

- Các nhóm khác nghe bổ sung để xây dựng đáp án chung.

 

- HS nghe GV gợi ý suy nghĩ trả lời câu hỏi

- Một vài em được GV chỉ định trình bày câu trả lời

- Các em khác nghe bổ sung để hoàn chỉnh đáp án I. Các phương pháp bảo vệ da.

 

 

 

 

 

 

- Phải thường xuyên tắm rửa thay quần áo và giữ gìn da sạch để tránh bệnh ngoài da.

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học Lớp 8 - Tiết 44+45, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp
TiÕt
Ngµy
sÜ sè
V¾ng
8A
8B
8C
TiÕt 44 bµi 42 : VÖ sinh da
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc:
 - HS gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña viÖc b¶o vÖ vµ rÌn luyÖn da 
2. KÜ n¨ng:
-Tù x¸c ®Þnh ®­îc c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ da
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc b¶o vÖ vµ rÌn luyÖn da
- GD ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh nguån n­íc, vÖ sinh n¬i ë vµ n¬i c«ng céng
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c bÖnh ngoµi da 
- B¶ng phô vµ phiÕu häc tËp ghi néi dung b¶ng 42.1-2 SGK
2. Häc sinh:
- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c bÖnh ngoµi da
III. TiÕn tr×nh lªn líp:
1. KiÓm tra bµi cò:
 Nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña da?
2. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ da
- GV cho HS thùc hiÖn s SGK tr¶ lêi 2 c©u hái:
? Da bÈn cã h¹i nh­ thÕ nµo 
? Da bÞ x©y x¸t cã h¹i nh­ thÕ nµo?
- GV gîi ý: Cã nh÷ng t¸c nh©n nµo cã thÓ lµm h¹i cho da? Chung th©m nhËp b»ng c¸ch nµo ?
- GV nghe HS tr×nh bµy nhËn xÐt vµ x¸c nhËn ®¸p ¸n
- GV nªu c©u hái tiÕp :
§Ó gi÷ s¹ch da cÇn lµm g× ?
- GV gîi ý HS nghiªn cøu th«ng tin SGK vµ chó ý : da s¹ch cã kh¶ n¨ng diÖt khuÈn 
- GV nghe HS tr×nh bµy nhËn xÐt vµ x¸c nhËn ®¸p ¸n
- HS b»ng kiÕn thøc ®· cã suy nghÜ vµ trao ®æi nhãm råi cö ®¹i diÖn tr¶ lêi c¸c c©u hái 
- C¸c nhãm kh¸c nghe bæ sung ®Ó x©y dùng ®¸p ¸n chung.
- HS nghe GV gîi ý suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái 
- Mét vµi em ®­îc GV chØ ®Þnh tr×nh bµy c©u tr¶ lêi 
- C¸c em kh¸c nghe bæ sung ®Ó hoµn chØnh ®¸p ¸n 
I. C¸c ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ da.
- Ph¶i th­êng xuyªn t¾m röa thay quÇn ¸o vµ gi÷ g×n da s¹ch ®Ó tr¸nh bÖnh ngoµi da.
* Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn da.
- GV yªu cÇu HS t×m hiÓu th«ng tin SGK vµ thùc hiÖn sSGK 
- GV gîi ý b»ng nªu c©u hái phô 
? V× sao ph¶i rÌn luyªn da ?
- GV nghe HS tr×nh bµy nhËn xÐt vµ x¸c nhËn ®¸p ¸n
TiÕp ®ã GV cho HS t×m hiÓu nguyªn t¾c rÌn luyÖn da b»ng c¸ch lµm bµi tËp SGK
- - GV nghe HS tr×nh bµy nhËn xÐt vµ nªu ®¸p ¸n
- HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái d­íi sù h­íng dÉn cña H- GV nghe HS tr×nh bµy nhËn xÐt vµ x¸c nhËn ®¸p GV vµ yªu cÇu nªu ®­îc 
- HS ®¸nh dÊu + vµo c¸c h×nh thøc rÌn luyÖn da mµ c¸c em cho lµ ®óng vµo b¶ng 41.1 SGK ghi ë phiÕu häc tËp
- Mét vµi em ®­îc GV chØ ®Þnh b¸o c¸o kÕt qu¶ 
II. Ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn da.
- Ph¶i rÌn luyªn c¬ thÓ ®Ó n©ng cao søc chÞu ®ùng cña c¬ thÓ vµ cña da
* Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch phßng chèng bÖnh ngoµi da.
- GV yªu cÇu HS nghiªn c­u th«ng tin SGK t×m c¸c tõ côm tõ phï hîp ®iÒn vµo « trèng hoµn thµnh b¶ng 42.2 ghi vµo phiÕu häc tËp
- GV l­u ý HS: t×m c¸c bÖnh c¸ch biÓu hiÖn vµ ph­¬ng ph¸p phßng chèng 
- GV nghe HS tr×nh bµy nhËn xÐt vµ x¸c nhËn ®¸p ¸n
- HS nghe GV l­u ý trao ®æi nhãm ®Ó ®iÒn vµo « trèng hoµn chØnh b¶ng 42.2 SGK ë phiÕu häc tËp 
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung 
III. C¸ch phßng chèng bÖnh ngoµi da.
- Tr¸nh lµm da bÞ x©y x¸t hoÆc bÞ báng
- Gi÷ g×n vÖ sinh n¬i ë vµ n¬i c«ng céng
 IV. Cñng cè:
GV cho HS ®äc phÇn tãm t¾t SGK 
Tr¶ lêi c©u hái trong sgk
V. DÆn dß:
- Häc thuéc vµ nhí phÇn tãm t¾t cuèi bµi 
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi
 - §äc môc "Em cã biÕt"
Líp
TiÕt
Ngµy
sÜ sè
V¾ng
8A
35
8B
30
8C
32
Ch­¬ng IX: ThÇn kinh vµ gi¸c quan
TiÕt 45 bµi 43: giíi thiÖu chung vÒ hÖ thÇn kinh
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc:
- HS tr×nh bµy ®­îc cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña n¬ron ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc râ n¬ron lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o c¬ b¶n cña hÖ thÇn kinh 
- Ph©n biÖt ®­îc c¸c thµnh phÇn cÊu t¹o cña hÖ thÇn kinh 
- Ph©n biÖt ®­îc chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh vËn ®éng vµ hÖ thÇn kinh dinh d­ìng 
2. KÜ n¨ng:
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t ph©n tÝch thu nhËn kiÕn thøc tõ h×nh vÏ 
- KÜ n¨ng hîp t¸c theo nhãm 
 3. Th¸i ®é:
- Cã tinh thÇn häc tËp bé m«n.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: 
 Tranh phãng to H43.1 - 2 SGK
2. Häc sinh:
 §äc tr­íc bµi
III. TiÕn tr×nh lªn líp:
1. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra 15 phót §Ò 1:
Néi dung
§¸p ¸n
§iÓm
I. PhÇn tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm):
C©u 1( 2 ®iÓm):
Chän tõ, côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (....) trong ®o¹n c©u sau:
Da lµ c¬ quan th­êng xuyªn...(1)...víi m«i tr­êng. V× vËy, nÕu kh«ng gi÷ cho da..(2).... th× dÔ ...(3)...c¸c bÖnh ngoµi da. §Ó phßng bÖnh, cÇn vÖ sinh c¬ thÓ...(4)....
1. TiÕp xóc
2. S¹ch sÏ
3. M¾c 
4. Th­êng xuyªn
0,5 ®
0,5 ®
0,5 ®
0,5 ®
C©u 2( 2 ®iÓm):
§¸nh dÊu + vµo « chØ nh÷ng h×nh thøc mµ em cho lµ phï hîp víi rÌn luyÖn da.
T¾m n¾ng lóc 8 – 9 giê
T¾m n¾ng lóc 12 – 14 giê
T¾m n¾ng cµng l©u cµng tèt
TËp ch¹y buæi s¸ng
Tham gia thÓ thao buæi chiÒu
T¾m n­íc l¹nh
Xoa bãp
§i l¹i d­íi trêi n¾ng
a, d, e, g
2 ®
II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm):
C©u 3( 4 ®iÓm):
Nªu c¸c nguyªn t¾c rÌn luyÖn da?
- Ph¶i rÌn luyÖn tõ tõ
- RÌn luyÖn thÝch hîp víi t×nh tr¹ng søc khoÎ cña tõng ng­êi
- Th­êng xuyªn tiÕp xóc víi ¸nh n¾ng mÆt trêi vµo buæi s¸ng -> vi ta min D 
1 ®
1 ®
2 ®
C©u 4(2 ®iÓm):
T¹i sao nãi rÌn luyÖn c¬ lµ rÌn luyÖn c¸c hÖ c¬ quan trong ®ã cã da?
V×: c¬ thÓ lµ mét khèi thèng nhÊt.
2 ®
§Ò 2
Néi dung
§¸p ¸n
§iÓm
I. PhÇn tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm):
C©u 1( 2 ®iÓm):
Chän tõ, côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (....) trong ®o¹n c©u sau:
Da kh«ng ®­îc ...(1)....,c¬ thÓ dÔ bÞ c¶m, èm khi..(2).... thay ®æi hoÆc bÞ m­a n¾ng ...(3)...RÌn luyÖn da còng lµ rÌn luyÖn ...(4)....
1. RÌn luyÖn
2. Thêi tiÕt
3. §ét ngét 
4. Th©n thÓ
0,5 ®
0,5 ®
0,5 ®
0,5 ®
C©u 2( 2 ®iÓm):
H·y ®iÒn ®óng (§) hoÆc sai (S) vµo h chØ c¸c h×nh thøc rÌn luyÖn da? 
 a. T¾m n¾ng lóc 8 – 9 giê
 b. T¾m n¾ng lóc 12 – 14 giê
T¾m n¾ng cµng l©u cµng tèt
TËp ch¹y buæi s¸ng
a. §
b. S
c. S
d. §
0,5 ®
0,5 ®
0,5 ®
0,5 ®
II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm):
C©u 3( 4 ®iÓm):
CÇn phßng bÖnh vµ ch÷a c¸c bÖnh ngoµi da nh­ thÕ nµo?
- Phßng bÖnh: 
+ Gi÷ vÖ sinh th©n thÓ
+ Gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng
+ Tr¸nh ®Ó da bÞ x©y x¸t, báng
- Ch÷a bÖnh: Dïng thuèc theo chØ dÉn cña b¸c sü.
1 ®
1 ®
1 ®
1 ®
C©u 4 (2 ®iÓm):
Ng­êi ta cã thÓ dïng da cña ®éng vËt nµo ®Ó ghÐp cho ng­êi bÞ báng ? cho biÕt vai trß cña c«ng viÖc nµy?
- Dïng da Õch, da lîn
- Vai trß: nh­ 1 chiÕc b¨ng sinh häc che phñ, t¹o cho líp m« trong vÕt th­¬ng mau chãng phôc håi.
1®
1 ®
Ghi chó: C¸c c©u ghi nhí: 1,2 ; c©u th«ng hiÓu: 3 ; c©u vËn dông : 4
2. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu n¬ron - ®¬n vÞ cÊu t¹o cña hÖ thÇn kinh
- GV treo tranh phãng to H43.1 SGK cho HS quan s¸t vµ yªu cÇu HS t×m hiÓu th«ng tin SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
? H·y m« t¶ cÊu t¹o vµ nªu chøc n¨ng cña n¬ron.
- GV gîi ý n¬ron thÇn kinh lµm nhiÖm vô dÉn truyÒn luång thÇn kinh vµ h­ng phÊn 
- HS nghe GV gîi ý th¶o luËn nhãm ®Ó t×m c©u tr¶ lêi 
- §¹i diÖn mét vµi nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung ®Ó thèng nhÊt ®¸p ¸n d­íi sù chØ ®¹o cña GV
I. N¬ ron - §¬n vÞ cÊu t¹o cña hÖ thÇn kinh:
1. CÊu t¹o:
- Th©n: chøa nh©n
- Mét sîi trôc ë quanh th©n
cã bao miªlin tËn cïng cã cóc xin¸p
- Th©n vµ sîi nh¸nh -> chÊt x¸m
- Sîi trôc : chÊt tr¾ng d©y thÇn kinh
2. Chøc n¨ng:
- C¶m øng
- DÉn truyÒn xung thÇn kinh
* Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c bé phËn cña hÖ thÇn kinh 
- GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh phãng to H43.2 SGK, trªn c¬ së ph©n tÝch c¶ kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ t×m c¸c tõ côm tõ phï hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng®Ó hoµn thµnh ®o¹n v¨n viÕt vÒ cÊu t¹o cña hÖ thÇn kinh,.
- GV gîi ý: HÖ thÇn kinh gåm bé phËn trung ­¬ng (n·o tñy sèng) vµ bé phËn ngo¹i biÖn ( gåm c¸c d©y thÇn kinh)
- GV th«ng b¸o: dùa vµo chøc n¨ng hÖ thÇn kinh ®­îc ph©n thµnh: 
+ HÖ thÇn kinh sinh d­ìng
+ HÖ thÇn kinh vËn ®éng
- Yªu cÇu HS nªu chøc n¨ng cña tõng hÖ?
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc .
- HS nghe GV gîi ý th¶o luËn nhãm ®Ó thèng nhÊt ®¸p ¸n bµi tËp 
- §¹i diÖn mét vµi nhãm ph¸t biÓu c©u tr¶ lêi 
- C¸c nhãm kh¸c bæ sung hoµn chØnh ®¸p ¸n 
- L¾ng nghe
- Nªu chøc n¨ng
- Nghe, ghi néi dung
II. C¸c bé phËn cña hÖ thÇn kinh:
1. CÊu t¹o:
( nh­ bµi tËp ®· hoµn chØnh)
2. Chøc n¨ng:
- HÖ thÇn kinh vËn ®éng:
+ §iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña c¬ v©n
+ lµ ho¹t ®éng cã ý thøc
- HÖ TK sinh d­ìng:
+ §iÒu hoµ c¸c c¬ quan sinh d­ìng vµ c¬ quan sinh s¶n
+ Lµ H§ kh«ng cã ý thøc
IV. Cñng cè:
- GV cho HS ®äc phÇn tãm t¾t SGK ,nh¾c l¹i nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi
- Tr¶ lêi c©u hái trong sgk.
V. DÆn dß:
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi
- §äc môc "Em cã biÕt"

File đính kèm:

  • docsinh 8 theo cktknthanh.doc
Giáo án liên quan