Giáo án lớp 2 - Tuần 12

I. Mục đích: H/s cần đạt:

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

- Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt hơi đúng ở các câu có nhiều dấu phẩy.

- Bước đầu biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc.

- H/s yếu đọc đoạn 1.

2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:

- Hiểu nghĩa của các từ mới: vùng vằng, la cà, hiểu ý diễn đạt qua các hình ảnh: mỏi mắt chờ mong (lá) đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con, (cây) xòa cành ôm cậu.

- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ với con.

- Giáo dục môi trường: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ

II. Đồ dùng dạy học:

 

doc34 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 12, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ự 1 nhoựm 3 em, coự leọnh :” Nhoựm baỷy” thỡ laọp tửực tuù laùi 1 nhoựm 7 em. Neỏu em naứo bũ thửứa seừ bũ phaùt.
Caỷ lụựp cuứng thửùc hieọn vaứi laàn – Giaựo vieõn quan saựt.
* Õn : ẹi ủeàu- Thửùc hieọn theo toồ vaứi laàn.
 Caỷ lụựp cuứng thửùc hieọn 1 laàn
	C. Phaàn keỏt thuực	10’
Cuựi ngửụứi thaỷ loỷng: 10 laàn
Nhaỷy thaỷ loỷng: 8 laàn
Troứ chụi: Dieọt caực con vaọt coự haùi
Heọ thoỏng baứi vaứ nhaọn xeựt chung.
Thứ 4 ngày 11 thỏng 11 năm 2009
Tieỏt 1:	Taọp ủoùc 
Baứi:	MẼ
I. Muùc ủớch: H/s caàn ủaùt:
1. Reứn kú naờng ủoùc thaứnh tieỏng.
- ẹoùc trụn toaứn baứi. Bieỏt ngaột nghổ hụi sau caực caõu.
- Bieỏt ủoùc ủuựng caực tửứ: naộng oi, meù ru, lụứi ru, ngoõi sao…
2. Reứn kú naờng ủoùc – hieồu.
Naộm ủửụùc nghúa caực tửứ mụựi: naộng oi, giaởc traứn
Hieồu hỡnh aỷnh so saựnh: Meù laứ ngoùn gioự cuỷa con suoỏt ủụứi…
- Hieồu yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn: Noồi vaỏt vaỷ cửùc nhoùc cuỷa meù khi nuoõi con vaứ tỡnh yeõu thửụng voõ bụứ cuỷa meù daứnh cho con.
* Giaựo duùc moõi trửụứng: Caỷm nhaọn ủửụùc cuoọc soỏng gia ủỡnh traứn ủaày tỡnh yeõu thửụng cuỷa meù.
II. ẹoà duứng daùy hoùc.
- Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong SGK.
- Baỷng phuù cheựp saỹn caực caõu thụ caàn luyeọn ủoùc.
III. Leõn lụựp:
A. Kieồm tra baứi cuừ:	( 5’) 
3 em ủoùc baứi Sửù tớch caõy vuự sửừa. Traỷ lụứi caực caõu hoỷi 
1 em ủoùc toaứn baứi vaứ neõu noọi dung
B. Baứi mụựi:	(34’) 
1. Giụựi thieọu baứi: Meù.
2. Luyeọn ủoùc.
* Giaựo vieõn
- ẹoùc maóu toaứn baứi.
- Huửụứng daón luyeọn ủoùc, keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ.
a. ẹoùc tửứng caõu
- Luyeọn ủoùc tửứ khoự:
b. ẹoùc tửứng ủoaùn: 3 ủoaùn
ẹoaùn 1: 2 doứng ủaàu
ẹoaùn 2: 6 doứng tieỏp theo
ẹoaùn 3: 2 doứng cuoỏi
- Luyeọn ủoùc ngaột nhũp:
- Giaỷng tửứ mụựi:
- Goùi moọt em ủoùc tửứ chuự giaỷi
* Hoùc sinh
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng caõu
- naộng oi, giaỏc troứn, keừo caứ, tieỏng voừng 
- H/s noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng ủoaùn
Laởng roài / caỷ tieỏng con ve
Con ve cuừng meọt / vỡ heứ naộng oi
Nhửừng ngoõi sao / thửực ngoaứi kia
Chaỳng baống meù / ủaừ thửực vỡ chuựng con 
- Naộng oi: naộng noựng
- Giaỏc troứn: nguỷ giaỏc say
c. Chia nhoựm vaứ luyeọn ủoùc trong nhoựm
d. Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
e. Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh
3. Tỡm hieồu baứi:
Hoùc sinh ủoùc thaàm tửứng ủoaùn keỏt hụùp traỷ lụứi caõu hoỷi:
* Caõu 1: (h/s yeỏu)
 Hỡnh aỷnh naứo cho bieỏt ủeõm heứ raỏt oi bửực ?
- Tieỏng ve laởng ủi vỡ ve cuừng meọt trong ủeõm heứ oi bửực 
- H/S ủoùc ủoaùn 2.
* Caõu 2:(quan saựt tranh SGK)
 Meù laứm gỡ ủeồ con nguỷ ngon giaỏc?
* Giaựo duùc moõi trửụứng: Caỷm nhaọn ủửụùc cuoọc soỏng gia ủỡnh traứn ủaày tỡnh yeõu thửụng cuỷa meù.
- Meù vửứa ủửa voừng haựt ru vửứa quaùt cho con maựt
- HS ủoùc laùi toaứn baứi
* Caõu 3:
 Ngửụứi meù ủửụùc so saựnh vụựi nhửừng hỡnh aỷnh naứo?
* Noọi dung cuỷa baứi noựi leõn ủieàu gỡ?
-Nhửừng ngoõi sao thửực treõn baàu trụứi ủeõm, vụựi ngon gioự maựt laứnh
- ẹoự laứ noói vaỏt vaỷ vaứ tỡnh yeõu thửụng bao la cuỷa meù daứnh cho con
* Luyeọn ủoùc hoùc thuoọc loứng:
- Caực em tửù nhaồm baứi thụ
- Luyeọn ủoùc xoaự daàn baỷng
- Thi ủoùc thuoọc laứng baứi thụ. ( h/s yeỏu ủoùc 6 doứng thụ cuoỏi )
4. Cuỷng coỏ – daởn doứ:	(1’)
Baứi thụ giuựp em hieồu veà ngửụứi meù nhử theỏ naứo?
Em thớch nhaỏt hỡnh aỷnh naứo, vỡ sao?
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Khen ngụùi.
Chuaồn bũ baứi sau.
Tieỏt 2:	Luyeọn tửứ vaứ caõu
Baứi: 	Tệỉ NGệế VEÀ TèNH CAÛM
DAÁU PHAÅY
I. Muùc ủớch: H/s caàn ủaùt:
	- Mụỷ roọng voỏn tửứ veà tỡnh caỷm gia ủỡnh.
	- Bieỏt ủaởt daỏu phaồy ngaờn caựch caực boọ phaọn gioỏng nhau trong caõu.
	- Reứn kú naờng tỡm tửứ ngửừ veà tỡnh caỷm.
	* Giaựo duùc moõi trửụứng: Giaựo duùc tỡnh caỷm yeõu thửụng, gaộn boự vụựi gia ủỡng.
II. ẹoà duứng daùy hoùc.
	 Tranh SGK
III. Leõn lụựp:
	A. K ieồm tra baứi cuừ: 	(5’) 
ẹaởt caõu theo maóu Ai laứ gỡ?
ẹaởt caõu coự tửứ chổ hoaùt ủoọng?
B. Baứi mụựi:	(34’) 
1.Giụựi thieọu baứi: 
2.Hửụựng daón laứm baứi taọp.
* Giaựo vieõn
* Baứi taọp 1: (Mieọng).
Gheựp tieỏng maóu leõn baỷng
* Baứi taọp 2: Quan saựt tranh SGK
 3 em sửỷa baứi
* Giaựo duùc tỡnh caỷm yeõu thửụng, gaộn boự vụựi gia ủỡnh.
* Hoùc sinh
- Thaỷo luaọn nhoựm vaứ neõu noỏi tieỏp:
Yeõu thửụng, thửụng yeõu, meỏn thửụng, meỏn yeõu ....
- H/s laứm vaứo vụỷ
- Chaựu kớnh yeõu oõng baứ.
- Con yeõu quyự cha me.
- Em yeõu meỏn anh chũ.
* Baứi taọp 3: ( mieọng)
 Nhỡn tranh noựi 2,3 caõu veà hoaùt ủoọng cuỷa meù vaứ con
* Baứi taọp 4: ( vieỏõt)
 Coự theồ ủaởt ủaỏu phaồy vaứo choó naứo trong moói caõu sau:
- 3 em sửừa baứi
- Laàn lửụùt neõu noỏi tieỏp:
* Meù ủang ..........
* Em beự ủang .......
- Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ
- Chaờn maứn, quaàn aựo ủửụùc xeỏp goùn gaứng.
- Giửụứng tuỷ, baứn gheỏ ủửụùc keõ ngay ngaộn.
- Giaứy deựp, muừ noựn ủửụùc ủeồ ủuựng choó.
3. Cuỷng coỏ – daởn doứ:	(1’)
Thi tỡm tửứ ngửừ theồ hieọn tỡnh caỷm cuỷa con ủoỏi vụựi oõng baứ, cha meù, anh chũ em trong gia ủỡnh.
Nhaọn xeựt chung
Tieỏt 3: 	Taọp vieỏt
Baứi:	CHệế HOA: K
I. Muùc ủớch. Hoùc sinh caàn ủaùt:
* Reứn kú naờng vieỏt chửừ:
- Bieỏt vieỏt chửừ hoa K theo cụừ vửứa vaứ nhoỷ.
- Vieỏt ủuựng, saùch, ủeùp cuùm tửứ ửựng duùng: Keà vai saựt caựnh.
II. ẹoà duứng daùy hoùc.
- Maóu chửừ caựi hoa K ủaởt trong khung chửừ (SGK).
III. Leõn lụựp.
A. Kieồm tra baứi cuừ: 	(5’) 	
- GV kieồm tra 3 em vieỏt treõn baỷng
	- HS vieỏt baỷng con: I cụừ vửứa, cụừ nhoỷ
	- 1 HS nhaộc laùi thaứnh ngửừ: Ích nửụực lụùi nhaứ
B. Baứi mụựi: 	(34’) 
 1. Giụựi thieọu baứi: Vieỏt chửừ hoa K
 2. Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa.
a. Hửụựng daón HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt chửừ K.
- K cao maỏy li? Goàm maỏy neựt?
b. Hửụựng daón caựch vieỏt:
- Neựt 1, 2,3 nhử chửừ hoa I
- Neựt 4 neựt khuyeỏt vaứ haỏt buựt
- Vieỏt maóu vaứ neõu caựch vieỏt
ẹB treõn ẹK 5 vieỏt neựt moực xuoõi phaỷi ủeỏn giửừa thaõn chửừ lửụùn vaứo trong taùo voứng xoaộn nhoỷ roài vieỏt tieỏp neựt moực ngửụùc vieỏt neựt moực phaỷi DB ụỷ ẹK 2.
- Quan saựt vaứ traỷ lụứi:
- Cao 5 li, goàm 4 neựt
- H/s vieỏt baỷng con
- Hửụựng daón HS vieỏt treõn baỷng con.
c. Hửụựng daón vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng.
 “ Keà vai saựt caựnh ’’
Coự nghúa laứ: Luoõn ủoaứn keỏt beõn nhau
Vieỏt maóu cuùm ửựng duùng
* Nhaọn xeựt:
- H/s vieỏt baỷng con
K, h : 2.5 li
t	:1.5 li
s : 1.25 li
a, e, i, n : 1 li
- Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ baứi taọp.
- Chaỏm – sửỷa baứi.
3. Cuỷng coỏ – daởn doứ:	(1’) 
 - Thi vieỏt laùi chửừ hoa K cụừ vửứa, cụừ nhoỷ
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Nhaộc HS hoaứn thaứnh toỏt phaàn luyeọn vieỏt trong vụỷ taọp vieỏt.
Tieỏt 4: 	Toaựn
Baứi:	33 - 5
I. Muùc tieõu: Giuựp hoùc sinh caàn ủaùt:
- Vaọn duùng baỷng trửứ ủaừ hoùc ủeồ thửùc hieọn caực pheựp trửứ daùng 33 – 5.
- Cuỷng coỏ caựch tỡm moọt soỏ haùng , soỏ bũ trửứ
II. ẹoà duứng daùy hoùc.
3 boự 1 chuùc que tớnh vaứ 3 que tớnh rụứi.
III. Leõn lụựp.
A. Kieồm tra baứi cuừ:	(5’) 
 4 em ủoùc baỷng trửứ (13 trửứ ủi moọt soỏ) 
B. Baứi mụựi: 	(34’) 
 1.Giụựi thieọu baứi: 33 – 5
2.Tỡm ra keỏt quaỷ cuỷa pheựp trửứ 33 – 5
* Giaựo vieõn
* Hoùc sinh
- Neõu baứi toaựn: Coự 33 que tớnh bụựt ủi 5que tớnh. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
- Hoỷi moọt soỏ em
* Hửụựng daón caựch tớnh:
- ẹớnh 3 chuùc vaứ 3 que rụứi, sau ủoự laỏy 1 boự 1 chuùc thaựo ra vaứ laỏy ủi 2 que ủeồ ủuỷ 5que(2+3=5). Luực naày coứn 2 boự 1 chuùc vaứ 8 que rụứi. Tửực laứ 28 que tớnh
- Giaựo vieõn vieỏt : 33 – 5 = 28
- Hửụựng daón ủaởt tớnh:
- Goùi moọt soỏ em neõu laùi caựch tớnh
- Tửù tỡm keỏt quaỷ baống que tớnh
- Neõu noỏi tieỏp vaứi em.
- Thao taực theo vaứ neõu keỏt quaỷ baứi toaựn
- 3 khoõng trửứ ủửụùc 5 laỏy 13 trửứ 5 baống 8 vieỏt 8 nhụự 1.
- 3 trửứ 1 baống 2 vieỏt 2.
3.Thửùc haứnh:
* Baứi 1: 
 Tớnh :
 Caỷ lụựp laứm vụỷ nhaựp, 5 em leõn baỷng
 noỏi tieỏp chửừa baứi
* Baứi 2:
 ẹaởt tớnh roài tớnh hieọu, bieỏt Soỏ bũ trửứ vaứ Soỏ trửứ laàn lửụùt laứ:
 a) 43 vaứ 5
b) 93 vaứ 9 c) 33 vaứ 6
Caỷ lụựp laứm baỷng con, 3 em chửừa baứi.
* Baứi 3: Tỡm x
 Tỡm x:
 a- x + 6 = 33
 b- 8 + x = 43
 c- x – 5 = 53
-Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 3 em chửừa baứi
a- x + 6 = 33 b- 8 + x = 43
 x = 33 – 6 x = 43 – 8
 x = 27 x = 35
c. x – 5 = 53
 x = 53 + 5
 x = 58
* Baứi 4: 1 em neõu yeõu caàu:
Caỷ lụựp veừ treõn giaỏy nhaựp.
3 em thi veừ nhanh, ủuựng
Haừy veừ 9 chaỏm troứn treõn 2 ủoaùn thaỳng caột nhau, sao cho moói ủoaùn thaỳng ủeàu coự 5 chaỏm troứn.
4. Cuỷng coỏ – daởn doứ: 	(1’)
ẹoùc laùi baỷng trửứ 13 trửứ ủi moọt soỏ
Nhaộc nhụừ HS laứm baứi chửa xong veà nhaứ laứm tieỏp.
Nhaọn xeựt – Khen ngụùi. Chuaồn bũ baứi sau “ 53 - 15”.
Tieỏt 5: 	ẹaùo ủửực
Baứi:	 QUAN TAÂM, GIUÙP ẹễế BAẽN 
 (Tieỏt 1)
I. Muùc tieõu: H/s caàn ủaùt:
 1. Kieỏn thửực:
- Quan taõm, giuựp ủụừ baùn laứ luoõn vui veỷ, thaõn aựi vụựi caực baùn saỹn saứng giuựp ủụừ khi baùn gaởp khoự khaờn.
- Sửù caàn thieỏt cuỷa vieọc quan taõm, giuựp ủụừ baùn
- Hieồu ủửụùc quyeàn khoõng bũ phaõn bieọt ủoỏi xửỷ cuỷa treỷ em.
2. Kú naờng:
- HS coự haứnh vi quan taõm, giuựp ủụừ baùn beứ trong cuoọc soỏng haứng ngaứy.
3. HS coự thaựi ủoọ.
- Yeõu meỏn, quan taõm, giuựp ủụừ baùn beứ xung quanh.
- ẹoàng tỡnh vụựi nhửừng bieồu hieọn quan taõm, giuựp ủụừ baùn beứ.
II. Taứi lieọu vaứ phửụng tieọn.
- Boọ tranh nhoỷ goàm 7 chieỏc khoồ A5 duứng cho Hẹ2 – tieỏt 1.
- Caõu chuyeọn trong giụứ ra chụi.
- Phieỏu hoùc taọp cho hoaùt ủoọng 3- tieỏt 1
III. Leõn lụựp:
A. Kieồm tra baứi cuừ: 	(5’) 
 Chaờm chổhoùc taọp coự lụùi nhử theỏ naứo? 
 Haừy keồ laùi nhửừng gửụng chaờm chổ hoùc taọp ụỷ lụựp em?
B. Baứi mụựi: 	(34’)
 1.Giụựi thieọu baứi: Quan taõm, giuựp ủụừ baùn
 2. Giaỷng baứi:
Khụỷi ủoọng: Caỷ lụựp haựt baứi: Tỡm baùn thaõn – Nhaùc vaứ lụứi cuỷa V. Anh.
* Giaựo vieõn
* Hoùc sinh
a. Hoaùt ủoọng1: (12’)
 Keồ chuyeọn trong giụứ ra chụi cuỷa Hửụng Xuaõn.
* GV keồ chuyeọn: Trong giụứ ra chụi.
* Hoỷi:
-Caực baùn lụựp 2A ủaừ laứm gỡ khi baùn cuỷa Cửụứng chaùy ủeỏn ủụừ Cửụứng ủửựng daọy vaứ aõn caàn hoỷi?
- Em coự ủoàng tỡnh vụựi caực baùn lụựp 2A khoõng? Vỡ sao?
* Keỏt luaọn: 
Khi baùn ngaừ, em caàn hoỷi thaờm vaứ naõng baùn daọy. ẹoự laứ bieồu hieọn cuỷa vieọc quan ta

File đính kèm:

  • docT 12.doc
Giáo án liên quan