Giáo án lớp 2 - Tuần 27 trường TH Phong Dụ Thượng

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết đặt và trà lời CH với khi nào? (BT2, BT3); biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở BT4).

- HS khá, giỏi biết đọc lưu loát được đoạn, bài; tốc độ đọc trên 45 tiếng/ phút.

II. Đồ dùng dạy học:

- Thăm ghi tên các bài tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26).

- Bài tập 4 viết bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:

 

 

doc25 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 27 trường TH Phong Dụ Thượng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
về chuẩn bị 2 phút.
 - HS đọc bài rồi TLCH theo yêu cầu. 
 -HS nhận xét.
 -HS thảo luận nhĩm cử thư ký ghi
 vào phiếu học tập.
 - Con vịt
 - màu xanh
 - bắt sâu.
 - Các nhóm lần lượt lên báo cáo. 
Nhà em nuôi rất nhiều gà, nhưng
 em thích nhất là con gà trống. Con gà
 màu vàng, đuôi dài, cái mào đổ rực. Sáng sáng nó thức dậy sớm báo cho mọi
 người biết trời sắp sáng mau mau 
thức dậy.
-2-5 HS đọc bài làm của mình..
-H lắng nghe nhận xét bài viết 
của bạn.
----------------------------------------------------------------------
Tiết 4: Thể dục
Tiết 53: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG NGANG. TRÒ CHƠI: TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH.
I. Mục tiêu:
- Thực hiện cơ bản đúng động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.	
II. Địa điểm, phương tiện:
- Saân tröôøng roäng raõi, thoaùng maùt, saïch seõ, an toaøn. Coøi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Noäi dung
Phương pháp tổ chức
* Hoạt động 1: Phaàn môû ñaàu.
- GV taäp hôïp lôùp phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu baøi kieåm tra.
- Ñöùng taïi choã voã tay haùt.
- Xoay caùnh tay, khôùp vai, coå, tay, goái
- Chaïy nheï nhaøng thaønh 1 haøng doïc.
- OÂn moät soá ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
* Hoạt động 2: Phaàn cô baûn.
- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang: 
- GV chia lôùp thaønh 2 haøng doïc vaø cho HS ñi thöïc hieän baøi taäp theo nhieàu ñôït, moãi ñôït laàn löôït 2 HS. HS taäp trung thaønh 2 haøng doïc ôû tröôùc phía ñöôøng chaïy, GV ñöùng beân phía khaùc cuûa ñöôøng chaïy. GV goïi teân 2 em vaøo vò trí chuaån bò sau ñoù vaøo vò trí xuaát phaùt. 
- GV neâu teân töøng ñoäng taùc cho HS thöïc hieän. Khi nhoùm tröôùc ñang thöïc hieän thì nhoùm sau böôùc vaøo vò trí chuaån bò.
- Trò chơi : Tung bóng vào đích
* Hoạt động 3: Phaàn keát thuùc.
- Ñi thöôøng theo 2 haøng doïc.
- Troø chôi hoài tónh.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông
- Nhận xeùt tieát hoïc.
- Theo ñoäi hình haøng ngang.
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X
- Theo ñoäi hình haøng doïc.
X X X X
 X X X X X
 X X X X
 X X X X
- Theo ñoäi hình 2 haøng doïc
CB XP ñi nhanh C chaïy Ñ 
- HS chơi theo hướng dẫn của GV. 
 X X
 X X X
 X X
 X X
-----------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 3/3/2014
Ngày giảng: 5/3/2014
Tiết 1: Tập đọc
Tiết 76: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (T5)
I. Mục đích, yêu cầu: 
Biết đặt và trả lời câu hỏi như thế nào 
Biết đáp lời khảng định phủ định trong các trường hợp cụ thể 
 - Có ý thức ôn tập, vận dụng các kiến thức đã học làm tốt các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học : 
 -Phiếu ghi sẵn tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 26.
III. Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động dạy
	Hoạt động học
1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
 - GV gọi HS lên bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
 -GV nhận xét ghi điểm. 
2.ôn luyện cách đọc và TLCH: “Như thế nào?” 
Bài tập 2. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
 + Câu hỏi “ Như thế nào ? ” dùng để hỏi về nội dung gì ? 
 + Mùa hè hai bên bờ sông hoa phượng nở như thế nào ?
 + Vậy bộ phận nào trả TLCH “Như thế nào ?”
 - Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở 
 Bài tập 3. Bài tập yêu cầu điều gì ?
 + Bộ phận nào trong câu được in đậm phần a?
 + Phải đặt CH cho bộ phận này như thế nào ?
 - Yêu cầu HS lên thực hành trước lớp.
 -GV nhận xét sửa sai. 
3.ôn luyện cách đáp lời khẳng định, phủ định của người khác.
 - Yêu cầu HS thực hành hỏi đáp
-GV nhận xét sửa sai.
4. Củng cố,dặn dò
 + Câu hỏi “Như thế nào ?” dùng để hỏi về nội dung gì ? 
 + Khi đáp lại lời …chúng ta cần phải có thái độ như thế nào? 
-Nhận xét đánh giá tiết học. 
 - HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.
 - HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
 - HS theo dõi và nhận xét 
 - Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi : “ như thế nào” ?
 - Dùng để hỏi về đặc điểm.
 -Mùa hè hoa phượng nở đỏ rực hai bên bờ sông.
 -Đỏ rực 
 - 1 HS lên bảng làm lớp làm vở 
 -Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.
- Chim đậu trắng xố trên những cành cây.
a.Chim đậu như thế nào trên cành cây? 
 - 2,3 cặp thực hành lớp theo dõi ,NX
 b. Bông cúc sung sướng như thế nào ? 
VD : a. Ơi thích quá ! Cảm ơn ba đã báo cho con biết./ Thế ạ ? Con sẽ chờ để xem nó Cảm ơn ba ạ./…
b. Thật à / Cảm ơn cậu đã báo với tớ tin vui này./ Ơi, thật thế hả ? …
c. Tiếc quá, tháng sau chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ. / …
-Dùng để hỏi đặc điểm.
-Thể hiện sự lịch sự đúng mực.
---------------------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
Tiết 133: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
Lập được bảng nhân 1 chia 1
Biết thực hiện phép tính có số 1 số 0
II. Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
2. Kiểm tra bài cũ : 
-2H lên bảng, lớp bảng con. Tính :
-GV nhận xét ghi điểm. 
 -Nhận xét chung. 
3. Bài mới : 
 Bài 1 : Bài tập yêu cầu làm gì ?
 - Yêu cầu HS tự tính nhẩm, sau đĩ nối tiếp nhau đọc từng phép tính của bài.
 -GV nhận xét ghi bảng.
 1 x 1 = 1 1 :1 = 1 	
 1 x 2 = 2 2 : 1 = 2
 ….. ……..
 1 x 10 = 10 10 : 1 = 10 
-Gọi HS đọc bảng nhân 1 và bảng chia 1. 
Bài 2 : Tính nhẩm.
 + Một số cộng với 0 cho kết quả như thế nào ?
 + Một số nhân với 0 cho kết quả như thế nào ?
 + Khi cộng thêm 1 vào một số nào đĩ thì khác gì với việc nhân số đĩ với 1.
+Phép chia cĩ số bị chia là 0 thí kết quả ntn?
Bài 3 : Bài tập yêu cầu làm gì ?
 - TC cho HS thi nối nhanh phép tính với kết quả.
- 2 đội, mỗi đội 3H
- GV nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố dặn dò 
 - Gọi HS lên đọc thuộc lịng bảng nhân và chia 1.
 -Nhận xét đánh giá tiết học. 
 2 : 2 x 0 =1x0 0 : 3 x 3= 0 x 5 
 = 0 	= 0
 - 2 HS lên bảng làm cả lớp làm vào bảng con. 
 -Lập bảng nhân 1, chia 1.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
-Lớp học thuộc bảng nhân và chia 1
 - Lớp làm bài vào vở
0 + 3 = 3 5 + 1 = 6 4 : 1 = 4 
3 + 0 = 3 1 + 5 = 6 0 : 2 = 0 
 0 x 3 = 0 1 x 5 = 5 	 0 : 1 = 0
 3 x 0 = 0	 5 x 1 = 5 	 1 : 1 = 1 
-Tìm kết quả nào là o kết quả nào là 1.
 5:5
 5 -5
 3:3
 2 -2
 € 
 2:2 :1
 1x1
 3 -2 -1 
3 -4 HS đọc bảng nhân và bảng chia 1.
---------------------------------------------------------
Tiết 3: Mĩ thuật
Tiết 27: Vẽ cái cặp sách của học sinh
I.Mục tiêu: 
 - Nhận biết được cấu tạo, hình dáng của một số cặp sách .
 - Biết cách vẽ cặp sách.
 - Vẽ được cái cặp theo ý thích.
 - Có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. 
II.Chuẩn bị: 
 * GV:
 - Chuẩn bị một vài cặp sách có hình dáng và trang trí khác nhau.
 - Hình minh họa cách vẽ (vẽ ra giấy hoặc vẽ lên bảng).
 - Một số bài vẽ cái cặp sách của học sinh năm trước. 
* HS : 
- Cái cặp sách- Bút chì, màu vẽ- Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ lớp 2.
III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 
A.Kiểm tra bài cũ
B.Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*HĐ1: Quan sát, nhận xét
-Giáo viên giới thiệu một vài cái cặp sách khác nhau và gợi ý cho học sinh nhận biết:
+ Có nhiều loại cặp sách, mỗi loại có hình dáng khác nhau (h.chữ nhật nằm, hình chữ nhật đứng, ...).
+ Các bộ phận của cặp sách có: 
+ Tr/trí khác nhau về
- GV cho HS chọn cái cặp sách mà mình thích đểvẽ: 
*HĐ2: Hướng dẫn cách vẽ cái cặp sách
- Gv g/thiệu mẫu, kết hợp với h.m.họa đã ch/bị để gợi ý h/s cách vẽ:
- Gv nhắc học sinh: Mẫu vẽ có thể khác nhau về hình, về màu nhưng cách vẽ tiến hành như nhau. 
- Gv yêu cầu một vài h/s nhận xét về hình dáng màu sắc, họa tiết trang trí của cái cặp mẫu. 
- Gv phác lên bảng 1 vài hình vẽ cái cặp đúng, sai….
* HĐ3: Hướng dẫn thực hành: 
- Giáo viên cho học sinh xem một số bài vẽ cái cặp sách của lớp trước.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài:
+ Cả lớp vẽ một mẫu.
+ Vẽ theo nhóm (2,3,4 nhóm).
Giáo viên gợi ý học sinh vẽ theo hướng dẫn. 
*HĐ4: Nhận xét,đánh giá
- Gv cùng HS chọn một số bài vẽ đẹp và để các em nhận xét, tự x/loại.
- Gv tóm tắt, nhấn mạnh về:
+ Hình dáng cái cặp sách. 
 + Cách trang trí. 
- Chú ý các bài có cách trang trí với mẫu về họa tiết, màu sắc. 
* Dặn dò: 
 - Hoàn thành phần trang trí 
- Chuẩn bị bài sau
+ HS quan sát tranh và trả lời:
 + Thân, nắp, quai, dây đeo
+ H/tiết, m/sắc. H.tiết có thể là: hoa lá, con vật, ...
* HS làm việc theo nhóm .
+ Vẽ hình cái cặp cho vừa với phần giấy (không to hay nhỏ quá).
+ Tìm phần nắp, quai ...
+ Vẽ nét chi tiết cho giống cái cặp mẫu.
+ Vẽ họa tiết trang trí và vẽ màu theo ý thích. 
+ Bài tập: Vẽ cặp sách và trang trí theo ý thích.
Nhận xột một số bài.
Lắng nghe, dặn dũ
--------------------------------------------------------------
Tiết 4: Âm nhạc
Tiết 27: ÔN TẬP BÀI HÁT: CHIM CHÍCH BÔNG
I. MỤC TIÊU: 
- Biết hát đúng giao điệu và thuộc lời ca, biết bài hát của dân ca pháp 
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Có thể ( Biểu diễn )
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…).
- Máy nghe, băng nhạc mẫu, bảng phụ.
- Vài động tác vận động phụ hoạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn hát.
3. Bài mới
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Chim chích bông.
- Cho HS tranh minh hoạ kết hợp nghe bài hát. Hỏi HS đoán tên bài hát, tác giải ?
- GV hướng dẫn cho HS ôn hát nhiều lần để thuộc lời, hát đúng nhịp, GV có thể đệm đàn hoặc mở băng nhạc cho HS hát theo nhạc.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca (Sử dụng nhạc cụ gõ).
- GV nhận xét.
*Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa.
- GV hướng dẫn cho HS vài động tác đơn giản (hoặc gợi ý để các em tự nghĩ ra động tác phù hợp với nội dung bài hát). Ví dụ: Động tác chim vỗ cánh, động tác vẫy chim,…
- Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ sau khi thống nhất các động tác và tập cho cả lớp.
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét
* Hoạt động 3: Nghe nhạc
- GV chọn một bài hát thiếu nhi (hoặc trích đoạn một tác phẩm nhạc không lời) cho HS nghe.
- Hỏi HS cảm nhận về tác phẩm (bài nhạc vui hay buồn? 
- Cho HS nghe lần 2, sau đó GV nhận xét qua bài nhạc, nội dung (nếu

File đính kèm:

  • docTuần 27 hùng.doc