Giáo án lớp 4 - Tuần 25 năm 2011

 I.MỤC TIÊU:

1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm một đoạn phân biệt rõ lời nhân vật, phù hợp với nội dung, diễn biến sự việc.

2. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn.

*Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân.

- Ra quyết định; Ứng phó, thương lượng; Tư duy sáng tạo: bình luận, phân tích.

II.CHUẨN BỊ:

 -Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.KTBC: -Kiểm tra 2 HS.

 +HS 1: Đọc thuộc lòng bài Đoàn thuyền đánh cá và trả lời câu hỏi.

* Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào ? Những câu thơ nào cho biết điều đó ?

 +HS 2: Đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi.

 * Đoàn thuyền đánh cá trở về lúc nào ? Những câu thơ nào cho biết điều đó ?

2.Bài mới:

 

doc28 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 25 năm 2011, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n khác cho câu chuyện này.
	+Những thiếu niên dũng cảm.
+Những thiếu niên bất tử.
+Những chú bé không bao giờ chết.
3.Củng cố, dặn dò
- Nội dung của câu chuyện này là gì ?
-GV nhận xét tiết học.
-Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 
-------- cc õ dd --------
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2011.
TOAÙN
TÌM PHAÂN SOÁ CUÛA MOÄT SOÁ
 I.MUÏC TIEÂU : Giuùp HS:
 -Bieát caùch giaûi baøi toaùn daïng: Tìm phaân soá cuûa moät soá.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
 -Veõ saün hình minh hoaï nhö phaàn baøi hoïc trong SGK leân baûng.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
1.KTBC:
 -HS phaùt bieåu veà caùc tính chaát: tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp, tính chaát nhaân moät toång hai phaân soá vôùi phaân soá thöù ba.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
2.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 b).OÂn taäp veà tìm moät phaàn maáy cuûa moät soá 
 -GV neâu baøi toaùn: Lôùp 4A coù 36 hoïc sinh, soá hoïc sinh thích hoïc toaøn baèng soá hoïc sinh caû lôùp. Hoûi lôùp 4A coù bao nhieâu hoïc sinh thích hoïc toaùn.
	-HS ñoïc laïi ñeà baøi vaø traû lôøi:
Soá hoïc sinh thích hoïc toaùn cuûa lôùp 4A laø:
36 : 3 = 12 hoïc sinh
 -GV neâu baøi toaùn 2: Meï mua ñöôïc 12 quaû cam. Hoûi soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ?
c).Höôùng daãn tìm phaân soá cuûa moät soá
 -GV neâu baøi toaùn: Moät roå cam coù 12 quaû. Hoûi soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ?
 -GV treo hình minh hoaï ñaõ chuaån bò yeâu caàu HS quan saùt vaø hoûi HS:
 + soá cam trong roå nhö theá naøo so vôùi soá cam trong roå ?
 +Neáu bieát ñöôïc soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû thì laøm theá naøo ñeå bieát tieáp ñöôïc soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ?
 + soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ?
 + soá cam trong roå laø bao nhieâu quaû ?
 * Vaäy cuûa 12 quaû cam laø bao nhieâu quaû ?
 -Em haõy ñieàn daáu pheùp tính thích hôïp vaøo choã chaám: 12 … = 8
 -GV yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp tính.
* Vaäy muoán tính cuûa 12 ta laøm nhö theá naøo ?
 -Haõy tính cuûa 15.
 -Haõy tính cuûa 24.
 d).Luyeän taäp – Thöïc haønh 
 Baøi 1
 -GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi.
Baøi giaûi
Soá hoïc sinh ñöôïc xeáp loaïi khaù laø:
35 Í = 21 (hoïc sinh)
Ñaùp soá: 21 hoïc sinh
-1 HS ñoïc baøi laøm cuûa mình, HS caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
 Baøi 2
 -GV tieán haønh töông töï nhö baøi taäp 1.
Baøi giaûi
Chieàu roäng cuûa saân tröôøng laø:
120 Í = 100 (m)
Ñaùp soá: 100m
Baøi 3(HS nhóm A làm)
 -GV tieán haønh töông töï nhö vôùi baøi taäp 1.
-HS töï laøm baøi vaøo VBT.
Baøi giaûi
Soá hoïc sinh nöõ cuûa lôùp 4A laø:
16 Í = 18 (hoïc sinh)
Ñaùp soá: 18 hoïc sinh
 4.Cuûng coá:
Muốn tìm phân số của một só ta làm thế nào?
 5. Daën doø:
 -Daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp còn lại vaø chuaån bò baøi sau.
.....................................................
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : DUÕNG CAÛM
 I.MUÏC TIEÂU : 
1. Môû roäng, heä thoáng hoaù voán töø thuoäc chuû ñieåm Duõng caûm.
2. Bieát söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå taïo thaønh nhöõng töø coù nghóa, hoaøn chænh caâu hoaëc ñoaïn vaên.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
 -Moät soá baêng giaáy.
 -Baûng lôùp, baûng phuï.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
1. KTBC:
-HS 2 cho VD veà caâu keå Ai laø gì ? vaø xaùc ñònh CN trong caâu VD.
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Baøi môùi:
 a). Giôùi thieäu baøi:
 * Baøi taäp 1:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT1.
 -GV giao vieäc: tìm trong caùc töø ñaõ cho nhöõng töø cuøng nghóa vôùi töø Duõng caûm.
 -Cho HS laøm baøi. GV daùn 3 tôø giaáy ñaõ vieát saün caùc töø.
 -Cho HS trình baøy baøi.
 -GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: Caùc töø ñoàng nghóa vôùi töø Duõng caûm laø: gan daï, anh huøng, anh duõng, can ñaûm, can tröôøng, gan goùc, gan lì, baïo gan, quaû caûm.
 * Baøi taäp 2:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT2.
 -GV giao vieäc: BT2 ñaõ cho moät soá töø ngöõ. gheùp töø Duõng caûm vaøo tröôùc hoaëc sau nhöõng töø ngöõ aáy ñeå taïo thaønh nhöõng cuïm töø coù nghóa.
 -Cho HS laøm baøi.
 +duõng caûm nhaän khuyeát ñieåm.
 +duõng caûm cöùu baïn
 +duõng caûm choáng laïi cöôøng quyeàn
 +duõng caûm tröôùc keû thuø
 +duõng caûm noùi leân söï thaät
 * Baøi taäp 3:
 -Cho HS ñoïc yeâu caâu BT3.
 -Cho HS laøm baøi.
 -Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm. GV daùn leân baûng lôùp noäi dung BT ñaõ chuaån bò.
-GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng:
 +Gan goùc (choùng choïi) kieân cöôøng, khoâng luøi böôùc.
 +Gan lì gan ñeán möùc trô ra, khoâng coøn bieát sôï gì laø gì.
 +Gan daï khoâng sôï nguy hieåm.
 * Baøi taäp 4:
 -Cho HS ñoïc yeâu caàu BT4.
 -Cho H laøm baøi vaøo vôû
-Gv chaám vaø chöõa baøi.
-GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: 5 choã troáng caàn laàn löôït ñieàn caùc töø ngöõ: ngöôøi lieân laïc, can ñaûm, maët traän, hieåm ngheøo, taám göông.
3. Cuûng coá, daën doø:
 -Gv hệ thống lại nội dung bài.
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Yeâu caàu HS ghi nhôù nhöõng töø ngöõ vöøa ñöôïc cung caáp trong tieát hoïc, vieát vaøo soå tay caùc töø ngöõ.
.......................................................
LỊCH SỬ:
TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH
 I.MỤC TIÊU: -HS biết :
-Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút:
+Từ thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê suy thoái .Đất nước từ đây bị chia cắt thành Nam triều và Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài .
 +Nhân dân bị đẩy vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa, cuộc sống ngày càng khổ cực, không bình yên .
 -Tỏ thái độ không chấp nhận việc đất nước bị chia cắt .	
II.CHUẨN BỊ: -Bản đồ Việt Nam thế kỉ XVI-XVII ; -PHT của HS .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
1.Ổn định: Hát.
2.KTBC:
?Buổi đầu độc lập thời Lý, Trần, Lê đóng đô ở đâu ?
-Tên gọi nước ta các thời đó là gì ?
-GV nhận xét ghi điểm .
3.Bài mới:
 a.Giới thiệu bài: Ghi tựa
 b.Phát triển bài:
*Hoạt động cả lớp: 
-GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm những biểu hiện cho thấy sự suy sụp của triều đình Hậu Lê từ đầu thế kỉ XVI
-GV mô tả sự suy sụp của triều đình nhà Lê từ đầu thế kỉ XVI
- GV giải thích từ “vua quỷ” và “vua lợn”.
 GV: Trước sự suy sụp của nhà Hậu Lê, nhà Mạc đã cướp ngôi nhà Lê .
 *Hoạt động cả lớp :
 GV cho HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:
 -Mạc Đăng Dung là ai ?
	-Là một quan võ dưới triều nhà Hậu lê .
 -Nhà Mạc ra đời như thế nào ?Triều đình nhà Mạc được sử cũ gọi là gì ?
	-1527 lợi dụng tình hình suy thoái của nhà Hậu lê, Mạc Đăng Dung ….lập ra triều Mạc.Sử cũ gọi là Bắc triều.
 -Nam triều là triều đình của dòng họ nào PK nào ? Ra đời như thế nào ?
	-Họ Lê... Vua Lê được họ Nguyễn giúp sức, lập một triều đình riêng ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An (lịch sử gọi là Nam triều)
 -Vì sao có chiến tranh Nam-Bắc triều ?
	- Nam triều và Bắc triều đánh nhau
 -Chiến tranh Nam-Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm và có kết quả như thế nào ?
	- Cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm .
 GV kết luận.
 * Hoạt động cá nhân :
 -GV cho HS trả lời các câu hỏi qua PHT :
 +Năm 1592, ở nước ta có sự kiện gì ?
 +Sau năm 1592, tình hình nước ta như thế nào?
 +Kết quả cuộc chiến tranh Trịnh –Nguyễn ra sao ?
 -GV nhận xét và kết luận: Đất nước bị chia làm 2 miền, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Đây là một giai đoạn đau thương trong LS dân tộc.
 * Hoạt động nhóm:
 GV cho cả lớp thảo luận các câu hỏi :
-Chiến tranh Nam triều và Bắc triều, cũng như chiến tranh Trịnh –Nguyễn diễn ra vì mục đích gì?
?Cuộc chiến tranh này đã gây ra hậu quả gì ?
 GV :Vậy là hơn 200 năm các thế lực PK đánh nhau, chia cắt đất nước ra làm 2 miền. Trước tình cảnh đó, đời sống của nhân dân ta cực khổ trăm bề .
4.Củng cố:
 GV cho HS đọc bài học trong khung.
-Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI ,nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt ?
-Cuộc chiến tranh Trịnh -Nguyễn chính nghĩa hay phi nghĩa ?
5.Tổng kết - Dặn dò:
 -Về nhà học bài và chuẩn bị trước bài : “Cuộc khẩn hoang ở Đàng trong”.
 -Nhận xét tiết học .
....................................................
 ĐẠO ĐỨC:
 THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ II
I.MỤC TIÊU:
 - Kiểm tra kĩ năng về: + Kính trọng và biết ơn người lao động.
 + Lịch sự với mọi người.
 + Giữ gìn các công trình công cộng
- HS có thái độ đúng đắn, kĩ năng cư xử đối với mọi người. Biết tôn trọng và giữ gìn các công trình công cộng.
 II.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Đề bài:
 1, Vì sao em phải kính trọng và biết ơn người lao động ?
 2, Em hiểu lịch sự với mọi người là thế nào ? Hãy tìm ngững câu ca dao, tục ngữ nói về lịch sự với mọi người ?
 3, Vì sao cần phải giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng ? Hãy nêu một số việc làm cụ thể của em góp phần vào việc giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng ?
 2. HS làm bài.
 3. GV thu bài.
 4. Dặn HS thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu.
-------- cc õ dd --------
Thứ 6 ngày 4 tháng 3 năm 2011.
 THỂ DỤC
(GV BỘ MÔN DẠY)
.........................................................
TOAÙN
PHEÙP CHIA PHAÂN SOÁ
I. MUÏC TIEÂU:Giuùp HS:
 -Bieát caùch thöïc hieän pheùp chia hai phaân soá:lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -Hình veõ minh hoaï nhö trong phaàn baøi hoïc SGK veõ saün treân baûng phuï.
III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP:
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
 -GV goïi 2 HS leân baûng, yeâu caàu caùc em laøm caùc BT cuûa tieát 125.
-GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
3.Baøi môùi:
 a).Giôùi thieäu baøi:
 b).Höôùng daãn thöïc hieän pheùp chia phaân soá 
 -Baøi toaùn: Hình chöõ nhaät ABCD coù dieän tích m2, chieàu roäng laø m. Tính chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät ñoù?
 -Khi ñaõ bieát dieän tích vaø chieàu roäng cuûa hình chöõ nhaät muoán tính chieàu daøi chuùng ta laøm nhö theá naøo ?
	-Ta laáy soá ño dieän tích cuûa hình chöõ nhaät chia cho chieàu rộng.
 -Baïn naøo bieát thöïc hieän pheùp tính treân ? : .
 -GV nhaän xeùt caùc caùch maø HS ñöa ra sau ñoù höôùng daãn thöïc hieän pheùp tính sau:
 : = Í = = 
 * Vaäy chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät laø bao nhieâu meùt ?
	Chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät laø m hay m.
 ? Haõy neâu laïi caùch thöïc hieän pheùp chia cho phaân soá.
c).Luyeän taäp – Thöïc haønh 
 * Baøi 1 
 - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?--V

File đính kèm:

  • docTUẦN 25.doc
Giáo án liên quan