Giáo án giảng dạy Lớp Chồi - Chủ đề: Bé làm quen với phương tiện giao thông

Chào mừng các bạn đến với chương trình

hành khách cuối cùng

PHẦN 1: Cùng nhau khám phá

Xe máy

phần 2: vượt qua thử thách

So sánh

khái quát

Xe cứu thương

Xe ép rác

ppt35 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án giảng dạy Lớp Chồi - Chủ đề: Bé làm quen với phương tiện giao thông, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o thuËn thµnh 
Tr­êng mÇm non hoµi th­îng 
KÕ HO¹CH HO¹T §éNG 
BÉ LÀM QUEN VỚI 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
hµnh kh¸ch cuèi cïng 
Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn víi ch­¬ng tr×nh 
PHẦN 1: Cùng nhau khám phá 
Xe m¸y 
so s¸nh 
So s¸nh 
phÇn 2: v­ît qua thö th¸ch 
So s¸nh 
So s¸nh 
kh¸i qu¸t 
më réng 
Xe cứu thương 
Xe ép rác 
Xích lô 
Xe cảnh sát 
Xe ngựa 
Khinh khí cầu 
Tên lửa 
Tàu vũ trụ 
Nhảy dù 
Tµu ® iÖn ngÇm 
Ca n« 
Thuyền thúng 
Phà 
phÇn 3: ®óng hay sai 
trß ch¬i: 
træ tµi cïng bÐ 
trß ch¬i: ®«i m¾t tinh, ®«i tai thÝnh 
vµ giäng h¸t vµng 
giê häc kÕt thóc chóc c¸c c« m¹nh khoÎ 

File đính kèm:

  • pptgiao_an_giang_day_lop_choi_chu_de_be_lam_quen_voi_phuong_tie.ppt