Giáo án lớp 4 - Tuần 6

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc rành mạch, trôi chảy, đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ dễ phát âm sai do phương ngữ. Hiểu một số từ mới trong bài (Chú giải)

- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: Nỗi dằn vặt của An - đrây -ca thể hiện trong tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực và sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc thành tiếng, đọc diễn cảm cho học sinh. Biết đọc bài với giọng kể chậm rãi, tình cảm. Bước đầu biết đọc phân biệt lời của nhân vật với lời người kể chuyện. Trả lời đúng các câu hỏi trong bài.

3. Giáo dục: Giáo dục học sinh tình cảm yêu thương, trung thực, có trách nhiệm với người thân trong gia đình.

II.Chuẩn bị : Tranh minh hoạ, bảng phụ.

III. Hoạt động dạy – học :

doc43 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 xin phÐp ba ®i ®©u - C« chÞ cã ®i häc nhãm thËt kh«ng ? Em ®o¸n xem c« chÞ ®i ®©u ?
- C« nãi dèi ba nh­ vËy ®· nhiÒu lÇn ch­a ? V× sao c« nãi dèi ®­îc nhiÒu lÇn nh­ vËy ?
- V× sao mçi lÇn nãi dèi, c« chÞ l¹i thÊy ©n hËn ?
- C« em ®· lµm g× ®Ó chÞ m×nh th«i nãi dèi ?
- C« chÞ nghÜ ba sÏ lµm g× khi biÕt m×nh hay nãi dèi? 
- Th¸i ®é cña ng­êi cha lóc ®ã thÕ nµo?
- V× sao c¸ch lµm cña c« em gióp chÞ tØnh ngé ?
- C« chÞ ®· thay ®æi nh­ thÕ nµo ?
- C©u chuyÖn khuyªn ta ®iÒu g× ? 
- H·y ®Æt tªn c« chÞ, c« em theo ®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch ?
- Cho HS nªu néi dung cña bµi 
- Đi häc nhãm
- Kh«ng ®i häc nhãm. §i ch¬i víi b¹n bÌ, ®Õn nhµ b¹n, ®i xem phim hay ®i la cµ ngoµi ®­êng
- C« ®· nãi dèi ba nhiÒu lÇn ®Õn nçi kh«ng biÕt lÇn nãi dèi nµy lµ lÇn thø bao nhiªu. C« nãi dèi ®­îc nhiÒu lÇn nh­ vËy v× bÊy l©u nay ba vÉn tin c«
-V× c« th­¬ng ba, biÕt m×nh ®· phô lßng tin cña ba, nh­ng vÉn tÆc lìi v× c« ®· quen nãi dèi.
- C« em b¾t ch­íc chÞ, còng nãi dèi ba ®i tËp v¨n nghÖ, råi rñ b¹n vµo r¹p chiÕu bãng, l­ít qua tr­íc mÆt chÞ vê nh­ kh«ng thÊy chÞ. ChÞ thÊy em…bá vÒ.BÞ chÞ m¾ng, em thñng th¼ng ®¸p… chÞ s÷ng sê v× bÞ lé
- C« nghÜ ba sÏ tøc giËn, m¾ng má thËm chÝ ®¸nh 2 chÞ em
- ¤ng buån rÇu khuyªn 2 chÞ em cè g¾ng häc cho giái.
-V× em nãi dèi hÖt nh­ chÞ khiÕn chÞ nh×n thÊy thãi xÊu cña chÝnh m×nh, chÞ lo em sao nh·ng häc hµnh vµ hiÓu m×nh ®· lµ g­¬ng xÊu cho em. Ba biÕt chuyÖn buån rÇu khuyªn 2 chÞ em b¶o ban nhau. VÎ buån rÇu cña ba ®· t¸c ®éng ®Õn chÞ.
-C« kh«ng bao giê nãi dèi ba ®i ch¬i n÷a. C« c­êi mçi khi nhí l¹i c¸i c¸ch em g¸i ®· chäc tøc m×nh, lµm m×nh tØnh ngé.
- Kh«ng ®­îc nãi dèi/ Nãi dèi lµ tÝnh xÊu sÏ lµm mÊt lßng tin cña cha mÑ, anh em, b¹n bÌ
- C« em th«ng minh. C« chÞ biÕt nhËn lçi
-C©u chuyÖn khuyªn chóng ta kh«ng nãi dèi v× ®ã lµ mét tÝnh xÊu lµm mÊt lßng tin, sù tÝn nhiÖm, lßng t«n träng cña mäi 
ng­êi ®èi víi m×nh 
10’
c. HD ®äc diÔn c¶m 
- Cho HS ®äc nèi tiÕp c©u chuyÖn.
- Nªu c¸ch ®äc toµn bµi.
- Hd, ®äc mÉu ®o¹n tiªu biÓu.
-Cho HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- Cho HS thi ®äc diÔn c¶m.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ .
- §äc nèi tiÕp
- L¾ng nghe
- §äc theo cÆp
- 2 - 3 häc sinh ®äc.
4’
3. Củng cố - dÆn dß
- Gi¸o dôc liªn hÖ häc sinh 
- Hd häc sinh häc ë nhµ + CB bµi sau.
- L¾ng nghe.
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Khoa học
TIEÁT 11 : MOÄT SOÁ CAÙCH BAÛO QUAÛN THÖÙC AÊN 
I.Mục tiêu
1.Kiến thức: Neâu ñöôïc caùc caùch baûo quaûn thöùc aên .
 - Neâu ñöôïc baûo quaûn moät soá loaïi thöùc aên haøng ngaøy .
2.Kỹ năng:Bieát vaø thöïc hieän nhöõng ñieàu caàn chuù yù khi löïa choïn thöùc aên duøng ñeå baûo quaûn ,caùch söû duïng thöùc aên ñaõ ñöôïc baûo quaûn .
3.Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo quản thức ăn
II. Chuẩn bị:Caùc hình minh hoïa trang 24 , 25 SGK 
- Phieáu hoïc taäp .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
ND - MT
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1’
4’
1’
15’
16’
3’
A.Ổn ñònh toå chöùc : 
B.KTBC 
C. Bài mới
1.GTB
2. Dạy bài mới
 HĐ1: Caùc caùch baûo quaûn thöùc aên 
HĐ2: Nhöõng löu yù tröôùc khi baûo quaûn vaø söû duïng thöùc aên
3.Củng cố - Dặn dò
-Cho HS hát
- Theá naøo laø thöïc phaåm saïch vaø an toaøn ?
- Vì sao haøng ngaøy caàn aên nhieàu rau vaø qua ûchín ?
- Cho HS caùc nhoùm quan saùt caùc hình minh hoaï trang 24 , 25 SGK roài tieán haønh thaûo luaän nhoùm theo gôïi yù :
+ Haõy keå teân caùc caùch baûo quaûn thöùc aên trong caùc hình minh hoïa ?
+ Gia ñình caùc em thöôøng söû duïng nhöõng caùch naøo ñeå baûo quaûn thöùc aên ?
 + Caùc caùch baûo quaûn thöùc aên ñoù coù lôïi ích gì ?
- Chia lôùp thaønh nhoùm ,ñaët teân cho caùc nhoùm theo thöù töï :
1. Nhoùm : Phôi khoâ .
2 . Nhoùm : Öôùp muoái .
3. Nhoùm : Öôùp laïnh .
4. Nhoùm:Coâ ñaëc vôùi ñöôøng 
5.Nhoùm : Ñoùng hoäp .
- Cho HS thaûo luaän vaø trình baøy yù kieán treân phieáu hoïc taäp vôùi caùc noäi dung sau :
+ Haõy keå teân moät soá loaïi thöùc aên ñöôïc baûo quaûn theo teân cuûa nhoùm ?
+ Chuùng ta caàn löu yù ñieàu gì tröôùc khi baûo quaûn vaø söû duïng thöùc aên theo caùch ñaõ neâu ôû teân cuûa nhoùm ?
- Höôùng daãn HS neâu nhaän xeùt boå sung ,giuùp HS thoáng nhaát yù kieán .
- Keát luaän : Tröôùc khi ñöa thöùc aên vaøo baûo quaûn caàn phaûi choïn loaïi coøn töôi , loaïi boû phaàn giaäp naùt uùa , sau ñoù röûa saïch vaø ñeå raùo nöôùc .
-Tröôùc khi duøng ñeå naáu nöôùng phaûi röûa saïch ,neáu caàn phaûi ngaâm cho bôùt maën .
-GV nhận xét giờ học
-Haùt 
2 HS traû lôøi 
- Nghe giôùi thieäu , ghi ñeà baøi .
- Quan saùt tranh vaø ñoïc baøi ôû SGK roài thaûo luaän nhoùm . Sau ñoù cöû ñaïi dieän trình baøy ,caû lôùp thaûo luaän thoáng nhaát:
 + … phôi khoâ , öôùp laïnh , öôùp muoái , ngaâm nöôùc maém , ñoùng hoäp , laøm möùt .
+ …giuùp cho thöùc aên ñeå ñöôïc laâu , khoâng bò maát chaát dinh döôõng vaø oâi thiu .
- Tieán haønh thaûo luaän nhoùm theo hoaït ñoäng 2 .
-Đaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû ,caùc nhoùm khaùc thaûo luaän boå sung .
1.Nhoùm : Phôi khoâ 
+ Teân thöùc aên : Caù , toâm ,möïc , cuû caûi , maêng ,… + Tröôùc khi baûo quaûn caàn röûa saïch; caùc loaïi rau caàn choïn loaïi töôi , boû phaàn giaäp naùt uùa , röûa saïch ñeå raùo nöôùc vaø tröôùc khi söû duïng caàn röûa laïi .
2.Nhoùm : Öôùp muoái .
+ Teân thöùc aên : thòt , caù , toâm , cua , möïc ,…
+ Tröôùc khi baûo quaûn caàn phaûi choïn loaïi coøn töôi , loaïi boû phaàn ruoät . Tröôùc khi söû duïng caàn röûa laïi hoaëc ngaâm nöôùc cho bôùt maën . 
3.Nhoùm : Öôùp laïnh 
+ Teân thöùc aên : thòt , caù , toâm , cua , möïc ,
+ Tröôùc khi baûo quaûn caàn phaûi choïn loaïi coøn töôi , röûa saïch , loaïi boû phaàn giaäp naùt , hoûng , ñeå raùo nöôùc .
4.Nhoùm : Coâ daëc vôùi ñöôøng 
+ Teân thöùc aên : möùt daâu , möùt nho , möùt caø roát ,
+ Tröôùc khi baûo quaûn phaûi choïn quaû töôi,khoâng bò giaäp naùt , röûa saïch, ñeå raùo nöôùc .
5.Nhoùm : Ñoùng hoäp .
+ Teân thöùc aên : Thòt , caù , toâm , döùa , nho , ñaäu ,…
+ Tröôùc khi baûo quaûn phaûi choïn loaïi coøn töôi ,röûa saïch , loaïi boû ruoät 
-HS nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âm nhạc tăng cường
ÔN ÂM NHẠC
I.Mục tiêu
1.Kiến thức: Hs hát thuộc và từng nhóm trình diễn bài hát với một số động tác phụ hoạ trước lớp
-Biết và thể hiện giá trị độ dài của nốt trắng và bài tập tiết tấu.
2. Kỹ năng: Rèn cho HS thói quen biểu diễn trước đám đông
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học
II. Chuẩn bị: Đàn organ. Nghiên cứu một vài động tác phụ hoạ phù hợp với bài hát
-Chép sẵn bài tập tiết tấu vào bảng phụ.
-SGK âm nhạc 4
-Nhạc cụ gõ: thanh phách…
III.Hoạt động dạy học
TG
ND - MT
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
10’
25’
5’
1.Phần mở đầu
2.Phần hoạt động
Nội dung 1:Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình
Hoạt động 1:
HĐ 2:Hát kết hợp các động tác phụ hoạ
Nội dung 2:
HĐ 1:Giới thiệu hình nốt trắng
Hoạt động 2:Bài tập và tiết tấu
3.Phần kết thúc
-Gv giới thiệu nội dung tiết học
-Gv đệm đàn
- Gv làm mẫu 1 lần sau đó hướng dẫn hs thực hiện từng câu.
-Gv đệm đàn
-Gv nhận xét,đánh giá.
-Gv giới thiệu hình nốt trắng:thân nốt hình quả trứng nằm nghiêng.
-Độ dài của nốt trắng bằng 2 nốt đen.
-Nếu ta quy định độ dài mỗi nốt đen bằng 1 phách thì độ dài nốt trắng bằng 2 phách
-Hướng dẫn hs thể hiện hình nốt trắng
-Gv hướng dẫn hs thực hiện bài tập tiết tấu.
-Gv chỉ tay vào hình nốt nhạc.
-Dặn dò hs về nhà tập đặt lời cho các hình tiết tấu trên
- Gv nhận xét tiết học
-Hs lắng nghe
-Cả lớp hát lại bài hát Em yêu hoà bình theo nhóm và cá nhân.
-Cả lớp đứng hát,nghiêng đầu sang bên trái rồi bên phải theo phách.Cuối lời 1 vỗ tay 2 cái rồi tiếp vào lời 2 cho đến hết bài và vỗ tay 3 cái để kết thúc.
-Từng nhóm lên biểu diễn trước lớp
-Hs lắng nghe
-Hs tay gõ phách đều đặn,miệng nói: Trắng-đen-đen-trắng-trắng-đen-đen-trắng.
-Hs thể hiện lần lượt đều đặn,nhịp nhàng các bài tập tiết tấu trong SGK.
Vỗ tay và miệng nói: 
-Đen-đen-trắng-đen-đen-trắng-đen-đen-đen-đen-đen-đen-trắng.
-Em yêu chim-em mến chim-vì mỗi lần chim hót em vui.
-Cả lớp vỗ tay mỗi hình tiết tấu 1 lần
-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe
Rút kinh nghiệm tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiếng Anh
GV chuyên dạy
Mỹ thuật
GV chuyên dạy
Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013
To¸n.
TIẾT 29: PhÐp céng
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh cñng cè c¸ch thùc hiÖn phÐp céng (kh«ng nhí, cã nhí)
- BiÕt ®Æt tÝnh vµ biÕt thùc hiÖn phÐp céng cã ®Õn s¸u ch÷ sè kh«ng nhí, cã nhí kh«ng qu¸ 3 l­ît vµ kh«ng liªn tiÕp.
2. Kü n¨ng: RÌn kü lµm tÝnh céng cã nhí, kh«ng nhí, gi¶i c¸c lo¹i to¸n ®¬n.
3. Gi¸o dôc: Häc sinh cã tÝnh cÈn thËn, tØ mØ, chÝnh x¸c khi häc to¸n.
II. Chuẩn bị: PhiÕu HT
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc :
TG
ND - MT
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
4’
A.Ổn định tổ chức
B. KTBC :
-Cho HS hát
- §äc 1 sè tù nhiªn cã nhiÒu ch÷ sè cho HS viÕt vµo b¼ng con.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 
- HS hát
- HS nghe, viÕt vµo b¶ng con
1’
C.Bµi míi
1. GTB
- Giíi thiÖu, ghi ®Çu bµi
-HS nghe
2. Dạy bµi mới
10’
a.VÝ dô
- Nªu phÐp tÝnh 48352 + 21026
- Cho 1 HS ®äc l¹i phÐp tÝnh vµ nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp céng.
(§Æt tÝnh, ViÕt sè h¹ng nä díi sè h¹ng kia sao cho c¸c ch÷ sè cïng hµng th¼ng cét víi nhau. TiÕn hµnh céng tõ ph¶i à tr¸i.)
- Hd HS thùc hiÖn phÐp tÝnh
 48352
 + 21026
 69378
- Y/c HS lµm vµo b¶ng con phÐp céng: 
367859 + 541728 ( 909587)
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸.
- Cho HS nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp céng
- L¾ng nghe
- §äc phÐp tÝnh vµ nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh
- Cïng gv thùc hiÖn
- Lµm tÝnh vµo b¶ng con.
- Nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp céng
20’
b.Thùc hµnh
HD häc sinh lµm bµi tËp
Bµi1
- Cho hs nªu y/c cña bµi tËp.
- Hd häc sinh lµm 1ý
- Y/c HS lµm bµi vµo b¶ng con
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
- Nªu y/c cña bµi.
-Lµm tõng phÐp tÝnhvµo b¶ng con
-KÕt qu¶: 6987 ; 7988 ; 9492
Bµi 2
- Cho HS nªu ®Çu bµi.
- Y/c häc sinh lµm bµi vµo vë
- Cho 1 häc sinh lªn b¶ng ch÷a
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- Nªu ®Çu bµi.

File đính kèm:

  • docTuan 6.doc