Giáo án lớp 1 - Tiết 1

I.Mục tiêu:

ã Học sinh viết đúng các chữ thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt kiểu chữ viết thường.

ã Viết cỡ chữ vừa theo vở tập viết 1, tập 1.

ã HS khá giỏi viết được hết bài trong vở tập viết.

II. Đồ dùng dạy học:

 Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Tiết 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2012
TiÕt 1: TËp viÕt tuÇn 15 
 thanh kiÕm, ©u yÕm , ao chu«m,…
I.Môc tiªu:
Häc sinh viÕt ®óng c¸c ch÷ thanh kiÕm, ©u yÕm, ao chu«m, b¸nh ngät… kiÓu ch÷ viÕt th­êng.
ViÕt cì ch÷ võa theo vë tËp viÕt 1, tËp 1.
HS kh¸ giái viÕt ®­îc hÕt bµi trong vë tËp viÕt.
II. §å dïng d¹y häc:
 PhÊn mµu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Thêi gian
Néi dung - 
kiÕn thøc c¬ b¶n
Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc tæ chøc d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
5’
I. Bµi cò:
- KiÓm tra:
Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2 häc sinh lªn b¶ng viÕt.
D­íi líp viÕt b¶ng con.
II. Bµi míi:
1’
1. Giíi thiÖu bµi.
- TËp viÕt tõ: thanh kiÕm, ©u yÕm, ao chu«m, b¸nh ngät,…
1 häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt.
2’
2. H­íng dÉn häc sinh viÕt ch÷.
2.1. ViÕt tõ thanh kiÕm.
a. Ph©n tÝch cÊu t¹o tõ.
- Tõ thanh kiÕm gåm mÊy ch÷ ? Ph©n tÝch c¸c ch÷.
+ Tï thanh kiÕm gåm ch÷ thanh ®øng tr­íc, ch÷ kiÕm ®øng sau.
+ thanh: gåm con ch÷ th vµ vÇn anh; kiÕm: gåm con ch÷ k vµ vÇn iªm , dÊu s¾c trªn con ch÷ Ó
- §é cao cña c¸c con ch÷ nh­ thÕ nµo?
+ Con ch÷ a,n,i,ª cao 2 li; con ch÷ t cao 3 li, con ch÷ h,k cao 5 li.
Häc sinh trung b×nh tr¶ lêi.
Häc sinh kh¸, giái tr¶ lêi.
3’
b. H­íng dÉn c¸ch viÕt.
thanh kiÕm
+ thanh: viÕt th, viÕt vÇn anh, con ch÷ a ch¹m ®iÓm dõng bót cña con ch÷ th; kiÕm: viÕt k liÒn nÐt sang vÇn iªm, dÊu s¾c trªn con ch÷ ª.
Häc sinh viÕt b¶ng con.
9’
2.2. ViÕt tõ ©u yÕm, ao chu«m, b¸nh ngät,…
a. Ph©n tÝch cÊu t¹o tõ.
- Tõ ©u yÕm (ao chu«m, b¸nh ngät, b·i c¸t, thËt thµ) gåm mÊy ch÷? Nªu cÊu t¹o tõng ch÷.
- Tõ ©u yÕm gåm ch÷ ©u ®øng tr­íc, ch÷ yÕm ®øng sau.
+ ©u: gåm con ch÷ ©, ch÷ u ®øng sau; yÕm: gåm con ch÷ y nèi sang con ch÷ ª, nèi sang ch÷ m.
 - T­¬ng tù: ao chu«m, b¸nh ngät, b·i c¸t, thËt thµ.
- Con ch÷ y, h, k, b, g, cao 5 li, con ch÷ t cao 3 li, c¸c con ch÷ cßn l¹i cao 2 li.
Häc sinh viÕt b¶ng con.
3’
NghØ
12’
4. Häc sinh viÕt vë TËp viÕt
- Cho häc sinh më vë TËp viÕt.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh tr×nh bµy trong vë TËp viÕt. L­u ý: Mçi tõ c¸ch nhau b»ng ®é réng cña 2 ch÷ c¸i o. Mçi ch÷ c¸ch nhau b»ng ®é réng 1 ch÷ c¸i o.
- Häc sinh viÕt c¸c ch÷ trong vë TËp viÕt.
- Gi¸o viªn theo dâi , uèn n¾n.
- Häc sinh viÕt vë.
4’
5. ChÊm bµi:
ChÊm bµi trong vë TËp viÕt.
NhËn xÐt, khen bµi viÕt nhanh, ®Ñp.
Häc sinh viÕt bµi.
Thu mét sè bµi.
1’
III. Cñng cè - DÆn dß
Bµi sau: Xem tr­íc bµi sau.

File đính kèm:

  • doctuan 15.doc
Giáo án liên quan