Giáo án lớp 4 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Hội Hợp B

I. Mục tiêu

- Đọc lưu loỏt, trụi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, chậm rói.

 - Hiểu cỏc từ ngữ trong bài. Hiểu giỏ trị và vẻ đẹp đặc sắc cõy sầu.

II. Đồ dựng dạy - học:

Tranh ảnh về cõy sầu riờng.

III. Cỏc hoạt động:

 

doc42 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 22 - Trường Tiểu học Hội Hợp B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vui vÎ, h¹nh phóc cña nh÷ng ng­êi d©n quª.
3. Häc thuéc lßng bµi th¬.
II. §å dïng d¹y, häc:
Tranh minh häa bµi tËp ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
3’
1’
32’
A. KiÓm tra bµi cò:
2 HS ®äc bµi “SÇu riªng” vµ tr¶ lêi c©u hái.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu:
2. H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a. LuyÖn ®äc:
- GV nghe vµ söa sai, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ khã.
HS: Nèi nhau ®äc tõng ®o¹n cña bµi (2- 3 l­ît).
- LuyÖn ®äc theo cÆp.
- 1- 2 em ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
b. T×m hiÓu bµi:
HS: §äc tõng ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ Ng­êi c¸c Êp ®i chî TÕt trong khung c¶nh ®Ñp nh­ thÕ nµo?
- MÆt trêi lªn nh¸y hoµi trong ruéng lóa.
+ Mçi ng­êi ®Õn chî TÕt víi nh÷ng d¸ng vÎ riªng ra sao?
- Nh÷ng th»ng cu mÆc ¸o mµu ®á ch¹y lon xon; C¸c cô giµ chèng gËy b­íc lom khom, c« g¸i mÆc ¸o mµu ®á thÉm che m«i c­êi lÆng lÏ, em bÐ nÐp ®Çu bªn yÕm mÑ; Hai ng­êi g¸nh lîn, con bß vµng ngé nghÜnh ®uæi theo hä.
+ Bªn c¹nh d¸ng vÎ riªng, nh÷ng ng­êi ®i chî TÕt cã ®iÓm g× chung?
- Ai ai còng vui vÎ: T­ng bõng ra chî TÕt, vui vÎ kÐo hµng trªn cá biÕc.
+ Bµi th¬ lµ mét bøc tranh giµu mµu s¾c vÒ chî TÕt. Em h·y t×m nh÷ng tõ ng÷ ®· t¹o nªn bøc tranh giµu mµu s¾c Êy?
- Tr¾ng, ®á, hång, lam, xanh biÕc, th¾m vµng, tÝa son. Ngay c¶ mét mµu ®á còng cã nhiÒu cung bËc.
- GV hái néi dung bµi?
c. H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng:
HS: 2 em ®äc nèi tiÕp nhau bµi th¬.
- GV ®äc diÔn c¶m 1 ®o¹n.
- §äc diÔn c¶m theo cÆp.
- Thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
- Häc thuéc lßng bµi th¬ theo nhãm.
- Thi ®äc thuéc lßng bµi th¬.
1’
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
3. Cñng cè, dÆn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
To¸n
LuyÖn tËp 
I. Môc tiªu:
- Cñng cè vÒ so s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè, so s¸nh ph©n sè víi 1.
- Thùc hµnh s¾p xÕp 3 ph©n sè cã cïng mÉu sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
 II. §å dïng d¹y häc
- PhiÕu häc tËp 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
3’
1’
32’
A. KiÓm tra bµi cò: (3phót) 
GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi: 
XÕp c¸c ph©n sè sau theo thø tù tõ bø ®Õn lín: 
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu: (1phót) 
2. H­íng dÉn luyÖn tËp: (35phót) 
+ Bµi 1: 
HS: §äc yªu cÇu, tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng:
- Hai HS lªn b¶ng lµm.
a. b. 
c. d. 
+ Bµi 2: 
HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo vë.
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng:
- 3 HS lµm bµi trªn phiÕu häc tËp råi g¾n lªn b¶ng, ch÷a bµi trªn phiÕu .
 ; ; ; 
 ; ; 
+ Bµi 3: GV nªu yªu cÇu.
HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo vë.
- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi:
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
a. V× 1 < 3 vµ 3 < 4 nªn ta cã: 
 ; ; 
b. V× 5 < 6 vµ 6 < 8 nªn ta cã:
 ; ; 
c. V× 5 < 7 vµ 7 < 8 nªn ta cã:
 < < 
d. V× 10 < 12 vµ 12 < 16 nªn ta cã:
 < < 
1’
GV chÊm bµi cho HS.
3. Cñng cè – dÆn dß: 
	- NhËn xÐt giê häc.
KÓ chuyÖn
Con vÞt xÊu xÝ
I. Môc tiªu:
1. RÌn kü n¨ng nãi:	
- Nghe thÇy c« kÓ chuyÖn, nhí chuyÖn, s¾p xÕp ®óng thø tù c¸c tranh minh häa trong SGK kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn, cã thÓ phèi hîp víi lêi kÓ ®iÖu bé, nÐt mÆt 1 c¸ch tù nhiªn.
- HiÓu lêi khuyªn cña c©u chuyÖn.
2. RÌn kü n¨ng nghe: 
- Ch¨m chó nghe thÇy c« kÓ chuyÖn, nhí chuyÖn. L¾ng nghe b¹n kÓ chuyÖn. 
- NhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n.	
II. §å dïng:
Bèn tranh minh häa truyÖn ®äc SGK, ¶nh thiªn nga (nÕu cã).
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. Bµi cò: 
KiÓm tra 1- 2 HS kÓ l¹i chuyÖn giê tr­íc.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi:
2. GV kÓ chuyÖn (2- 3 lÇn):
- GV kÓ lÇn 1.
HS: C¶ líp nghe.
- GV kÓ lÇn 2, kÓ thªm lÇn 3.
3. H­íng dÉn HS thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña bµi tËp:
a. S¾p xÕp l¹i c¸c tranh minh häa c©u chuyÖn theo tr×nh tù ®óng.
- GV treo 4 tranh minh häa theo thø tù sai lªn b¶ng.
HS: 1- 2 em ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ tù s¾p xÕp l¹i c¸c tranh theo ®óng thø tù c©u chuyÖn.
- 1 sè HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt vµ chèt kÕt qu¶ ®óng 2- 1- 3 -4.
b. KÓ tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn:
HS: §äc yªu cÇu cña bµi tËp 2, 3, 4.
- KÓ theo nhãm.
- Thi kÓ tr­íc líp.
+ 1 vµi tèp HS thi kÓ tõng ®o¹n.
+ 1 vµi HS thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn. Mçi HS kÓ xong ®Òu tr¶ lêi c©u hái.
1’
? Nhµ v¨n An - ®Ðc-xen muèn nãi g× víi c¸c em qua c©u chuyÖn nµy
- Khuyªn c¸c em ph¶i biÕt nhËn ra c¸i ®Ñp cña ng­êi kh¸c, biÕt yªu th­¬ng ng­êi kh¸c, kh«ng lÊy m×nh lµm mÉu khi ®¸nh gi¸ ng­êi kh¸c.
? V× sao ®µn vÞt con ®èi xö kh«ng tèt víi thiªn nga
- V× c¸c b¹n vÞt thÊy h×nh d¸ng thiªn nga kh«ng gièng nh­ m×nh nªn b¾t n¹t h¾t hñi thiªn nga.
C¶ líp b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt.
4. Cñng cè, dÆn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
KÜ thuËt
Trång c©y rau, hoa( tiÕt 1)
A. Môc tiªu:
      - HS biÕt c¸ch chän c©y con rau hoÆc hoa ®em trång
      - Trång ®­îc rau, hoa trªn luèng hoÆc trong bÇu ®Êt
      - Ham thÝch trång c©y, quý träng thµnh qu¶ lao ®éng vµ lµm viÖc ch¨m chØ vµ ®óng kü thuËt
B. §å dïng d¹y häc:
      - C©y con rau, hoa ®Ó trång
      - Tói bÇu cã chøa ®Çy ®Êt
      - Cuèc, dÇm xíi, b×nh tíi níc
C. Ho¹t ®éng d¹y häc 
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I- Tæ chøc: 
II- KiÓm tra: Nªu q/ tr×nh k/ thuËt gieo h¹t
III- D¹y bµi míi:
Giíi thiÖu bµi
+ H§1: GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu quy tr×nh kü thuËt trång c©y con
- Cho HS ®äc néi dung SGK vµ hái
- Nh¾c l¹i c¸c b­íc gieo h¹t
- So s¸nh c«ng viÖc chuÈn bÞ gieo h¹t víi chuÈn bÞ trång c©y con
- T¹i sao ph¶i chän c©y con khoÎ, kh«ng cong, gÇy yÕu, s©u bÖnh,...
- CÇn chuÈn bÞ ®Êt trång c©y con nh thÕ nµo?
- Cho HS quan s¸t h×nh SGK ®Ó nªu c¸c bíc trång c©y con
- GV nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch: CÇn ph¶i biÕt ®­îc kho¶ng c¸ch thÝch hîp ®èi víi c¸c lo¹i c©y. Hèc trång c©y kh«ng qu¸ s©u, réng hay n«ng, hÑp mµ ph¶i phï hîp víi c©y gièng. Nªn cho mét Ýt ph©n chuång ®· ñ môc ®Ó c©y con khi bÐn rÔ cã chÊt dinh d­ìng. Ên chÆt ®Êt vµ tíi n­íc gióp c©y kh«ng bÞ nghiªng vµ hÐo.
+ H§2: H­íng dÉn thao t¸c kü thuËt
- GV h­íng dÉn c¸ch trång nh­ trong SGK vµ lµm mÉu, gi¶i thÝch c¸c yªu cÇu kü thuËt
IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
  - ChuÈn bÞ c©y con, bÇu ®Êt, dông cô ®Ó giê sau thùc hµnh
- H¸t 
- 2 HS tr¶ lêi    
- HS ®äc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái
- Vµi HS tr¶ lêi
- Còng nh­ gieo h¹t, trång c©y con cÇn ph¶i tiÕn hµnh chän c©y gièng vµ chuÈn bÞ ®Êt
- Chän c©y con khoÎ khi trång míi nhanh bÐn rÔ vµ ph¸t triÓn tèt
- §Êt trång c©y con ®îc lµm nhá t¬i xèp, s¹ch cá d¹i vµ lªn luèng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y ph¸t triÓn vµ thuËn lîi ®i l¹i ch¨m sãc
- HS quan s¸t h×nh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái  
- HS l¾ng nghe      
- HS quan s¸t theo dâi vµ l¾ng nghe
LuyÖn tõ vµ c©u( Bæ sung)
¤n tËp: Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo?
I. Môc tiªu:
	- Cñng cè cho HS cÊu t¹o cña chñ ng÷ trong c©u kÓ “Ai thÕ nµo?”.
- X¸c ®Þnh ®óng chñ ng÷ trong c©u kÓ “Ai thÕ nµo?”. ViÕt ®­îc 1 ®o¹n v¨n miªu t¶ 1 lo¹i tr¸i c©y cã dïng 1 sè c©u kÓ “Ai thÕ nµo?”.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1’
1.æn ®Þnh líp
3’
2.KiÓm tra bµi cò
-Nªu cÊu t¹o cña c©u kÓ Ai thÕ nµo?
-GV nhËn xÐt
1’
31’
3.Bµi míi
-Giíi thiÖu bµi
-Néi dung.
Bµi 1: T×m c©u kÓ Ai thÕ nµo? trong ®o¹n trÝch d­íi ®©y. G¹ch d­íi bé phËn chñ ng÷ cña tõng c©u võa t×m ®­îc.
 Tay mÑ kh«ng tr¾ng ®©u. Bµn tay mÑ d¸m n¾ng, c¸c ngãn tay gÇy gÇy x­¬ng. Hai bµn tay xoa vµo nhau cø ram r¸p nh­ng kh«ng hiÓu sao B×nh rÊt thÝch. H»ng ngµy, ®«i bµn tay cua mÑ ph¶i lµm biÕt bao nhiªu lµ viÖc.
-HS tù t×m
Bµi 2:Chñ ng÷ c¸c c©u kÓ Ai thÕ nµo? T×m ®­îc ë bµi tËp 1biÓu thÞ néi dung g×?Chóng do danh tõ, hay côm danh tõ t¹o thµnh.
-HS lªn b¶ng x¸c ®Þnh c©u kÓ Ai thÕ nµo?
1’
Bµi 3: §Æt ba c©u kÓ Ai thÕ nµo?t¶ c¶nh xung quanh “ vÎ ®Ñp mu«n mµu?”g¹ch d­íi bé phËn chñ ng÷ trong tõng c©u.
-GV ch÷a bµi nhËn xÐt.
4.Cñng cè, dÆn dß:
-Nh¾c l¹i néi dung
-NhËn xÐt giê häc.
-HS lµm bµi tËp vµo vë.
Hoạt động tập thể
TÌM HIỂU VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 ĐIỀU 31; ĐIỀU 32
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh nắm được một số luật về giao thông đường bộ qua điều 25; điều 30; 
- Học nắm được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
-Giáo dục cho học sinh nắm được luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông.
II.Chuẩn bị:
Một số điều về luật giao thông đường bộ.
II.Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
-Giới thiệu bài
-Nội dung
8’
-GV giới thiệu cho học sinh 
Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác
Điều 32. Người đi bộ
Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác
1. Người điều khiển xe đạp chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 7 tuổi thì được chở tối đa hai người.
Người điều khiển xe đạp phải thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này; người ngồi trên xe đạp khi tham gia giao thông phải thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật này.
2. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.
3. Người điều khiển xe thô sơ khác phải cho xe đi hàng một, nơi có phần đường dành cho xe thô sơ thì phải đi đúng phần đường quy định; khi đi ban đêm phải có báo hiệu ở phía trước và phía sau xe. Người điều khiển xe súc vật kéo phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh trên đường.
4. Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển.
Điều 32. Người đi bộ
1. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.
2. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.
3. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.
4. Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây 

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 22.doc
Giáo án liên quan