Giáo án lớp 4 - Tuần 32 năm 2011

I.Mục tiêu:

1.Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hơp với nội dung diễn tả. Đọc phân biệt lời các nhân vật.

2.Hiểu ý nghĩa các từ ngữ trong bài.

-Hiểu nội dung chuyện: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán.

II.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.Hoạt động trên lớp:

1.KTBC:-Kiểm tra 2 HS Đọc bài Con chuồn chuồn nước.

?Em thích hình ảnh so sánh nào ? Vì sao ?

?Tình yêu quê hương đất nước của tác giả thể hiện qua những câu văn nào ?

- GV nhận xét và cho điểm.

2.Bài mới:

 a.Giới thiệu bài:

 

doc24 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 32 năm 2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hà làm các bài tập chưa làm và chuẩn bị bài sau.
 ............................................
 TẬP LÀM VĂN:
 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
 I.Mục tiêu:
1.Củng cố kiến thức về đoạn văn.
2.Thực hành, vận dụng viết đoạn văn tả ngoại hình, tả hoạt động của con vật.
II.Đồ dùng dạy học:
-Ảnh con tê tê trong SGK và tranh ảnh một số con vật.
-Ba bốn tờ giấy khổ rộng.
III.Hoạt động trên lớp:
1.KTBC:
 -2 HS lần lượt đọc đoạn văn tả các bộ phận của con gà trống đã làm ở tiết TLV trước.
 -GV nhận xét và cho điểm.
2.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài:
 b.Giảng bài:
* Bài tập 1:
-Cho HS đọc yêu cầu BT1.
-Cho HS quan sát ảnh con tê tê đã phóng to (hoặc quan sát trong SGK).
-Cho HS làm bài.
 a. ?Bài văn gồm mấy đoạn ?
-GV nhận xét và chốt lại: 
 -Bài văn gồm 6 đoạn.
 +Đ1: Từ đầu … thủng núi: Giới thiệu chung về con tê tê.
 +Đ2: Từ bộ vẩy … chổm đuôi: Miêu tả bộ vẩy của con tê tê.
 +Đ3: Từ Tê tê săn mời … mới thôi: Miêu tả miệng, hàm, lưỡi của con tê tê và cách tê tê săn mồi.
 +Đ4: Từ Đặc biệt nhất … lòng đất:Miêu tả chân, bộ móng của tê tê và cách nó đào đất.
 +Đ5: Từ Tuy vậy … miệng lỗ: Miêu tả nhược điểm của tê tê.
 +Đ6: Còn lại: Tê tê là con vật có ích, cần bảo vệ nó.
b.Tác giả chú ý đến đặc điểm nào khi miêu tả hình dáng bên ngoài của con tê tê ?
Các bộ phận ngoại hình được miêu tả: bộ vẩy, miệng, hàm, lưỡi, bốn chân. Đặc biệt tác giả rất chú ý quan sát bộ vẩy của tê tê để có những so sánh rất hay: rất giống vẩy cá gáy …
 c.Tìm những chi tiết cho thấy tác giả quan sát những hoạt động của tê tê rất tỉ mỉ.
 	Những chi tiết cho thấy tác giả miêu tả tỉ mỉ.
 +Miêu tả cách tê tê bắt kiến: “Nó thè cái lưỡi dài … xấu số”.
 +Miêu tả cách tê tê đào đất: “Khi đào đất, nó díu đầu xuống … lòng đất”.
* Bài tập 2:
-Cho HS đọc yêu cầu BT2.
-Cho HS làm việc. GV cho HS quan sát một số tranh ảnh +nhắc HS không viết lại đoạn văn đã viết ở tiết TLV trước.
-Cho HS trình bày kết quả làm bài.
-GV nhận xét + khen những HS viết đoạn văn hay.
* Bài tập 3:
-Cho HS đọc yêu cầu của BT.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày.
-Gv nhận xét + khen những HS viết đoạn văn hay.
3.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu những HS viết đoạn văn chưa đạt về nhà viết lại vào vở.
...........................................................
KỂ CHUYỆN:
 KHÁT VỌNG SỐNG
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng nói:
-Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, HS kể lại được câu chuyện Khát vọng sống, bước đầu biết kể lại nối tiếp được toàn bộ câu chuyện.
-Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng với cái chết.
2.Rèn kĩ năng nghe:
-Chăm chú nghe GV kể chuyện.
-Lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn.
*Tự nhận thức:Xác định giá trị bản thân
 -Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét
 -Làm chủ bản thân: đảm nhiệm trách nhiệm
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to.
III.Hoạt động trên lớp:
1.KTBC:
-2 HS kể lại cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em được tham gia.
-GV nhận xét và cho điểm.
2.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài:
 b.Giảng bài:
-GV kể lần 1:
-GV kể lần 2:
-GV kể chuyện kết hợp với tranh (vừa kể vừa chỉ vào tranh)
-HS kể chuyện:
-Cho HS thi kể.
-GV nhận xét + khen nhóm, HS kể hay.
3.Củng cố, dặn dò:
 * Em hãy nhắc lại ý nghĩa câu chuyện.
	*Câu chuyện ca ngợi con người với khát vọng sống mãnh liệt đã vượt qua đói, khát, chiến thắng thú dữ, chiến thắng cái chết.
 * Bảo vệ môi trường: Khắc phục những trở ngại trong môi trường thiên nhiên.
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS đọc trước đề bài và gợi ý của bài tập KC tuần 33.
 -------- cc õ dd --------
Thứ 5 ngày 21 tháng 4 năm 2011.
 TOAÙN
OÂN TAÄP VEÀ PHAÂN SOÁ
I. Muïc tieâu: Giuùp HS oân taäp veà:
 -Khaùi nieäm ban ñaàu veà phaân soá.
 -Ruùt goïn phaân soá; Quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá.
 -Saép xeáp thöù töï caùc phaân soá.
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Caùc hình veõ trong baøi taäp 1 veõ saün treân baûng phuï hoaëc baêng giaáy.
 III. Hoaït ñoäng treân lôùp:
1. KTBC:
 -GV goïi 2 HS leân baûng, yeâu caàu caùc em laøm caùc baøi taäp 3 tieát 158.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
2.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 b).Höôùng daãn oân taäp
 Baøi 1 
 -Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình minh hoaï vaø tìm hình ñaõ ñöôïc toâ maøu hình.
 -Yeâu caàu HS ñoïc phaân soá chæ soá phaàn ñaõ toâ maøu trong caùc hình coøn laïi.
-Hình 3 ñaõ toâ maøu hình. ­ Hình 1 ñaõ toâ maøu hình.
­ Hình 2 ñaõ toâ maøu hình. ­ Hình 4 ñaõ toâ maøu hình.
 -GV nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS.
 Baøi 2 (Nếu còn nhiều thời gian)
 -Veõ tia soá nhö baøi taäp treân baûng, sau ñoù goïi 1 HS leân laøm baøi treân baûng, yeâu caàu caùc HS khaùc veõ tia soá vaø ñieàn caùc phaân soá vaøo VBT.
Baøi 3(HS nhóm B,C làm 3 ý)
 -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù hoûi: Muoán ruùt goïn phaân soá ta laøm nhö theá naøo ?
Muoán ruùt goïn phaân soá ta chia caû töû soá vaø maãu soá cuûa phaân soá ñoù cho cuøng moät soá töï nhieân khaùc 1.
-Yeâu caàu HS laøm baøi. 3 HS leân baûng laøm baøi 
 -Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 Baøi 4
 -Yeâu caàu HS neâu caùch quy ñoàng hai phaân soá, sau ñoù yeâu caàu HS töï laøm baøi.
 -HS caû lôùp laøm baøi vaøo VBT.3 HS leân baûng laøm baøi 
Chẳng hạn: a). vaø . 
Ta coù = = ; = = 
 -GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
 Baøi 5
 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?Saép xeùp caùc phaân soá theo thöù töï taêng daàn.
 -Höôùng daãn:
 +Trong caùc phaân soá ñaõ cho, phaân soá naøo lôùn hôn 1, phaân soá naøo beù hôn 1.
+Phaân soá beù hôn 1 laø ; 
+Phaân soá lôùn hôn 1 laø ; 
 +Haõy so saùnh hai phaân soá ; vôùi nhau.
	+Hai phaân soá cuøng töû soá neân phaân soá naøo coù maãu soá lôùn hôn thì beù hôn.
Vaäy > 
+Haõy so saùnh hai phaân soá ; vôùi nhau.
	+Hai phaân soá cuøng maãu soá neân phaân soá coù töû soá beù hôn thì beù hôn, phaân soá coù töû soá lôùn hôn thì lôùn hôn.
Vaäy > .
 -Yeâu caàu HS döïa vaøo nhöõng ñieàu phaân tích treân ñeå saép xeáp caùc phaân soá ñaõ cho theo thöù töï taêng daàn.
	- ; ; ; 
3.Cuûng coá:
 -GV toång keát giôø hoïc.
4. Daën doø:
 -Daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp chưa làm vaø chuaån bò baøi sau.
....................................................
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
THEÂM TRAÏNG NGÖÕ CHÆ NGUYEÂN NHAÂN CHO CAÂU
 I.Muïc tieâu:
1. Hieåu ñöôïc taùc duïng vaø ñaëc ñieåm cuûa traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân (traû lôøi caâu hoûi Vì sao? Nhôø ñaâu ? Taïi sao ?)
2. Nhaän bieát traïng ngöõ chæ nguyeän nhaân trong caâu; theâm traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân cho caâu.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -3 baêng giaáy vieát 3 caâu vaên chöa hoaøn chænh ôû BT2.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp:
1. KTBC:
 -HS1: Laøm BT1, 2 (trang 134).
 -HS2: Ñaët 2 caâu coù traïng ngöõ chæ thôøi gian.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 b). Phaàn nhaän xeùt:
 * Baøi taäp 1 + 2:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT.
 -GV cheùp caâu vaên ôû BT1 (phaàn nhaän xeùt) leân baûng lôùp.
 -Cho HS trình baøy keát quaû.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi.
 Traïng ngöõ in nghieâng trong caâu (vì vaéng tieáng cöôøi) laø boå sung cho caâu yù nghóa nguyeân nhaân: vì vaéng tieáng cöôøi maø vöông quoác noï buoàn chaùn kinh khuûng.
 c). Ghi nhôù:	
 -Cho HS ñoïc ghi nhôù.
 d). Phaàn luyeän taäp:
 * Baøi taäp 1:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT.
 -Cho HS laøm baøi. 3 em làm vào phiếu
 -GV daùn leân baûng lôùp 3 baêng giaáy vieát 3 caâu vaên a, b, c.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng:
Caâu a: Traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân laø: nhôø sieâng naêng caàn cuø
Caâu b: Traïng ngöõ: vì reùt, …
Caâu c: Traïng ngöõ: Taïi Hoa …
 * Baøi taäp 2:
 -Caùch tieán haønh nhö ôû BT1.
 -Lôøi giaûi ñuùng:
Caâu a: Vì hoïc gioûi, Nam ñöôïc coâ giaùo khen.
Caâu b: Nhôø baùc lao coâng, saân tröôøng …
Caâu c: Taïi vì maûi chôi, Tuaán khoâng laøm …
 * Baøi taäp 3:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3.
 -Cho HS laøm baøi.
 -HS noái tieáp nhau ñoïc caâu mình ñaët. 
 -GV nhaän xeùt vaø khen nhöõng HS ñaët ñuùng, hay.
3. Cuûng coá, daën doø:
 - HS đọc lại phần ghi nhớ
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc noäi dung caàn ghi nhôù.
.........................................................
 LỊCH SỬ:
 Kinh thành Huế.
I.Mục tiêu:
- Hs mô tả được đôi nét về kinh thành Huế.
 -HS biết sơ lược về quá trình xây dựng;sự đồ sộ, vẻ đẹp của kinh thành và Lăng tẩm ở Huế .
-Tự hào vì Huế được công nhận là một Di sản văn hóa thế giới .
II.Chuẩn bị:
-Hình trong SGK phóng to (nếu có điều kiện ) .
-Một số hình ảnh về kinh thành và lăng tẩm ở Huế .
-PHT của HS .
III.Hoạt động trên lớp:
1.KTBC:
-H1: Nêu đôi nét về sự thành lập nhà Nguyễn.
-H2:Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị.
2.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài:
 b.Phát triển bài:
 *Hoạt động cả lớp:
-GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn:“Nhà Nguyễn...các công trình kiến trúc” và yêu cầu một vài em mô tả lại sơ lược quá trình xây dựng kinh thành Huế .
-GV tổng kết ý kiến của HS.
 *Hoạt động nhóm:
-GV phát cho mỗi nhóm một ảnh (chụp trong những công trình ở kinh thành Huế ) +Nhóm 1 :Ảnh Lăng Tẩm .
+Nhóm 2 : Ảnh Cửa Ngọ Môn .
+Nhóm 3 : Ảnh Chùa Thiên Mụ .
+Nhóm 4 : Ảnh Điện Thái Hòa .
 Sau đó, GV yêu cầu các nhóm nhận xét và thảo luận đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để gới thiệu về những nét đẹp của công trình đó(tham khảo SGK)
-GV gọi đại diện các nhóm HS trình bày lại kết quả làm việc .
-GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ và vẻ đẹp của các cung điện, lăng tẩm ở kinh thành Huế.
-GV kết luận: Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta .Ngày nay thế giới đã công nhận Huế là một Di sản văn hóa thế giới .
 3.Củng cố: -GV cho HS đọc bài học .
 -Kinh đô Huế được xây dựng năm nào ?
-Hãy mô tả những nét kiến trúc của kinh đô Huế?
*Bảo vệ môi trường: Giáo dục Hs bảo vệ di sản có ý thức giữ gìn cảnh quan.
4.Tổng kết - Dặn dò:
-Về nhà học bài và chuẩn bị bài:“Tổng kết”.

File đính kèm:

  • docTUẦN 32.doc
Giáo án liên quan