Giáo án Lớp 5 - Tuần 26 - Phạm Thị Miến

HĐ1: Giới thiệu bài

- Giáo viên cho học sinhhát bài: Em yêu hoà bình

+ Bài hát này muốn nói lên điều gì?

 

 

 

- Giáo viên nhận xét và rút tên bài ghi bảng

HĐ2: Tìm hiểu thông tin trang 37/ SGK.

- GV hướng dẫn

+ Em thấy những gì trong các tranh ảnh đó?

 

 

 

- Để biết rõ hơn về hậu quả chiến tranh, các em đọc thông tin trong SGK

- Giáo viên cho học sinh thảo luận một số câu hỏi theo tổ

Tổ 1: Em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em ở các vùng có chiến tranh?

Tổ 2: Nêu những hậu quả mà chiến tranh để lại?

Tổ 3: Để thế giới không còn có chiến tranh, để mọi người sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc, trẻ em được tới trường chúng ta cần làm gì?

 

 

- GV nhận xét, kết luận( lồng ghép GDKNS): Chiến tranh chỉ gây ra đổ nát, đau thương: đa xó biết bao người dân vô tội bị chết, tre em bất hạnh, thất học, người dân sôngs khổ cực,.

HĐ3: Bày tỏ thái độ ( BT 1/ SGK)

- Chiến tranh gây ra nhiều tội ác như vậy, mỗi chúng ta có những suy nghĩ và ý kiến riêng. Các em hãy cùng bày tỏ ý kiến của mình thông qua bài tập nhé

- Giáo viên đọc từng câu hỏi ở VBt. Sau đó em nào tán thành thì giơ tay, không tán thành thì thôi. Sau đó giáo viên cho học sinh giait thích lí do vì sao?

Ví dụ: Chiến tranh không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người?

+ Chỉ có trẻ em các nước giàu mới có quyền sống hoà bình?

 

- GV nhận xét: ýa, d là đúng. Ý b,c sai

HĐ4: Bài tập 2,3GK

- GV hướng dẫn

 

 

- GV kết luận(Lồng ghép GDBVMT): Mỗi người cần phải có lòng yêu hoà bình. Trong những hoạt động nhỏ trong cuộc sống, các em cần phải biết giữ gìn thái độ hoà nhã, đoàn kết. Đó là đức tính tốt. Như thế các em mới xây dựng được tình yêu hoà bình

HĐ6: Củng cố dặn dò

 

doc22 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 5 - Tuần 26 - Phạm Thị Miến, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu hỏi 2; nhóm 5, 6 mỗi em nhận mảnh giấy màu vàng, trả lời câu hỏi 3.)
CH1: Truyeàn: trao laïi cho ngöôøi khaùc (thöôøng laø theá heä sau )
 CH2: Truyeàn: nhaäp vaøo hoaëc ñöa vaøo cô theå ngöôøi
CH 3: Truyeàn :lan roäng hoaëc laøm lan roäng ra cho nhieàu ngöôøi bieát
 * Nhóm mảnh ghép
Sau khi HS thực hiện cá nhân xong, GV cho HS về nhóm theo màu (mỗi nhóm có 6 HS): 2 HS có màu đỏ, 2 HS có màu xanh., 2 vàng
- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.
+ Truyeàn: trao laïi cho ngöôøi khaùc (thöôøng laø theá heä sau ):truyeàn ngheà, truyeàn ngoâi, truyền thống
+ Truyeàn :lan roäng hoaëc laøm lan roäng ra cho nhieàu ngöôøi bieát: truyeàn baù, truyeàn hình, truyeàn tin, truyền tụng
+ Truyeàn: nhaäp vaøo hoaëc ñöa vaøo cô theå ngöôøi: truyeàn maùu, truyeàn nhieãm 
+ Vậy em hiểu nghĩa của một số từ ở BT2 như thế nào? Đặt câu với mỗi từ đó?
* Baøi 3:
- GV Höôùng daãn HS laøm BT2.
- GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng :
+ Nhöõng töø ngöõ chæ ngöôøi gôïi nhôù lòch söû vaø truyeàn thoáng: vua Huøng, caäu beù laøng Gioùng, Hoaøng Dieäu, Phan Thanh Giaûn .
+ Nhöõng töø ngöõ chæ söï vaät gôïi nhôù lòch söû vaø truyeàn thoáng: n¾m tro beáp thuôû caùc vua Huøng döïng nöôùc, muõi teân ñoàng Coå Loa, con dao caét roán baèng ñaù ..
C. Cuûng coá, daën doø:
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän söû duïng ñuùng nhöõng töø ngöõ gaén vôùi truyeàn thèng daân toäc.
- Học sinh mở VBT để giáo viên kiểm tra
- HS laéng nghe.
- HS nghe
- HS tự làm vào mảnh giấy đã ghi sẵn câu hỏi.
- HS về nhóm theo màu sắc.
- HS trình bày ý kiến trong nhóm.
- Học sinh theo dõi và hoàn tất vào VBT
- Học sinh trả lời nối tiếp
Ví dụ: Truyền nghề là trao lại nghề của mình có cho người khác
Câu: Ônng là người truyền nghề nấu bánh đúc cho cả làng.
- Học sinh làm bài cá nhân. Một số em đọc bài làm của mình
Ví dụ:
Nhöõng töø ngöõ chæ ngöôøi gôïi nhôù lòch söû vaø truyeàn thoáng: vua Huøng, caäu beù laøng Gioùng, Hoaøng Dieäu, Phan Thanh Giaûn 
- Lôùp nhaän xeùt.
- Học sinh lắng nghe
- HS laéng nghe.
BUỔI CHIỀU
TiÕt 2 chiều thứ 3 ( dạy lớp 5A) 
Tiết 1 chiều thứ 5( dạy lớp 5B)
	 	 TC. TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố, hệ thống hoá cho HS vốn kiến thức về từ đồng âm.
2. Kĩ năng: Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo
3. Thái độ: GD cho HS ý thức học tập.
* Mục tiêu riêng:
Đối với HSK,G: Làm được các bài tập
Đối với HSY: Làm bài tập 1(a,b,c), bài 2(a,b) dưới sự hướng dẫn của giáo viên
II. CHUẨN BỊ: Vở ô li 
III. PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC: 
Ph¬ng ph¸p: PP thùc hiÖn; PP cïng tham gia; PP thực hành.
H×nh thøc: C¸ nh©n; c¶ líp
 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 2/
20/
15/
3/
1.Kiểm tra: Cho HS nhắc lại những kiến thức về từ đồng âm. Cho ví dụ?
- Giáo viên nhận xét, cho điểm
2. Bài mới Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Bài tập1: 
H : Tìm từ đồng âm trong mỗi câu câu sau và cho biết nghĩa của mỗi từ.
 a.Bác(1) bác(2) trứng.
b.Tôi(1) tôi(2) vôi.
c.Bà ta đang la(1) con la(2).
d.Mẹ tôi trút giá(1) vào rổ rồi để lên giá(2) bếp.
e.Anh thanh niên hỏi giá(1) chiếc áo len treo trên giá(2). 
- Gọi HS đọc đề bài
- HDHS làm các bài tập.
- GV giúp thêm học sinh yếu
- Giáo viên nhận xét, chốt:
bác(1) : dùng để xưng hô.
 bác(2) : Cho trứng đã đánh vào chảo, quấy đều cho sền sệt.
 + tôi(1) : dùng để xưng hô.
 tôi(2) : thả vôi sống vào nước cho nhuyễn ra dùng trong việc xây dựng.
 + la(1) : mắng mỏ, đe nẹt.
 la(2) : chỉ con la.
+ giá(1: )đỗ xanh ngâm mọc mầm dùng để ăn.
+ giá(2) : giá đóng trên tường ở trong bếp dùng để các thứ rổ rá.
 + giá(1) : giá tiền một chiếc áo.
 giá(2) : đồ dùng để treo quần áo.
Bài tập 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm : đỏ, lợi, mai, đánh.
a. Đỏ: 
b. Lợi: 
c. Mai: 
d.Đánh : 
- Gọi HS đọc đề bài
- HDHS làm các bài tập.
- GV giúp thêm học sinh yếu
- Giáo viên nhận xét, chốt
a) Hoa phượng đỏ rực cả một góc trường.
 Số tôi dạo này rất đỏ.
b) Bạn Nam xỉa răng bị chảy máu lợi.
 Bạn Hương chỉ làm những việc có lợi cho mình.
c) Ngày mai, lớp em học môn thể dục.
 Bạn Lan đang cầm một cành mai rất đẹp.
d) Tôi đánh một giấc ngủ ngon lành.
 Chị ấy đánh phấn trông rất xinh
4. Củng cố, dặn dò: 
- Giáo viên hệ thống bài. 
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
- 1-2 em nhắc lại
Ví dụ: Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa....
- Lớp nhận xét
- HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài
- 1HS đọc kỹ bài
- HS làm các bài tập 
*HSY : Làm câu a,b,cdưới sự giúp đỡ của GV
 Ví dụ: + bác(1) : dùng để xưng hô.
 bác(2) : Cho trứng đã đánh vào chảo, quấy đều cho sền sệt.
 + tôi(1) : dùng để xưng hô.
 tôi(2) : thả vôi sống vào nước cho nhuyễn ra dùng trong việc xây dựng.
 + la(1) : mắng mỏ, đe nẹt.
 la(2) : chỉ con la.
- Học sinh lắng nghe
- 1HS đọc kỹ bài
- HS làm các bài tập 
*HSY : Làm câu a,b dưới sự giúp đỡ của GV
a) Hoa phượng đỏ rực cả một góc trường.
 Số tôi dạo này rất đỏ.
b) Bạn Nam xỉa răng bị chảy máu lợi.
 Bạn Hương chỉ làm những việc có lợi cho mình.
........................
- Học sinh theo dõi
- Học sinh lắng nghe
TiÕt 3. 	 KĨ THUẬT 
L¾p xe ben(T3)
I. MỤC TIÊU:
1. KiÕn thøc: Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben.
2. KÜ n¨ng: Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
3. Th¸i ®é : Rèn luyện tính cẩn thận khi tháo lắp, tháo các chi tiết của xe ben.
II. ĐỒ DÙNG: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. PHƯƠNG PHÁP- HÌNH THỨC: 
Phương pháp: PP làm mẫu; PP quan sát; PP thực hành; PP hợp tác.
Hình thức: Cá nhân, cặp; cả lớp.
 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1’
 37’
2’
1. Kiểm tra bài cũ: 
Giáo viên kiểm tra dụng cụ lắp ghépcủa học sinh
2. Bài mới:
HĐ 1: Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Lắp xe ben( tiết 3)
HĐ 2: Nhắc lại quy trình thực hiện : 
- Hướng dẫn HS quan sát kĩ từng bộ phận và trả lời câu hỏi:
Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Hãy nêu tên các bộ phận đó.
HĐ 3: Thực hành lắp xe : 
- GV tiến hành cho học sinh lắp ráp xe ben theo các bước trong SGK. 
Chú ý: * Bước lắp ca bin:
 + Lắp 2 tấm bên của chữ U vào 2 bên tấm nhỏ.
 + Lắp tấm mặt ca bin vào 2 tấm bên của chữ U.
 + Lắp tấm sau của chữ U vào phía sau.
- Kiểm tra sản phẩm: Kiểm tra mức độ nâng lên, hạ xuống của thùng xe.
- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ
- Giáo viên thu sản phẩm nhận xét, chấm
* Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
3. Cñng cè - DÆn dß
 - nhận xét tiết học, học bài tíêp theo
- Học sinh lấy ra để kiểm tra
- HS l¾ng nghe
- HS quan sát mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
- Cần lắp 5 bộ phận: khung sàn xe và các giá đỡ; sàn ca bin và các thanh đỡ; hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau; trục bánh xe trước; ca bin)..
- Học sinh qan sát và làm thực hành theo nhóm
- HS chú ý theo dõi.
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
 THỨ TƯ Ngày soạn: 9/3/ 2013. 
 Ngày dạy: 13/3/2013
TiÕt 1. 	 TẬP ĐỌC 
HOÄI THI THOÅI CÔM ÔÛ ÑOÀNG VAÂN
I. MỤC TIÊU:
1. KiÕn thøc: HiÓu ND vµ ý nghÜa: LÔ héi thæi c¬m thi ë §ång V©n lµ nÐt ®Ñp v¨n ho¸ cña d©n téc. ( Tr¶ lêi được c¸c c©u hái trong SGK).
2. KÜ n¨ng: HS ñoïc troâi chaûy, ®äc diÔn c¶m bµi v¨n phï hîp víi ND miªu t¶.
3. Th¸i ®é: GD HS Yeâu queâ höông, ñaát nöôùc.
* Môc tiªu riªng: 
Đối với HS yÕu: đọc tương đối đúng dấu đoạn 1
Đối với HS K - G: HS ®äc diÔn c¶m bµi v¨n. Nêu được nội dung bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh aûnh minh hoaï baøi hoïc.
III. PHƯƠNG PHÁP-HÌNH THỨC:
 Phương pháp: PP Quan sát; PPluyện tập thực hành; PP hỏi đáp.
Hình thức: Cá nhân; cả lớp; cặp.
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
3'
1'
16'
10'
8'
2'
A. Kieåm tra:
- Kieåm tra 2HS.
H:Caùc moân sinh cuûa cuï giaùo Chu ñeán nhaø thaày ñeå laøm gì? 
H: Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy hoïc troø raát toân kính cuï giaùo Chu?
- GV nhaän xeùt +ghi ñieåm.
B. Baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu veà moät leã hoäi thoåi côm thi ôû laøng Ñoàng Vaân.
2. Höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
a. Luyeän ñoïc:
- GV Höôùng daãn HS ñoïc.
+ Bài này chia làm mấy đoạn?
- Luyeän ñoïc caùc tieáng khoù: traåy quaân, döùt, thoaên thoaét, voùt, giaõ thoùc ..
- Gọi học sinh đọc phần chú giải
- Cho HS ®äc theo cÆp.
- GV ñoïc maãu toaøn 
b. Tìm hieåu baøi:
GV Höôùng daãn HS t×m hiÓu bµi.
Ñoaïn 1:
H: Hoäi thoåi côm thi ôû Ñoàng Vaân baét nguoàn töø ñaâu? 
+ Vậy ý đoạn 1 nói lên điều gì?
- Giáo viên nhận xét và viết ý 1 lên bảng:Nguoàn goác cuûa hoäi thi.
Ñoaïn 2: 
H: Keå laïi vieäc laáy löûa tröôùc khi naáu côm.
+ Vậy ý đoạn 2 nói lên điều gì?
- Giáo viên nhận xét và viết ý 2 lên bảng: Vieäc laáy löûa.
Ñoaïn 3:
H:Tìm nhöõng chi tieát cho haáy nhöõng ngöôøi tham gia phoái hôïp raát nhòp nhaøng, kheùo, leùo.
+ Vậy ý đoạn 3 nói lên điều gì?
- Giáo viên nhận xét và viết ý 3 lên bảng: Söï phoái hôïp trong khi thi.
Ñoaïn 4:
H: Taïi sao noùi vieäc giaät giaûi trong cuoäc thi laø " nieàm töï haøo khoù coù gì saùnh noåi ñoái vôùi daân laøng? 
+ Vậy ý đoạn 4 nói lên điều gì?
- Giáo viên nhận xét và viết ý 4 lên bảng: Ca ngợi sự khéo léo
+ Qua bài văn tác giả thể hiện tình cảm gì đối với một nét đẹp cổ truyền trong văn hoá dân tộc?( Học sinh K,G trả lời)
- Giáo viên nhận xét và rút ra nội dung bài ghi lên bảng: Lễ Hội thổi cơm ở Đồng Vân là nét đẹp văn hoá của dân tộc
c. Ñoïc dieãn caûm:
- GV Höôùng daãn HS ñoïc dieãn caûm .
- GV Höôùng daãn HS ñoïc dieãn caûm ñoaïn :"Hoäi thi baét ñaàu baèng thoåi côm".
- Höôùng daãn HS thi ñoïc dieãn caûm.
HS K - G: HS ®äc diÔn c¶m bµi v¨n.
HS TB yÕu: đọc tương đối đúng dấu đoạn 1
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
C. Cuûng coá - daën doø:
- GV höôùng daãn HS neâu l¹i noäi dung baøi.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän theâm.
- HS ñoïc noái tieáp hau baøi: Nghóa thaày troø, traû lôøi caâu hoûi.
- Möøng thoï thaày, theå hieän loøng yeâu quyù, kính troïng thaày.
-Töø saùng sôùm ñaõ teà töïu tröôùc saân, daâng thaày nhöõng cuoán saùch quyù, daï ran theo thaày ñeán thaêm thaày

File đính kèm:

  • doctuan 26 rồi.doc
Giáo án liên quan