Giáo án dạy học Lớp 1 - Tuần 21 - Nguyễn Ngọc Tuyến

 3. Bài mới:

 a. Giới thiệu bài: Hôm nay các em học tiếp bài: Phép trừ dạng 17-7

 b. Phát triển bài

Hoạt động 1

- GV cho HS thực hành trên que tính

- GV hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

Hoạt động 2:

- GV cho HS tự đặt tính và làm tính trừ

Luyện tập:

* Bài 1(cột 1,3,4)Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán

- GV cho HS luyện tập cách trừ theo cột dọc

- GV cùng HS nhận xét kết quả và cách trình bày.

* Bài 2 (cột 1,3)Tính nhẩm

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán

Cho HS tính nhẩm rồi nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét kết quả

* Bài 3: Viết phép tính thích hợp

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

 Cho HS tự nêu phép tính.

 

doc71 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 17/02/2022 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy học Lớp 1 - Tuần 21 - Nguyễn Ngọc Tuyến, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y cịm
ịmhoij họp
đĩng gĩp
Việc 2: Viết
- HD HS viết L, im, ip, om, op, him híp, trong vở “Em tập viết” (phần )
 	 L L L L
 im im im im
 i p i p i p i p
 om om om om
 o p o p o p o p
 him híp him híp
 thom thĩp thom thĩp
+ GV HD viết từng dịng chữ.	
+ HS đọc chữ -> phân tích chữ -> viết -> đọc lại.	
LuyƯn to¸n
X¨ng-ti-mÐt. §o ®é dµi
I. Mơc tiªu
- Giĩp HS cã kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ ®é dµi, tªn gäi, kÝ hiƯu cđa x¨ng-ti-mÐt (cm).
- BiÕt ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng víi ®¬n vÞ lµ cm trong tr­êng hỵp ®¬n gi¶n..
II. §å dïng d¹y häc
- Vë LuyƯn tËp To¸n 1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	H­íng dÉn HS lµm BT
Bµi 1: ViÕt sè ®o thÝch hỵp vµo chç chÊm:
1 cm; 5 cm; 7cm; 3cm
Bµi 2: §o ®é dµi mçi ®o¹n th¼ng råi viÕt sè ®o.
Bµi 3: §iỊn dÊu + hay - ?
3 + 3 - 3 = 3 6 - 2 - 2 = 2
3. DỈn dß:
VỊ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS nªu yªu cÇu
- HS nªu c¸ch ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng.
- HS ®o råi ghi sè ®o.
H: nªu yªu cÇu
H: thùc hµnh ®o råi viÕt ®o: 6cm; 3cm; 1cm; 9cm; 5cm.
H: nªu yªu cÇu
H: lµm bµi råi ch÷a bµi.
Sinh ho¹t ngo¹i khãa
Chđ ®Ị: Em yªu Tỉ quèc ViƯt Nam
Ho¹t ®éng 1: Nghe kĨ chuyƯn vỊ truyỊn thèng quª h­¬ng
I. Mơc tiªu
- HS biÕt ®­ỵc nh÷ng truyỊn thèng ®Đp cđa quª h­¬ng nh­ truyỊn thèng yªu n­íc chèng ngo¹i x©m, truyỊn thèng hiÕu häc, truyỊn thèng ®oµn kÕt t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, ....
- BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng truyỊn thèng tèt ®Đp ®ã. Ra søc häc tËp, rÌn luyƯn®Ĩ gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng giµu m¹nh, v¨n minh.
- Tr©n träng, tù hµo vµ gi÷ g×n truyỊn thèng tèt ®Đp ®ã.
II. ChuÈn bÞ
- C¸c t­ liƯu vỊ truyỊn thèng quª h­¬ng: ý nghÜa tªn ph­êng, khu phè,
- Nh÷ng tÊm g­¬ng vỊ tinh thÇn hiÕu häc, v­ỵt khã.
- GiÊy A4, bĩt d¹, b¶ng nhãm.
III. C¸c b­íc tiÕn hµnh
B­íc 1: Khëi ®éng 
- C¶ líp h¸t bµi: Quª h­¬ng t­¬i ®ep (d©n ca Nïng)
B­íc 2: KĨ chuyƯn
- GV kĨ cho HS nghe nh÷ng c©u chuyƯn nãi lªn truyỊn thèng tiªu biĨu cđa quª h­¬ng.
- Sau mçi c©u chuyƯn GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm råi viÕt ra giÊy A4 vỊ :
+ TruyỊn thèng nµo cđa quª h­¬ng ®­ỵc nh¾c ®Õn trong c©u chuyƯn.
+ §Ĩ gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyỊn thèng ®ã cđa quª h­¬ng, em sÏ lµm g×?
- §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
B­íc 3: Tỉng kÕt - ®¸nh gi¸
- Tuyªn d­¬ng nhãm, c¸ nh©n th¶o luËn tÝch cùc.
Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2014
TIẾNG VIỆT
Tiết 7; 8: Vần /ơm/, /ơp/, /ơm/ , /ơp/
(Thực hiện như Sách thiết kế Tiếng Việt 1 CGD, tập 2 - trang 207)
To¸n
 TiÕt 88: LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu: 
+ HS biÕt gi¶i bµi to¸n vµ tr×nh bµy bµi gi¶i.
+ BiÕt thùc hiƯn céng, trõ c¸c sè ®o ®é dµi.
+ Lµm ®­ỵc bµi tËp 1, bµi 2, bµi 4, bµi 3 dµnh cho HS kh¸ giái.
II. §å dïng d¹y - häc
- Bé ®å dïng To¸n 1.
- Tranh ¶nh trong SGK To¸n.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1.Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị ( 5’)
- Nªu c¸c b­íc khi gi¶i bµi to¸n cã v¨n? ViÕt vµ ®äc 4cm; 7cm; 16cm.
2. Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp (25’)
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu bµi 1, sau ®ã ®äc ®Ị ®Ĩ hoµn thµnh tãm t¾t bµi to¸n
- cã 4 bãng xanh, cã 5 bãng ®á, cã tÊt c¶ ... qu¶ bãng?
- Gäi HS ®äc l¹i tãm t¾t, sau ®ã nªu lêi gi¶i 
(chĩ ý dùa vµo c©u hái ®Ĩ viÕt c©u lêi gi¶i).
- An cã tÊt c¶ sè qu¶ bãng lµ:
- Sau ®ã cho HS nªu phÐp tÝnh
- Cho HS tr×nh bµy bµi gi¶i vµo vë
- Gäi HS tr×nh bµy trªn b¶ng, em kh¸c nhËn xÐt
- nªu phÐp tÝnh: 4 + 5= 9
- lµm vµ ch÷a bµi
Bµi 2: TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi tËp 1
- Bµi tËp nµy HS ph¶i tù nªu tãm t¾t.
- Cho HS gi¶i vµo vë lu«n sau ®ã GV chÊm mét sè bµi, gäi HS lªn ch÷a
- ch÷a bµi vµ nhËn xÐt bµi b¹n
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp
- Yªu cÇu HS tõ tãm t¾t nªu thµnh bµi to¸n
- Sau ®ã tù gi¶i vµo vë vµ ch÷a bµi
Bµi 4: HS nªu yªu cÇu
- Gäi HS ®äc mÉu: 2cm + 3cm = 5 cm
- Lµm thÕ nµo ®Ĩ em viÕt tiÕp kÕt qu¶ phÐp tÝnh sau?
- Cho HS lµm vµo vë vµ ch÷ bµi.
3.Ho¹t ®éng 3: Cđng cè- dỈn dß ( 4’)
- Gi¶i bµi to¸n th­êng cã mÊy phÇn ? Lµ nh÷ng phÇn nµo?
- phÐp tÝnh: 2 + 5 = 7
- c¸ nh©n
- céng c¸c sè l¹i, sau ®ã viÕt kÕt qu¶ cã kÌm theo ®¬n vÞ ®o
- NhËn xÐt giê häc
- Xem tr­íc bµi: VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
_____________________________________
ThĨ dơc
Bµi thĨ dơc – Trß ch¬i
(Giáo viên d¹y bé m«n so¹n, gi¶ng)
Buổi chiều LuyƯn tiÕng viƯt 
 Vần /ơm/, /ơp/, /ơm/ , /ơp/
Việc 1: Đọc 
- HS đọc lại bài trong SGK TV 1 CGD, tập 2 trang 106 - 107.
- HS đọc bài trên bảng lớp: HS tìm thêm tiếng từ ngồi bài cĩ vần /ơm/, /ơp/, /ơm/, /ơp/ - GV viết bảng, HS luyện đọc.
con tơm
sớm hơm
lốp xe
nộp bài
đống rơm
bơm xe
lớp học 
sấm chớp
Việc 2: Viết
- HD HS viết M, ơm, ơp, ơm, ơp, xơm xốp, nơn nớp trong vở “Em tập viết” (phần )
 	 M M M M
 ơm ơm ơm ơm
 ơ p ơ p ơ p ơ p
 ơm ơm ơm ơm
 ơ p ơ p ơ p ơ p
 xơm xố p xơm xố p
 nơm nớ p nơm nớ p
+ GV HD viết từng dịng chữ.	
+ HS đọc chữ -> phân tích chữ -> viết -> đọc lại.	
Thđ c«ng
GÊp c¸i vÝ (tiÕt 2)
(Gi¸o viªn d¹y bé m«n so¹n, gi¶ng)
LuyƯn to¸n
LuyƯn tËp
I . Mơc tiªu 
- TiÕp tơc giĩp HS : rÌn luyƯn kÜ n¨ng gi¶i to¸n vµ tr×nh bµy bµi gi¶i.
II . §å dïng d¹y häc 
	Vë LuyƯn tËp To¸n 1
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
HD häc sinh lµm bµi tËp:
Bµi 1: 
- Bµi to¸n cho biÕt g×?
- Bµi to¸n hái g×?
Bµi 2: HD t­¬ng tù bµi 1
Cã : 13 con vÞt
Thªm : 5 con vÞt
Cã tÊt c¶ : ... con vÞt?
Bµi 3: §o ®é dµi ®o¹n th¼ng råi viÕt sè ®o.
Bµi 4: TÝnh (theo mÉu)
3cm + 2cm = 5cm
- H: ®äc ®Ị bµi
- Nªu c¸c b­íc gi¶i
- H: tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n råi ch÷a bµi.
- H: ®äc ®Ị bµi
- H: lµm bµi råi ch÷a bµi.
- H: nªu c¸ch ®o, ®o vµ ®äc sè ®o: 10cm.
- H: nªu yªu cÇu
HS lµm bµi råi ch÷a bµi.
- Chĩ ý: khi viÕt kÕt qu¶ ph¶i cã ®¬n vÞ ®o.
3. Cđng cè
	NhËn xÐt tiÕt häc.
Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2013
TIẾNG VIỆT
Tiết 9; 10: Vần /um/, /up/, /uơm/, /uơp/
(Thực hiện như Sách thiết kế Tiếng Việt 1 CGD, tập 2 - trang 201)
MÜ thuËt
Thùc hµnh: VÏ vËt nu«i trong nhµ
(Gi¸o viªn d¹y bé m«n so¹n, gi¶ng)
Sinh ho¹t líp
KiĨm ®iĨm nỊn nÕp trong tuÇn
I. KiĨm diƯn : - Häc sinh cã mỈt ®Çy ®đ
II . Néi dung :
1-NhËn xÐt c¸c nỊ nÕp ho¹t ®éng trong tuÇn: Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn.
	C¸c tỉ tr­ëng lÇn l­ỵt lªn b¸o c¸o t×nh h×nh tỉ m×nh
 - NỊ nÕp 
 - Häc tËp 
 - VƯ sinh 
* GV nhËn xÐt chung, khen chª cơ thĨ.
- Nªu râ nh÷ng viƯc ®· lµm tèt cÇn ph¸t huy.
- Nh÷ng viƯc cßn tån t¹i, c¸ nh©n thùc hiƯn ch­a tèt cÇn kh¾c phơc ë tuÇn tiÕp theo.
2- Phỉ biÕn nhiƯm vơ tuÇn 23:
	 - Ph¸t ®éng TuÇn häc kiĨu mÉu. Thi ®ua ThÇy d¹y tèt – Trß häc hay.
 - Duy tr× c¸c nỊ nÕp häc tËp tèt.
 - Ph¸t ®éng thi ®ua “Gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp”. 
 - Thi ®ua häc tËp trong c¸c tỉ nhãm, x©y dùng g­¬ng ®iĨn h×nh.
	 - Nªu g­¬ng tiªu biĨu trong c¸c phong trµo ®Ĩ HS häc tËp.
 3 - C¶ líp sinh ho¹t v¨n nghƯ:
	- C¸c tỉ, nhãm cư ®¹i diƯn lªn biĨu diƠn v¨n nghƯ, kĨ chuyƯn, ®äc th¬ .
Buổi chiều LuyƯn tiÕng viƯt
Vần /um/, /up/, /uơm/, /uơp/
Việc 1: Đọc 
- HS đọc lại bài trong SGK TV 1 CGD, tập 2 trang 108 - 109.
- HS đọc bài trên bảng lớp: HS tìm thêm tiếng từ ngồi bài cĩ vần /um/, /up/, /uơm/, /uơp/ - GV viết bảng, HS luyện đọc.
tủm tỉm
mũm mĩm
bát úp
cúp đuơi
túp lều
ao chuơm
thuyền buồm
nhuộm màu
Việc 2: Viết
- HD HS viết N, um, up, uơm, uơp, thùm thụp, luộm thuộm trong vở “Em tập viết” (phần )
 	 N N N N N
 um um um um
 up up up up
 uơm uơm uơm uơm
 uơp uơp uơp uơp
 thùm thụp thùm thụp
 luộm thuộm luộm thuộm
+ GV HD viết từng dịng chữ.	
+ HS đọc chữ -> phân tích chữ -> viết -> đọc lại.	
 LuyƯn to¸n
LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu
- Giĩp HS biÕt gi¶i vµ tr×nh bµy bµi gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- BiÕt céng, trõ cac sè ®o ®é dµi víi ®¬n vÞ ®o lµ cm.
II. §å dïng d¹y – häc
Vë LuyƯn tËp To¸n
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
	H­íng dÉn Häc sinh lµm bµi tËp.
Bµi 1:
? Bµi to¸n cho biÕt g×?
? Bµi to¸n hái g×?
Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:
T: theo dâi giĩp ®ì HS 
Bµi 3: viÕt bµi to¸n dùa theo tãm t¾t råi gi¶i.
Bµi 4: §o ®é dµi ®o¹n th¼ng råi viÕt sè ®o.
DỈn dß:
ChuÈn bÞ bµi sau	
H: nªu yªu cÇu cđa bµi 
H: ®äc ®Ị bµi.
H: tr¶ lêi
H: ghi tãm t¾t vµ tr×nh bµy bµi gi¶i.
- H: nªu YC cđa bµi 
- H: ®äc tãm t¾t, nªu thµnh bµi to¸n råi viÕt lêi gi¶i.
- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
H: nªu YC 
H: ®äc tãm t¾t, nªu ®Ị to¸n råi gi¶i
H: nªu YC 
H: nªu c¸ch ®o
H: ®o råi ®äc sè ®o: 12 cm.
¢m nh¹c
¤n tËp bµi h¸t: TËp tÇm v«ng
(Gi¸o viªn d¹y bé m«n so¹n, gi¶ng)
TuÇn 23: Thø hai ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2014
Chµo cê
§oµn ®éi phơ tr¸ch
TIẾNG VIỆT
Tiết 1; 2: Vần /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/
(Thực hiện như Sách thiết kế Tiếng Việt 1 CGD, tập 2 - trang 215)
To¸n
TiÕt 89: VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc
I. Mơc tiªu: 
+ HS biÕt dïng th­íc cã chia v¹ch x¨ng-ti-mÐt vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi d­íi 10cm.
+ Lµm ®­ỵc bµi tËp 1, bµi 2, bµi 3. 
II. §å dïng d¹y - häc
- Bé ®å dïng To¸n 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị (5') 
- §äc: 3cm, 5cm, 10cm.... 
- ChØ trªn th­íc kỴ v¹ch chØ 6cm, 7 cm...
2. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi (2') 
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÏ (6') 
- §Ỉt th­íc lªn tê giÊy, tay tr¸i gi÷ th­íc, - theo dâi vµ quan s¸t GV vÏ tay ph¶i cÇm bĩt. Chän sè chØ ®é dµi ®o¹n th¼ng cÇn vÏ.
Dïng bĩt nèi ®iĨm 0 vµ ®iĨm ®ã l¹i. NhÊc bĩt, ghi tªn ®o¹n th¼ng.
4. Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh (20') 
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cđa ®Ị ?
- Quan s¸t nh¾c nhë em yÕu. 
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu ? 
- Gäi HS nhËn xÐt, bỉ sung cho b¹n. 
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu. 
- Quan s¸t, giĩp ®ì em yÕu. 
5. Ho¹t ®éng 5: Cđng cè - dỈn dß (5') 
 - HS nªu yªu cÇu vµ vÏ vµo vë 
 - HS nªu tãm t¾t bµi to¸n vµ tù tr×nh bµy lêi gi¶i. HS kh¸ ch÷a bµi. 
- vÏ vµo vë
- Muèn vÏ ®o¹n th¼ng theo sè ®o cho tr­íc ta thùc hiƯn nh÷ng thao t¸c nµo ? 
- NhËn xÐt giê häc 
- VỊ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi : LuyƯn tËp chung.
Buổi chiều LuyƯn TiÕng ViƯt
Vần /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/
Việc 1: Đọc 
- HS đọc lại bài trong SGK TV 1 CGD, tập 2 trang 110 - 111.
- HS đọc bài trên bảng lớp: HS tìm thêm tiếng từ ngồi bài cĩ vần /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/ - GV viết bảng, HS luyện đọc.
thanh kiếm
dừa xiêm
thiếp mời
tiếp nối
lượm lúa
vàng ươm
ướp cá
rách tướp
Việc 2: Viết
- HD HS viết: O, Ơ, Ơ, iêm, iêp, ươm, ươp, chiêm chiếp, nườm nượp trong vở “Em tập viết” (phần )
 	 O O O Ơ Ơ
 iêm iêm iêm iêm
 iêp iêp iêp 

File đính kèm:

  • docgiao_an_day_hoc_lop_1_tuan_21_nguyen_ngoc_tuyen.doc
Giáo án liên quan