Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 1, 2, 3, 4, 5 - Tuần 10

Mỹ Thuật

VẼ QUẢ (QUẢ DẠNG TRÒN)

 I. Mục tiêu:

- Học sinh nhận biết được hình dáng , màu sắc vẻ đẹp của một vài loại quả.

- TËp vẽ quả dạng tròn và tËp t« màu theo ý thích.

 HS khá,giỏi: Vẽ được hình một vài loai quả dạng tròn và vẽ màu theo ý thích

 -Thích vÏ quả dạng tròn.

 + GDBVMT: HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

II. §å dïng d¹y häc:

* GV: - Hình ảnh một số quả dạng tròn

 - Hình minh họa các bước tiến hành vẽ quả

 - Mµu vÏ.

 * HS: - Vở tập vẽ - Bút chì, chì màu, sáp màu.

 III. Phơng pháp dạy - học: Trực quan, vấn đáp, phân tích, hoạt động nhóm, thực hành.

IV. Các hoạt động day-học

 a.Khởi đông: ổn định tổ chức:

 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. GV nhận xét.

 Giới thiệu bài, ghi mục.

Đất nớc chúng ta có rất nhiều loại hoa thơm, quả ngọt, mỗi mùa có loại quả riêng, mỗi vùng có loại quả đặc trng, chúng ta cùng tìm hiểu vẽ đẹp của chúng qua bài vẽ quả.

 

doc17 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 1, 2, 3, 4, 5 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
" TÜnh vËt" tranh kh¾c th¹ch cao.
Th¶o luËn nhãm 4:
GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh trong VTV vµ ph¸t phiÕu häc tËp;
?/ Tranh vÏ nh÷ng g×?
?/ H×nh vÏ nµo chÝnh? H×nh vÏ nµo phô?
 ?/ Em h·y m« t¶ ®Æc ®iÓm ,vÞ trÝ c¸c h×nh vÏ trong tranh?
 ?/ Cã nh÷ng mµu nµo trong tranh? Mµu s¾c trong tranh ra sao?
GV tæng hîp c¸c ý:
+Tranh vÏ chïm qu¶ roi (qu¶ doi) n»m theo c¸c h­íng kh¸c nhau,®é to nhá kh¸c nhau ®Ó trªn chiÕc mò cãi nÇm nghiªng.PhÝa sau lµ b«ng hoa mµu tÝm.
 Tranh cã nh÷ng mµu: tr¾ng,tr¾ng xanh,n©u ®en,tÝm. Mµu s¾c nhÑ nhµng,t­¬i m¸t.
b.Tranh 2: Tranh"TÜnh vËt"
Th¶o luËn nhãm 2:
 GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh 2 ë vë bµi tËp vÏ 3 vµ ph¸t phiÕu häc tËp:
?/ Tranh vÏ nh÷ng lo¹i hoa qu¶ nµo ?
?/ H×nh d¸ng cña nh÷ng lo¹i hoa qu¶ ®ã.
?/ Mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa qu¶ trong tranh.
?/ Nh÷ng h×nh ¶nh chÝnh cña bøc tranh ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ nµo ? TØ lÖ c¸c lo¹i h×nh chÝnh so víi h×nh phô?
GV tæng hîp c¸c ý.
+Tranh vÏ qu¶ sÇu riªng,ch«m ch«m, m¨ng côt, b×nh hoa, ®Üa ®Æt trªn chiÕc bµn tr¶i kh¨n säc. Hai qu¶ sÇu riªng lín chiÕm mét phÇn lín bøc tranh cïng víi c¸c qu¶ m¨ng côt, ch«m ch«m v©y quanh. C©y hoa lan víi nh÷ng b«ng hoa mµu vµng v­¬n m×nh trªn chiÕc giá hoa, cïng víi ®Üa cao ®ùng ®Çy qu¶.
GV ®Æt thªm c©u hái:
?/ ThÕ nµo lµ tranh kh¾c th¹ch cao?
+ Tranh kh¾c th¹ch cao kh¸c víi tranh kh¾c gç. Tranh ®­îc kh¾c næi trªn trªn th¹ch cao, råi t« mµu lªn.
 ?/ ThÕ nµo lµ tranh tÜnh vËt?
+ Tranh tÜnh vËt lµ tranh vÏ nh÷ng ®å vËt, hoa qu¶ ®­îc chän läc.
+ Tranh tÜnh vËt kh«ng ph¶i lµ tranh sao chÐp l¹i mÉu mµ lµ tranh ®­îc ho¹ sÜ thÓ hiÖn b»ng sù hiÓu biÕt cña m×nh.
+Tranh tÜnh vËt ®em l¹i cho ng­êi xem th­ëng thøc nh÷ng t×nh c¶m nhÑ nhµng, t­¬i m¸t vµ nh÷ng c¶m xóc thiªn nhiªn ®Êt n­íc.
Sau khi xem tranh : GV giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶.
Ho¹ sÜ §­êng Ngäc C¶nh ®· nhiÒu n¨m tham gia gi¶ng d¹y t¹i tr­êng ®¹i häc mÜ thuËt c«ng nghiÖp. ¤ng rÊt thµnh c«ng vÒ ®Ò tµi phong c¶nh, tÜnh vËt hoa qu¶. ¤ng ®· cã nhiÒu t¸c phÈm ®o¹t gi¶i trong c¸c cuéc triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ.
* Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét về tiết học, biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS yếu,...
 3. Củng cố: - Em có cảm nhận gì sau khi được xem tranh tĩnh vật của họa sĩ Đường Ngọc Cảnh? 
 4. Dặn dò: - GV dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng cho buổi sau. 
 - Sưu tầm tranh tỉnh vật và tập nhận xét.
- Quan sát cành lá ( hình dáng và màu sắc)
- HS quan sát tranh
- Tham gia trả lời
- Trả lời theo cảm nhận.
- Quan sát.
- Nhận phiếu học tập.
- Thảo luận theo nhóm 4, trả lời câu hỏi
- Cử đại diện nhận xét 
- Nhóm khác bổ sung.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ.
- Lắng nghe.
- Trả lời theo cảm nhận
- HS chú ý và thực hiện
================================
3A:6*T3/23/10
3B:6*T4/24/10
Mỹ Thuật(T)
Thường thức mĩ thuật
Ôn tập: XEM TRANH TĨNH VẬT
I. Môc tiªu:
	Ø HS bày tỏ tình cảm, thái độ về tranh tĩnh vật.
	Ø Có cảm nhận vẽ đẹp ở tranh tĩnh vật.
	Ø Đối với HS khá, giỏi: Chỉ ra các hình ảnh, màu sắc trên tranh mà em thích.
II.ChuÈn bÞ:
	Ø GV: Tranh tĩnh vật hoa quả.
 Ø HS: Vở tập vẽ. Bút chì, tẩy, màu.
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y - häc: Trùc quan, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm.
IV. C¸c ho¹t ®éng day-häc 
a.Khëi ®éng: æn ®Þnh tæ chøc:
	ó Hoạt động 1: Bày tỏ tình cảm, thái độ khi xem tranh tĩnh vật.
- GV yêu cầu HS xem tranh ở vở tập vẽ và trả lời câu hỏi :
+ Qua bức tranh em cảm nhận như thế nào về hoa quả ở Việt Nam?
+ Từ đó em thấy đất nước Việt Nam ta có phong phú, giàu đẹp về cây trái không ?
+ Nơi em sống có những loại hoa quả giống như tranh vẽ không?
+ Nếu vẽ tranh về hoa quả em sẽ chọn những màu sắc nào?
+ Những hình ảnh chính của bức tranh được đặt ở vị trí nào ? 
+ Tỉ lệ của các hình chính so với hình phụ ?
- GV liên hệ giáo dục tình yêu thiên nhiên, đất nước cho HS :
* Thiên nhiên Việt Nam cho ta nhiều hoa quả thơm ngon, đất nước Việt Nam vô cùng giàu đẹp về cây trái. Đâu đâu cũng có hoa thơm, đâu đâu cũng có quả ngọt. Vì vậy chúng ta phải biết giữ gìn và vun đấp cho đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển hơn.
ó Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét chung về giờ học.
 - Khen gợi những HS phát biểu xây dựng bài.
	4. Củng cố- Dặn dò.
- Tình cảm của em sao khi xem tranh tĩnh vật?
- Chuẩn bị: Vẽ theo mẫu. Vẽ cành lá : vở tập vẽ, bút chì, màu vẽ, tẩy.
-----------------------------------------------
3A, 3B: Tập trung rèn HS yếu về nhËn d¹ng tranh, giúp HS về cách vẽ tranh sao cho hợp lý. 
====================================
4A:3*T4/31/10
4B: 2*T4/31/10
Mỹ Thuật
 VÏ theo mÉu
 §å VËT Cã D¹NG h×nh TRô
l. Môc tiªu:
Hiểu đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
Biết cách vẽ đồ vật dạng hình trụ.
Vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu.
HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. ChuÈn bÞ:
- SGK, SGV.
- ChuÈn bÞ mét sè ®å vËt d¹ng h×nh trô ®Ó lµm mÉu.
- Mét sè bµi vÏ ®å vËt d¹ng h×nh trô cña HS c¸c líp tr­íc.
- H×nh gîi ý c¸ch vÏ.
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y - häc: Trùc quan, vÊn ®¸p, thùc hµnh, thuyÕt tr×nh.
IV. C¸c ho¹t ®éng day - häc:
a.Khëi ®éng: æn ®Þnh tæ chøc:
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS,GV nhËn xÐt.
Giíi thiÖu bµi, ghi môc.
b. C¸c ho¹t ®éng:
* Hoạt động 1: : Quan sát, nhận xét:
- GV giới thiệu mẫu vẽ có dạng hình trụ và bày mẫu để HS nhận xét:
 + Hình dáng chung của vật mẫu? ( cao, thấp, rộng, hẹp) 
 + Các bộ phận của vật mẫu ( có những bộ phận nào ) 
 + Đặc điểm của vật mẫu (hình dáng thân, miệng, quai..)
 + Gọi tên các đồ vật ở hình 1 SGK.
 + Hãy tìm ra sự giống nhau, khác nhau của cái chén và cái chai? 
 - GV bổ sung nêu sự khác nhau của các đồ vật đó về hình dáng chung, tỉ lệ các bộ phận, màu sắc và độ đậm nhạt
* Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu và chỉ dẫn cách vẽ qua các bước (H.2 tr 26 SGK)
- Ước lược và so sánh tỉ lệ (chiều cao so với chiều ngang của mẫu)
- Tìm tỉ lệ các bộ phận : như thân, tay cầm, miệng và đáy bình
- Sửa chữa hoàn chỉnh hình vẽ, vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu.
- GV treo lên bảng hình gợi ý các bước vẽ để HS nắm kĩ hơn các bước vẽ theo mẫu.
* Hoạt động 3: Thực hành
- Có thể đặt mẫu giống nhau ở vị trí thích hợp và chia lớp thành 2 nhóm
, mỗi nhóm vẽ một mẫu.
- Quan sát, đến từng bàn hướng dẫn, yêu cầu HS thực hành như hướng dẫn, gợi ý thêm cho những HS khá để vẽ có chiều sâu.
* Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn một số bài tốt và chưa tốt treo lên bảng, yêu cầu HS nhận xét về : + Bố cục (cách sắp xếp hình vẽ trên tờ giấy) ;
 + Hình dáng, tỉ lệ của hình vẽ (so với mẫu)
- Cho lớp nhận xét đánh giá, sau đó GV mới nhận xét, đánh giá bổ sung, xếp loại bài vẽ, động viên, khích lệ những HS có bài vẽ đẹp.
 3. Củng cố: - Yêu cầu HS nêu lại các bước vẽ theo mẫu? 
 4. Dặn dò: - Sưu tầm tranh của họa sĩ, mang đầy đủ đồ dùng ht.
- Hoạt động nhóm
- Thảo luận các câu hỏi của GV
- Cử đại diện trả lời câu hỏi.
- Ghi nhớ.
- Quan sát mẫu.
- Theo dõi cách vẽ
- HS quan sát hình gợi ý các bước vẽ. 
- Lớp thực hành
- Nhận xét, chọn bài mình thích.
- Nhắc lại các bước vẽ theo mẫu
- Mang đầy đủ dụng cụ vẽ
================================
4A:5*T5/25/10
4B:7*T4/24/10 
Mü ThuËt (T)
 ®Ò tµi tù do
I/ Môc tiªu
- HS lµm quen víi viÖc vÏ tranh ®Ò tµi tù do.
- VÏ ®­îc mét bøc tranh theo ý thÝch.
- Cã thãi quen t­ëng t­îng trong khi vÏ tranh.
II/ChuÈn bÞ
GV:- S­u tÇm mét sè tranh cña c¸c ho¹ sÜ vµ thiÕu nhi. 
HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ , bót ch×,tÈy,mµu.
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y - häc: Trùc quan, vÊn ®¸p, thùc hµnh, thuyÕt tr×nh.
IV. C¸c ho¹t ®éng day - häc:
 a.Khëi ®éng: æn ®Þnh tæ chøc:
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS,GV nhËn xÐt.
Giíi thiÖu bµi,ghi môc.
b. C¸c ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng 1: T×m, chän néi dung ®Ò tµi:
- Gv giới thiệu tranh :
 ?/ Tranh vẽ về đÒ tài gì ?
 ?/ Trong tranh có những hình ảnh nào ?
 ?/ Màu sắc trong tranh như thế nào?
- Gv treo tranh :
 ?/ Tranh vẽ gì ? - Tranh có cảnh những ngôi nhà, cánh đồng, người thả trâu
 ?/ Hình ảnh chính trong tranh là gì?
 ?/ Hình ảnh phụ trong tranh là gì ?
 ?/ Màu sắc trong tranh như thế nào?
- Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều nội dung đề tài để vẽ tranh , các em hãy tự chọn đề tài cho mình.
?/ Vậy thế nào là vẽ tự do ? 
- Vẽ tự do là vẽ theo ý thích , mỗi người có thể chọn cho mình một nội dung đề tài để vẽ.
?/ Có những loại tranh về đề tài nào mà em biết ? - Cảnh đẹp đất nước, di tích lịch sử, di tích cách mạng
- Cảnh nông thôn, miền núi, thành phố, miền biển..
Hoạt động 2: Cách vẽ 
+ Trước hết chúng ta phải làm gì ?
 - Mỗi hs phải tự chọn cho mình đề tài mà mình thích.
?/ Các bước tiến hành cách vẽ như thế nào ?
- Tìm các hình dáng cho tranh sinh động.
- Vẽ màu có đậm có nhạt, màu kín cả tranh.
Hoạt động 3: Thực hành
- Gv cho hs xem 1 số bài hs vẽ.
- Gv quan sát, gợi ý hs vẽ .
 VÏ ®­îc tranh, ph©n m¶ng bè côc râ rµng, mµu s¾c tèt.
Hoạt động 4: Cñng cè vµ dÆn dß.
- Gv chọn 1 số bài để hs cùng xem. 
?/ Em có nhận xét gì ?
?/ Em thích bài nào nhất? Vì sao?
- Gv nhận xét và tuyên dương.
* Đất nước Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, nếu các em có dịp đi thăm quan hãy nhớ ngắm nhìn những cảnh đẹp nhé.
* Dặn dò: - Chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------
4A, 4B: Rèn HSY về vẽ hình. Bồi dưỡng HSNK về sắp xếp vật mẫu khi vÏ.
====================================
5A:2*T6/2/11
5B:2*T3/30/11
Mỹ Thuật
Trang trÝ ®èi xøng qua trôc
I. Môc tiªu:
- HS n¾m ®­îc c¸ch trang trÝ qua trôc .
-TËp vÏ bµi trang trÝ ®èi xøng ®¬n gi¶n.
- HS yªu thÝch vÎ ®Ñp cña nghÖ thuËt trang trÝ .
* Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa caùc hoïa tieát trang trí, tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä MT.
II. ChuÈn bÞ:
- SGK, SGV.
- Mét bµi trang trÝ ch­a ®Ñp.
- Mét sè bµi trang trÝ ®èi xøng.
- Khung h×nh chung:h×nh trßn, h×nh vu«ng.
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y - häc: Trùc quan, vÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, thùc hµnh.
IV. C¸c ho¹t ®éng day-häc 
a.Khëi ®éng: æn ®Þnh tæ chøc:
KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS,GV nhËn xÐt.
Giíi thiÖu bµi,ghi môc.
b. C¸c ho¹t ®éng:
* Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt:
 - Yeâu caàu HS quan saùt hình veõ trang trí ñoái xöùng coù daïng hình troøn, hình vuoâng. Neâ

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_mi_thuat_lop_1_2_3_4_5_tuan_10.doc
Giáo án liên quan