Giáo án lớp 2 - Tuần 3 trường TH Nguyễn Thị Minh Khai

I.Mục tiêu:

-Đọc đúng , rõ ràng toàn bài ; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm , dấu phẩy giữa các cụm từ .

Ñoïc ñuùng caùc töø môùi: naén noùt, maûi mieát, oân toàn, thaønh taøi, caùc töø coù vaàn khoù: quyeån, nghueäch, ngoaïc, quay, laøm, luùc naén noùt .

-Hiểu lời khuyên câu chuyện : làm việc gì cũng phải kiên trì , nhẫn nại mới thành công ( trả lời được các câu hỏi trong SGK ). HS khá , giỏi hiểu ý nghĩa của câu chuyện

* Các kỹ năng cơ bản được GD trong bài:

- Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, tôn trọng và thừa nhận người khác có giá trị khác

- Lắng nghe tích cực

II.Đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh hoïa ñoà daïy hoïc:

 - Baûng phuï vieát saün caâu vaên, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñuùng

III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 70 phuùt )

 

doc28 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1055 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 3 trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I.Mục tiêu:
1. Reøn kyõ naêng ñoïc thaønh tieáng:
-Ñoïc trôn toaøn baøi: Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : thuôû naøo ,saâu thaúm ,lang thang,khaép neûo….
2. Reøn kyõ naêng ñoïc hieåu:
 -Hieåu nghóa cuûa töø ñaõ chuù giaûi trong baøi: saâu thaúm, haïn haùn ,lang thang.
 -Hieåu ñöôïc noäi dung baøi:Tình baïn caûm ñoäng giöõa Beâ Vaøng vaø Deâ Traéng.
 -Hoïc thuoäc loøng caû baøi thô.
II.Đồ dùng dạy- học: 
-Baûng phuï vieát saún caâu thô, khoå thô caàn höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 40 phuùt )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ: - 3 HS leân baûng ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi baøi Baïn cuûa Nai nhoû 
3. Dạy baøi môùi:
3.1/ Giôùi thieäu baøi
3.2/ Luyeän ñoïc 
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
- Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu 
 + Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: huyeän, nôi sinh, xaõ…
- Theo doõi, höôùng daãn ñoïc, söûa sai cho HS
- Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp 
- Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp giöõa caùc nhoùm
- Đọc đồng thanh 
- Nhaän xeùt caùch ñoïc
3.3/ Tìm hieåu baøi
-GV höôùng daãn HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa
- Nhaän xeùt choát yù ñuùng.
3.4/ Luyeän ñoïc laïi
-GV ñoïc maãu laàn 2
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
3.5/ Cuûng coá daën doø.
- Hoûi veà noäi dung baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Ñoïc noái tieáp töøng caâu
- Ñoïc töøng töø
-Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn
- Caùc nhoùm luyeän ñoïc
-Ñoïc thi giöõa caùc nhoùm
- Ñoïc ñoàng thanh.
-Ñoïc caâu hoûi
- Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
-HS khác nhaän xeùt.
-HS thi đọc lại bài 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIẾT 3: Tập viết 
CHÖÕ HOA B 
I.Mục tiêu:
 * Reøn kyõ naêng bieát chöõ
- Bieát vieát chöõ caùi vieát hoa B ( vöøa, nhoû).
- Bieát öùng duïng caâu : “Baïn beø sum hoïp” theo côõ nhoû , vieát ñuùng maãu
II.Đồ dùng dạy- học:
- Maãu chöõ B
- Baûng phuï vieát saün moät soá öùng duïng
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 40 phuùt )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
3. Dạy baøi môùi:
3.1/ Giôùi thieäu baøi
3.2/ Höôùng daãn vieát chöõ hoa: 
- Giaùo vieân höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt chöõ A 
- Höôùng daãn hoïc sinh caùch vieát laàn löôït 3 neùt cuûa chöõ
- GV vieát maãu chöõ côõ vöøa
- Nhaéc laïi caùch vieát 
- Theo doõi, höôùng daãn HS vieát baûng con
 - Nhaän xeùt uoán naén
3.3/ Höôùng daãn HS vieát caâu öùng duïng
-GV giôùi thieäu caâu öùng duïng “Baïn beø sum hoïp” 
- Höôùng daãn HS giaûi nghóa
- Toå chöùc HS quan saùt, nhaän xeùt caâu maãu
- Gv vieát caâu maãu : “Baïn beø sum hoïp” 
- Höôùng daãn HS vieát, uoán naén söûa sai
- Nhaän xeùt choát yù ñuùng.
3.4/ Höôùng daãn HS vieát vôû
-GV neâu yeâu caàu, höôùng daãn HS caùch vieát chöõ hoa vaøo vôû
- Theo doõi, giuùp ñôõ HS vieát
- Chaám 5 – 7 baøi vieát cuûa HS
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
4. Cuûng coá daën doø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Veà nhaø luyeän vieát
- Nhaän xeùt caáu taïo chöõ
- Taäp vieát theo GV
- 3 HS leân baûng vieát
-Caû lôùp vieát baûng con
- Giaûi nghóa caâu maãu
-Nhaän xeùt ñoä cao, khoaûng caùch giöõa caùc chöõ
-3HS leân baûng, caû lôùp vieát baûng con
- HS vieát vaøo vôû
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIẾT 4 : 	 Toán
ÔN BÀI : LUYEÄN TAÄP CHUNG
 I.Mục tiêu:
-Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị .
-Biết số hạng , tổng 
-Biết số bị trừ ,số trừ , hiệu .
-Biết làm tính cộng trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
 -Biết giải bài toán bằng một phép trừ 
II.Đồ dùng dạy- học: 
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 40 phuùt )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ : HS laøm baøi 2,3, 4/ 11. 
3.Baøi môùi:
 Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi
 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp.
* Baøi 1 
- Gv höôùng daõn HS phaân tích soá thaønh chuïc vaø ñôn vò
- Gv nhaän xeùt.
* Baøi 2
- GV höôùng daãn neâu teân goïi caùc thaønh phaàn pheùp coäng, tröø.
* Baøi 3
- GV yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính, teân goïi caùc thaønh phaàn.
- Gv cuûng coá, nhaän xeùt, söûa baøi.
* Baøi 4
- GV höôùng daãn phaân tích ,tìm caùch giaûi.
- GV nhaän xeùt
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá daën doø:
- Veà nhaø laøm vôû baøi taäp 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Ñoïc yeâu caàu vôû baøi taäp 
- HS Leân baûng laøm baøi 
- Ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
- Tính soá ñieàn vaøo oâ troáng
- Leân baûng, laøm mieäng
- Ñoïc yeâu caàu baøi taäp 
-Laøm baûng con
- Ñoïc ñeà baøi
- Laøm vôû toaùn
-1 HS leân baûng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1 : 	 ÔN Toán
ÔN BÀI :26 + 4, 36 + 24
I.Mục tiêu:
-Giuùp HS cuûng coá veà pheùp coäng coù toång laø soá troøn chuïc
-Cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên
 II.Đồ dùng dạy- học: 4 boù que tính,baûng caøi
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 35 phuùt )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Dạy baøi môùi:
a/ Giôùi thieäu baøi
b/ Củng cố lại : pheùp coäng 26+4 và pheùp coäng 36 + 24
c/ Luyeän taäp.
 Baøi 1: Tính 
- GV höôùng daãn HS neâu caùh tính roài thöïc hieän theo coät doïc
 Baøi 2
- GV höôùng daãn HS toùm taét, tìm caùch giaûi
Baøi 3
- GV yeâu caàu HS neâu pheùp coäng caùc soá khaùc nhau coù toång baèng 20
 4/ Cuûng coá daën doø:
- Nhaéc laïi caùch thöïc hieän tính doïc
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Nhaéc laïi caùch laøm 
- Ñoïc ñeà.
- Laøm baûng con
- Ñoïc yeâu caàu
- 1 Hs leân baûng laøm caû lôùp laøm vaøo vôû
- Ñoïc yeâu caàu
-Laøm mieäng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾT 2 : 	 Ôn Tập viết
 Tập viết chữ hoa B
I.Mục tiêu:
 * Reøn kyõ naêng bieát chöõ
- Bieát vieát chöõ caùi vieát hoa B ( vöøa, nhoû).
- Bieát öùng duïng caâu : “Baïn beø sum hoïp” theo côõ nhoû , vieát ñuùng maãu
II.Đồ dùng dạy- học:
- Maãu chöõ B
- Baûng phuï vieát saün moät soá öùng duïng
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 40 phuùt )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Dạy baøi môùi:
2.1/ Giôùi thieäu baøi
2.2/ Höôùng daãn vieát chöõ hoa, từ ứng dụng 
- Giaùo vieân höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt 
- Theo doõi, höôùng daãn HS vieát baûng con
 - Nhaän xeùt uoán naén
2.3/ Höôùng daãn HS vieát vôû
-GV neâu yeâu caàu, höôùng daãn HS caùch vieát chöõ hoa vaøo vôû
- Theo doõi, giuùp ñôõ HS vieát
- Chaám 5 – 7 baøi vieát cuûa HS
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù
4. Cuûng coá daën doø.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- Veà nhaø luyeän vieát
- Nhaän xeùt caáu taïo chöõ
- Taäp vieát theo GV
- 3 HS leân baûng vieát
-Caû lôùp vieát baûng con
- HS vieát vaøo vôû
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾT 3:	 	 Luyện đọc
GỌI BẠN
 I.Mục tiêu:
1. Reøn kyõ naêng ñoïc thaønh tieáng:
-Ñoïc trôn toaøn baøi: Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : thuôû naøo ,saâu thaúm ,lang thang,khaép neûo….
2. Reøn kyõ naêng ñoïc hieåu:
 -Hieåu nghóa cuûa töø ñaõ chuù giaûi trong baøi: saâu thaúm, haïn haùn ,lang thang.
 -Hieåu ñöôïc noäi dung baøi:Tình baïn caûm ñoäng giöõa Beâ Vaøng vaø Deâ Traéng.
 -Hoïc thuoäc loøng caû baøi thô.
II.Đồ dùng dạy- học: 
-Baûng phuï vieát saún caâu thô, khoå thô caàn höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 35)
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
3. Dạy baøi môùi:
3.1/ Giôùi thieäu baøi
3.2/ HD Luyeän ñoïc 
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
- Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu 
 + Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: 
- Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïn 
- Höôùng daãn cả bài
- Đọc đồng thanh 
3.3/ Tìm hieåu baøi
-GV höôùng daãn HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa
- Nhaän xeùt choát yù ñuùng.
4. Cuûng coá daën doø.
- Hoûi veà noäi dung baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông.
- HS đọc CN - ĐT
--Ñoïc caâu hoûi
- Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
 Ngày soạn : 4/9/2013
 Ngày dạy : T5,5/9/2013 
TIẾT 1: Toán
 	 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
-Giuùp HS cuûng coá veà pheùp coäng (nhaåm vaø vieát) coù toång laø soá troøn chuïc
-Cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên,tìm toång ñoä daøi hai ñoaïn thaúng
II.Đồ dùng dạy- học: 
 SKG, VBT
III. Các hoạt động dạy – học :( Thôøi gian : 40 phuùt )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Kieåm tra vôû baøi taäp cuûa hoïc sinh
- GV nhaän xeùt,söûa baøi kieåm tra
3. Dạy baøi môùi:
3.1/ Giôùi thieäu baøi
3.2/ Luyeän taäp.
Baøi 1: Tính nhaåm 
- GV höôùng daãn HS tính nhaåm theo thöù töï töø traùi sang phaûi
Baøi 2: Tính 
- GV höôùng daãn HS thöïc hieän pheùp tính theo coät doïc
 Baøi 3: Ñaët tính roài tính 
- GV yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính
 Baøi 4 :
- Höôùng daãn HS toùm taét, tim cacùh giaûi
 Baøi 5
- Höôùng daãn HS toùm taét, tim cacùh giaûi
4/ Cuûng coá daën doø:
- Nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Laøm mieäng
9 + 1 +5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 +4 =
9 +1 +8 = 8 + 2 +1 = 7 + 3 +6 =
- Ñoïc ñeà.
- Laøm baûng con
- Ñoïc yeâu caàu
- Laøm vôû toaùn
-1 HS leân baûng laøm. Caû lôùp laøm vaøo vôû 
	Baøi giaûi
Lôùp hoïc coù soá hoïc sinh laø : 
14 +16 = 30 ( hoïc sinh ) 
 Ñaùp soá : 30 hoïc sinh 
- Quan saùt hình- tư làm vào vở kiểm tra theo N2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾT 2: Chính tả:
 Nghe-viết : GỌI BẠN 
I.Mục tiêu:
* Reøn kyõ naêng vieát chính taû- Nghe, cheùp laïi chính xaùc khoå thô trong baøi
- Hieåu caùch trình baøy baøi thô 5 chöõ
- Cuûng coá qui taéc vieát, vieát ñuùng caùc chöõ deã laãn: ng/ngh
* Hoïc baûng chöõ caùi: ñieàn ñuùng caùc chöõ vaøo oâ troáng, hoïc thu

File đính kèm:

  • docTUẦN 3.doc
Giáo án liên quan