Giáo án lớp 1 - Tuần 6

I. MỤC TIÊU:

*MT Chung;

- HS Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

- Biết ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

- Biết giữ vệ sinh cá nhân đầu, tóc, quần áo gọn gàng và sạch sẽ.

* MT Riêng:

- HS yếu bước đầu biết nêu được cách giữ gìn sachs vở.

- HSKG biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ,chưa gọn gàng và sạch sẽ.

*GDĐĐHCM:

- Giáo dục học sinh giữ gìn sách vở đồ dùng học tập, cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh BT1, BT3

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: (35’)

 

doc26 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 - Tuần 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ý đúng
 Hoạt động2 : Làm việc với SGK
*Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và không nên làm để bảo vệ và chăm sóc răng.
Bước 1: 
-GV hướng dẫn HS quan sát hình/ 11 SGK và tập đặt câu hỏi cho từng hình.ví dụ:
-HS chỉ vào hình đầu tiên bên trái trang sách và hỏi:
+ Hai bạn đang làm gì?
+Theo bạn việc làm đó là đúng hay sai?
Bước 2: 
- GV cho HS xung phong trả lời
- GV nx, chốt ý đúng
*GD Kĩ năng sống: 
- KÜ n¨ng tù b¶o vÖ : Ch¨m sãc r¨ng.
- KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh: nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó b¶o vÖ r¨ng.
- Ph¸t triÓn kÜ n¨ng giao tiÕp th«ng qua tham gia c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò ( 5’)
-GV nhắc lại nội dung bài vừa học
Dặn dò: Cả lớp thực hiện tốt nội dung bài học 
 Nhận xét tiết học 
- Cả lớp hát bài:Khám tay
HS thực hiện 
HS nêu lại những việc đã làm để cho cơ thể luôn khoẻ mạnh :. Đánh răng, súc nước muối,....
-HS theo dõi
 -HS thay phiên nhau tập đặt câu hỏi và trả lời.
- Đại diện một số em lên trả lời.
+ Nhận ra sự cần thiết phải giữ vệ sinh răng miệng . Nêu được việc nên và không nên làm để bảo vệ răng 
 HS nhắc lại nội dung bài vừa học
- Lắng nghe.
-------------------œ@----------------
BUỔI CHIỀU: TIẾT 1: MÔN TĂNG CƯỜNG TOÁN
LUYỆN TẬP SỐ 10
I. MỤC TIÊU:
*MTChung:
 - Củng cố các số trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong PV 10; cấu tạo của số 10.
 -Làm được các bài tập 1,3,4 trong VBT.
*MT Riêng
- HS yếu bước đầu biết 9 thêm 1 được 10, viết được số 10; đọc, đếm được từ 1 đến 10, laøm ñöôïc baøi taäp 1, 2 dưới sự hướng dẫn của GV.
 	- HS kh¸, giái lµm nhanh, chÝnh x¸c, trình bày sạch sẽ tÊt c¶ c¸c BT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
 - Tranh trong SGK 
III. HĐ DẠY-HỌC: ( 40’) 	
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1. Ổn định tổ chức (1phút). 
 2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) 
 - Viết số thích hợp vào chỗ trống. 1 HS nêu yêu cầu.
 0, 1, …, …, 4, …, …, …, 8, …, … ; 
 10, …, …, …, …, …, …, …, …, 1, … ; (2HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con).
 GV Nhận xét, ghi điểm. 
 3. Bài mới:( 32’)
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
 *Bài 1 : 
 Hướng dẫn HS cách làm bài
- Lưu ý HS yếu
GV nhận xét bài làm của HS.
 Bài 3: Có mấy hình tam giác:
- Dành cho cả lớp.
- GV hướng dẫn HS làm miệng.
- GV nhận xét sữa sai.
Bài 4 : HD HS làm bài:
a. So sánh số, điền dấu , =.
b,c. Có thể HD HS dựa vào việc quan sát dãy số từ 0 đến 10 để tìm ra các số bé hơn 10; số bé nhất, số lớn nhất ( trong các số từ 0 đến 10).
GV chấm một số bài của HS và nhận xét.
3: Củng cố, dặn dò: :( 3’)
- GV hệ thóng lại bài.
- Dặn HS CB bài sau: Luyện tập chung( chú ý bài 3,4)
- Nhận xét tuyên dương.
- Lớp hát tập thể
 Đọc yêu cầu bài 1:”Nối (theo mẫu)”
HS làm bài : Đếm số lượng của mỗi nhóm đồ vật rồi gạch nối với số .
Chữa bài, HS đọc: 10 con heo, 8 con mèo, 9 con thỏ.
 -Đọc yêu cầu 
- Cả lớp đếm và trả lời theo ý mình.
HS đọc yêu cầu bài 4a:” điền dấu vào ô trống”,4b…,4c…
HS làm bài.
b) Các số bé hơn 10 là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
c) Số bé nhất là: 0
 Số lớn nhất là:10
- Lắng nghe
-------------------œ@----------------
TIẾT 2: MÔN TĂNG CƯỜNG TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
*MT Chung:
 	 - Rèn kĩ năng cho HS biết các số trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong PV 10; cấu tạo của số 10.
 - Làm được các bài tập 1,3,4 trong VBT.
*MT Riêng:
	 	+ Rèn kĩ năng cho HS yÕu bước đầu biết 9 thêm 1 được 10, viết được số 10; đọc, đếm được từ 1 đến 10, döôùi söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân moät soá em coù theå laøm ñöôïc baøi taäp 1, 2.
- HSKG Làm được các bài tập 1, 3, 4 trong VBT nhanh, chính xác.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
 - Tranh trong SGK 
III. HĐ DẠY-HỌC: ( 40’) 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định tổ chức (1phút). 
 2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) 
 - Viết số thích hợp vào chỗ trống. 1 HS nêu yêu cầu.
 10 …, …, 7, …, …, …, 3, …, … ; 
 1, …, …, …, …, …, …, …, …, 9, … ; (2HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con).
 GV Nhận xét, ghi điểm. 
 3. Bài mới:( 32’)
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
 *Bài 1 : 
 Hướng dẫn HS cách làm bài
- Lưu ý HS yếu
GV nhận xét bài làm của HS.
 Bài 3: Có mấy hình tam giác:
- Dành cho cả lớp.
- GV hướng dẫn HS làm miệng.
- GV nhận xét sữa sai.
Bài 4 : HD HS làm bài:
a. So sánh số, điền dấu , =.
b,c. Có thể HD HS dựa vào việc quan sát dãy số từ 0 đến 10 để tìm ra các số bé hơn 10; số bé nhất, số lớn nhất ( trong các số từ 0 đến 10).
GV chấm một số bài của HS và nhận xét.
 HĐ 4: Củng cố, dặn dò: :( 3’)
-GV hệ thóng lại bài.
-Dặn HS CB bài sau: Luyện tập chung( chú ý bài 3,4)
-Nhận xét tuyên dương.
- Lớp hát tập thể
 Đọc yêu cầu bài 1:”Nối (theo mẫu)”
HS làm bài : Đếm số lượng của mỗi nhóm đồ vật rồi gạch nối với số .
Chữa bài, HS đọc: 10 con heo, 8 con mèo, 9 con thỏ.
 -Đọc yêu cầu 
- Cả lớp đếm và trả lời theo ý mình.
HS đọc yêu cầu bài 4a:” điền dấu vào ô trống”,4b…,4c…
HS làm bài.
b) Các số bé hơn 10 là: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
c) Số bé nhất là: 0
 Số lớn nhất là:10
- Lắng nghe
 -------------------œ@---------------
TIẾT 3: MÔN TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC: ÂM O
I. MỤC TIÊU
	- Rèn HS khá giỏi đọc rõ ràng, lưu loát. 
- Giúp HS TB, yếu đọc được các vần và một số tiếng đã học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 40 phút)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Giới thiệu bài: ( 1’)
2 .Luyện đọc : (35’)
GV hướng dẫn cho HS cả lớp đọc bài.
- GV viết bài lên bảng, cho HS cả lớp đọc đồng thanh 3 lần.
- GV cho học sinh đọc trong SGK.
- GV hướng dẫn Hs đọc cá nhân.
- GV hướng dẫn HS đọc nhóm đôi.
- HS cả lớp đọc nối tiếp theo bàn.
* Đối với HS K-G
- GV cho HS K-G mở SGK lần lượt đọc bài “ ÂM O”
- GV quan sát chỉ dẫn thêm cho các em
* Đối với HS TB -Yếu
- GV viết vần, tiếng có sẵn lên bảng sau đó hướng dẫ từng em đọc. 
- GV giúp HS TB, yếu đánh vần, đọc thuộc câu thơ.
 - GV nhận xét, biểu dương học sinh đọc tốt. 
*Tìm tiếng có vần vừa ôn
- GV cho tìm tiếng có Âm O ( cụ thể ngay trong bài đã học buổi sáng)
- GV nhận xét, biểu dương học sinh tìm tiếng đúng 
- Khuyến khích những em tìm được tiếng ngoài SGK. 
- GV viết lên bảng các tiếng HS tìm được và cho HS phân tích.
3. Củng cố- dặn dò: (4’)
 - GV nhận xét tiết học, nêu gương những HS đã có tinh thần sôi nổi trong học tập. Nhắc nhở những em chưa chú ý bài
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
- Học sinh nhắc lại
- Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 3 lần.
- Lần lượt cho HSK_ G đọc.
- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của GV
HS đọc 
- HSG đọc: 
- Lần lượt HS TB, yếu lên bảng đọc theo hướng dẫn của GV
 - HSY đọc các tiếng: 
- Tìm tiếng có vần trong bài có âm kh: 
- Vỗ tay theo nhịp đã học.
- tự tìm tiếng ngoài SGK sau đó phân tích.
- HS cả lớp lắng nghe.
-------------------œ@----------------
Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2012
Tiết 1: MÔN TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
*MTChung:
 	- Nhận biết được số lượng trong PV 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong PV 10, thứ tự của mõi số trong dãy số từ 0 đến 10
 	 -Làm được bai tập 1,3,4
*MT Riêng
- HS yếu bước đầu biết 9 thêm 1 được 10, viết được số 10; đọc, đếm được từ 1 đến 10, laøm ñöôïc baøi taäp 1, 2 dưới sự hướng dẫn của GV.
 	- HS kh¸, giái lµm nhanh, chÝnh x¸c, trình bày sạch sẽ tÊt c¶ c¸c BT.
 II. ĐỒ DÙNG:
 - Tranh trong SGK 
III. HĐ DẠY-HỌC: ( 45’)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) 
 Điền số:
 10 10 10 10 
 / \ / \ / \ / \ 
 1 9 2 … 3 … 4 … (2 HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con).
 GV Nhận xét, ghi điểm. 
 2. Bài mới: ( 35’)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
 Hoạt động 2: (15 phút)
Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
 *Bài 1:Nối theo mẫu( làm miệng)
 Hướng dẫn HS
- GVHD học sinh cách đếm số nhóm đồ vật trong hình nối vào số thích hợp
- Chú ý HS yếu đếm các số đồ vật
 *GVHDHS yếu cách làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS.
 *Bài 3: Làm vở ôli
 Hướng dẫn HS viết vào vở ôli
- Chú ý HS yếu viết số từ 0 đến 10.
- GV nhận xét bài viết của HS.
*GVHDHS yếu cách làm bài.
*Bài 4: Viết các số 6,1,3,7,10 ( Dành cho Hs khá,giỏi)
* GV thu vở kiểm tra, chấm bài và HD lại cho một số HS làm bài sai.
 - GV nhận xét bài làm của HS.
 3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- Dặn HS CB bài sau: Luyện tập chung( chú ý bài 4)
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS có cố gắng.
2Hs lên viết bảng.
Lớp làm bảng con
Đọc yêu cầu bài1:”Nối (theo mẫu)”
HS làm bài : Đếm số lượng của mỗi nhóm đồ vật rồi gạch nối với số thích hợp.
 -Đọc yêu cầu bài ” Viết các số từ 0 đến 10 “.
-HS thực hành viết các số. 
- HS yếu viết các số.
-1HS đọc yêu cầu:Điền số:
-1HS lên bảng làm bài 
- Cả lớp làm vào vở
a, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
b, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- HS đọc yêu cầu bài 4:Viết các số 6, 1, 3, 7, 10.
-HS viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
a) 1,3,6,7,10
b) 10,7,6,3,1
- HS lắng nghe.
-------------------œ@----------------
Tiết 2: MÔN THỂ DỤC
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I. MỤC TIÊU:
*MT Chung 
- Biết Cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng.
- Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Biết tham gia chơi.
- Biết tham gia trò chơi “Đi qua đường lội”
*MT Riêng: HS yếu bước đầu nắm được cách chơi theo bạn
* Giảm tải: Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.
II. PHƯƠNG TIỆN- ĐỊA ĐIỂM:
 	 - Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
 	 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, tranh ảnh một số con vật, kẻ sân chơi trò chơi. 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ( 35’)
NỘI DUNG
CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Phần mở đầu: 5’ 
- Nhận lớp
- Hát
- Giaäm chaân taïi choã, ñeám theo nhòp.
2. Phần cơ bản: 20’ 
- Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
Dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ:
- Chia nhóm tập luyện, tập phối hợp.
- Trò chơi vận động: 
 Trò chơi “Diệt các con vật có hại”.
3. Phần kết thúc: 10’
- GV cho học sinh thả lỏng.
- GV cùng học sinh hệ thống nội dung bàai học
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
- GV giao bài tập về nhà cho học sinh
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- 

File đính kèm:

  • docTUAN 6.DOC
Giáo án liên quan