Giáo án Đại số 7 - Tiết 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Nguyễn Gia Min

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

 GV nhắc lại công thức nhân hai phân số và giới thiệu công thức nhân hai số hữu tỉ biểu diễn dưới dạng phân số.

 GV làm VD mẫu.

 Củng cố bài 11a, c

  GV nhận xét cho điểm

 HS chú ý theo dõi.

 HS chú ý theo dõi.

Hai HS lên bảng làm, hs lớp làm vào vở

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 - Tiết 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Nguyễn Gia Min, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ
NS: 12 – 08 – 2014
ND: 25 – 08 – 2014 
Tuaàn: 2
Tieát: 3
I. Muïc Tieâu:
- Kiến thức: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ , hiểu được tỉ số giữa hai số hữu tỉ 
- Kỹ năng: Có kĩ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh, chính xác.
- Thái độ: Cẩn thận chính xác và có ý thức tự giác trong học tập
II. Chuaån Bò:
GV
HS
SGK, thöôùc thaúng .
Ôn tập kĩ về phép nhân và phép chia trước bài học phân số. Xem trước bài học
III. Phöông phaùp: ñaët vaø giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm.
IV. Tieán Trình:
Lớp
7A4
7A5
Sỉ số
 / 29
 / 29
1. OÅn ñònh lôùp: (1’)
2. Kieåm tra baøi cuõ: (7’)
	HS1: Viết công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ. Tính: 
	HS2: Phát biểu quy tắc chuyển vế. Tìm x, biết: 
3. Noäi dung baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1: (15’)
 GV nhắc lại công thức nhân hai phân số và giới thiệu công thức nhân hai số hữu tỉ biểu diễn dưới dạng phân số.
 GV làm VD mẫu.
 Củng cố bài 11a, c
 GV nhận xét cho điểm
	HS chú ý theo dõi.	
	HS chú ý theo dõi.
Hai HS lên bảng làm, hs lớp làm vào vở
1. Nhân hai số hữu tỉ: 
Với ; ta có: 
VD:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 2:(12’)
GV nhắc lại công thức nhân hai phân số và giới thiệu công thức nhân hai số hữu tỉ biểu diễn dưới dạng phân số.
	GV làm VD mẫu.
GV làm tiếp hai bài tập ở phần ?.
GV giới thiệu thế nào là tỉ số giữa hai số.
 HS chú ý theo dõi.	
	HS chú ý theo dõi.
	HS chú ý theo dõi.	
	HS đọc trong SGK
2. Chia hai số hữu tỉ: 
Với ; () ta có:
VD: 
?: 
a) 	
b)	
 	4. Cuûng Coá: (8’)
- GV nhắc lại cách nhân và chia hai số hữu tỉ.
- Cho HS làm bài tập 11b,d; 13ab.
 	5. Daën Doø: (2’)
- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
- Làm các bài tập 13cd và 14, 15.- Xem kĩ lại lí thuyết 
- Xem trước bài tiết sau học	
V. Ruùt kinh nghieäm : 

File đính kèm:

  • docD7TIET3.doc
Giáo án liên quan