Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: What color is it - Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Warm up

Sing a song:

Hello song

MEMORY

GAME

 I. Warm up:

green

orange

brown

Unit 1:What color is it.

I. Practice:

What color is it ?

Tom

red.

Jerry

 What color is this?

It’s green.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: What color is it - Nguyễn Thị Tuyết Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.3 
Teacher: Nguyen Thi Tuyết Chinh 
Tan Tao Primary School. 
Warm up 
Sing a song: 
Hello song 
MEMORY 
GAME 
green 
 I. Warm up :  
orange 
brown 
red and yellow 
Tom 
Jerry 
What color is it ? 
red. 
Unit 1:What color is it. 
 I. Practice: 
 What color is this? 
It’s green. 
 What color is this? 
It’s white. 
. 
What’s your favorite color ? 
 What color is this? 
 It’s yellow and white. 
What color is it? 
 Color : 
Time Up ! 
red 
white 
blue 
green 
yellow 
black 
60 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
30 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
15 
12 
3 
13 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
16 
18 
19 
1 
28 
9 
10 
11 
26 
17 
20 
27 
21 
22 
23 
24 
25 
60 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
30 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
15 
12 
3 
13 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
16 
18 
19 
1 
28 
9 
10 
11 
26 
17 
20 
27 
21 
22 
23 
24 
25 
60 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
30 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
15 
12 
3 
13 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
16 
18 
19 
1 
28 
9 
10 
11 
26 
17 
20 
27 
21 
22 
23 
24 
25 
60 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
30 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
15 
12 
3 
13 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
16 
18 
19 
1 
28 
9 
10 
11 
26 
17 
20 
27 
21 
22 
23 
24 
25 
Thank you for your attention! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_1_what_color_is_it_nguyen_thi.ppt
Giáo án liên quan